Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження форми протоколу про тимчасове затримання майна" від 29.12.2010 № 1239 від 29.12.2010


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 29 грудня 2010 р. № 1239
Київ


Про затвердження форми протоколу про тимчасове затримання майна


Відповідно до пункту 94.7 статті 94 Податкового кодексу України (2755-17) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є

1. Затвердити форму протоколу про тимчасове затримання майна, що додається. 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1412 (1412-2001-п) "Про затвердження форми протоколу про тимчасове затримання активів" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 44, ст. 1972). 

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
 постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2010 р. № 1239 

 000 001*


Протокол про тимчасове затримання майна


_________________________                                                                                                                                  ____ __________ 20 __ р.

(назва населеного пункту)

_____________________________________________________________________________________________________
(найменування посади та звання, прізвище, ім'я та по батькові

_____________________________________________________________________________________________________
службової (посадової) особи, яка провела затримання)

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, де проводиться затримання майна,

_____________________________________________________________________________________________________
якщо таке затримання здійснюється на їх території)

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
згідно з пунктом 94.7 статті 94 Податкового кодексу України за участю понятих

_____________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання та місце перебування)

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

оцінювача (у разі потреби) ______________________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, найменування посади;

_____________________________________________________________________________________________________
(документи, що підтверджують повноваження)

_____________________________________________________________________________________________________

затримав і вилучив майно _______________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи (осіб), у якої (яких)

_____________________________________________________________________________________________________
вилучається майно, рік та місце народження, місце роботи, найменування посади,

_____________________________________________________________________________________________________
місце проживання та місце перебування; пред'явлений документ,

_____________________________________________________________________________________________________
що посвідчує особу, його назва, серія, номер і ким виданий (за наявності)

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Перед проведенням опису майна роз'яснено права:

особі (особам),у якої (яких) вилучається майно: знати причини та наслідки тимчасового затримання майна; подавати в порядку, передбаченому законодавством, скарги на дії службової (посадової) особи, яка проводить затримання; давати пояснення, робити заяви, подавати щодо змісту протоколу зауваження, які підлягають внесенню до протоколу чи додаються до нього; особисто ознайомитися з протоколом та підписати його; бути присутнім (присутніми) при всіх діях службових (посадових) осіб, пов'язаних із затриманням та вилученням майна;

понятим: знати,для участі у провадженні яких дій їх запрошено; на підставі якої норми закону проводиться затримання майна; подавати зауваження щодо дій, пов'язаних із затриманням майна, що підлягають внесенню до протоколу чи додаються до нього;

оцінювачу (у разі його участі): звертатися із запитаннями, пов'язаними з оцінкою майна, до особи (осіб), у якої (яких) вилучається майно, а також робити заяви щодо їх оцінки.

Особі (особам), у якої (яких) вилучається майно, роз'яснено обов'язок - не перешкоджати виконанню службовими (посадовими) особами обов'язків у процесі затримання і вилучення майна, а понятим та оцінювачу (у разі його участі) - обов'язок засвідчити відповідність записів у протоколі виконаним діям.

 Опис розпочато о ___ год. ____ хв.                                             Закінчено о ___ год. __ хв.

 

Порядковий номер

Назва та опис майна, його індивідуальні (родові) ознаки

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю вилученого майна. гривень

Загальна вартість вилучного майна, гривень

Особливі примітки

______________________________________________________________________________________________________
(у разі наявності додатка

______________________________________________________________________________________________________
зробити посилання на цей додаток)

Усього описано майна (у тому числі зазначеного у додатку) на суму_______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ (словами)

Примітка. У разі потреби опис майна за зазначеною формою викладається в окремому додатку до протоколу, який є невід'ємною частиною протоколу та підписується тими самими особами, які підписують протокол.

Причини затримання майна ______________________________________________________________________________
(конкретні законодавчі норми, які було порушено)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Порядок збереження затриманого майна та його охорони _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Пояснення, скарги, заяви та зауваження щодо затримання майна

______________________________________________________________________________________________________
(зазначити ким, які пояснення, скарги, заяви чи зауваження зроблено;

______________________________________________________________________________________________________
у разі коли пояснення, скарги, заяви, зауваження додаються

______________________________________________________________________________________________________
до протоколу, зробити відповідну позначку)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Опис майна проведено правильно. Все викладене у протоколі підтверджуємо:

поняті

_______________________________________________

(прізвище, підпис)

 

_______________________________________________

(прізвище, підпис)

оцінювач (у разі його участі)

_______________________________________________

(прізвище, підпис)

особа (особи), у якої (яких) вилучено описане майно (у разі присутності)

_______________________________________________

(прізвище, підпис)

Службова (посадова) особа, яка склала протокол

_______________________________________________

(прізвище, підпис)

Копію протоколу № ___ та додаток до нього на ______арк. (за його наявності) отримав(ли)___________________________

______________________________________________________________________________________________________
(дата і підпис)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

* Умовний номер присвоюється бланку протоколу про тимчасове затримання майна, що виготовляється та обліковується згідно з порядком виготовлення номерних бланків, передбачених інструкцією з діловодства відповідного органу.