Лист Державної податкової служби України № 5725/6/17-1115 від 16.11.2011 щодо пов'язаних осіб

Щодо пов'язаних осіб

...

Державна податкова служба України згідно із ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Відповідно до пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Кодексу членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб достатнім є визначення осіб, що відносяться до першого ступеня споріднення. Інші члени сім'ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення і оподатковуються за відповідними ставками, визначеними пунктом 167.2 статті 167 та пунктом 167.1 статті 167 Кодексу.

Для інших цілей щодо визначення ступеня споріднення слід враховувати норми Сімейного кодексу України від 10.01.2002 р. № 2947-III та/або інші законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють таке питання.

При цьому зазначимо, що відповідно до п. 5.2 ст. 5 Кодексу у разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням цього Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього Кодексу.

Пов'язаними особами з платником податку можуть бути як юридичні, так і фізичні особи.

Пов'язані особи - юридичні та/або фізичні особи, взаємовідносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, і які відповідають будь-якій з наведених нижче ознак (пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14).

Пов'язаною особою є особа, яка відповідає будь-якій з наведених ознак, зокрема:

юридичні особи за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи;

• члени сім'ї фізичної особи - чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини);

фізична особа та члени її сім'ї і юридична особа, якщо така фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою;

юридичні особи, які прямо або опосередковано володіють одна в іншій часткою статутного капіталу, що становить 10 і більше відсотків статутного капіталу такої юридичної особи.

Під контролем господарської діяльності платника податку слід розуміти:

а) володіння безпосередньо або через пов'язаних фізичних та/або юридичних осіб часткою (паєм, пакетом акцій) статутного фонду платника податку в розмірі не менш як 20 відсотків статутного фонду платника податку;

б) вплив безпосередньо або через пов'язаних фізичних та/або юридичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання в результаті:

• надання права, яке забезпечує вирішальний влив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління платника податку;

• обіймання посад членів наглядової (спостережної) ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів платника податку особами, які вже обіймають одну чи декілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання;

• обіймання посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу платника податку особою, яка вже обіймає одну чи декілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання;

• надання права на укладення договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або здійснювати делеговані повноваження і функції органу управління платника податку.

Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного фонду платника податку (голосів у керівному органі) визначається як загальна сума корпоративних прав, що належать такій фізичній особі, членам сім'ї такої фізичної особи та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї.

Якщо фізична особа водночас є засновником (акціонером) декількох юридичних осіб і здійснює загальний контроль над ними, то у цій ситуації і контролюючі, і контрольовані особи є пов'язаними особами між собою.

Заступник Голови С. Лекарь

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 5725/6/17-1115 від 16.11.2011 щодо пов'язаних осіб

Щодо пов'язаних осіб

Замовити персональну презентацію