Лист Міністерства доходів і зборів України № 3111/6/99-99-19-04-02-15 від 18.02.2014 щодо звільнення від ПДВ постачання (імпорту) паперу та картону для утилізації

Щодо звільнення від ПДВ постачання (імпорту) паперу та картону для утилізації

...

Міністерство доходів і зборів України розглянуло звернення Українського виробничо-екологічного об'єднання по заготівлі та використанню вторинних матеріальних ресурсів "УКРВТОРМА" щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції із постачання, у тому числі операції з імпорту паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) та повідомляє наступне.

Відповідно до абзацу 1 пункту 23 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі - Кодексу) тимчасово до 1 січня 2015 року від оподаткування податком на додану вартість звільняються, зокрема, операції з постачання, у тому числі операції з імпорту паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТЗЕД.

Звільнення від оподаткування податком на додану вартість, визначені пунктом 23 підрозділу 2 розділу XX, поширюється також і на операції з вивезення в митному режимі експорту товарів, зазначених у цьому пункті.

Згідно із Законом України від 19.09.2013 р. № 584 "Про Митний тариф України" (далі - Митний тариф) до товарної групи 4707 "Папір та картон для утилізації (макулатура та відходи)" відносяться:

• невибілені крафт-папір або картон чи гофровані гатунки паперу або картону (4707 10 00 00);

• інший папір або картон, одержані головним чином з вибіленої целюлози, не забарвлені в масі (4707 20 00 00);

• папір або картон, одержані головним чином з механічної деревної маси, до складу якого включаються старі та непродані примірники газет і журналів, телефонні довідники, брошури та рекламні видання, а також інші (4707 30 10 00 та 4707 30 90 00);

• інші несортовані та відсортовані відходи та макулатура (4707 90 10 00 та 4707 90 90 00).

Пунктом 1 Основних правил інтерпретації УКТЗЕД, які визначені Митним тарифом, зазначено, що назви розділів, груп і підгруп наводяться лише для зручності користування УКТЗЕД; для юридичних цілей класифікація товарів в УКТЗЕД здійснюється виходячи з назв товарних позицій і відповідних приміток до розділів чи груп і, якщо цими назвами не передбачено іншого, відповідно до таких правил.

Таким чином, при здійсненні операцій з постачання товарів для цілей оподаткування податком на додану вартість з метою класифікації товарів (в разі необхідності) застосовуються не назва товарної позиції (наприклад 4707), а конкретний код товару (наприклад 4707 30 10 00), який входить до такої товарної позиції.

При цьому згідно із Класифікатором відходів ДК 005-96, затвердженим наказом Держстандарту України від 29.02.96 р. № 89, макулатура є одним із різновидів відходів.

Разом з цим повідомляємо, що відносини, пов'язані з утворенням, збиранням і заготівлею, сортуванням, перевезенням, зберіганням, обробленням (переробленням), утилізацією, видаленням, знешкодженням та захороненням відходів, що утворюються в Україні, перевозяться через її територію, вивозяться з неї, а також з перевезенням, обробленням та утилізацією відходів, що ввозяться в Україну як вторинна сировина, регулюються Законом України від 05.03.98 р. № 187/98-ВР "Про відходи" (далі - Закон № 187/98).

Так, статтею 1 Закону № 187/98 визначено, що збирання, зберігання, оброблення та перевезення відходів здійснюється, зокрема, з метою утилізації відходів. Під утилізацією відходів розуміється використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів.

Враховуючи вищевикладене, звільнення від оподаткування податком на додану вартість поширюється на операції з постачання, утому числі операції з імпорту та експорту паперу та картону, які включені до товарної позиції 4707 за відповідними кодами УКТЗЕД, на всіх етапах постачання таких товарів платниками податку на додану вартість.

Щодо відображення в податковій звітності з податку на додану вартість операцій з постачання паперу та картону, які включені до товарної позиції 4707, слід зазначити, що порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 13.11.2013 р. № 678, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.12.2013 р. за № 2094/24626 (далі - Порядок № 678).

Так, згідно із положеннями Порядку № 678 операції з постачання товарів, що звільнені від оподаткування податком на додану вартість, відображаються у рядку 5 податкової декларації з податку на додану вартість.

При цьому до податкової декларації з податку на додану вартість обов'язково додається додаток Д5, в якому заповнюються дані рядка "Операції, які звільненні від оподаткування" розділу I " Податкові зобов'язання" , та додаток Д6, в якому заповнюється таблиця 3, де відображається загальний обсяг пільгових операцій в розрізі контрагентів - платників податку на додану вартість, здійснених в рамках окремої статті Кодексу за звітний період, та загальною сумою відображається обсяг пільгових операцій, без відповідного розшифрування в розрізі контрагентів, здійснених з неплатниками податку на додану вартість.

З приводу складання податкової накладної при здійсненні операцій з постачання паперу та картону, які включені до товарної позиції 4707 за відповідними кодами УКТЗЕД, повідомляємо, що форму та Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2011 р. № 1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.11.2011 р. за № 1333/20071 (далі - Порядок № 1379).

Платник податку на додану вартість при здійсненні операцій з постачання товарів, звільнених від оподаткування податком на додану вартість, в тому числі операцій з постачання паперу та картону, які включені до товарної позиції 4707 за відповідними кодами УКТЗЕД, складає окрему податкову накладну за такими операціями.

Пунктом 12 Порядку № 1379 визначено, що до розділу I податкової накладної вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/ послуг, а саме:

• у графу 3 - номенклатура товарів/ послуг продавця;

• у графу 4 - код товару згідно з УКТЗЕД. Графа 4 заповнюється у разі постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України на всіх етапах постачання таких товарів/ послуг.

Таким чином, при здійсненні платником податку на додану вартість операцій з постачання паперу та картону, що ввезені на митну територію України та включені до товарної позиції 4707 за відповідними кодами УКТЗЕД, на всіх етапах постачання таких товарів у податкових накладних зазначається код відповідної товарної позиції, наприклад, 4707 30 10 00.

При цьому у податковій накладній, складеній за операціями з постачання паперу та картону, які включені до товарної позиції 4707 за відповідними кодами УКТЗЕД, у розділі III та графі 11 робиться помітка "Без ПДВ" з обов'язковим посиланням на абзац 1 пункту 23 підрозділу 2 розділу XX Кодексу.

Додатково інформуємо, що наказом Міністерства доходів і зборів від 14.01.2014 р. № 10 затверджено форму податкової накладної та Порядок її заповнення. Зазначений наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.01.2014 р. за № 185/24962 та набере чинності з першого числі місяця, наступного за місяцем його офіційного опублікування, з одночасною втратою чинності Порядку № 1379.

Також повідомляємо, що пунктом 198.5 статті 198 Кодексу визначено, що платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, за товарами/ послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у разі якщо такі товари/ послуги, необоротні активи починають використовуватися, зокрема, в звільнених від оподаткування податком на додану вартість операціях відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX Кодексу.

Отже, якщо платник податку до 01.01.2014 р. за операціями з придбання паперу та картону, які включені до товарної позиції 4707 за відповідними кодами УКТЗЕД, скористався правом на податковий кредит, то при їх постачанні після 01.01.2014 р. такий платник зобов'язаний здійснити нарахування податкових зобов'язань з податку на додану вартість за такими операціями.

Заступник Міністра А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Міністерства доходів і зборів України № 3111/6/99-99-19-04-02-15 від 18.02.2014 щодо звільнення від ПДВ постачання (імпорту) паперу та картону для утилізації

Щодо звільнення від ПДВ постачання (імпорту) паперу та картону для утилізації

Замовити персональну презентацію