Про розгляд листа

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо деяких питань електронного адміністрування ПДВ та, керуючись статтею 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс), повідомляє.

Щодо включення до складу податкового кредиту податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних

Згідно із пунктом 198.3 статті 198 Кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.

Для покупця товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, є податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) платником податку, який здійснює операції з постачання таких товарів/послуг (пункт 201.10 статті 201 Кодексу).

Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 Кодексу (пункт 198.6 статті 198 Кодексу).

У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної.

Суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкову накладну в ЄРПН, але не пізніше:

ніж через 365 календарних днів з дати складення податкової накладної;

для платників податку, що застосовують касовий метод, - ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку;

для банківських установ при одержанні ними права власності на заставне майно.

Таким чином, платник податку має право сформувати податковий кредит на підставі податкової накладної (у тому числі складеної отримувачем послуг, що постачаються нерезидентами України, місце постачання яких розташоване на митній території України):

своєчасно зареєстрованої у ЄРПН - у податковій звітності того звітного (податкового) періоду, у якому її складено, або будь-якого наступного звітного (податкового) періоду, але не пізніше ніж через 365 днів з дати складення такої податкової накладної;

зареєстрованої у ЄРПН з порушенням встановленого пунктом 201.10 статті 201 Кодексу терміну - у податковій звітності того звітного (податкового) періоду, у якому податкову накладну зареєстровано у ЄРПН, або будь-якого наступного звітного (податкового) періоду, але не пізніше ніж через 365 днів з дати складення такої податкової накладної.

Відповідно до пункту 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 р. № 957, порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, встановленому для податкових накладних, крім випадків, передбачених цим Порядком.

Пунктом 192.1 статті 192 Кодексу визначено, що якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Згідно з підпунктом 192.1.1 пункту 192.1 статті 192 Кодексу якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то:

а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок;

б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв’язку з отриманням таких товарів/послуг.

Постачальник має право зменшити суму податкових зобов'язань лише після реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної.

Відповідно до підпункту 192.1.2 пункту 192.1 статті 192 Кодексу якщо внаслідок такого перерахунку відбувається збільшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то:

а) постачальник відповідно збільшує суму податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок;

б) отримувач відповідно збільшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення перерахунку.

Отримувач має право збільшити суму податкового кредиту лише після реєстрації постачальником в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної.

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка видана їх отримувачу - платнику податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:

постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;

отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.  Отже, у разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг:

постачальник має право зменшити податкові зобов’язання на підставі розрахунку коригування, зареєстрованого в ЄРПН протягом встановленого пунктом 201.10 статті 201 Кодексу 15-денного терміну, у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його складено. Якщо розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, то постачальник має право зменшити податкові зобов’язання у податковій декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому такий розрахунок коригування зареєстровано в ЄРПН;

покупець повинен зменшити податковий кредит у податковій декларації з ПДВ за той податковий період, на який припадає дата складення розрахунку коригування, та зареєструвати його в ЄРПН у встановлені терміни.

У разі збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг:

постачальник повинен збільшити податкові зобов’язання в податковій декларації з ПДВ за той податковий період, на який припадає дата складення розрахунку коригування;

покупець має право збільшити податковий кредит на підставі розрахунку коригування, своєчасно зареєстрованого в ЄРПН, у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його складено. Якщо розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням встановленого пунктом 201.10 статті 201 Кодексу терміну реєстрації, то покупець має право збільшити податковий кредит у податковій декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН, але не пізніше ніж через 365 днів з дати його складення.

Якщо розрахунок коригування, складений у разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, не було зареєстровано в ЄРПН протягом 180 календарних днів, або якщо такий розрахунок коригування взагалі не складався, то:

у разі збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг податковий кредит покупця не може бути збільшений, але постачальник не звільняється від обов’язку збільшення суми податкових зобов’язань за відповідний звітний (податковий) період, в якому здійснюється зміна суми компенсації вартості товарів/послуг;

у разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг податкові зобов’язання постачальника не можуть бути зменшені, але покупець зобов’язаний зменшити податковий кредит за відповідний (податковий) період, в якому здійснюється зміна суми компенсації вартості товарів/послуг.

Щодо врахування при розрахунку суми, на яку платник має право зареєструвати в ЄРПН податкові накладні та/або розрахунки коригування (далі - реєстраційна сума), податкових накладних, складених до 01.07.2015 р., ПДВ по яких не було включено до складу податкового кредиту у звітності за червень 2015 року

Пунктом 34 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Кодексу встановлено, що станом на третій робочий день після дати набрання чинності Законом України від 16 липня 2015 року № 643-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" (03.08.2015 р.) зареєстрованим платникам податку значення реєстраційної суми та значення усіх її складових, визначених Кодексом, дорівнюють нулю.

Відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Кодексу показники формули, визначеної цим пунктом для розрахунку реєстраційної суми, обраховуються з 1 липня 2015 року. Під час обрахунку показників SНаклОтр та SНаклВид також використовуються розрахунки коригування, складені починаючи з 1 липня 2015 року та зареєстровані в ЄРПН, до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року, що підлягали наданню покупцям - платникам податку. Для обрахунку показників SНаклОтр - сума податку за отриманими податковими накладними, SНаклВид - сума податку за виданими податковими накладними та SМитн, - сума податку, сплаченого при ввезенні товарів на митну територію України, використовуються документи (податкові накладні, розрахунки коригування, митні декларації, аркуші коригування та додаткові декларації), складені починаючи з 1 липня 2015 року.

Таким чином, податкові накладні/розрахунки коригування, складені до 01.07.2015 р., не беруть участь в обрахунку реєстраційної суми платника податку, незалежно від того, в якому періоді у платника податку виникає право на податковий кредит або платник відносить суми ПДВ до податкового кредиту по таких податкових накладних/розрахунках коригування. Водночас при обрахунку реєстраційної суми враховуються розрахунки коригування, складені починаючи з 01.07.2015 р. та зареєстровані в ЄРПН, до податкових накладних, складених до 01.07.2015 р., що підлягали наданню покупцям - платникам податку.

Щодо особливостей заповнення податкової звітності з ПДВ, починаючи із податкового (звітного) періоду липень 2015 року, у тому числі уточнення показників податкової звітності за попередні звітні (податкові) періоди, відповідні роз’яснення надано листом ДФС від 07.08.2015 р. № 29168/7/99-99-19-03-02-17, який надіслано головним управлінням ДФС в областях, м. Києві, Міжрегіональному головному управлінню ДФС - Центральному офісу з обслуговування великих платників, а також розміщено на офіційному веб-порталі ДФС у розділі "Електронне адміністрування ПДВ". Вказаний лист організація може використовувати у своїй діяльності.

Щодо порядку сплати до бюджету в умовах дії системи електронного адміністрування ПДВ сум податку, задекларованих у податковій звітності платника за звітні періоди, по уточнюючому розрахунку, та визначених контролюючим органом податкових зобов’язань з ПДВ, у разі наявності у платника непогашених сум бюджетного відшкодування, що обліковуються в інтегрованій картці платника податку (далі - ІКПП)

Засади функціонування системи електронного адміністрування ПДВ визначено статтею 2001 Кодексу.

Зокрема, пунктом 2001.5 статті 2001 Кодексу встановлено, що з рахунку платника у системі електронного адміністрування ПДВ (далі - електронний рахунок) перераховуються кошти до державного бюджету в сумі податкових зобов'язань з податку на додану вартість, що підлягає сплаті за наслідками звітного податкового періоду.

Суми податку, зазначені в податкових деклараціях з податку, перераховуються до бюджету з електронного рахунка платника податку.

Для перерахування до бюджету сум узгоджених податкових зобов'язань відповідно до поданих податкових декларацій з податку ДФС не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення граничного строку, встановленого Кодексом для самостійної сплати податкових зобов'язань, надсилає Державній казначейській службі (далі - Казначейство) відповідний реєстр, на підставі якого Казначейство не пізніше останнього дня строку, встановленого Кодексом для самостійної сплати податкових зобов'язань, перераховує суми податку до бюджету з електронних рахунків платників (пункт 21 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 (далі - Порядок)).

У разі недостатності коштів на електронному рахунку платника податку для сплати до бюджету узгоджених податкових  зобов'язань Казначейство перераховує кошти в межах їх залишку на такому рахунку. При цьому залишок узгоджених податкових зобов'язань платника податку, не сплачений до бюджету, обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі шляхом перерахування до бюджету коштів, що перераховуються платником податку з поточного рахунка на електронний рахунок (пункт 22 Порядку).

Таким чином, для перерахування до бюджету суми податку на додану вартість, визначеної у податковій звітності платника за результатами звітного періоду, платнику необхідно у терміни, встановлені Кодексом для самостійної сплати податкових зобов'язань з ПДВ, забезпечити наявність такої суми на електронному рахунку без урахування непогашених залишків сум податку на додану вартість, що були заявлені до бюджетного відшкодування та обліковуються в ІКПП.

Розрахунок з бюджетом у зв’язку з поданням уточнюючого розрахунку відповідно до пункту 50.1 статті 50 Кодексу, сплата податкових зобов'язань, визначених контролюючим органом відповідно до підпунктів 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 Кодексу, та сплата передбачених Кодексом штрафних санкцій і пені здійснюються платником податку з поточного рахунка до відповідного бюджету (пункт 25 Порядку).

Отже, податкові зобов’язання з ПДВ, що підлягають сплаті до бюджету за результатами подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації та/або визначені контролюючим органом на підставі податкового повідомлення-рішення, у випадку їх погашення наявними в ІКПП непогашеними залишками бюджетного відшкодування, не впливають на значення реєстраційної суми.

Голова

Р. М. Насіров