Лист Міністерства доходів і зборів України № 2549/7/99-99-22-01-02-17 від 27.04.2013 про зміни до листа Міндоходів України від 24.04.2013 № 2174/7/99-99-19-04-03-17

Про зміни до листа Міндоходів України від 24.04.2013 р. № 2174/7/99-99-19-04-03-17

...

Міністерство доходів і зборів України на заміну додатків до раніше надісланого листа від 24.04.2013 р. № 2174/7/99-99-19-04-03-17 надсилає проект нової форми Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами для її подання до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (додається).

Форму податкової Декларації рекомендуємо подавати платникам податків, що належать до великих та середніх підприємств в паперовому вигляді а додатки до неї - в електронному вигляді (формат xls).

У зв'язку з викладеним, зобов'язую Голів Державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, ОДПС - Центральному офісу з обслуговування ВПП терміново довести зміни до вищезазначеного листа до відома платників податку та підпорядкованих органів ДПС з метою дотримання положеньПодаткового кодексу України.

Додаток: на ___ арк.

Заступник Міністра А. П. Ігнатов

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
"___" ____________ 2013

Відмітка про одержання паперової форми
(штамп територіального органу Міністерства доходів і зборів України)
Дата реєстрації:
Реєстраційний номер:


1

ДЕКЛАРАЦІЯ
з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

011

Звітна

012

Звітна нова


2

Звітний (податковий) період 20__ року, за який подається Декларація

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

3

Звітний квартал, за який подається виправлена Декларація (квартал, рік)

4

Повне найменування платника податку (для юридичної особи) / прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)

5

Код за ЄДРПОУ
(для юридичної особи)

Реквізити ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (серія, номер) (для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта1

6

Податкова адреса (місцезнаходження) платника податку (постійного представництва нерезидента, назва країни резиденції нерезидента (за Класифікатором держав світу, українською мовою))

Поштовий індекс

Країна

Область

Місто (селище)

вулиця

Телефон

корпус

Факс

будинок

E-mail

квартира

Код країни резиденції (за Класифікатором держав світу)

7

Найменування територіального органу Міністерства доходів і зборів України, до якого подається Декларація

8

Грн.

Код
операції

Показники

Код показника додатка

Сума

операцій

особливого податку

1.

Операції з відчуження цінних паперів:

х

х

х

1.1

за біржовими операціями, з них:

(рядки 1.1.1 + 1.1.2)

х

1.1.1

за ставкою 0 відсотків

Д3 (підрозділ 1.1 розділу 1 + підрозділ 2.1 розділу 2, гр. 15)

0

1.1.2

за ставкою 1,5 відсотка

Д3 (підрозділ 1.1 розділу 1 + підрозділ 2.1 розділу 2, гр. 16, 18)

1.2

За позабіржовими операціями, з них:

(рядки 1.2.1 + 1.2.2)

х

1.2.1

за ставкою 0,1 відсотка

Д4 (підрозділ 1.1 розділу 1 + підрозділ 2.1 + розділу 2, гр. 15, 18)

1.2.2

за ставкою 1,5 відсотка

Д4 (підрозділ 1.1 розділу 1 + підрозділ 2.1 розділу 2, гр. 16, 19)

2.

Операції з деривативами:

х

х

х

2.1

За біржовими операціями

Д3 (підрозділ 1.2 розділу 1 + підрозділ 2.2 розділу 2, гр. 15)

0

2.2

За позабіржовими операціями за ставкою 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Д4 (підрозділ 1.2 розділу 1 + підрозділ 2.2 розділу 2, гр. 17, 20)

3.

Коригування операцій з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами (+/-):

х

х

х

3.1

Сума збільшення (зменшення) за біржовими операціями з відчуження цінних паперів, у тому числі:

(рядок 3.1.1 + 3.1.2)

х

3.1.1

за ставкою 0 відсотків

Д5 (підрозділ 1.1 розділу 1 + підрозділ 2.1 розділу 2, гр. 16 (тип декларації 013 у гр. 2) мінус підрозділ 1.1 розділу 1 + підрозділ 2.1 розділу 2, гр. 16 (тип декларації 011 (012) у гр. 2)

0

3.1.2

За ставкою 1,5 відсотка

Д5 (підрозділ 1.1 розділу 1 + підрозділ 2.1 розділу 2, гр. 17, 19 (тип декларації 013 у гр. 2) мінус підрозділ 1.1 розділу 1 + підрозділ 2.1 розділу 2, гр. 17, 19 (тип декларації 011 (012) у гр. 2)

3.2

Сума збільшення (зменшення) за біржовими операціями з деривативами

Д5 (підрозділ 1.2 розділу 1 + підрозділ 2.2 розділу 2, гр. 16 (тип декларації 013 у гр. 2) мінус підрозділ 1.2 розділу 1 + підрозділ 2.2 розділу 2, гр. 16 (тип декларації 011 (012) у гр. 2)

0

3.3

Сума збільшення (зменшення) за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів, у тому числі:

(рядок 3.3.1 + 3.3.2)

х

3.3.1

за ставкою 0,1 відсотка

Д6 (підрозділ 1.1 розділу 1 + підрозділ 2.1 розділу 2, гр. 16, 19 (тип декларації 013 у гр. 2) мінус підрозділ 1.1 розділу 1 + підрозділ 2.1 розділу 2, гр. 16, 19 (тип декларації 011 (012) у гр. 2)

3.3.2

за ставкою 1,5 відсотка

Д6 (підрозділ 1.1 розділу 1 + підрозділ 2.1 розділу 2, гр. 17, 20 (тип декларації 013 у гр. 2) мінус підрозділ 1.1 розділу 1 + підрозділ 2.1 розділу 2, гр. 17, 20 (тип декларації 011 (012) у гр. 2)

3.4

Сума збільшення (зменшення) за позабіржовими операціями з деривативами за ставкою 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Д6 (підрозділ 1.2 розділу 1 + підрозділ 2.2 розділу 2, гр. 18, 21 (тип декларації 013 у гр. 2) мінус підрозділ 1.2 розділу 1 + підрозділ 2.2 розділу 2, гр. 18, 21 (тип декларації 011 (012) у гр. 2)

4.

Коригування суми за операціями з підакцизними цінними паперами та деривативами, які не підлягають оподаткуванню2

х

х

5.

Сума за операціями з підакцизними цінними паперами та деривативами, які не підлягають оподаткуванню2

х

х

6.

Сума, яка підлягає сплаті до бюджету за операціями, у тому числі:

(рядок 6.0.1 + 6.0.2)

х

х

6.0.1

з відчуження цінних паперів

(рядок 1.1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 +/- 3.1 + 3.3)

х

х

6.0.2

з деривативами

(рядок 2.2 +/- 3.4)

х

х

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання
(сума особливого податку рядків 3.1.2 + 3.3.1 + 3.3.2 + 3.4 х 5 %)

Доповнення до Декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу України) на

арк.

Наявність додатків

Д3

Д4

Д5

Д6

Додатки на ___ арк.

Інформація, наведена в Декларації та додатках до неї, є достовірною.

Керівник платника податку,
реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта

_______________
(ініціали та прізвище)

________________
(підпис)

М. П.

Головний бухгалтер (уповноважена особа з ведення бухгалтерського обліку)
реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта

___________________
(ініціали та прізвище)

__________________
(підпис)

Платник податку (для фізичної особи - платника податку)
реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта

_____________________________

Дата подання Декларації
"____" ____________ 20__ року

Цей розділ Уточнюючої Декларації заповнюється посадовими (службовими) особами територіального органу Міністерства доходів і зборів України

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ____________ 20__ року

(посадова (службова) особа територіального органу Міністерства доходів і зборів України (підпис, ініціали, прізвище))

За результатами камеральної перевірки Декларації (потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено

складено акт від "___" ____________ 20__ року № _____

"___" ____________ 20__ року

(посадова (службова) особа територіального органу Міністерства доходів і зборів України
(підпис, ініціали, прізвище))

1Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про відповідний територіальний орган Міністерства доходів і зборів України і мають відмітку у паспорті.
2 за операціями з відчуження, за первинними бухгалтерськими документами

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
"___" ____________ 2013

Відмітка про одержання паперової форми
(штамп територіального органу Міністерства доходів і зборів України
Дата реєстрації:
Реєстраційний номер:


1

УТОЧНЮЮЧА ДЕКЛАРАЦІЯ
з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів
та операцій з деривативами

013

2

Звітний (податковий) період 20__ року, який уточнюється

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

3

Повне найменування платника податку (для юридичної особи) / прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)

4

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи)

Реквізити ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (серія, номер) (для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта1

5

Податкова адреса (місцезнаходження) платника податку (постійного представництва нерезидента, назва країни резиденції нерезидента (за Класифікатором держав світу, українською мовою))

Поштовий індекс

Країна

Область

Місто (селище)

вулиця

Телефон

корпус

Факс

будинок

E-mail

квартира

Код країни резиденції (за Класифікатором держав світу)

6

Найменування територіального органу Міністерства доходів і зборів України, до якого подається Уточнююча Декларація

7

Грн.

Код
операції

Показники

Код показника додатка

Сума

задекларована

уточнена

Різниця
(+/-)

1.

Операції з відчуження цінних паперів:

х

х

х

х

1.1

за біржовими операціями, з них:

(рядок 1.1.1 + 1.2.2)

х

1.1.1

за ставкою 0 відсотків

Д3 (підрозділ 1.1 розділу 1 + підрозділ 2.1 розділу 2, гр. 15), Д5 тип декларації 013 гр. 2 (підрозділ 1.1 розділу 1 + підрозділ 2.1 розділу 2, гр. 16)

1.1.2

За ставкою 1,5 відсотка

Д3 (підрозділ 1.1 розділу 1 + підрозділ 2.1 розділу 2, гр. 16), Д5 тип декларації 013 гр. 2 (підрозділ 1.1 розділу 1 + підрозділ 2.1 розділу 2, гр. 17)

1.2

За позабіржовими операціями, з них:

(рядок 1.2.1 + 1.2.2)

х

1.2.1

за ставкою 0,1 відсотка

Д4 (підрозділ 1.1. розділу 1 + підрозділ 2.1 + розділу 2, гр. 15), Д6 тип декларації 013 гр. 2 (підрозділ 1.2 розділу 1 + підрозділ 2.1 розділу 2, гр. 16)

1.2.2

за ставкою 1,5 відсотка

Д4 (підрозділ 1.1. розділу 1 + підрозділ 2.1 + розділу 2, гр. 16) Д6 тип декларації 013 гр. 2 (підрозділ 1.2 розділу 1 + підрозділ 2.1 розділу 2, гр. 17)

2.

Операції з деривативами:

х

х

х

2.1

За біржовими операціями

Д3 (підрозділ 1.2 розділу 1 + підрозділ 2.2 розділу 2, гр. 15), Д5 тип декларації 013 гр. 2
(підрозділ 1.2 розділу 1 + підрозділ 2.2 розділу 2, гр. 16)

2.2

За позабіржовими операціями за ставкою 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Д4 (підрозділ 1.2. розділу 1 + підрозділ 2.2 + розділу 2, гр. 17), Д6 тип декларації 013 гр. 2
(підрозділ 1.2 розділу 1 + підрозділ 2.2 розділу 2, гр. 18)

3.

Коригування операцій з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами (+/-):

х

х

х

х

3.1

Сума збільшення (зменшення) за біржовими операціями з відчуження цінних паперів, у тому числі:

(рядок 3.1.1 + 3.1.2)

х

х

3.1.1

за ставкою 0 відсотків

х

х

х

х

3.1.2

за ставкою 1,5 відсотки

Д5 (підрозділ 1.1 розділу 1 + підрозділ 2.1 розділу 2, гр. 19 (тип декларації 011 (012) у гр. 2)), (підрозділ 1.1 розділу 1 + підрозділ 2.1 розділу 2, гр. 19 (тип декларації 013 у гр. 2))

3.2

Сума збільшення (зменшення) за біржовими операціями з деривативами

Д5 (підрозділ 1. 2 розділу 1 + підрозділ 2.2 розділу 2, гр. 16 (тип декларації 011 (012) у гр. 2)), (підрозділ 1.2 розділу 1 + підрозділ 2.2 розділу 2, гр. 16 (тип декларації 013 у гр. 2))

3.3

Сума збільшення (зменшення) за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів, у тому числі:

(рядок 3.3.1 + 3.3.2)

х

х

3.3.1

за ставкою 0,1 відсотка

Д6 (підрозділ 1.1 розділу 1 + підрозділ 2.1 розділу 2, гр. 19 (тип декларації 011(012) у гр. 2)), (підрозділ 1.1 розділу 1 + підрозділ 2.1 розділу 2, гр. 19 (тип декларації 013 у гр. 2))

3.3.2

за ставкою 1,5 відсотка

Д6 (підрозділ 1.1 розділу 1 + підрозділ 2.1 розділу 2, гр. 20 (тип декларації 011(012) у гр. 2)), (підрозділ 1.1 розділу 1 + підрозділ 2.1 розділу 2, гр. 20 (тип декларації 013 у гр. 2))

3.4

Сума збільшення (зменшення) за позабіржовими операціями з деривативами за ставкою 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Д6 (підрозділ 1.2 розділу 1 + підрозділ 2.2 розділу 2, гр. 21 (тип декларації 011(012) у гр. 2)), (підрозділ 1.2 розділу 1 + підрозділ 2.2 розділу 2, гр. 21 (тип декларації 013 у гр. 2))

4.

Уточнююча сума за операціями з підакцизними товарами (цінними паперами та деривативами), які не підлягають оподаткуванню2

х

5.

Сума, яка підлягає сплаті до бюджету за операціями, у тому числі:

(рядок 5.1 + 5.2)

х

х

х

5.1

з відчуження цінних паперів

(рядок 3.1.2 + 3.3.1 + 3.3.2)

х

х

х

5.2

з деривативами

(рядок 3.4)

х

х

х

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі уточнюючої Декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання

(уточнена сума особливого податку рядків 3.1.2 + 3.3.1 + 3.3.2 + 3.4 х 3 %)

Доповнення до Декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу України) на

арк.

Наявність додатків

Д5

Д6

Додатки на ___ арк.

Інформація, наведена в Уточнюючій Декларації та додатках до неї, є достовірною.

Керівник платника податку,
реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта_______________
(ініціали та прізвище)

________________
(підпис)

М. П.

Головний бухгалтер (уповноважена особа з ведення бухгалтерського обліку)
реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта

___________________
(ініціали та прізвище)

__________________
(підпис)

Платник податку (для фізичної особи - платника податку)
реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта

________________
(ініціали та прізвище)

_______________
(підпис)

Дата подання Декларації
"___" ____________ 20__ року

Цей розділ Уточнюючої Декларації заповнюється посадовими (службовими) особами територіального органу Міністерства доходів і зборів України

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ____________ 20__ року

(посадова (службова) особа територіального органу Міністерства доходів і зборів України (підпис, ініціали, прізвище))

За результатами камеральної перевірки Уточнюючої Декларації
(потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено

складено акт від "___" ____________ 20__ року № _____

"___" ____________ 20__ року

(посадова (службова) особа територіального органу Міністерства доходів і зборів України
(підпис, ініціали, прізвище))

1Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про відповідний територіальний орган Міністерства доходів і зборів України і мають відмітку у паспорті.
2 за операціями з відчуження, за первинними бухгалтерськими документами

Додаток 3
до Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій
з деривативами, затвердженої наказом Міндоходів України
"___" ____________ 2013 р. № ___

Розрахунок суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами


з/п

Вид цінного паперу/ деривативу

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (ISI№) / серія та номер векселя, закладної

Вид договору/
контракту

Сума, грн.

Реквізити біржової угоди (контракту)

Покупець

Контрагент

Третя сторона (клієнт контрагента)

Дата

Найменування (юридична особа) /
П. І. Б. (фізична особа)

Код за ЄДРПОУ / код ЄДРІСІ (юридична особа) / індивідуальний податковий номер (фізична особа)

Найменування (юридична особа) /
П. І. Б. (фізична особа)

Код за ЄДРПОУ / код ЄДРІСІ (юридична особа) / індивідуальний податковий номер (фізична особа)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Розділ 1. Операції на користь платника

1.1 Операції з цінними паперами

1.2 Операції з деривативами

Розділ 2. Операції платника на підставі договору

2.1 Операції з цінними паперами

2.2 Операції з деривативами

Всього за розділом 1 у звітному кварталі

Всього за розділом 2 у звітному кварталі

Вид операції

Отримання доходу

Сума за операцією з відчуження цінних паперів/ деривативів, грн.

Сума особливого податку

Біржовий курс

Форма проведення розрахунку

Дата переходу прав власності / дата виконання деривативу (контракту)

Дата зарахування коштів

За ставкою 0 відсотків від суми

За ставкою 1,5 відсотка від суми

0 відсотків від суми

1,5 відсотка від суми

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Розділ 1. Операції на користь платника

1.1 Операції з цінними паперами

Х

1.2 Операції з деривативами

Х

Х

Розділ 2. Операції платника на підставі договору

2.1 Операції з цінними паперами

Х

2.2 Операції з деривативами

Х

Х

Всього за розділом 1 у звітному кварталі

Х

Всього за розділом 2 у звітному кварталі

Х

Керівник__________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер / уповноважена особа, яка
відповідає за ведення бухгалтерського обліку __________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Платник податку (для фізичної особи - платника податку) __________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 4
до Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій
з деривативами, затвердженої наказом Міндоходів України
"___" ____________ 2013 р. № ___

Розрахунок суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами


з/п

Вид цінного паперу/ деривативу

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (ISI№) / серія та номер векселя, закладної

Вид договору/
контракту

Сума, грн.

Реквізити договору (контракту)

Покупець

Контрагент

Третя сторона (клієнт контрагента)

Дата

Найменування (юридична особа) /
П. І. Б. (фізична особа)

Код за ЄДРПОУ / код ЄДРІСІ (юридична особа) / індивідуальний податковий номер (фізична особа)

Найменування (юридична особа) /
П. І. Б. (фізична особа)

Код за ЄДРПОУ / код ЄДРІСІ (юридична особа) / індивідуальний податковий номер (фізична особа)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Розділ 1. Операції на користь платника

1.1 Операції з цінними паперами

1.2 Операції з деривативами

Розділ 2. Операції платника на підставі договору

2.1 Операції з цінними паперами

2.2 Операції з деривативами

Всього за розділом 1 у звітному кварталі

Всього за розділом 2 у звітному кварталі

Вид операції

Дата переходу прав власності / дата виконання деривативу (контракту)

Дата зарахування коштів

Сума за операцією з відчуження цінних паперів/ деривативів, грн.

За ставкою 0,1 відсотка від суми

За ставкою 1,5 відсотка від суми

За ставкою 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

12

13

14

15

16

17

Розділ 1. Розділ 1. Операції на користь платника

1.1 Операції з цінними паперами

1.2 Операції з деривативами

Розділ 2. Операції платника на підставі договору

2.1 Операції з цінними паперами

2.2 Операції з деривативами

Всього за розділом 1 у звітному кварталі

Всього за розділом 2 у звітному кварталі

Сума особливого податку, грн.

Перебування в біржовому реєстрі ("1" - так, "2" - ні)

Форма проведення розрахунку

За ставкою 0,1 відсотка від суми

За ставкою 1,5 відсотка від суми

За ставкою 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

18

19

20

21

22

Розділ 1. Операції на користь платника

1.1 Операції з цінними паперами

1.2 Операції з деривативами

Розділ 2. Операції платника на підставі договору

2.1 Операції з цінними паперами

2.2 Операції з деривативами

Всього за розділом 1 у звітному кварталі

Всього за розділом 2 у звітному кварталі

Керівник __________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер / уповноважена особа, яка
відповідає за ведення бухгалтерського обліку __________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Платник податку (для фізичної особи - платника податку) __________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 5
до Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій
з деривативами, затвердженої наказом Міндоходів України
"___" ____________ 2013 р. № ___

Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами


з/п

Тип декларації

Вид цінного паперу/ деривативу

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (ISI№) / серія та номер векселя, закладної

Вид договору/
контракту

Сума, грн.

Реквізити біржової угоди (контракту)

Покупець

Контрагент

Дата

Найменування (юридична особа) / П. І. Б. (фізична особа)

Код за ЄДРПОУ / код ЄДРІСІ (юридична особа) / індивідуальний податковий номер (фізична особа)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розділ 1. Операції на користь платника

1.1 Операції з цінними паперами

011 (012)

013

1.2 Операції з деривативами

011 (012)

013

Розділ 2. Операції платника на підставі договору

2.1 Операції з цінними паперами

011 (012)

013

2.2 Операції з деривативами

011 (012)

013

Всього за розділом 1 у звітному кварталі (013)

Всього за розділом 2 у звітному кварталі (013)

Вид операції

Отримання доходу

Сума за операцією з відчуження цінних паперів/ деривативів, грн.

Третя сторона (клієнт контрагента)

Дата переходу прав власності / дата виконання деривативу (контракту)

Дата зарахування коштів

Найменування (юридична особа) / П. І. Б. (фізична особа)

Код за ЄДРПОУ / код ЄДРІСІ (юридична особа) / індивідуальний податковий номер (фізична особа)

За ставкою 0 відсотків від суми

За ставкою 1,5 відсотка від суми

11

12

13

14

15

16

17

Розділ 1. Операції на користь платника

1.1 Операції з цінними паперами

1.2 Операції з деривативами

Розділ 2. Операції платника на підставі договору

2.1 Операції з цінними паперами

2.2 Операції з деривативами

Всього за розділом 1 у звітному кварталі (013)

Всього за розділом 2 у звітному кварталі (013)

Сума особливого податку

Біржовий курс

Форма проведення розрахунку

0 відсотків від суми

1,5 відсотка від суми

18

19

20

21

Розділ 1. Операції на користь платника

1.1 Операції з цінними паперами

Х

Х

1.2 Операції з деривативами

Х

Х

Х

Х

Розділ 2. Операції платника на підставі договору

2.1 Операції з цінними паперами

Х

Х

2.2 Операції з деривативами

Х

Х

Х

Всього за розділом 1 у звітному кварталі (013)

Х

Всього за розділом 2 у звітному кварталі (013)

Х

Керівник__________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер / уповноважена особа, яка
відповідає за ведення бухгалтерського обліку __________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Платник податку (для фізичної особи - платника податку) __________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 6
до Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій
з деривативами, затвердженої наказом Міндоходів України
"___" ____________ 2013 р. № ___

Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами


з/п

Тип декларації

Вид цінного паперу/ деривативу

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (ISI№) / серія та номер векселя, закладної

Вид договору/
контракту

Сума, грн

Реквізити договору (контракту)

Покупець

Контрагент

Дата

Найменування (юридична особа) / П. І. Б. (фізична особа)

Код за ЄДРПОУ / код ЄДРІСІ (юридична особа) / індивідуальний податковий номер (фізична особа)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розділ 1. Операції на користь платника

1.1 Операції з цінними паперами

011 (012)

013

1.2 Операції з деривативами

011 (012)

013

Розділ 2. Операції платника на підставі договору

2.1 Операції з цінними паперами

011 (012)

013

2.2 Операції з деривативами

011 (012)

013

Всього за розділом 1 у звітному кварталі (013)

Всього за розділом 2 у звітному кварталі (013)

Вид операції

Дата переходу прав власності / дата виконання деривативу (контракту)

Дата зарахування коштів

Сума за операцією з відчуження цінних паперів/ деривативів, грн.

Третя сторона (клієнт контрагента)

Найменування (юридична особа) / П. І. Б. (фізична особа)

Код за ЄДРПОУ / код ЄДРІСІ (юридична особа) / індивідуальний податковий номер (фізична особа)

За ставкою 0,1 відсотка від суми

За ставкою 1,5 відсотка від суми

11

12

13

14

15

16

17

Розділ 1. Операції на користь платника

1.1 Операції з цінними паперами

1.2 Операції з деривативами

Розділ 2. Операції платника на підставі договору

2.1 Операції з цінними паперами

2.2 Операції з деривативами

Всього за розділом 1 у звітному кварталі (013)

Всього за розділом 2 у звітному кварталі (013)

Сума особливого податку

Біржовий курс

Форма проведення розрахунку

За ставкою 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

0,1 відсотка від суми

1,5 відсотка від суми

За ставкою 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

18

19

20

21

22

23

Розділ 1. Операції на користь платника

1.1 Операції з цінними паперами

1.2 Операції з деривативами

Розділ 2. Операції платника на підставі договору

2.1 Операції з цінними паперами

2.2 Операції з деривативами

Всього за розділом 1 у звітному кварталі (013)

Всього за розділом 2 у звітному кварталі (013)

Керівник __________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер / уповноважена особа, яка
відповідає за ведення бухгалтерського обліку __________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Платник податку (для фізичної особи - платника податку) __________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

close icon
Структура документа
Лист Міністерства доходів і зборів України № 2549/7/99-99-22-01-02-17 від 27.04.2013 про зміни до листа Міндоходів України від 24.04.2013 № 2174/7/99-99-19-04-03-17

Про зміни до листа Міндоходів України від 24.04.2013 р. № 2174/7/99-99-19-04-03-17

Замовити персональну презентацію