Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Вхід
|
Реєстрація

Ru

En

Ua

Лист ДФСУ № 8624/6/99-99-19-03-01-15 від 23.04.2015 щодо громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість»

Щодо громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість»

...

На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України <…>, вiдповiдно до листiв Мiнiстерства фiнансiв України <…> Державна фiскальна служба України розглянула лист Громадської ради при Головному управлiннi ДФС у м. Києвi <…> щодо громадського обговорення проекту постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Про внесення змiн до Порядку електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть» (далi — проект постанови) та повiдомляє.

Вказаний проект постанови розроблено у зв'язку з прийняттям Закону України вiд 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо податкової реформи» (далi — Закон № 71) з метою приведення положень постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 жовтня 2014 року № 569 «Деякi питання електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть» до вимог Податкового кодексу України (далi — Кодекс) з урахуванням змiн, внесенихЗаконом № 71, зокрема до:пункту 200-1.6 статтi 200-1 Кодексу; пунктiв 33–35 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Кодексу. Кабiнетом Мiнiстрiв України прийнято постанову вiд 04 лютого 2015 року № 82 «Про внесення змiн до Порядку електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть», яка набрала чинностi 07.03.2015.

Щодо вiдстрочення введення з 1 липня 2015 року положень проекту постанови, пов'язаних iз запровадженням системи електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть.

Вiдповiдно до Кодексу система електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть запроваджується поетапно:

з 1 лютого до 1 липня 2015 року — у тестовому режимi;

з 1 липня 2015 року — на постiйнiй основi.

Основними вiдмiнностями функцiонування системи електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть у вказанi перiоди є те, що протягом тестового режиму:

реєстрацiя податкових накладних/ розрахункiв коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних (далi — ЄРПН) здiйснюється без застосування обмеження сумою, визначеною вiдповiдно до пункту 200-1.З статтi 200-1 Кодексу, тобто за вiдсутностi «вхiдних» податкових накладних, сплати ПДВ на митницi та без необхiдностi поповнення рахунка в системi електронного адмiнiстрування ПДВ;

не застосовується штраф у розмiрi 10 вiдс. суми ПДВ, зазначеної в податкових накладних/ розрахунках коригування, за порушення платниками податку до 15 днiв термiну реєстрацiї податкових накладних, що пiдлягають наданню покупцям — платникам податку на додану вартiсть, та розрахункiв коригування до них в ЄРПН.

Одночасно повiдомляємо, що внесення змiн до правил системи електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть можливе лише шляхом внесення змiн до Кодексу.

Щодо упередження самостiйного внесення посадовими особами ДФС змiн в автоматизовану систему спiвставлення показникiв податкового кредиту та податкових зобов'язань платника податку на пiдставi акта перевiрки без прийняття податкового повiдомлення-рiшення.

Постановою Верховного Суду України вiд 09.12.2014 у справi за позовом до ДПІ у Ленiнському районi м. Миколаєва Головного управлiння Мiнiстерства доходiв i зборiв України у Миколаївськiй областi про визнання протиправними бездiяльностi i дiй та зобов'язання вчинити дiї, заяву ДПІ задоволено, постанову Вищого адмiнiстративного суду України вiд 25 березня 2014 року скасовано, а справу направлено на новий розгляд до суду касацiйної iнстанцiї.

Задовольняючи заяву ДПІ, Верховний Суд України зазначив таке: «суди попереднiх iнстанцiй встановили, що у перiод з 13 грудня 2012 року по 10 сiчня 2013 року ДПІ провела документальну позапланову виїзну перевiрку, на пiдставi якої складено акт вiд 17 сiчня 2013 та на його пiдставi внесено iнформацiю щодо непiдтвердження доходiв, що враховуються при визначеннi об'єкта оподаткування податком на прибуток, до автоматизованих систем «Результати спiвставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрiзi контрагентiв на рiвнi ДПА України» та «Аудит».

Висновки, викладенi у зазначеному актi, є вiдображенням дiй податкових iнспекторiв, не породжують правових наслiдкiв для платника податкiв i, вiдповiдно, такий акт не порушує прав останнього.

Включення суб'єктом владних повноважень до бази даних iнформацiї про таку перевiрку не створює жодних перешкод для дiяльностi платника податку.

Виходячи iз системного тлумачення статей 71, 72, 74 Кодексу колегiя суддiв Судової палати в адмiнiстративних справах Верховного Суду України дiйшла такого правового висновку: для iнформацiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi контролюючого органу використовується iнформацiя, що надiйшла за результатами податкового контролю i не може бути виключена з баз даних, якщо дiї зi здiйснення такого контролю не визнанi протиправними в установленому порядку».

Щодо виключно електронної форми податкової накладної та допустимостi вказаного доказу у судових справах. Ч. 1 ст. 11 Кодексу адмiнiстративного судочинства України (далi — КАС) встановлено, що розгляд i вирiшення справ в адмiнiстративних судах здiйснюються на засадах змагальностi сторiн та свободи в наданнi ними суду своїх доказiв i у доведеннi перед судом їх переконливостi.

Вiдповiдно до статтi 49 КАС особи, якi беруть участь у справi, мають рiвнi процесуальнi права i обов'язки. Особи, якi беруть участь у справi, мають право, зокрема, давати уснi та письмовi пояснення, доводи та заперечення, подавати докази, брати участь у дослiдженнi доказiв, висловлювати свою думку з питань, якi виникають пiд час розгляду справи, задавати питання iншим особам, якi беруть участь у справi, свiдкам, експертам, спецiалiстам, перекладачам, подавати заперечення проти клопотань, доводiв i мiркувань iнших осiб.

Частиною першою статтi 69 КАС визначено, що доказами в адмiнiстративному судочинствi є будь-якi фактичнi данi, на пiдставi яких суд встановлює наявнiсть або вiдсутнiсть обставин, що обґрунтовують вимоги i заперечення осiб, якi беруть участь у справi, та iншi обставини, що мають значення для правильного вирiшення справи. Цi данi встановлюються судом на пiдставi пояснень сторiн, третiх осiб та їхнiх представникiв, показань свiдкiв, письмових i речових доказiв, висновкiв експертiв,

У свою чергу, статтею 86 КАС встановлено, що суд оцiнює докази, якi є у справi, за своїм внутрiшнiм переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебiчному, повному та об'єктивному дослiдженнi. Суд оцiнює належнiсть, допустимiсть, достовiрнiсть кожного доказу окремо, а також достатнiсть i взаємний зв'язок доказiв у їх сукупностi.

Таким чином, право вiдхиляти доказ у справi належить виключно суддi, який розглядає справу.

Водночас iнформуємо, що вiдповiдно до Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2014 року № 375, та Положення про Державну фiскальну службу України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2014 року № 236, формування єдиної державної податкової полiтики, державної полiтики у сферi боротьби з правопорушеннями пiд час застосування податкового законодавства, а також внесення пропозицiй щодо удосконалення, зокрема, податкового законодавства на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснюється Мiнiстерством фiнансiв України.

В. о. Голови М. В. Мокляк

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 8624/6/99-99-19-03-01-15 від 23.04.2015 щодо громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість»

Щодо громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість»