Лист Державної податкової служби України № 205/6/15-1215 від 12.01.2012 щодо моменту включення до складу витрат платника податку сум роялті

Щодо моменту включення до складу витрат платника податку сум роялті

...

(Витяг)

Державна податкова служба України розглянула лист щодо моменту включення до складу витрат платника податку сум роялті і повідомляє.

Відповідно до абзацу першого пп. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми.

Разом з тим, згідно з абзацом другим пп. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Кодексу не вважаються роялті платежі за отримання об'єктів власності, визначених в абзаці першому цього пункту, у володіння або розпорядження чи власність особи або якщо умови користування такими об'єктами власності надають право користувачу продати або здійснити відчуження в інший спосіб такого об'єкта власності.

У разі якщо понесені товариством витрати підпадають під визначення роялті, то суми роялті, які платник податку на прибуток підприємства нараховує у звітному періоді, враховуються при визначенні об'єкта оподаткування відповідно до вимог пп. 140.1.2 п. 140.1 ст. 140 Кодексу.

Так, згідно з абзацом першим пп. 140.1.2 п. 140.1 ст. 140 Кодексу витрати (крім тих, що підлягають амортизації) , пов'язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності, на винахідництво і раціоналізацію господарських процесів, проведення дослідно-експериментальних та конструкторських робіт, виготовлення та дослідження моделей і зразків, пов'язаних з основною діяльністю платника податку, витрати з нарахування роялті та придбання нематеріальних активів (крім тих, що підлягають амортизації) для їх використання в господарській діяльності платника податку включаються до складу витрат такого платника у повному обсязі.

При цьому згідно з абзацом другим пп. 140.1.2 п. 140.1 ст. 140 Кодексу до складу витрат платника податку на прибуток не включаються нарахування роялті у звітному періоді на користь нерезидента (крім нарахувань на користь постійного представництва нерезидента, яке підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 160.8, нарахувань, що здійснюються суб'єктами господарювання у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення", та нарахувань за надання права на користування авторським, суміжним правом на кінематографічні фільми іноземного виробництва, музичні та літературні твори) в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного податку) за рік, що передує звітному, а також у випадках, якщо виконується будь-яка з умов, передбачених цим підпунктом Кодексу.

Витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II Кодексу (п. 138.2 ст. 138 Кодексу).

Разом з тим, у разі якщо платник податку нараховує роялті на користь нерезидента, то для підтвердження таких витрат такий платник повинен документально підтвердити, що нерезидент, якому виплачуються роялті, є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) такого доходу, отриманого із джерел в Україні.

Відповідно до п. 138.5 ст. 138 Кодексу інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені, згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку.

Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 затверджено Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

Враховуючи викладене, витрати платника податку на прибуток з нарахування роялті за надання прав на використання аудіовізуальних творів (телепередач, фільмів тощо), на користь резидента України включаються до складу витрат такого платника у повному обсязі згідно з абзацом першим пп. 140.1.2 п. 140.1 ст. 140 Кодексу в тому звітному періоді, в якому фактично відбулося отримання таких прав (збільшення зобов'язання), тобто у періоді, в якому було підписано акт приймання-передачі ліцензійних прав.

А на користь нерезидента враховуються при визначенні об'єкта оподаткування в обсязі, що не перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного податку) за рік в тому звітному періоді, в якому фактично відбулося отримання таких прав (збільшення зобов'язання), тобто у періоді, в якому було підписано акт приймання-передачі ліцензійних прав.

Заступник Голови А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 205/6/15-1215 від 12.01.2012 щодо моменту включення до складу витрат платника податку сум роялті

Щодо моменту включення до складу витрат платника податку сум роялті

Замовити персональну презентацію