Лист ДФСУ № 3217/7/99-99-15-01-04-17 від 02.02.2015 щодо здійснення заходів адміністрування під час застосування податкового компромісу

Щодо здійснення заходів адміністрування під час застосування податкового компромісу

...

Головним управлінням ДФС в областях та м. Києві
Міжрегіональному головному управлінню ДФС - Центральному офісу з обслуговування великих платників
Підрозділам оподаткування юридичних осіб

З метою забезпечення однакового пiдходу при здiйсненнi заходiв адмiнiстрування пiд час застосування податкового компромiсу, визначеного наказом ДФС України вiд 17.01.2015 № 13 «Про затвердження Методичних рекомендацiй щодо особливостей уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток пiдприємств та податку на додану вартiсть у разi застосування податкового компромiсу», Департамент оподаткування юридичних осiб повiдомляє наступне.

Податковий компромiс — це режим звiльнення вiд юридичної вiдповiдальностi платникiв податкiв та/або їх посадових (службових) осiб за заниження податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть за будь-якi податковi перiоди до 1 квiтня 2014 року з урахуванням строкiв давностi, встановлених статтею 102 Податкового кодексу України (далi — ПКУ).

Податковий компромiс розповсюджується виключно на факти заниження податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть (у зв'язку iз завищенням податкового кредиту) .

Пiд заниженням податкових зобов'язань слiд розумiти неправомiрне формування платником податкiв даних податкового облiку (формування податкового кредиту з податку на додану вартiсть) у податкових перiодах до 1 квiтня 2014 року, що призвело до заниження належних до сплати сум податкових зобов'язань.

Пiд строками давностi згiдно iз статтею 102 Кодексу розумiється визначення грошових зобов'язань протягом 1095 днiв з дня, що настає за останнiм днем граничного строку подання податкової декларацiї, а якщо така декларацiя була подана пiзнiше, — за днем її фактичного подання.

Одна iз процедур податкового компромiсу — це добровiльне декларування платником податкiв занижених податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть (далi — ПДВ) у вiдповiдних податкових звiтних перiодах до 1 квiтня 2014 року.

Податковi зобов'язання згiдно iз процедурою податкового компромiсу сплачуються платником податкiв до бюджету у розмiрi 5 вiдсоткiв вiд суми заниження податкового зобов'язання. При цьому штрафнi санкцiї до платника податкiв не застосовуються, а пеня вiдповiдно не нараховується.

До затвердження форми уточнюючого розрахунку для застосування податкового компромiсу платник податкiв подає уточнюючий розрахунок за дiючою формою разом iз Заявою про компромiс (у довiльнiй формI) та Перелiком (описом) операцiй, щодо яких здiйснено уточнення показникiв податкової декларацiї (у довiльнiй формI). Слiд зазначити, що до автоматизацiї процесiв приймання та обробки зазначених документiв усi документи подаються та приймаються на паперових носiях.

При обробцi зазначених документiв в ІС «Податковий блок» уточнюючий розрахунок отримує статус «Податковий компромiс».

Початок застосування процедури податкового компромiсу — з дня набрання чинностi Закону № 63 17.01.2015 та може тривати протягом 90 днiв. Процедура досягнення податкового компромiсу триває не бiльше 70 календарних днiв з дня, наступного за днем подання уточнюючого розрахунку або вiдповiдної заяви про застосування податкового компромiсу.

Контролюючий орган протягом 10 робочих днiв з дня, наступного за днем подання уточнюючого розрахунку, Заяви про компромiс та Перелiку (опису), приймає рiшення про необхiднiсть або вiдсутнiсть необхiдностi проведення документальної позапланової перевiрки.

Для колегiального розгляду такого рiшення на територiальному рiвнi повинна бути створена та затверджена вiдповiдним наказом спецiальна комiсiя з фахiвцiв пiдроздiлiв оподаткування юридичних осiб, доходiв i зборiв з фiзичних осiб, податкового та митного аудиту, правової роботи, погашення заборгованостей, координацiйно-монiторинговi, власної безпеки, слiдчими пiдроздiлами фiнансових розслiдувань, оперативними пiдроздiлами.

За пiдсумками колегiального розгляду такої комiсiї складається Протокол (протокол повинен мiстити: повне найменування органiзацiї, назва документа (Протокол), номер протоколу, дата засiдання, мiсце засiдання, головуючий, присутнi, питання обговорення — текст протоколу, пiдписи, основна частина — текст протоколу — повинна бути подiлена на такi частини: СЛУХАЛИ, ВИСТУПАЛИ, ВИРІШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ)) з висновками щодо необхiдностi або вiдсутностi необхiдностi проведення документальної позапланової перевiрки. Звертаємо увагу, що Протокол повинен мiстити в собi основнi реквiзити наведеної типової форми.

Якщо колегiальна комiсiя дiйшла до висновку щодо вiдсутностi необхiдностi проведення документальної позапланової перевiрки, пiдроздiли оподаткування юридичних осiб (пiдроздiли доходiв i зборiв з фiзичних осiб) складають проект вiдповiдного рiшення у виглядi листа у двох примiрниках, надають на пiдпис керiвнику та направляють рекомендованим листом з повiдомленням про вручення чи вручають особисто один його примiрник платнику податкiв з чiткою фiксацiєю дати такого вручення (його представнику) . У такому разi, день отримання платником податкiв рiшення контролюючого органу є днем узгодження податкового зобов'язання, яке пiдлягає сплатi протягом 10 календарних днiв з дня, наступного за днем узгодження.

Вiдповiдно до цього, уточнюючий розрахунок при переглядi в ІС «Податковий блок» повинен прийняти статус «Податковий компромiс без перевiрки» та узгодженi податковi зобов'язання по зазначеному документу на 10 календарний день повиннi бути нарахованi до ІКПП (iнтегрована картка платника податкiв) ІС «Податковий блок».

Слiд зазначити, що пiд досягненням компромiсу розумiється сплата платником податкiв до бюджету сум податкових зобов'язань з ПДВ. Тому якщо приймається рiшення на колегiальному розглядi щодо вiдсутностi необхiдностi проведення документальної позапланової перевiрки, то пiдроздiлам оподаткування юридичних осiб (пiдроздiли доходiв i зборiв з фiзичних осiб) необхiдно забезпечити контроль за своєчаснiстю сплати податкових зобов'язань, визначених в уточнюючих розрахунках, по яких застосовується податковий компромiс.

У разi якщо колегiальна комiсiя дiйшла до висновку щодо необхiдностi проведення документальної позапланової перевiрки, уточнюючий розрахунок повинен бути вiдображений в ІС «Податковий блок» зi статусом «Податковий компромiс з необхiднiстю проведення документальної позапланової перевiрки», при цьому нарахувань податкових зобов'язань в ІКПП по таких документах не вiдбудеться.

У випадку висновку щодо необхiдностi проведення документальної позапланової перевiрки пiдроздiли оподаткування юридичних осiб (пiдроздiли доходiв i зборiв з фiзичних осiб) у той же день копiях Протоколу з вiдповiдними висновками та вiдповiдною резолюцiєю керiвника, сформованi реєстри прийнятої такої звiтностi та копiями матерiалiв, на пiдставi яких воно прийняте, передається до пiдроздiлу податкового аудиту.

Щодо порядку надання уточнюючого розрахунку з ПДВ

До затвердження окремої форми уточнюючого розрахунку платникам ПДВ, якi бажають скористатись податковим компромiсом вiдповiдно до вказаного пiдроздiлу Кодексу, слiд використовувати форму уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостiйно виявлених помилок, яка затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 23.09.2014 № 966 та зареєстрована у Мiнiстерствi юстицiї України 14 жовтня 2014 року за № 1267/26044. Уточнюючий розрахунок подається разом з Заявою про компромiс (приклад форми додається — додаток 1) та Перелiком (описом) операцiй (приклад форми додається — додаток 2), щодо яких здiйснено уточнення показникiв податкової декларацiї тимчасово на паперовому носiї.

З метою застосування податкового компромiсу платник подає окремий уточнюючий розрахунок з ПДВ разом iз Заявою про компромiс та Перелiком (описом) операцiй за кожний окремий звiтний перiод.

Оскiльки процедура податкового компромiсу застосовується за будь-якi податковi перiоди до 1 квiтня 2014 року з урахуванням строкiв давностi, встановлених статтею 102 цього Кодексу (пункт 1 пiдроздiлу 9-2 роздiлу XX Кодексу ), подання уточнюючих розрахункiв з ПДВ обмежується звiтними перiодами (мiсяць, квартал), якi припадають на перiод з квiтня 2011 року по березень 2014 року включно.

У разi уточнення показникiв декларацiї, якi потребують подання окремих додаткiв до декларацiї, уточнюючий розрахунок з ПДВ подається платниками податку разом з такими додатками.

Оскiльки уточнення платником податкiв податкових зобов'язань не впливає на розмiр податкових зобов'язань його контрагентiв, то така звiтнiсть не приймає участь у розрахунках системи спiвставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту контрагентiв.

Показники уточнюючих розрахункiв з ПДВ з метою застосування податкового компромiсу не переносяться до податкової звiтностi з ПДВ за звiтний перiод, в якому такi розрахунки поданi, а вiдображаються в особових рахунках платника податкiв.

Директор департаменту оподаткування юридичних осiб

Ю. В. Лапшин

_____________________________________________________________________________________________________________

Додаток 1
(приклад)

Вiдмiтка про одержання
(штамп органу доходiв i зборiв,
дата, вхiдний номер)

01

ЗАЯВА
про податковий компромiс

02 Заяву подано у: мiсяцi року
03 Подається до:

(найменування контролюючого органу за основним мiсцем облiку платника, до якого подається заява)

04 Платник:

(повне найменування (прiзвище, iм'я, по батьковI) платника податкiв згiдно з реєстрацiйними документами)

041 Код за ЄДРПОУ1
042 Реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта2
043

Податкова адреса:

_____________________________________________

_____________________________________________

Поштовий iндекс

Телефон

Телефакс

E-mail

Вiдповiдно до норм пiдроздiлу 9-2 роздiлу XX «Перехiднi положення» Податкового кодексу України просимо розпочати процедуру досягнення податкового компромiсу вiдповiдно до поданих уточнюючих розрахункiв, згiдно з перелiком:

Вiдомостi про уточнюючий розрахунок Мотиви подання
реєстрацiйний номер дата подання останнiй мiсяць рiк тип перiоду


з/п

Додаткова iнформацiя

1Особи, якi не мають коду за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України, зазначають реєстрацiйний (облiковий) номер платника податкiв, який присвоюється контролюючим органом.

2Серiю та номер паспорта зазначають фiзичнi особи, якi мають вiдмiтку у паспортi про право здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта.

3Останнiй мiсяць звiтного (податкового) перiоду, наприклад, для вересня 2013 року — 9, для 3-го кварталу 2013 року — 9, для трьох кварталiв 2013 року — 9. Тип перiоду: мiсяць — 1, квартал — 2, I пiврiччя — 3, три квартали — 4, рiк — 5. Тобто, наприклад, 3-iй квартал 2013 року має бути описано у вiдповiдних колонках як: «9» «2013» «2».

Дата подання . . Наведена iнформацiя є повною i достовiрною.

Керiвник (уповноважена особа) /
фiзична особа (законний представник) ______________ ____________________
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

Головний бухгалтер (особа,
вiдповiдальна за ведення бухгалтерського облiку) ______________ ___________________
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

Фiзична особа — пiдприємець ______________ __________________
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

Відмітка про одержання
(штамп органу доходів і зборів,
дата, вхідний номер )

01

ПЕРЕЛІК
(ОПИС)
операцій, щодо яких здійснено уточнення показників податкової декларації
для застосування процедури досягнення податкового компромісу

02 Заяву подано у: мiсяцi року
03 Подається до:

(найменування контролюючого органу за основним мiсцем облiку платника, до якого подається заява)

04 Платник:

(повне найменування (прiзвище, iм'я, по батьковI) платника податкiв згiдно з реєстрацiйними документами)

041 Код за ЄДРПОУ1
042 Реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта2
043

Податкова адреса:

_____________________________________________

_____________________________________________

Поштовий iндекс

Телефон

Телефакс

E-mail

1Особи, якi не мають коду за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України, зазначають реєстрацiйний (облiковий) номер платника податкiв, який присвоюється контролюючим органом.

2Серiю та номер паспорта зазначають фiзичнi особи, якi мають вiдмiтку у паспортi про право здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта.

3Останнiй мiсяць звiтного (податкового) перiоду, наприклад, для вересня 2013 року — 9, для 3-го кварталу 2013 року — 9, для трьох кварталiв 2013 року — 9. Тип перiоду: мiсяць — 1, квартал — 2, I пiврiччя — 3, три квартали — 4, рiк — 5. Тобто, наприклад, 3-iй квартал 2013 року має бути описано у вiдповiдних колонках як: «9» «2013» «2».

Дата подання . . Наведена iнформацiя є повною i достовiрною.

Керiвник (уповноважена особа) /
фiзична особа (законний представник) ______________ ____________________
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

Головний бухгалтер (особа,
вiдповiдальна за ведення бухгалтерського облiку) ______________ ___________________
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

Фiзична особа — пiдприємець ______________ __________________
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 3217/7/99-99-15-01-04-17 від 02.02.2015 щодо здійснення заходів адміністрування під час застосування податкового компромісу

Щодо здійснення заходів адміністрування під час застосування податкового компромісу

Замовити персональну презентацію