Щодо порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання товарів, робіт і послуг, що придбаваються під час реалізації проекту міжнародної технічної допомоги

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання товарів, робіт і послуг, що придбаваються під час реалізації проекту міжнародної технічної допомоги (далі - МТД) та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Статтею 3 Кодексу визначено, що однією із складових податкового законодавства України є чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування. При цьому, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

З огляду на зміст звернення, реалізація проекту МТД здійснюється у межах Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських співтовариств, ратифікованої Законом України від 3 вересня 2008 року № 360-VI (далі - Рамкова угода). Відповідно до реєстраційної картки проекту МТД донором проекту є Європейський Союз.

Статтею 3 Рамкової угоди визначено, що заходи, які фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами або іншими стягненнями аналогічного характеру, зокрема:

будь-які товари, що імпортуються з метою реалізації заходів, фінансованих коштом Співтовариства, не обкладаються митними зборами та ввізним митом, податками та подібними виплатами аналогічного характеру, що стягуються Урядом, чи будь-яким його органом (п. 3.1 ст. 3 Рамкової угоди);

контракти, фінансовані коштом Співтовариства, не підлягають сплаті податку на додану вартість, гербового, реєстраційного або інших аналогічних зборів в Україні, незалежно від того, чи існують такі збори, чи повинні бути впроваджені, і незалежно від того, чи укладені ці контракти з особами з України чи інших країн (п. 3.3 ст. 3 Рамкової угоди).

Рамкова угода застосовується також до всіх заходів, фінансованих Співтовариством, які за їхнім характером не охоплені окремою угодою про фінансування (п. 1.3 ст. 1 Рамкової угоди).

Також відповідно до п. 197.11 ст. 197 Кодексу операції із ввезення на митну територію України майна як МТД, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, звільняються від оподаткування ПДВ.

Порядок отримання права на звільнення від оподаткування операцій, що здійснюються в рамках проектів МТД, регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги" (далі - Порядок).

Згідно з Порядком донором є іноземна держава, уряд та уповноважені урядом іноземної держави органи, іноземний муніципальний орган або міжнародна організація, що надають МТД відповідно до міжнародних договорів України; виконавцем проекту є будь-яка особа (резидент або нерезидент), що має письмову угоду з донором або уповноваженою донором особою та забезпечує реалізацію проекту (програми).

Проекти (програми), включені до щорічних програм в рамках МТД, підлягають обов'язковій державній реєстрації, яка є підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України. Державна реєстрація проекту (програми) підтверджується реєстраційною карткою проекту (програми), складеною за формою згідно з додатком 1 до Порядку.

Одночасно з видачею реєстраційної картки проекту (програми) робиться відповідний запис у єдиному реєстрі проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги, та розміщується план закупівлі на офіційному сайті Мінекономрозвитку (крім інформації, що становить комерційну таємницю).

У реєстраційній картці проекту (програми) МТД робиться запис, який містить:

1) посилання на статтю міжнародного договору України щодо передбачених пільг;

2) підтвердження наявності плану закупівлі;

3) зазначення адреси офіційного сайту Мінекономрозвитку, за якою розміщено такий план закупівлі та перелік організацій-виконавців, які заявили право на податкові пільги.

У разі якщо у реєстраційній картці проекту (програми) МТД буде зроблено такий запис, це означатиме, що в рамках проекту (програми) МТД донором заявлено право на отримання податкових пільг, передбачених податковим законодавством України, і у рамках такого проекту (програми) МТД товари, роботи та послуги, що закуповуються виконавцем проекту за рахунок МТД, відвантажуються (виконуються, постачаються) йому без нарахування податку на додану вартість.

Платник податку (продавець) з метою підтвердження права на застосування пільг з податку на додану вартість при здійсненні операцій з постачання товарів, робіт, послуг у рамках Проекту зберігає у справі:

копію реєстраційної картки проекту, в рамках якого здійснено закупівлю товарів, робіт, послуг, засвідчену печаткою донора або виконавця проекту;

копію плану закупівлі, засвідчену печаткою донора або виконавця проекту;

копію контракту на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг, засвідчену підписом та печаткою виконавця проекту (у контракті зазначається, що закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється коштом проекту міжнародної технічної допомоги та відповідає категорії (типу) товарів, робіт і послуг, зазначених у плані закупівлі).

Якщо виконавцем проекту придбання товарів/послуг, зазначених у плані закупівлі проекту, здійснюється у постачальників - платників податку на додану вартість, то в договорі на таке постачання ціна таких товарів/послуг має бути вказана "Без ПДВ".

При цьому платник податку - постачальник таких товарів/послуг складає в установленому порядку податкову накладну щодо відвантаження товарів/послуг, яка підлягає обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. У розділі III та графі 11 такої накладної робиться помітка "Без ПДВ", а також вказується підстава для звільнення таких операцій від оподаткування ПДВ.

Отже, при придбанні виконавцем проекту МТД товарів/послуг у рамках такого проекту ціна таких товарів/послуг визначається без податку на додану вартість, тому постачальники таких товарів/послуг за такими операціями податкові зобов’язання не визначають і до бюджету не сплачують.

Згідно з пунктом 23 Порядку кожен з виконавців проекту в інформаційному підтвердженні придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі (за формою згідно з додатком 8 до Порядку) вказує реквізити контрагентів - постачальників (найменування, код, адресу) та обсяг придбання товарів/послуг із застосуванням пільгового режиму.

Таким чином, у рамках проекту МТД товари, роботи та послуги, що постачаються виконавцю проекту та оплачуються за рахунок МТД, відвантажуються (виконуються, постачаються) постачальниками такому виконавцю без нарахування ПДВ.

Щодо порядку відображення звільнених від оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг, які постачаються виконавцю проекту та оплачуються за рахунок МТД, у податковій звітності з ПДВ, повідомляємо, що форму та порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 р. № 966. Операції, звільнені від оподаткування, відображаються у рядку 5 розділу I податкової декларації з ПДВ.

Крім цього, листом ДФС від 07.08.2015 р. № 29168/7/99-99-19-03-02-17 "Щодо особливостей заповнення звітності з ПДВ за липень 2015 року" надано роз'яснення щодо окремих особливостей складання податкової звітності за звітні періоди, починаючи з липня 2015 року, листом від 09.07.2015 р. № 24876/7/99-99-19-03-02-17 - щодо порядку формування податкового кредиту у разі придбання товарів/послуг та необоротних активів, які призначаються для використання в операціях, які звільняються від оподаткування. Вказані листи, які розміщено на офіційному веб-порталі ДФС, підприємство може використовувати у своїй роботі.

Голова Р. М. Насіров