Лист ДФСУ № 25273/10/28-10-06-11 від 12.11.2015 щодо взаємовідносин з контрагентами - неприбутковими підприємствами

Щодо взаємовідносин з контрагентами - неприбутковими підприємствами

...

Міжрегіональним головним управлінням ДФС - Центральним офісом з обслуговування великих платників розглянуто лист щодо взаємовідносин з контрагентами - неприбутковими підприємствами, за результатами розгляду та в межах своїх повноважень повідомляємо наступне.

Питання 1.

Відповідно до п. 14.1.121 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) неприбуткові підприємства, установи та організації - неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податком на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ст. 133 ПКУ.

Пунктом 133.4.6 ст. 133 ПКУ визначено, що до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені:

- бюджетні установи;

- громадські об'єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;

- спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб;

- житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінчено будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом) , дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);

- об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;

- професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об'єднання;

- сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об'єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

- інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам цього пункту.

Відповідно до п. 133.4.1. ст. 133 ПКУ неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація) , що одночасно відповідає таким вимогам:

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) , членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;

- установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

- внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення та виключення неприбуткових підприємств, установ з Реєстру встановлює Кабінет Міністрів України.

Пунктом 34 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" ПКУ встановлено, що до затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру діє Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2013 року № 37 (далі - Положення № 37).

Відповідно до п. 1 розділу II Положення № 37 включення неприбуткової установи та організації до Реєстру проводиться територіальним контролюючим органом нижчого рівня за їх місцезнаходженням з присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості згідно з п. 5 розділу І Положення № 37.

Згідно п. 2 розділу II Положення № 37 для внесення до Реєстру неприбуткова установа або організація повинна подати до територіального контролюючого органу за її місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою 1-РН згідно з додатком 1 до Положення № 37, а також копії установчих документів.

За результатами розгляду заяви, установчих документів територіальним контролюючим органом за місцезнаходженням неприбуткової установи та організації приймається рішення про:

- внесення, повторне внесення неприбуткової установи або організації до Реєстру;

- відмову у внесенні неприбуткової установи або організації до Реєстру.

Відповідно до п. 4 розділу II Положення № 37 рішення за формою згідно з додатком 2 до Положення готується у двох примірниках - перший надається неприбутковій установі або організації, а другий залишається в територіальному контролюючому органі нижчого рівня.

Враховуючи вище викладене, документом, що підтверджує статус неприбутковості, є Рішення про внесення організації (установи) в Реєстр неприбуткових організацій (установ), видане контролюючим органом ДФС за їх місцезнаходження з присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості.

Питання 2.

Відповідно до п. 12 ст. 2 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI зі змінами та доповненнями бюджетні установи - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими.

Документами, що підтверджують статус бюджетної установи, можуть бути: положення про орган, установу чи організацію; статут органу, установи чи організації, рішення про створення; довідка (витяг) з ЄДРПОУ; лист вищого контролюючого органу, установи чи організації тощо.

Звертаємо увагу, що інший порядок щодо застосування розділу ІІІ ПКУ в частині застосування норм п. 140.5.4 ст. 140 при взаємовідносинах з контрагентами неприбутковими підприємствами зазначених у запиті питань, податковим законодавством не передбачено.

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 25273/10/28-10-06-11 від 12.11.2015 щодо взаємовідносин з контрагентами - неприбутковими підприємствами

Щодо взаємовідносин з контрагентами - неприбутковими підприємствами

Замовити персональну презентацію