Лист ДФСУ № 2625/7/99-99-17-03-01-17 від 29.01.2015 про надання роз'яснення щодо застосування штрафних санкцій за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску

Про надання роз'яснення щодо застосування штрафних санкцій за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску

...

Державна фiскальна служба України у зв'язку з набранням чинностi 01 сiчня 2015 року Законом України вiд 28 грудня 2014 року № 77–VIIІ «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо реформування загальнообов'язкового державного соцiального страхування та легалiзацiї фонду оплати працi» (далi — Закон № 77), яким внесено змiни, зокрема, до ч. 11 ст. 25 Закону України вiд 08 липня 2010 року № 2464 «Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування» (далi — Закон № 2464), повiдомляє таке.

Частиною 1 статтi 58 Конституцiї України передбачено, що закони та iншi нормативно-правовi акти не мають зворотної дiї в часi, крiм випадкiв, коли вони пом'якшують або скасовують вiдповiдальнiсть особи. Офiцiйне тлумачення цього положення надано Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 09.02.1999 № 1-рп/99 у справi за конституцiйним зверненням Нацiонального банку України (справа про зворотну дiю в часi законiв та iнших нормативно-правових актiв).

Так, Конституцiйним Судом України наголошено, що дiю нормативно-правового акта в часi треба розумiти як таку, що починається з моменту набрання цим актом чинностi i припиняється з втратою ним чинностi, тобто до подiї чи факту застосовується той закон або iнший нормативно-правовий акт, пiд час дiї якого вони настали або мали мiсце. Дiя закону чи iншого нормативно-правового акта поширюється тiльки на тi вiдносини, якi виникли пiсля набуття ним чинностi. Це є однiєю з найважливiших гарантiй правової стабiльностi, впевненостi суб'єктiв права в тому, що їх правове становище не погiршиться з прийняттям нового закону чи iншого нормативно-правового акта.

Стаття 58 мiститься у роздiлi II «Права, свободи та обов'язки людини i громадянина» Конституцiї України, в якому закрiплено конституцiйнi права, свободи i обов'язки людини i громадянина та їх гарантiї. Положення окремих статей Конституцiї України, в яких визначається правовий статус церкви i релiгiйних органiзацiй в Українi (стаття 35), полiтичних партiй та громадських органiзацiй (статтi 36, 37 ), гарантують їх дiяльнiсть через реалiзацiю прав та свобод людини i громадянина, а саме — права на свободу вiросповiдання i свiтогляду, права на свободу об'єднання у полiтичнi партiї та громадськi органiзацiї. Конституцiйний Суд України дiйшов висновку, що положення частини першої статтi 58 Конституцiї України про зворотну дiю в часi законiв та iнших нормативно-правових актiв у випадках, коли вони пом'якшують або скасовують вiдповiдальнiсть особи, стосується фiзичних осiб i не поширюється на юридичних осiб. Але це не означає, що цей конституцiйний принцип не може поширюватись на закони та iншi нормативно-правовi акти, якi пом'якшують або скасовують вiдповiдальнiсть юридичних осiб. Проте надання зворотної дiї в часi таким нормативно-правовим актам може бути передбачено шляхом прямої вказiвки про це в законi або iншому нормативно-правовому актi.

Листом Мiнiстерства юстицiї України вiд 29.04.2011 № 5149-0-26-11-18 надано роз'яснення законодавства та повiдомлено: «Щодо усунення суперечностей мiж положеннями нормативно-правових актiв зауважуємо, що при розв'язаннi таких правових колiзiй, як правило, застосовуються загальновизнанi прийоми тлумачення правових норм (надання переваги нормi, що має вищу юридичну силу, а у разi виявлення суперечностей (колiзiї) мiж положеннями рiзних нормативно-правових актiв, якi мають однакову юридичну силу, застосовуються положення нормативно-правового акта, який прийнято пiзнiше або який є спецiальним тощо).

Статтею 8 Конституцiї України встановлено, що Конституцiя України має найвищу юридичну силу. Закони та iншi нормативно-правовi акти приймаються на основi Конституцiї України i повиннi їй вiдповiдати.

Законом № 77 внесено змiни, зокрема, до п. 2 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464.

Вiдповiдно до внесених змiн за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску буде накладатися штраф у розмiрi 20 вiдс. своєчасно несплачених сум (п. 2 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464 ).

Враховуючи викладене, за порушення, вчиненi до 31.12.2014 включно, фiскальнi органи (органи доходiв i зборiв) застосовують фiнансовi санкцiї, передбаченi пунктом 2 частини 11 ст. 25 Закону № 2464, у розмiрi 10 вiдс. своєчасно несплачених сум єдиного внеску незалежно вiд дати фактичної сплати.

За порушення, що виникли з 01.01.2015, буде накладатися штраф у розмiрi 20 вiдс. своєчасно несплачених сум єдиного внеску.

Рiшення про застосування штрафних санкцiй за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску складається згiдно з додатком 9 до Інструкцiї про порядок нарахування i сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, затвердженої наказом Мiндоходiв вiд 09.09.2013 № 455.

Голова І. О. Бiлоус

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 2625/7/99-99-17-03-01-17 від 29.01.2015 про надання роз'яснення щодо застосування штрафних санкцій за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску

Про надання роз'яснення щодо застосування штрафних санкцій за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску

Замовити персональну презентацію