Лист ДФСУ № 6036/7/99-99-19-03-03-17 від 23.02.2015 щодо порядку декларування акцизного податку

Щодо порядку декларування акцизного податку

...

ГУ ДФС в областях, м. Києві, Міжрегіональному головному управлінню ДФС -
Центральному офісу з обслуговування великих платників

Державна фiскальна служба України у зв'язку iз численними запитами платникiв податку та фахiвцiв пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв ДФС щодо кампанiї декларування податкових зобов'язань з акцизного податку повiдомляє таке.

01.01.2015 набрав чинностi Закон України вiд 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законiв України (щодо податкової реформи)» (далi — Закон № 71).

З метою приведення нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть до Податкового кодексу України (далi — Кодекс), вiдповiдно до пункту 46.5 статтi 46 Кодексу розроблено та затверджено наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 23.01.2015 № 14 «Про затвердження форми декларацiї акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларацiї акцизного податку», зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 30.01.2015 за № 105/26550 (далi — Наказ № 14).

Наказ № 14 набрав чинностi з дня офiцiйного опублiкування — 30 сiчня 2015 року (опублiковано в Офiцiйному вiснику України, 2015, № 6).

У зв'язку з набранням чинностi Наказом № 14 втратили чиннiсть накази Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 24.12.2010 № 1026 «Про затвердження форми Податкової декларацiї зi збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну i теплову енергiю, крiм електроенергiї, виробленої квалiфiкованими когенерацiйними установками», зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 12 сiчня 2011 року за № 29/18767, та вiд 24.12.2010 № 1030 «Про затвердження форми Декларацiї акцизного податку, Порядку заповнення та подання Декларацiї акцизного податку», зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 20 сiчня 2011 року за № 86/18824 (далi — Наказ № 1030).

Вiдповiдно до пункту 46.1 статтi 46 Кодексу податкова декларацiя, розрахунок — це документ, що подається платником податкiв контролюючому органу у строки, встановленi законом, на пiдставi якого здiйснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання. Додатки до податкової декларацiї є її невiд'ємною частиною.

Згiдно зi статтею 223 Кодексу базовий податковий перiод для сплати акцизного податку вiдповiдає календарному мiсяцю. Декларацiя акцизного податку (далi — Декларацiя) складається та подається платником щомiсяця не пiзнiше 20 числа наступного звiтного перiоду.

При цьому платники заповнюють та подають роздiли та додатки до Декларацiї лише щодо тих операцiй, якi вони здiйснюють i за якими у них виникають податковi зобов'язання зi сплати акцизного податку.

Декларацiя подається до контролюючого органу за мiсцем реєстрацiї такого платника. Мiсцем реєстрацiї платника, що є суб'єктом господарювання роздрiбної торгiвлi, який здiйснює реалiзацiю пiдакцизних товарiв, є мiсцезнаходження пункту продажу товарiв.

Особливу увагу звертаємо стосовно платникiв податкiв — суб'єктiв господарювання роздрiбної торгiвлi, якi здiйснюють реалiзацiю пiдакцизних товарiв, — такi платники заповнюють лише роздiл Ґ та додаток 6 до Декларацiї i подають їх до контролюючого органу за мiсцезнаходженням пункту продажу товарiв. З метою правильного розподiлення сум акцизного податку з роздрiбної реалiзацiї пiдакцизних товарiв мiж мiсцевими бюджетами роздiл Ґ (код операцiї Ґ2) та додаток 6 до Декларацiї пов'язанi з кодами адмiнiстративних одиниць вiдповiдно до Класифiкатора об'єктiв адмiнiстративно-територiального устрою України (далi — КОАТУУ).

Таким чином, декларацiя зазначеними вище платниками акцизного податку подається до контролюючого органу, що обслуговує адмiнiстративно-територiальну одиницю (за кодом КОАТУУ), на якiй розташовано пункт продажу пiдакцизних товарiв, а саме:

суб'єкти господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизними товарами, якi мають один або декiлька пунктiв продажу товарiв, що знаходяться в однiй адмiнiстративно-територiальнiй одиницi, тобто за одним кодом КОАТУУ, зазначають адреси пунктiв продажу товарiв у графi 07 титульного аркуша Декларацiї та заповнюють додаток 6 до Декларацiї вiдповiдно до цього коду КОАТУУ. При цьому до контролюючого органу, що обслуговує адмiнiстративно-територiальну одиницю за вказаним кодом КОАТУУ, подається Декларацiя з одним додатком 6 до Декларацiї;

суб'єкти господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизними товарами, якi мають декiлька пунктiв продажу товарiв, що знаходяться у рiзних адмiнiстративно-територiальних одиницях, тобто мають рiзнi коди КОАТУУ, але цi адмiнiстративно-територiальнi одиницi обслуговуються одним контролюючим органом (наприклад, об'єднана ДПІ або мiська ДПІ, яка обслуговує декiлька районiв мiста), зазначають адреси пунктiв продажу товарiв у графi 07 титульного аркуша Декларацiї та заповнюють додаток 6 до Декларацiї окремо за кожним кодом КОАТУУ. При цьому до одного контролюючого органу, що обслуговує вiдповiднi адмiнiстративно-територiальнi одиницi з рiзними кодами КОАТУУ, подається одна Декларацiя з вiдповiдною кiлькiстю додаткiв 6 до Декларацiї;

суб'єкти господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизними товарами, якi мають декiлька пунктiв продажу товарiв, що знаходяться у рiзних адмiнiстративно-територiальних одиницях, тобто мають рiзнi коди КОАТУУ, при цьому кожна адмiнiстративно-територiальна одиниця обслуговується окремим контролюючим органом, подають до такого контролюючого органу, що обслуговує вiдповiдну адмiнiстративно-територiальну одиницю за мiсцем продажу пiдакцизних товарiв (кодом КОАТУУ), окрему Декларацiю з вiдповiдною кiлькiстю додаткiв 6 до Декларацiї. У графi 07 титульного аркуша до конкретної Декларацiї зазначаються адреси пунктiв продажу товарiв, якi вiдносяться до певної адмiнiстративно-територiальної одиницi (коду КОАТУУ).

Вiдповiдно до статтi 46 Кодексу застосування нової форми декларацiї (розрахункiв) можливе пiсля набрання нею чинностi, тобто її оприлюднення, та лише з податкового перiоду, що настає за податковим перiодом, у якому вiдбулося її оприлюднення. До визначення нових форм декларацiї, якi набирають чинностi для складання звiтностi за податковий перiод, що настає за податковим перiодом, у якому вiдбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацiй (розрахункiв), чиннi до такого визначення.

Отже, звiтнiсть з акцизного податку за звiтний (податковий) перiод сiчень 2015 року для платникiв акцизного податку, крiм платникiв, визначених пiдпунктами 212.1.11–212.1.14 пункту 212.1 статтi 212 Кодексу, повинна подаватись за формами, затвердженими Наказом № 1030.

Платники, визначенi пiдпунктами 212.1.11–212.1.14 пункту 212.1 статтi 212 Кодексу, а саме:

суб'єкти господарювання роздрiбної торгiвлi, якi здiйснюють реалiзацiю пiдакцизних товарiв;

оптовi постачальники електричної енергiї, виробники електричної енергiї, якi мають лiцензiю на право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з виробництва електричної енергiї i продають її поза оптовим ринком електричної енергiї;

власники ввезених на митну територiю України вантажних транспортних засобiв, переобладнаних у легковi автомобiлi, з яких справляється акцизний податок, за умови подання документiв до органу внутрiшнiх справ України для реєстрацiї або перереєстрацiї таких транспортних засобiв у сiчнi 2015 року,

мають право подати звiтнiсть з акцизного податку за звiтний (податковий) перiод сiчень 2015 року за формами, затвердженими Наказом № 14.

При цьому, оскiльки вiдповiдно до статтi 49 Кодексу податкова декларацiя може бути подана за вибором платника (окрiм платникiв податкiв, що належать до великих та середнiх пiдприємств) як в електронному, так i в паперовому виглядi, представники контролюючого органу не мають права обмежувати платникiв у способах подання декларацiї.

Починаючи з 01 березня 2015 року (за звiтний перiод лютий 2015 року), податковi декларацiї з акцизного податку повиннi подаватися всiма платниками акцизного податку тiльки за формами у редакцiї Наказу № 14.

Згiдно з пунктом 36.1 статтi 36 Кодексу податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку i строки, визначенi Кодексом. Податковий обов'язок виникає у платника за кожним податком та збором (пункт 36.2 статтi 36 Кодексу ).

Разом з тим, оскiльки податковий обов'язок виникає у платника податку з моменту настання обставин, з якими Кодекс пов'язує сплату ним податку (пункт 37.2 статтi 37 Кодексу ), а виконанням податкового обов'язку визнається сплата у повному обсязi платником вiдповiдних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк (стаття 38 Кодексу ), то незалежно вiд дати набрання чинностi наказом, яким затверджується форма декларацiї акцизного податку, виконання податкового обов'язку у виглядi сплати у повному обсязi платником вiдповiдних сум податкових зобов'язань з акцизного податку повинно бути виконано у встановлений податковим законодавством строк.

Останнiй день виконання податкового обов'язку у виглядi сплати у повному обсязi акцизного податку за сiчень 2015 року — 02 березня 2015 року.

Наголошуємо, що вiдповiдальнiсть за невиконання або неналежне виконання податкового обов'язку несе платник податкiв, крiм випадкiв, визначених Кодексом (пункт 36.5 статтi 36 Кодексу ).

Щодо встановлення вiдповiдальностi за неподання або несвоєчасне подання податкової декларацiї акцизного податку за сiчень 2015 року за формою в редакцiї Наказу № 14:

не вбачається пiдстав для застосування вiдповiдальностi за неподання до 20.02.2015 податкової декларацiї акцизного податку за сiчень 2015 року за формою в редакцiї Наказу № 14 або несвоєчасне подання такої податкової декларацiї до 20.03.2015 (граничний строк подання декларацiї за формою, яка набрала чинностi вiдповiдно до Наказу № 14 ).

Вiдповiдно до змiн, внесених до статтi 49 Кодексу Законом № 71, обов'язок подавати декларацiю акцизного податку у платника виникає за кожний звiтний перiод, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разi наявностi показникiв, якi пiдлягають декларуванню, тобто у разi вiдсутностi об'єктiв (показникiв) оподаткування у звiтному перiодi декларацiя за такий звiтний перiод може не подаватися. Однак ця норма не стосується платникiв акцизного податку, якi мають дiючi (у тому числi призупиненI) лiцензiї на право здiйснення дiяльностi з пiдакцизною продукцiєю, яка пiдлягає лiцензуванню згiдно iз законодавством. Такi платники зобов'язанi за кожний звiтний перiод подавати податковi декларацiї незалежно вiд того, чи провадили такi платники господарську дiяльнiсть у звiтному перiодi.

Голова І. О. Бiлоус

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 6036/7/99-99-19-03-03-17 від 23.02.2015 щодо порядку декларування акцизного податку

Щодо порядку декларування акцизного податку

Замовити персональну презентацію