Лист ДФСУ № 3821/6/99-99-19-02-02-15 від 24.02.2015 щодо обліку транспортних засобів, переданих на потреби Збройних Сил України

Щодо обліку транспортних засобів, переданих на потреби Збройних Сил України

...

<...>

Виконання вiйськово-транспортного обов'язку пiд час мобiлiзацiї, якщо не введений правовий режим воєнного чи надзвичайного стану, здiйснюється згiдно з Мобiлiзацiйним планом України шляхом безоплатного залучення транспортних засобiв пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi для забезпечення потреб Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань на умовах їх повернення власникам пiсля оголошення демобiлiзацiї.

<...>

Амортизацiйнi вiдрахування на законсервованi мобiлiзацiйнi потужностi, якi не використовуються в поточному виробництвi, а також на законсервовану технiку та транспортнi засоби мобiлiзацiйного призначення, якi не експлуатуються, не здiйснюються (пункт 1 статтi 8 Закону № 3543 ).

Згiдно iз пунктом 138.3.2 пункту 138.3 статтi 138 Податкового кодексу України (далi — Кодекс) в редакцiї, чиннiй з 1 сiчня 2015 року, не пiдлягають амортизацiї та проводяться за рахунок вiдповiдних джерел фiнансування, зокрема, витрати на придбання / самостiйне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцiю, модернiзацiю або iншi полiпшення невиробничих основних засобiв.

Термiн «невиробничi основнi засоби» означає основнi засоби, якi не використовуються в господарськiй дiяльностi платника податку.

При цьому господарська дiяльнiсть — це дiяльнiсть особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалiзацiєю товарiв, виконанням робiт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу, i проводиться такою особою самостiйно та/або через свої вiдокремленi пiдроздiли, а також через будь-яку iншу особу, що дiє на користь першої особи, зокрема за договорами комiсiї, доручення та агентськими договорами (пiдпункт 14.1.36 пункту 14.1 статтi 14 Кодексу ).

Голова І. Бiлоус

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 3821/6/99-99-19-02-02-15 від 24.02.2015 щодо обліку транспортних засобів, переданих на потреби Збройних Сил України

Щодо обліку транспортних засобів, переданих на потреби Збройних Сил України

Замовити персональну презентацію