Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Вхід
|
Реєстрація

Ru

En

Ua

Лист ДФСУ № 2687/7/99-99-23-01-17 від 29.01.2015 щодо стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу платника податків

Щодо стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу платника податків

...

Державна фiскальна служба України повiдомляє, що з 1 сiчня 2015 року набрав чинностi Закон України вiд 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законiв України щодо податкової реформи» (далi — Закон № 71).

Зокрема, Законом № 71  пiдроздiл 10 роздiлу XX «Перехiднi положення» Податкового кодексу України доповнено пунктом 32, згiдно з яким тимчасово, до 1 липня 2015 року, встановлено таке: у випадках, коли податковий борг виник у результатi несплати грошового зобов'язання, самостiйно визначеного платником податкiв у податковiй декларацiї або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у встановленi Кодексом строки, стягнення коштiв за рахунок готiвки, що належить такому платнику податкiв, та/або коштiв з рахункiв такого платника у банках, здiйснюється за рiшенням керiвника контролюючого органу без звернення до суду за умови, якщо такий податковий борг перевищує 5 мiльйонiв гривень та вiдсутнi зобов'язання держави щодо повернення такому платнику податкiв помилково та/або надмiру сплачених ним грошових зобов'язань.

З метою реалiзацiї зазначеного положення на практицi наказом ДФС України вiд 21.01.2015 р. № 23 затверджено примiрну форму рiшення про стягнення коштiв у рахунок погашення податкового боргу платника податкiв.

Також очiкується затвердження постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 2010 року № 1244», якою розпорядчий акт Уряду приводиться у вiдповiднiсть до вимог Закону № 71, зокрема, у частинi стягнення коштiв платника податкiв, що має податковий борг, за рiшенням керiвника органу державної фiскальної служби.

Крiм того, Нацiональним банком України листом вiд 27.01.2015 р. № 25-110/4833 територiальнi управлiння Нацiонального банку України, Операцiйний департамент, банки України, Незалежну асоцiацiю банкiв України, Асоцiацiю українських банкiв, Асоцiацiю «Український кредитно-банкiвський союз», Департамент аудиту повiдомлено про обов'язковiсть i негайнiсть виконання iнкасових доручень (розпоряджень), iнiцiйованих органами державної фiскальної служби, та особливостi оформлення таких розрахункових документiв.

Зокрема, у листi Нацiонального банку України зазначено, що на виконання вимог Закону № 71 банки до 1 липня 2015 року приймають та виконують iнкасовi доручення (розпорядження) на стягнення коштiв платника податкiв, який має податковий борг, з рахункiв у банках, що обслуговують такого платника, якi оформлено органами державної фiскальної служби на пiдставi рiшення керiвника органу державної фiскальної служби. У реквiзитi «Призначення платежу» такого iнкасового доручення (розпорядження) має зазначатися дата видачi та номер рiшення керiвника органу державної фiскальної служби. Рiшення керiвника органу державної фiскальної служби, на пiдставi якого оформлено iнкасове доручення (розпорядження), банку не подається.

Зазначене довести до вiдома та використання в роботi пiдпорядкованих державних податкових iнспекцiй.

Голова  І. Бiлоус

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 2687/7/99-99-23-01-17 від 29.01.2015 щодо стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу платника податків

Щодо стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу платника податків