Лист Національного банку України № 60-0004/23788 від 30.03.2017 щодо надання роз’яснення в частині відображення в обліку облігацій внутрішньої державної позики України з індексованою вартістю

Щодо надання роз’яснення в частині відображення в обліку облігацій внутрішньої державної позики України з індексованою вартістю

...

Направляємо для використання в роботі роз'яснення у частині відображення в обліку облігацій внутрішньої державної позики України (далі - ОВДП) з індексованою вартістю.

ОВДП з індексованою вартістю є гібридним (комбінованим) фінансовим інструментом, який включає основний договір (облігація в національній валюті) та вбудований похідний фінансовий інструмент1.
____________
1 пункт 1.5 глави 1 розділу I Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 31.08.2007 № 309, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2007 за № 1104/14371, зі змінами (далі - Інструкція 309)

Відповідно до п. 3.16 глави 3 розділу I Інструкції 309 вбудований похідний інструмент слід відокремлювати від основного договору та обліковувати як похідний інструмент, крім випадків, коли вбудований інструмент тісно пов'язаний з основним договором. Якщо вбудований похідний інструмент відокремлюється, то основний договір слід обліковувати відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ, а похідний інструмент - за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через прибути або збитки.

В такому випадку, банк визнає і обліковує два окремих фінансових інструмента: цінний папір (ОВДП) відповідно до норм Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та фінансовим інвестиціями в банках України2 та похідний фінансовий інструмент згідно з Інструкцією 309.
____________
2 затвердженої постановою Правління Національного банку України від 22.06.2015 № 400 зі змінами

При цьому в п. 3.17 глави 3 розділу I Інструкції 309 зазначено, що якщо банк не може окремо оцінити вбудований похідний інструмент ні на дату первинного визнання, ні на звітну дату, тоді весь гібридний (комбінований) інструмент має бути віднесений до категорії фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки.

Додаток - Умовний приклад обліку ОВДП з індексованою вартістю (Example_.rtf).

Головний бухгалтер - директор Департаменту бухгалтерського обліку Б. В. Лукасевич

Додаток

Умовний приклад

Банк придбаває купонну державну облігацію з індексованою вартістю з терміном обігу 3 роки за ціною 800,00 грн.

1. Якщо банк відображає в бухгалтерському обліку вбудований похідний інструмент окремо від основного контракту.

Справедливу вартість вбудованого похідного інструмента банк визначає як різницю між справедливою вартістю гібридного (комбінованого) інструмента та справедливою вартістю основного контракту. Припустимо, що справедлива вартість всього гібридного інструмента - облігації з індексованою вартістю дорівнює 1150,00 грн. (згідно з умовами договору на розміщення), а справедлива вартість облігації внутрішньої державної позики становить 800,00 грн. Отже, справедлива вартість опціону - 350,00 грн.

На дату операції за позабалансовими рахунками відображається ціна виконання опціону (глава 1 розділу IV Інструкції № 309):

Дт 9354

Кт 9364 - ціна виконання.

Придбані ОВДП банк, відповідно до своїх намірів під час придбання (п. 9 розділу II Інструкції № 400), відображає в портфелі до погашення такими бухгалтерськими проводками (розділ XXI Інструкції № 400):

Дт 1420 - 1000,00 грн. (номінал);

Дт 3040 - 350,00 грн. (опціон);

Кт 1426 - 200,00 грн. (дисконт);

Кт 1200 - 1150,00 грн. (справедлива вартість гібридного (комбінованого інструмента).

Подальший облік облігації внутрішньої державної позики (нарахування процентного доходу, амортизація дисконту, зменшення корисності) здійснюється відповідно до Інструкції № 400 (розділи XXIII - XXV).

У разі зміни справедливої вартості опціонного контракту (глави 2, 3 розділу IV Інструкції № 309):

Дт 3040

Кт 6209 - сума позитивного результату переоцінки.

На дату розрахунку або дату завершення строку дії опціону за позабалансовими рахунками здійснюються зворотні проводки:

Дт 9364

Кт 9354 - ціна виконання.

Під час погашення облігацій банк здійснює такі бухгалтерські проводки:

Дт 1200;

Кт 1420 - номінал;

Кт 1428 - проценти;

Кт 3040 - вартість опціону.

2. Якщо банк не може відокремити похідний інструмент від основного контракту за придбаними державними облігаціями з індексованою вартістю та відображає в бухгалтерському обліку єдиний фінансовий інструмент в портфелі цінних паперів, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки (розділ III Інструкції № 400).

Придбані державні облігації з індексованою вартістю банк такими проводками:

Дт 1400 - 1000,00 грн. (номінал);;

Кт 1406 - 100,00 грн. (дисконт);

Кт 1200 - 900,00 грн. (справедлива вартість гібридного (комбінованого інструмента).

Нарахування процентів та переоцінка державних облігацій з індексованою вартістю до справедливої вартості здійснюються банком відповідно до п. 14 розділу II Інструкції № 400, тобто банк визнає процентний дохід у складі суми переоцінки до справедливої вартості.

Справедлива вартість облігації з індексованою вартістю на звітну дату склала 1050,00 грн.:

Дт 1405

Кт 6203 - 150,00 грн. (дооцінка), в тому числі, 100,00 грн. проценти.

На дату погашення банк має здійснити переоцінку до справедливої вартості згідно з п. 34 розділу II Інструкції № 400:

Дт 1405

Кт 6203 - 150,00 грн. (дооцінка), в тому числі, 100,00 грн. проценти.

Погашення державних облігацій з індексованою вартістю (п. 58 розділу VIII Інструкції № 400). На коррахунок банку надійшли грошові кошти для погашення у сумі 1200,00 грн.:

Дт 1200 - 900,00 грн.;

Кт 1400 - 1000,00 грн. (номінал);

Дт 1406 - 100,00 грн. (дисконт);

Дт 1200 - 200,00 грн.;

Кт 1405 - 200,00 грн. (проценти);

Дт 1200 - 100,00 грн.;

Кт 1405 - 100,00 грн. (переоцінка).

close icon
Структура документа
Лист Національного банку України № 60-0004/23788 від 30.03.2017 щодо надання роз’яснення в частині відображення в обліку облігацій внутрішньої державної позики України з індексованою вартістю

Щодо надання роз’яснення в частині відображення в обліку облігацій внутрішньої державної позики України з індексованою вартістю

Замовити персональну презентацію