Лист ДФСУ № 4315/7/99-99-22-07-03-17 від 10.02.2015 щодо вжиття заходів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій

Про вжиття заходів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій

...

Законом України вiд 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо податкової реформи» (далi — Закон № 71) внесено змiни до Податкового кодексу України (далi — Кодекс) i, зокрема, Закону України вiд 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг» (далi — Закон № 265).

Метою змiн до Кодексу та Закону № 265 є вдосконалення механiзму їх застосування та запобiгання можливим порушенням з боку суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють готiвковi розрахунки за товари (послуги).

Основною змiною є те, що вiдповiдно до пункту 296.10 Кодексу платники єдиного податку другої i третьої (фiзичнi особи — пiдприємцI) груп при здiйсненнi дiяльностi на ринках, при продажу товарiв дрiбнороздрiбної торговельної мережi через засоби пересувної мережi, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцiй (далi — РРО) .

У всiх iнших випадках платники єдиного податку фiзичнi особи — пiдприємцi другої i третьої груп зобов'язанi застосовувати РРО.

Вказанi змiни стосуються конкретно визначеного способу дiяльностi, а не окремих форм ведення господарської дiяльностi та системи оподаткування. Зокрема, зазначенi фiзичнi особи-пiдприємцi, що є платниками єдиного податку, мають можливiсть проводити розрахунки без застосування РРО, а iншi суб'єкти господарювання керуватимуться нормою щодо зобов'язання видавати особi, яка отримує товар (послугу), розрахунковий документ встановленої форми.

При цьому зазначенi змiни, вiдповiдно до Прикiнцевих положень Закону № 71, вступають у силу:

для платникiв єдиного податку третьої групи — з 1 липня 2015 року;

для платникiв єдиного податку другої групи — з 1 сiчня 2016 року.

Водночас змiнами до Перехiдних положень Кодексу (пункт 28) встановлено, що платники єдиного податку другої i третьої (фiзичнi особи — пiдприємцI) груп, крiм визначених у пунктi 296.10 Кодексу, якi з 1 сiчня 2015 року до 30 червня 2015 року включно почали застосовувати у власнiй господарськiй дiяльностi зареєстрованi, опломбованi у встановленому порядку та переведенi у фiскальний режим роботи РРО, з дати початку застосування РРО до 1 сiчня 2017 року звiльняються вiд проведення вiдповiдно до норм цього Кодексу перевiрок з питань дотримання порядку застосування РРО.

Абзац перший статтi 3 Закону № 265 викладено у такiй редакцiї: «суб'єкти господарювання, якi здiйснюють операцiї в готiвковiй та/або безготiвковiй формi (iз застосуванням платiжних карток, платiжних чекiв, жетонiв тощо) при продажу товарiв (наданнi послуг) у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг, а також операцiї з приймання готiвки для подальшого її переказу, зобов'язанi:» i далi по тексту.

Зазначенi змiни до Закону, запропонованi Нацiональним банком України, пов'язанi з поширенням застосування програмно-технiчних комплексiв самообслуговування (далi — ПТКС) (у тому числi не тiльки для переказу готiвкових коштiв, а також i для оплати товарiв, послуг) та забезпеченням контролю за готiвковим обiгом.

Тобто з 01.01.2015 суб'єкти господарювання, якi використовують ПТКС при розрахунках за реалiзованi товари (наданi послуги) повиннi видавати покупцевi розрахунковий документ встановленої форми (фiскальний чек).

Пунктом 2 статтi 3 Закону № 265 передбачено, що суб'єкти господарювання, якi здiйснюють розрахунковi операцiї в готiвковiй та/або безготiвковiй формi, зобов'язанi видавати особi, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або вiдмовляється вiд неї, включаючи тi, замовлення або оплата яких здiйснюється з використанням мережi Інтернет, при отриманнi товарiв (послуг) в обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операцiї.

Одночасно iз Закону № 265 виключено пункт 13 статтi 9 щодо звiльнення вiд застосування РРО та РК при продажу товарiв у системах електронної торгiвлi (комерцiї), тобто мережi Інтернет.

Тобто, суб'єкти господарювання при продажi товарiв у мережi Інтернет, у тому числi фiзичнi особи — пiдприємцi платники єдиного податку 2 та 3 груп (починаючи iз визначеного Кодексом для кожної групи термiну), повиннi застосовувати РРО та видавати покупцю розрахунковий документ встановленої форми.

Такi змiни викликанi значним поширенням продажу товарiв (послуг), замовлення або оплата яких здiйснюється з використанням мережi Інтернет, необхiднiстю захисту прав споживачiв у разi отримання недоброякiсного товару (послуги) i створення можливостi звернення до судових органiв для захисту прав та унеможливленням обiгу контрафактних та контрабандних товарiв.

Пункт 9 статтi 3 Закону № 265 викладено у такiй редакцiї: «щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцiй (за виключенням автоматiв з продажу товарiв (послуг) фiскальнi звiтнi чеки у разi здiйснення розрахункових операцiй i забезпечувати їх зберiгання в книгах облiку розрахункових операцiй».

Слова «у разi здiйснення розрахункових операцiй» додано для уникнення неоднозначного трактування норми щодо друкування «2-звiтiв» (фiскальних звiтних чекiв) у випадку, коли у конкретний день розрахунковi операцiї через РРО не проводились.

До пункту 1 статтi 9 Закону 265 внесено змiни щодо обов'язкового застосування РРО та РК при наданнi послуг пiдприємствами, установами i органiзацiями усiх форм власностi, крiм пiдприємств торгiвлi та громадського харчування, у разi проведення розрахункiв у касах цих пiдприємств, установ i органiзацiй з оформленням прибуткових i видаткових касових ордерiв та видачею вiдповiдних квитанцiй, пiдписаних i завiрених печаткою у встановленому порядку.

У зв'язку з викладеним розширюється сфера застосування РРО пiдприємствами, якi надають послуги (перукарнi, салони краси, спортивнi клуби, хiмчистки, сервiснi центри з ремонту побутової технiки тощо), що також сприятиме захисту прав споживачiв у разi отримання недоброякiсних послуг i створить можливiсть звернення до судових органiв для захисту прав, унеможливить обiг контрафактних i контрабандних товарiв та забезпечить належний контроль обiгу готiвки.

Таким чином, пiдприємства сфери послуг при проведеннi розрахункiв мають застосовувати РРО на загальних пiдставах.

Пункт 2 статтi 9 Закону 265 викладено у такiй редакцiї: «при виконаннi усiх банкiвських послуг, крiм операцiй з купiвлi-продажу iноземної валюти, та операцiй комерцiйних агентiв банкiв з приймання готiвки для подальшого її переказу».

Отже, РРО мають застосовуватись при здiйсненнi операцiй з купiвлi-продажу iноземної валюти, а також операцiй комерцiйних агентiв банкiв з приймання готiвки для подальшого її переказу, в тому числi iз застосуванням ПТКС (з обов'язковим дотриманням вимог статтi 3 цього Закону ).

Тобто з 01.01.2015 при використаннi суб'єктами господарювання ПТКС повиннi забезпечити видачу покупцевi розрахункового документу встановленої форми (фiскального чеку).
Пункт 8 роздiлу II «Прикiнцевi положення» Закону № 265 доповнено абзацами другим та третiм:

«З 1 сiчня 2015 року дозволяється первинна реєстрацiя лише реєстраторiв розрахункових операцiй, якi створюють контрольну стрiчку в електроннiй формi, та електронних таксометрiв, автоматiв з продажу товарiв (послуг), реєстраторiв розрахункових операцiй з купiвлi-продажу iноземної валюти.

Дозволяється до 1 сiчня 2016 року використання електронних контрольно-касових апаратiв, введених в експлуатацiю до 1 сiчня 2015 року, що створюють контрольну стрiчку в друкованому виглядi та подають до органiв доходiв i зборiв по дротових або бездротових каналах зв'язку тiльки iнформацiю про обсяг розрахункових операцiй, виконаних у готiвковiй та/або в безготiвковiй формi, яка мiститься в їх фiскальнiй пам'ятi, i при цьому не подають електронних копiй розрахункових документiв».

Таким чином, користувачам зареєстрованих та введених в експлуатацiю до 01.01.2015 електронних контрольно-касових апаратiв, що подають до органiв фiскальних органiв тiльки iнформацiю про обсяг розрахункових операцiй (X- звiти), встановлено перехiдний перiод тривалiстю 1 рiк для доопрацювання або замiни iснуючої касової технiки на таку, яка забезпечує подання по електронних каналах зв'язку електронних копiй розрахункових документiв i фiскальних звiтних чекiв.

Пункт 9 Закону № 265 викладено у такiй редакцiї: «Тимчасово до 1 липня 2015 року суб'єкти господарювання звiльняються вiд санкцiй за порушення вимог цього Закону при наданнi послугу разi проведення розрахункiв у касах з оформленням прибуткових i видаткових касових ордерiв та видачею вiдповiдних квитанцiй, пiдписаних i завiрених печаткою у встановленому порядку; при виконаннi операцiй з купiвлi-продажу iноземної валюти у разi, якщо цi операцiї виконуються у касах уповноважених банкiв з оформленням розрахункових документiв вiдповiдно до нормативних актiв Нацiонального банку України, та операцiй комерцiйних агентiв банкiв з приймання готiвки для подальшого її переказу; при продажу товарiв у системах електронної торгiвлi (комерцiї)».

Отже, вказанi суб'єкти господарювання, якi з 01.01.20105 року мають застосовувати РРО, звiльняються вiд санкцiй за порушення вимог цього Закону на пiвроку, що дає їм змогу зареєструвати, ввести в експлуатацiю вiдповiднi РРО для виконання вимог чинного законодавства.

Також пунктом 3 Прикiнцевих положень Закону № 71 встановлено, що у 2015 та 2016 роках перевiрки пiдприємств, установ та органiзацiй, фiзичних осiб — пiдприємцiв з обсягом доходу до 20 мiльйонiв гривень за попереднiй календарний рiк контролюючими органами здiйснюються виключно з дозволу Кабiнету Мiнiстрiв України, за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевiрки, згiдно з рiшенням суду або вимогами Кримiнального процесуального кодексу України.

Зазначене обмеження не поширюється з 1 сiчня 2015 року на перевiрки суб'єктiв господарювання, що ввозять на митну територiю України та/або виробляють та/або реалiзують пiдакцизнi товари, на перевiрки дотримання норм законодавства з питань наявностi лiцензiй, повноти нарахування та сплати податку на доходи фiзичних осiб, єдиного соцiального внеску, вiдшкодування податку на додану вартiсть.

Враховуючи викладене та вимоги пункту 80.2 статтi 80 Кодексу, фактичнi перевiрки можуть проводитись за наявностi пiдстав, передбачених Кодексом, та у разi, якщо суб'єкт господарювання:
здiйснює реалiзацiю пiдакцизних товарiв;

займається видами господарської дiяльностi, якi пiдлягають лiцензуванню, а також при проведеннi перевiрок суб'єктiв господарювання — фiзичних осiб- пiдприємцiв з питань повноти нарахування та сплати податку на доходи фiзичних осiб.
З метою доведення вказаної iнформацiї до платникiв податкiв зобов'язуємо:

здiйснити вiдповiднi публiкацiї у друкованих та електронних засобах масової iнформацiї;

оприлюднити iнформацiю на веб-порталах головних управлiнь ДФС, зокрема у виглядi рухомого рядка;

провести вiдповiднi заходи щодо iнформування користувачiв РРО та ЦСО у головних управлiннях та пiдпорядкованих державних податкових iнспекцiях;

провести зустрiчi, круглi столи та семiнари iз платниками податкiв — користувачами РРО iз залученням представникiв центрiв сервiсного обслуговування РРО.

Голова І. О. Бiлоус​

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 4315/7/99-99-22-07-03-17 від 10.02.2015 щодо вжиття заходів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій

Про вжиття заходів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій

Замовити персональну презентацію