Лист ДФСУ № 4223/6/99-99-19-02-01-15 від 27.02.2015 щодо залучення транспортних засобів під час мобілізації

Щодо залучення транспортних засобів під час мобілізації

...

Вiдповiдно до п. 3 ст. 6 Закону України вiд 21 жовтня 1993 року № 3543-XII «Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю» виконання вiйськово-транспортного обов'язку пiд час мобiлiзацiї, якщо не введений правовий режим воєнного чи надзвичайного стану, здiйснюється згiдно з Мобiлiзацiйним планом України шляхом безоплатного залучення транспортних засобiв пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi для забезпечення потреб Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань на умовах їх повернення власникам пiсля оголошення демобiлiзацiї.

Залучення транспортних засобiв пiд час мобiлiзацiї здiйснюється вiйськовими комiсарiатами на пiдставi рiшень мiсцевих державних адмiнiстрацiй, якi оформлюються вiдповiдними розпорядженнями.

Приймання-передача транспортних засобiв, залучених пiд час мобiлiзацiї, та їх повернення пiсля оголошення демобiлiзацiї здiйснюються на пiдставi актiв, в яких зазначаються вiдомостi про власникiв, технiчний стан, залишкову (балансову) вартiсть та iншi необхiднi вiдомостi, що дають змогу iдентифiкувати транспортнi засоби.

Повернення транспортних засобiв власнику здiйснюється протягом 30 календарних днiв з моменту оголошення демобiлiзацiї.

Порядок компенсацiї шкоди, завданої транспортним засобам внаслiдок їх залучення пiд час мобiлiзацiї, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Таким чином, право власностi на транспортний засiб не переходить вiд платника податку на прибуток у разi передання автомобiля для Збройних Сил України.

Вiдповiдно до п. 144.1 ст. 144 Податкового кодексу України (далi — Кодекс) в редакцiї, що дiяла до 01.01.2015 р., амортизацiї пiдлягають витрати на придбання основних засобiв, нематерiальних активiв та довгострокових бiологiчних активiв для використання в господарськiй дiяльностi.

Оскiльки в процесi мобiлiзацiї транспортнi засоби не використовуються у господарськiй дiяльностi платника податку, то нарахування амортизацiї припиняється до повернення такого засобу власнику.

У свою чергу, 28 грудня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо податкової реформи», яким викладено роздiл III « Податок на прибуток» Податкового кодексу України у новiй редакцiї та передбачено, що об'єкт оподаткування податком на прибуток пiдлягає визначенню на пiдставi даних бухгалтерського облiку шляхом коригування фiнансового результату до оподаткування, визначеного у фiнансовiй звiтностi, на рiзницi, якi збiльшують або зменшують фiнансовий результат до оподаткування, вiдповiдно до положень такого роздiлу.

Статтею 138 у новiй редакцiї роздiлу III Кодексу  передбачено коригування фiнансового результату до оподаткування на рiзницi, якi виникають при нарахуваннi амортизацiї необоротних активiв.

Так, вiдповiдно до пiдпункту 138.3.1 пункту 138.3 статтi 138 Кодексу розрахунок амортизацiї основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi з урахуванням обмежень, встановлених пiдпунктом 14.1.138 пункту 14.1 статтi 14 роздiлу I цього Кодексу, вiдповiдно до якого поняття «основнi засоби» визначено з урахуванням умови використання платником податкiв таких основних засобiв у власнiй господарськiй дiяльностi.

У зв'язку з цим викладенi в листi <...> пропозицiї буде опрацьовано при пiдготовцi змiн до Податкового кодексу України.

Щодо оподаткування податком на додану вартiсть повiдомляємо таке.

Згiдно iз пiдпунктом 14.1.191 пункту 14.1 статтi 14 Кодексу для цiлей оподаткування пiд постачанням товарiв слiд розумiти будь-яку передачу права на розпоряджання товарами як власник, у тому числi продаж, обмiн чи дарування такого товару, а також постачання товарiв за рiшенням суду.

Пiдпунктом «а» пункту 185.1 статтi 185 Кодексу  встановлено, що об'єктом оподаткування є операцiї платникiв податку з постачання товарiв, мiсце постачання яких розташоване на митнiй територiї України, вiдповiдно до статтi 186 Кодексу, у тому числi операцiї з передачi права власностi на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачi об'єкта фiнансового лiзингу в користування лiзингоотримувачу/орендарю.

У випадку залучення транспортних засобiв згiдно з Мобiлiзацiйним планом України для забезпечення потреб Збройних Сил України переходу права власностi не вiдбувається, така передача здiйснюється на умовах повернення транспортних засобiв (тобто вiдбувається передача в тимчасове користування), а тому в облiку платника податку на додану вартiсть, що передає в користування такий транспортний засiб, така передача не визначається як об'єкт оподаткування, оскiльки не вiдбуваються операцiї з постачання товару.

Пiдстави для коригування податкового кредиту чи визнання умовного продажу згiдно з пунктом 198.5 статтi 198 Кодексу також вiдсутнi. Якщо пiсля мобiлiзацiї транспортний засiб не повертається пiдприємству i за нього нараховується компенсацiя, то така компенсацiя розглядається як оплата вартостi такого транспортного засобу. В цьому разi транспортний засiб визнається проданим за бюджетнi кошти, i на дату отримання таких коштiв (компенсацiя) мають бути визначенi податковi зобов'язання з податку на додану вартiсть.

В. о. Голови М. Мокляк

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 4223/6/99-99-19-02-01-15 від 27.02.2015 щодо залучення транспортних засобів під час мобілізації

Щодо залучення транспортних засобів під час мобілізації

Замовити персональну презентацію