Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму сторнування дооцінки державних цінних паперів

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму сторнування дооцінки державних цінних паперів та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до п. 1.2 глави 1 розділу II Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 03.10.2005 р. № 358 (далі - Інструкція), яка діяла до 01.12.2015 р., у разі зміни справедливої вартості здійснюється переоцінка цінних паперів. Результат переоцінки обов'язково відображається в бухгалтерському обліку на дату балансу.

Цінні папери, що придбані в торговий портфель, обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки і відображаються за балансовими рахунками груп 140, 300 та 301 Плану рахунків (п. 2.1 глави 1 розділу II Інструкції).

Відповідно до п. 6.1 глави 6 розділу II Інструкції під час погашення боргових цінних паперів у торговому портфелі в бухгалтерському обліку здійснюються сторнування суми дооцінки.

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.

Відповідно до пп. 141.2.1 п. 141.2 ст. 141 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується:

на суму від'ємного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

на суму уцінки цінних паперів (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик), інвестиційної нерухомості і біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю, відображених у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких активів.

Отже, на суму сторнування раніше проведеної дооцінки державних цінних паперів коригування фінансового результату до оподаткування не здійснюється.

Така операція відображається згідно з правилами бухгалтерського обліку.