Лист Державної податкової адміністрації України № 8263/6/15-0315 від 29.04.2011 щодо нарахування амортизації

Щодо нарахування амортизації

...

Державна податкова адміністрація України розглянула лист стосовно нарахування амортизації і повідомляє.

Згідно з пп. 145.1.3 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) при визначенні строку корисного використання (експлуатації) слід ураховувати фізичний та моральний знос, що передбачається.

Відповідно до пп. 145.1.4 п. 145.1 ст. 145 Кодексу амортизація основних засобів провадиться до досягнення залишкової вартості об'єкта його ліквідаційної вартості.

Отже, починаючи з 01.04.2011 р. амортизація пасажирського вагону у податковому обліку буде розраховуватися з 3 років, тобто виходячи з фактичного залишкового строку корисного використання.

Відповідно до п. 146.2 ст. 146 Кодексу амортизація об'єкта основних засобів нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, установленого платником податку. але не менше мінімально допустимого строку, встановленого пунктом 145.1 статті 145 цього Кодексу, помісячно, починаючи з місяця, що настає за місяцем введення об'єкта основних засобів в експлуатацію, і зупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших видів поліпшення та консервації.

Отже, починаючи з 01.04.2011 р. амортизація будівлі у податковому обліку буде розраховуватися з урахуванням мінімально допустимого терміну - 10,5 років.

Слід зазначити, п. 146.4 ст. 146 Кодексу передбачено, що придбані (самостійно виготовлені) основні засоби зараховуються на баланс платника податку за первісною вартістю.

Відповідно до п. 6 підрозділу 4 "Особливості справляння податку на прибуток підприємств" розділу XX "Перехідні положення" Кодексу для визначення переліку об'єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами відповідно до пункту 145.1 статті 145 цього Кодексу з метою нарахування амортизації з дати набрання чинності розділом III цього Кодексу застосовуються дані інвентаризації, проведеної станом на 1 квітня 2011 року.

Вартість, яка амортизується, по кожному об'єкту основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів визначається як первісна (переоцінена) з урахуванням капіталізованих витрат на модернізацію. модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо, а також суми накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку на дату набрання чинності розділом III цього Кодексу.

Згідно з пп. 145.1.4 п. 145.1 ст. 145 Кодексу амортизація основних засобів провадиться до досягнення залишкової вартості об'єкта його ліквідаційної вартості.

Отже, з 01.04.2011 р. залишкова вартість об'єкта у податковому обліку включається до балансової вартості відповідної групи основних засобів і амортизується до досягнення ліквідаційної вартості.

Згідно з пп. 14.1.9 п. 14.1 ст. 14 Кодексу балансова вартість основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів - сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю з урахуванням переоцінки і сумою накопиченої амортизації.

Відповідно до п. 4 наказу Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 " Основні засоби" ліквідаційна вартість - сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).

Отже, станом на 01.04.2011 р. залишкова вартість об'єктів, що амортизуються, визначається з урахуванням ліквідаційної вартості.

Згідно з пп. 145.1.2 п. 145.1 ст. 145 Кодексу нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс). але не менше ніж визначено в пункті 145.1, і призупиняється на період його виведення з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших причин) на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації).

Пунктом 4 наказу Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 " Основні засоби" передбачено, що строк корисного використання (експлуатації) - очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).

Отже, в податковому обліку строки корисного використання обмежені (мінімально допустимі), а в бухгалтерському - обмеження відсутні.

Заступник Голови комісії з проведення реорганізації ДПА України, заступник
Голови ДПА України О. Любченко

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 8263/6/15-0315 від 29.04.2011 щодо нарахування амортизації

Щодо нарахування амортизації

Замовити персональну презентацію