Лист Державної податкової служби України № 5582/0/71-12/22-1217 від 09.10.2012 щодо віднесення до складу собівартості виробничих втрат сировини при виробництві тютюнових виробів

Щодо віднесення до складу собівартості виробничих втрат сировини при виробництві тютюнових виробів

...

Департамент податкового контролю ДПС України розглянув лист щодо віднесення до складу собівартості виробничих втрат сировини при виробництві тютюнових виробів та повідомляє.

Відповідно до п. 138.8 ст. 138 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов'язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг, а саме прямих матеріальних витрат.

Підпунктом 138.8.1 п. 138.8 ст. 138 Кодексу встановлено, що до складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу виготовленого товару, виконаної роботи, наданої послуги, придбаних напівфабрикатів та комплектувальних виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат. Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, які оцінюються у порядку, визначеному в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

Згідно з п. 138.2 ст. 138 Кодексу витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II Кодексу.

Відходами по своїй суті є залишки сировини, матеріалів, теплоносіїв та інших видів матеріальних ресурсів, що утворилися в процесі виробництва робіт (послуг) і втратили повністю або частково споживчі властивості початкового ресурсу (хімічні та фізичні) і через це використовуються з підвищеними витратами (зниженням виходу продукції) або використовуються не за прямим призначенням, а також реалізуються на сторону.

Якщо в майбутньому платник податку планує отримати економічні вигоди від операцій з відходами, то відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку такі зворотні відходи відповідають визначенню "Запасів".

Зокрема, згідно з п. 5 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246, запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.

Відповідно до п. 12 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 (далі – П(С)БО 16), вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, оцінюється у порядку, викладеному в пункті 11 П(С)БО 16.

Виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, яка реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її використання, що використовується на самому підприємстві (п. 11 П(С)БО 16).

Враховуючи викладене, у випадку викладеному у листі окружної ДПС – центрального офісу втрати сировини при виробництві тютюнових виробів будуть відходами виробництва. Вартість таких відходів, що отримані у процесі виробництва, не враховується у складі прямих матеріальних витрат, що формують собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Якщо у подальшому такі відходи будуть реалізовуватись, то у податковому обліку такі операції будуть відображатись як операції з реалізації товарів і відповідно у звітному періоді, в якому визнано доходи від їх реалізації, платник податку може визнати витрати у розмірі справедливої вартості таких зворотних відходів, сформованої відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Директор Департаменту
податкового контролю С.Б. Крухмальов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 5582/0/71-12/22-1217 від 09.10.2012 щодо віднесення до складу собівартості виробничих втрат сировини при виробництві тютюнових виробів

Щодо віднесення до складу собівартості виробничих втрат сировини при виробництві тютюнових виробів

Замовити персональну презентацію