Лист ДФСУ № 11213/7/99-99-21-05-17 від 31.03.2015 щодо оподаткування акцизним податком операцій з переобладнання вантажного транспортного засобу у легковий автомобіль

Щодо оподаткування акцизним податком операцій з переобладнання вантажного транспортного засобу у легковий автомобіль

...

Пiдпунктом 212.1.14 пункту 212.1 статтi 212 Кодексу  особу — власника ввезеного на митну територiю України вантажного транспортного засобу, що переобладнується у легковий автомобiль, з якого справляється акцизний податок, визначено як платника вказаного податку.

Датою виникнення податкових зобов'язань у разi здiйснення переобладнання вантажного транспортного засобу, який вiдповiдає товарнiй позицiї 8704 згiдно з УКТЗЕД, у легковий автомобiль, що вiдповiдає товарнiй позицiї 8703 згiдно з УКТЗЕД, є дата видачi документа про вiдповiднiсть переобладнаного автомобiля вимогам безпеки дорожнього руху. У цьому випадку акцизний податок сплачується власником такого транспортного засобу не пiзнiше дати подання документiв до органу внутрiшнiх справ України для реєстрацiї або перереєстрацiї такого транспортного засобу (пункт 216.11 статтi 216 Кодексу ).

Платники акцизного податку при зверненнi до органiв внутрiшнiх справ України для реєстрацiї або перереєстрацiї переобладнаного вантажного транспортного засобу у легковий автомобiль зобов'язанi пред'явити квитанцiї або платiжнi доручення про сплату податку з вiдмiткою банку про дату виконання платiжного доручення (пiдпункт 222.2.4 пункту 222.2 статтi 222 Кодексу ).

Декларацiї акцизного податку подаються щомiсяця не пiзнiше 20-го числа наступного перiоду контролюючому органу за мiсцем реєстрацiї, тобто для юридичних осiб — за мiсцезнаходженням, для фiзичних осiб — за мiсцем проживання.

Враховуючи мiсце подання декларацiї, акцизний податок з операцiї переобладнання вантажного транспортного засобу у легковий автомобiль сплачується за мiсцем знаходження (проживання) особи, яка є власником переобладнаного транспортного засобу, за кодом бюджетної класифiкацiї 14020800 «Акцизний податок з вироблених в Українi транспортних засобiв Транспортнi засоби (крiм мотоциклiв i велосипедiв)» згiдно з Класифiкацiєю доходiв бюджету, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 14.01.2011 р. № 11.

Вказаний податок обраховується за ставками, визначеними у пiдпунктi 215.3.5-1 пiдпункту 215.3.5 пункту 215.3 статтi 215 Кодексу, розмiр яких диференцiюється залежно вiд коду продукцiї згiдно з УКТЗЕД, робочого об'єму цилiндрiв двигуна та термiну експлуатацiї (новi транспортнi засоби або тi, що використовувались не бiльш як / понад п'ять рокiв).

Оскiльки ставка акцизного податку встановлена у iноземнiй валютi (євро), розрахунок суми податку здiйснюється за офiцiйний курсом гривнi до iноземної валюти, встановленим Нацiональним банком України, що дiє на перший день кварталу, в якому виникло податкове зобов'язання, i залишається незмiнним протягом кварталу (пiдпункт 217.3 статтi 217 Кодексу ).

Вiдповiдно до статтi 5 Цивiльного кодексу України акт цивiльного законодавства не має зворотної дiї у часi, крiм випадкiв, коли вiн пом'якшує або скасовує цивiльну вiдповiдальнiсть особи. Якщо цивiльнi вiдносини виникли ранiше i регулювалися актом цивiльного законодавства, який втратив чиннiсть, новий акт цивiльного законодавства застосовується до прав та обов'язкiв, що виникли з моменту набрання ним чинностi.

Таким чином, якщо документ про вiдповiднiсть переобладнаного автомобiля вимогам безпеки дорожнього руху отримано до 01.01.2015 р., власники таких вантажних транспортних засобiв, що переобладнанi у легковi автомобiлi, не повиннi сплачувати акцизний податок.

Пiдсумовуючи викладене вище, при зверненнi до органiв внутрiшнiх справ України для реєстрацiї або перереєстрацiї переобладнаного у легковий автомобiль вантажного транспортного засобу заявник повинен надати:

• документ про вiдповiднiсть переобладнаного автомобiля вимогам безпеки дорожнього руху;

• квитанцiю або платiжне доручення про сплату акцизного податку з вiдмiткою банку про дату виконання платiжного доручення (для автомобiлiв, на якi з 01.01.2015 р. видано документ про вiдповiднiсть переобладнаного автомобiля вимогам безпеки дорожнього руху).

Сума акцизного податку у платiжному документi повинна бути обчислена вiдповiдно до коду УКТЗЕД транспортного засобу пiсля переобладнання iз урахуванням робочого об'єму цилiндрiв двигуна та термiну експлуатацiї автомобiля.

Наприклад, пiсля переобладнання вантажного транспортного засобу 2008 року випуску у Ford Transit T 260 з дизельним двигуном з об'ємом цилiндрiв 2200 куб. см, документ про вiдповiднiсть якого вимогам безпеки дорожнього руху виданий 12.01.2015 р., такий переобладнаний автомобiль класифiкується за кодом УКТЗЕД 8703 32 90 30 (iншi транспортнi засоби з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем), з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 куб. см, але не бiльш як 2500 куб. см, що використовується понад п'ять рокiв), i ставка податку для нього складає 2,441 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна. У першому кварталi 2015 року акцизний податок складає 103285 грн. (що вiдповiдає 5370,20 євро при офiцiйному курсi НБУ 1923,2908 грн. за 100 євро).

Розрахунок акцизного податку для вказаного автомобiля у I кварталi 2015 року:

2,441 (ставка податку) × 2200 (об'єм цилiндрiв у куб. см) × 1923,2908 (офiцiйний курс валюти у грн. за 100 євро): 100 = 103 285,0 грн. (пiсля округлення).

Директор Департаменту контролю за обiгом
та оподаткуванням пiдакцизних товарiв В. Герц

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 11213/7/99-99-21-05-17 від 31.03.2015 щодо оподаткування акцизним податком операцій з переобладнання вантажного транспортного засобу у легковий автомобіль

Щодо оподаткування акцизним податком операцій з переобладнання вантажного транспортного засобу у легковий автомобіль

Замовити персональну презентацію