Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці" від 01.08.1992 № 442 від 01.08.1992

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 1 серпня 1992 р. № 442
Київ


Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці


Відповідно до Закону України  "Про пенсійне забезпечення" (1788-12) Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є

1. Затвердити Порядок проведення атестації робочих місць за  умовами праці (додається).

2. Установити, що відповідно до статті 13 Закону України  "Про пенсійне забезпечення"(1788-12) пенсії за віком на  пільгових умовах за списками № 1 і 2 виробництв, робіт, професій,  посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне  забезпечення, затверджуваними Кабінетом Міністрів України, а також  пенсії, що можуть встановлюватися підприємствами й організаціями  за рахунок власних коштів працівникам інших виробництв, професій  та посад залежно від умов праці, призначаються за результатами  атестації робочих місць.

Результати атестації використовуються підприємствами й  організаціями також для здійснення пільг і компенсацій,  передбачених чинним законодавством.

3. Керівникам підприємств та організацій незалежно від форм  власності й господарювання провести атестацію робочих місць,  визначити за її результатами перелік робочих місць, виробництв,  робіт, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням та  ознайомити з ним трудящих.

4. Міністерству праці разом з Міністерством охорони здоров'я  розробити у місячний строк методичні рекомендації для проведення  атестації робочих місць за умовами праці.

Надати Міністерству праці право давати роз'яснення щодо  порядку атестації робочих місць, а Міністерству охорони здоров'я  здійснювати методичне керівництво проведенням гігієнічної оцінки  умов праці.

Прем'єр-міністр України В. ФОКІН

Міністр   
Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА

Інд.28

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 1992 р. № 442


Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці


1. Атестація робочих місць за умовами праці (надалі -  атестація) проводиться на підприємствах і організаціях незалежно  від форм власності й господарювання, де технологічний процес,  використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними  джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть  несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх  нащадків як тепер, так і в майбутньому.

2. Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між  власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі  реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове  пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у  несприятливих умовах.

3. Атестація проводиться згідно з цим Порядком та методичними  рекомендаціями щодо проведення атестації робочих місць за умовами  праці, затверджуваними Мінпраці і МОЗ.

4. Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і  повноваження якої визначається наказом по підприємству,  організації в строки, передбачені колективним договором, але не  рідше одного разу на 5 років.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації  покладається на керівника підприємства, організації.

Позачергово атестація проводиться у разі докорінної зміни  умов і характеру праці з ініціативи власника або уповноваженого  ним органу, профспілкового комітету, трудового колективу або його  виборного органу, органів Державної експертизи умов праці з участю  установ санітарно-епідеміологічної служби МОЗ.

5. До проведення атестації можуть залучатися проектні та  науково-дослідні організації, технічні інспекції праці профспілок,  інспекції Держгідротехнагляду.

6. Атестація робочих місць передбачає:

установлення факторів і причин виникнення несприятливих умов  праці;

санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого  середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому  місці;

комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру  праці на відповідальність їхніх характеристик стандартам безпеки  праці, будівельним та санітарним нормам і правилам;

установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її  характеру за гігієнічною класифікацією;

обгрунтування віднесення робочого місця до категорії із  шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими)  умовами праці;

визначення (підтвердження) права працівників на пільгове  пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах;

складання переліку робочих місць, виробництв, професій та  посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників;

аналіз реалізації технічних і організаційних заходів,  спрямованих на оптимізацію рівня гігієни, характеру і безпеки  праці.

7. Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого  середовища і трудового процесу проводяться санітарними  лабораторіями підприємств і організацій, атестованих органами  Держстандарту і МОЗ за списками, що узгоджуються з органами  Державної експертизи умов праці, а також на договірній основі  лабораторіями територіальних санітарно-епідеміологічних станцій.

8. Відомості про результати атестації робочих місць  заносяться до карти умов праці, форма якої затверджується Мінпраці  разом з МОЗ.

9. Перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з  пільговим пенсійним забезпеченням працівників після погодження з  профспілковим комітетом затверджується наказом по підприємству,  організації і зберігається протягом 50 років.

Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників,  професії та посади яких внесено до переліку.

10. Результати атестації використовуються при встановленні  пенсій за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за  рахунок підприємств та організацій, обгрунтуванні пропозицій про  внесення змін і доповнень до списків N 1 і 2 виробництв, робіт,  професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне  забезпечення, а також для розробки заходів щодо поліпшення умов  праці та оздоровлення працюючих.

Клопотання підприємств та організацій про внесення змін і  доповнень до списків № 1 і 2 після їх попереднього розгляду  органами Державної експертизи умов праці вносяться до Мінпраці,  яке готує та подає пропозиції до Кабінету Міністрів України.

11. Контроль за якістю проведення атестації, правильністю  застосування списків № 1 і 2 виробництв, робіт, професій посад і  показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення,  пільги і компенсації, покладається на органи Державної експертизи  умов праці.