Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів" від 13.07.2000 № 1120

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 13 липня 2000 р. № 1120
Київ


Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів


{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1481 (1481-2000-п) від 28.09.2000
№ 1518 (1518-2002-п) від 11.10.2002
№ 544 (544-2013-п) від 07.08.2013
№ 1173 (1173-2015-п) від 16.12.2015

№ 1212 (1212-2018-п) від 21.11.2018
№ 1065 (1065-2019-п) від 04.12.2019
№ 826 (826-2020-п) від 09.09.2020}

На виконання міжнародних зобов'язань України, що випливають з її участі у Базельській конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням (1989 р.) (995_022) та з метою забезпечення дотримання вимог екологічної безпеки під час транскордонних перевезень небезпечних відходів Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням;

Жовтий перелік відходів;

Зелений перелік відходів.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 р. № 1016 (1016-97-п) "Про впорядкування контролю за транскордонним перевезенням відходів та їх утилізацією/видаленням" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 38, с. 16).

Дозволи на транскордонне перевезення небезпечних відходів, отримані згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 р. № 1016, є чинними в межах термінів, на які вони були видані.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2000 року.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2000 р. № 1120


Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням


{У тексті Положення слово "Мінекоресурсів" замінено словом "Мінприроди" згідно з Постановою КМ № 544 (544-2013-п) від 07.08.2013}

{У тексті Положення слово "Мінприроди" замінено словом "Мінекоенерго" згідно з Постановою КМ № 1065 (1065-2019-п) від 04.12.2019}

{У тексті Положення слово "Мінекоенерго" замінено словом "Міндовкілля" згідно з Постановою КМ № 826 (826-2020-п) від 09.09.20201065}

Загальна частина

1. Це Положення визначає порядок здійснення державного контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням під час їх експорту з України, імпорту в Україну чи транзиту через територію України.

2. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають таке значення:

відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

(Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 1518 (1518-2002-п) від 11.10.2002)

небезпечні відходи - відходи, включені до розділу А Жовтого переліку відходів, що затверджується Кабінетом Міністрів України, і мають одну чи більше небезпечних властивостей, наведених у переліку небезпечних властивостей, що затверджується Міндовкіллям, та до Зеленого переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, у разі, коли вони містять матеріали, наведені у додатку 2 до цього Положення, в таких кількостях, що можуть виявляти небезпечні властивості, наведені у зазначеному вище переліку небезпечних властивостей;

транскордонне - будь-яке переміщення відходів з району, який перевезення перебуває під національною юрисдикцією однієї держави, у район чи через район, який перебуває під національною юрисдикцією іншої держави, або у район чи через район, який не перебуває під юрисдикцією будь-якої держави, за умови, що таке перевезення стосується, принаймні, двох держав;

компетентний - спеціально уповноважений державний орган, орган який забезпечує виконання положень Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням (далі - Базельська конвенція);

поводження з - збирання, перевезення, зберігання, відходами оброблення, утилізація і видалення відходів, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями утилізації/видалення;

видалення - будь-яка операція, зазначена у розділі А додатка 1 до цього Положення;

утилізація - будь-яка операція, зазначена у розділі Б додатка 1 до цього Положення;

екологічно - вжиття всіх практично можливих заходів для обгрунтоване забезпечення захисту довкілля та здоров'я поводження людини від можливого негативного впливу під час поводження з відходами;

санкціоновані - об'єкти для утилізації або видалення об'єкти для відходів, на експлуатацію яких з цією метою утилізації/ отримано письмовий дозвіл або ліцензію видалення спеціально уповноважених органів;

виробник відходів - будь-яка особа, діяльність якої призводить до утворення відходів, або, якщо ця особа невідома, то особа, яка володіє цими відходами та/або здійснює над ними контроль;

особа - будь-яка фізична чи юридична особа;

імпорт відходів - будь-яке ввезення відходів на національну територію з інших причин, ніж транзит;

транзит відходів - безперервне перевезення відходів від одного кордону національної території до іншого без зберігання, за винятком зберігання, обумовленого технологічним процесом перевезення відходів;

експорт відходів - будь-яке вивезення відходів за межі національної території з інших причин, ніж транзит;

реімпорт відходів - ввезення на національну територію раніше експортованих за її межі відходів;

особа, що - будь-яка особа, якій відвантажуються відходи відповідає за і яка здійснює їх утилізацію/видалення; утилізацію/ видалення

імпортер - будь-яка особа, яка перебуває під юрисдикцією держави імпорту та здійснює імпорт відходів;

експортер - будь-яка особа, яка перебуває під юрисдикцією держави експорту та здійснює експорт відходів;

перевізник - будь-яка особа, яка здійснює транспортування відходів;

заінтересована - будь-яка держава експорту, імпорту чи держава транзиту відходів.

3. Функції компетентного органу з питань контролю за перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням в Україні виконує Міндовкілля.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката) письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (2806-15).

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1173 (1173-2015-п) від 16.12.2015}

4. Дія пунктів 6 - 33 цього Положення поширюється на такі відходи, що є об'єктом транскордонного перевезення:

а) небезпечні відходи, що включені до розділу А Жовтого переліку відходів;

б) відходи, які потребують окремого розгляду, що включені до розділу Б Жовтого переліку відходів;

в) відходи, що включені до Зеленого переліку відходів і є об'єктом транскордонного перевезення, у разі, коли вони містять матеріали, наведені у додатку 2 до цього Положення, в таких кількостях, що можуть виявляти небезпечні властивості, наведені у переліку небезпечних властивостей (затверджується Міндовкіллям), а також якщо транскордонні перевезення таких відходів підпадають під державне регулювання у заінтересованих державах.

В інших випадках відходи, що включені до Зеленого переліку відходів, не підпадають під дію пунктів 6 - 33 цього Положення.

Висновок щодо того, чи підпадають відходи Зеленого переліку відходів, які є об'єктом експорту або імпорту, під дію пунктів 6 - 33 цього Положення, чи не підпадають, надає Міндовкілля.

Транскордонні перевезення відходів, що включені до Зеленого переліку відходів і відповідно не підпадають під дію пунктів 6 - 33 цього Положення, під час їх транзиту через територію України, здійснюються відповідно до існуючих заходів контролю, які звичайно застосовуються під час торговельних операцій. Відсутність у відходах небезпечних складників має підтверджуватися відповідним документом, що супроводжує транскордонні перевезення відходів.

Транскордонне перевезення відходів як вторинної сировини, для яких Кабінетом Міністрів України встановлено квоти на ввезення в Україну для утилізації, допускається тільки в межах таких квот та за умови відповідного підтвердження.

(Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1518 (1518-2002-п) від 11.10.2002)

5. Дія пунктів 6 - 33 цього Положення не поширюється також на небезпечні відходи, що імпортуються з метою проведення досліджень у кількостях, які не можуть вплинути на стан здоров'я людини та навколишнього природного середовища.

6. Контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням (додаток 1 до цього Положення) базується на процедурі письмового повідомлення компетентних органів заінтересованих держав про будь-яке транскордонне перевезення небезпечних відходів і отримання від них письмової згоди на здійснення перевезення.

Повідомником може бути:

виробник відходів;

експортер;

компетентний орган держави експорту (особа, призначена компетентним органом).

Основними документами, що застосовуються у процедурі повідомлення та для отримання письмової згоди на перевезення, а також для супроводження транскордонних перевезень небезпечних відходів, є повідомлення, у якому засвідчується згода на транскордонне перевезення (додаток 3 до цього Положення), і документ про перевезення, у якому засвідчується факт відвантаження, проходження пунктів пропуску через державний кордон, отримання одержувачем і завершення утилізації/видалення відходів (додаток 4 до цього Положення).

Інструкцію щодо заповнення цих документів затверджує Міндовкілля.

Експорт небезпечних відходів

7. Експортер, який має намір експортувати небезпечні відходи, звертається до Міндовкілля з офіційним листом щонайменше за 70 днів до запланованої дати їх першого перевезення і подає необхідну кількість заповнених бланків повідомлення (примірники, призначені для компетентних органів держав імпорту і транзиту заповнюються мовою, прийнятною для цих держав) та додатково:

а) підтвердження наявності в експортера ліцензії на здійснення відповідних операцій поводження з небезпечними відходами, запропонованими для експорту, та на їх транскордонне перевезення;

б) відомості про походження і склад відходів, а у разі потреби (на запит Міндовкілля) протокол аналізу;

в) відомості про особу, що відповідає за утилізацію/видалення (опис способу утилізації/видалення, потужність і місцезнаходження санкціонованого об'єкта, термін дії дозволу на його експлуатацію);

г) нотаріально засвідчену копію контракту між експортером та особою, що відповідає за утилізацію/видалення, в якому зазначено методи екологічно обгрунтованого поводження з відходами і який має містити такі відомості:

зобов'язання сторін щодо відповідальності за будь-які несприятливі наслідки в результаті подання неправильних відомостей, неправильного поводження з відходами, аварій або інших непередбачених подій, у тому числі за здійснення альтернативних заходів з утилізації/видалення відходів екологічно обгрунтованим способом або реімпорту відходів у разі неможливості виконання первісних умов контракту;

зобов'язання особи, що відповідає за утилізацію/видалення, про підтвердження отримання відходів протягом трьох робочих днів (тобто надсилання експортеру та компетентним органам заінтересованих держав копії відповідно заповненого документа про перевезення);

зобов'язання особи, що відповідає за утилізацію/видалення, про підтвердження закінчення операцій з утилізації/видалення відходів протягом 180 днів після отримання відходів (тобто надсилання експортеру та компетентним органам заінтересованих держав копії відповідно заповненого документа про перевезення);

ґ) опис шляху транспортування відходів;

д) відомості про страхування відповідальності експортера щодо відшкодування шкоди, якої може бути заподіяно здоров'ю людини, власності і навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення небезпечних відходів.

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 1173 (1173-2015-п) від 16.12.2015}

9. Міндовкілля надсилає або доручає експортеру надіслати повідомлення компетентним органам заінтересованих держав.

10. Експорт небезпечних відходів не дозволяється:

а) у будь-який пункт на південь від 60 град. південної широти;

б) до будь-якої держави, яка заборонила імпорт таких відходів і повідомила про це Україну;

в) до будь-якої держави, яка не є Стороною Базельської конвенції, якщо з нею не укладено відповідну міжнародну угоду щодо транскордонних перевезень небезпечних відходів;

г) до будь-якої держави, якщо є підстави вважати, що утилізація/видалення таких відходів не буде здійснюватися екологічно обгрунтованим способом;

ґ) до будь-якої держави, яка не дала письмової згоди на імпорт таких відходів.

11. Експорт небезпечних відходів дозволяється у разі, коли в Україні немає технічних можливостей і необхідних потужностей для видалення таких відходів екологічно обгрунтованим способом (у разі, коли небезпечні відходи експортуються з метою видалення) або такі відходи використовуються як вторинна сировина у державі імпорту.

Наявність в Україні потужностей для утилізації небезпечних відходів (операції R1-R13 розділу Б додатка 1 до цього Положення) не може бути перешкодою для прийняття рішення про експорт небезпечних відходів з метою їх видалення (операції D1-D15 розділу А додатка 1 до цього Положення).

{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1212 (1212-2018-п) від 21.11.2018}

Наявність в Україні потужностей для видалення небезпечних відходів (операції D1-D15 розділу А додатка 1 до цього Положення) не може бути перешкодою для прийняття рішення про експорт небезпечних відходів з метою їх утилізації (операції R1-R13 розділу Б додатка 1 до цього Положення).

{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1212 (1212-2018-п) від 21.11.2018}

12. У разі коли експорт дозволяється відповідно до пункту 11, Міндовкілля може дати згоду на експорт відходів за таких умов:

а) контракт між експортером та особою, відповідальною за утилізацію/видалення, відповідає вимогам екологічно обгрунтованого поводження з відходами і містить необхідні зобов'язання сторін;

б) тара, маркування та транспортування відповідають вимогам визнаних міжнародних норм, стандартів і практики;

в) оформлено (заповнено пункти 1, 2, 5 - 9, 13 - 16, 19, 20) документ про перевезення;

г) підтверджено забезпеченість страхуванням відповідальності експортера щодо відшкодування шкоди, якої може бути заподіяно здоров'ю людини, власності і навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення небезпечних відходів;

ґ) експортер отримав письмову згоду на транскордонне перевезення відходів від компетентних органів заінтересованих держав (якщо держава транзиту не має практики надання письмової згоди за таких обставин або зняла вимогу про надання письмової згоди, через 60 днів після підтвердження отримання державою транзиту запиту з боку експортера чи Міндовкілля допускається перевезення за "мовчазної згоди", якщо відповідна держава транзиту в цей 60-денний період не встановить будь-яких інших умов або не висловить заперечення).

13. Письмова згода на багаторазовий експорт небезпечних відходів може надаватися у разі наявності письмової згоди на це заінтересованих держав терміном щонайбільше на один рік, якщо відходи:

а) мають однакові фізичні та хімічні властивості;

б) регулярно поставляються одній і тій же особі, відповідальній за утилізацію, через одні й ті ж пункти пропуску через державний кордон на виїзді з України і на в'їзді у державу імпорту;

в) перевозяться транзитом через одні й ті ж пункти пропуску через державний кордон на в'їзді в державу та виїзді з держави (держав) транзиту.

14. Експортер/повідомник за три дні до кожного відправлення небезпечних відходів надсилає копії документа про перевезення компетентним органам заінтересованих держав.

{Абзац другий пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ № 544 (544-2013-п) від 07.08.2013}

15. Якщо транскордонне перевезення небезпечних відходів, на яке заінтересовані держави дали згоду, не може бути закінчене відповідно до умов контракту, експортер зобов'язаний вивезти відходи назад, якщо інші можливості для їх утилізації/видалення екологічно обгрунтованим способом не буде знайдено протягом 90 днів від того моменту, коли компетентний орган держави імпорту поінформував про це Міндовкілля або виробника, чи в будь-який інший термін, погоджений заінтересованими сторонами.

Імпорт небезпечних відходів

16. Небезпечні відходи можуть імпортуватися тільки за умови наявності письмової згоди Міндовкілля.

Забороняється ввезення в Україну небезпечних відходів з метою їх зберігання чи захоронення.

17. Для розгляду питання про надання згоди на імпорт небезпечних відходів до Міндовкілля подаються оригінал повідомлення держави експорту (якщо транскордонне перевезення відходів, що імпортуються, не підлягає такому контролю в державі експорту, зобов'язання повідомника бере на себе особа, що відповідає за утилізацію/видалення), а також додатково імпортером/особою, що відповідає за утилізацію/видалення:

а) офіційне письмове звернення з проханням про надання згоди на імпорт небезпечних відходів згідно з поданим повідомленням;

б) підтвердження наявності в імпортера та в особи, що відповідає за утилізацію/видалення, ліцензій на здійснення відповідних операцій поводження з небезпечними відходами, запропонованими для імпорту, та на їх транскордонне перевезення;

в) нотаріально засвідчена копія контракту, який повинен відповідати вимогам підпункту "г" пункту 7 цього Положення;

г) відомості про походження і склад відходів, а у разі потреби (на запит Міндовкілля) протокол аналізу;

ґ) опис способу утилізації/видалення;

д) потужність і місце знаходження об'єкта для утилізації/видалення;

{Підпункт "е" пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ № 1173 (1173-2015-п) від 16.12.2015}

є) висновки державної санітарно-гігієнічної експертизи на відходи як вторинну сировину і на продукцію, що одержуватиметься в результаті утилізації, у разі, коли відходи імпортуються з метою утилізації;

ж) заява компетентного органу держави експорту про те, що держава не має технічних можливостей і необхідних потужностей для видалення таких відходів екологічно обгрунтованим способом у разі, коли відходи імпортуються з метою видалення;

з) відомості про забезпеченість страхуванням відповідальності експортера та особи, що відповідає за утилізацію/видалення, щодо відшкодування шкоди, якої може бути заподіяно здоров'ю людини, власності і навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації/видалення небезпечних відходів;

и) опис шляху транспортування відходів.

18. У разі потреби Міндовкілля може зажадати подання додаткової інформації.

{Пункт 19 виключено на підставі Постанови КМ № 1173 (1173-2015-п) від 16.12.2015}

20. Міндовкілля може дати письмову згоду на імпорт небезпечних відходів у разі дотримання таких умов:

а) держава експорту є Стороною Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням або з нею укладено відповідну міжнародну угоду щодо транскордонних перевезень небезпечних відходів;

б) держава експорту не має технічних можливостей і необхідних потужностей для видалення таких відходів екологічно обгрунтованим способом (у разі, коли відходи імпортуються з метою видалення) або такі відходи використовуються як вторинна сировина в Україні;

в) імпортер має можливість утилізувати/видаляти такі відходи екологічно обгрунтованим способом на санкціонованому об'єкті;

г) контракт між експортером та особою, відповідальною за утилізацію/видалення, містить необхідні зобов'язання сторін і відповідає вимогам екологічно обгрунтованого поводження з відходами;

ґ) тара, маркування і транспортування відповідають вимогам визнаних міжнародних норм, стандартів і практики;

д) підтверджено забезпеченість страхуванням відповідальності експортера та особи, що відповідає за утилізацію/видалення щодо відшкодування шкоди, якої може бути заподіяно здоров'ю людини, власності і навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації/видалення небезпечних відходів;

е) імпортер або інший агент, який діє від його імені, є резидентом або має відділення в Україні.

21. Письмова згода на багаторазовий імпорт небезпечних відходів може надаватися одній і тій же особі, відповідальній за утилізацію/видалення, щонайбільше на один рік, якщо відходи:

а) мають однакові фізичні та хімічні властивості;

б) регулярно поставляються одній і тій же особі, відповідальній за утилізацію/видалення, через одні й ті ж пункти пропуску через державний кордон на виїзді з держави (держав) експорту і на в'їзді в Україну;

в) перевозяться транзитом через одні й ті ж пункти пропуску через державний кордон на в'їзді в державу та виїзді з держави (держав) транзиту.

22. Письмова згода на імпорт відходів може бути анульована з підстав, у порядку та строки, визначені Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (2806-15).

{Пункт 22 в редакції Постанови КМ № 1173 (1173-2015-п) від 16.12.2015}

23. Особа, відповідальна за утилізацію/видалення, повинна інформувати Міндовкілля, компетентний орган держави експорту та експортера після отримання кожної поставки про факт отримання і про відповідність поставлених відходів інформації, що міститься у повідомленні (протягом трьох робочих днів після отримання відходів пересилає названим адресатам копії документа про перевезення із заповненим пунктом 24) та про завершення їх утилізації/видалення (протягом 180 днів після отримання відходів пересилає названим адресатам копії документа про перевезення із заповненим пунктом 25).

{Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 544 (544-2013-п) від 07.08.2013}

Транзит небезпечних відходів

24. Транзит небезпечних відходів через територію України не може здійснюватися без попередньої письмової згоди Міндовкілля.

Міндовкілля має право відмовити в будь-якому транзиті небезпечних відходів через територію України з обгрунтуванням причин такої відмови.

25. Міндовкілля має бути письмово повідомлене українською або російською мовою про будь-які можливі транскордонні перевезення небезпечних відходів через територію України.

У повідомленні повинні міститися такі детальні відомості:

а) про відходи, їх походження, склад і кількість;

б) початковий і кінцевий пункти транспортування відходів;

в) зазначення можливих дат транзиту та опис шляху транспортування відходів через територію України;

г) документи, які підтверджують, що держава імпорту прийме небезпечні відходи, а експортер, перевізник та особа, відповідальна за утилізацію/видалення, уповноважені здійснювати операції, пов'язані з транскордонним перевезенням та утилізацією/видаленням небезпечних відходів;

ґ) гарантії повної компенсації будь-яких збитків, які можуть бути заподіяні здоров'ю людини та навколишньому природному середовищу під час перевезення відходів через територію України.

{Пункт 26 виключено на підставі Постанови КМ № 1173 (1173-2015-п) від 16.12.2015}

27. Тара, маркування і транспортування повинні відповідати вимогам міжнародних норм, стандартів і практики.

{Пункт 28 виключено на підставі Постанови КМ № 1173 (1173-2015-п) від 16.12.2015}

29. Митні органи забезпечують у разі потреби пломбування контейнера з небезпечними відходами в пункті пропуску через державний кордон на в’їзді в Україну, а також перевіряють схоронність пломби в пункті пропуску через державний кордон на виїзді з України.

{Пункт 29 в редакції Постанови КМ № 1065 (1065-2019-п) від 04.12.2019} {Пункт 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 826 від 09.09.2020}

Класифікація небезпечних відходів

30. Небезпечні відходи у разі їх транскордонного перевезення підлягають класифікації згідно з Міжнародним кодом ідентифікації відходів (далі - МКІВ), крім випадків, коли транскордонне перевезення здійснюється на підставі відповідного міжнародного договору, у якому зазначається інший метод класифікації.

Інструкція з отримання МКІВ затверджується Міндовкіллям.

Незаконний обіг небезпечних відходів

31. Будь-яке транскордонне перевезення небезпечних відходів вважається незаконним обігом, якщо воно здійснюється:

а) без повідомлення всіх заінтересованих держав, як це передбачено цим Положенням;

б) без згоди всіх заінтересованих держав, як це передбачено цим Положенням;

в) із згодою, яка була отримана від заінтересованих держав шляхом фальсифікації, перекручення чи обману;

г) як таке, що не відповідає зазначеному у документах, які регламентують це перевезення;

ґ) способом, який призводить до навмисного видалення (наприклад, скиду) небезпечних відходів на порушення цього Положення і відповідних норм міжнародного права.

32. Особа вчиняє правопорушення відповідно до цього Положення, якщо вона:

а) здійснює транскордонне перевезення небезпечних відходів способом, про який згадується в пункті 31 цього Положення;

б) сприяє будь-якій іншій особі, підбурює її або входить у змову з нею для здійснення транскордонного перевезення небезпечних відходів способом, про який згадується в пункті 31 цього Положення;

в) намагається здійснити транскордонне перевезення небезпечних відходів способом, про який згадується в пункті 31 цього Положення.

33. Особа, винна у вчиненні правопорушення відповідно до цього Положення, несе відповідальність згідно із законодавством.

Додаток 1
до Положення

Операції з видалення та утилізації відходів *

_______________
* Відповідає додатку IV до Базельської конвенції.

А. Операції, які не призводять до можливої рекуперації, рециркуляції, утилізації, прямого повторного чи альтернативного використання відходів

Розділ А охоплює всі подібні операції з видалення, які здійснюються на практиці:

D1 Поховання в землі чи скидання на землю (наприклад, на звалище тощо)

D2 Обробка грунту (наприклад, біохімічний розклад рідких чи мулових відходів у грунті тощо)

D3 Закачування на глибину (наприклад, вприскування відходів відповідної консистенції у свердловини, соляні куполи природних резервуарів тощо)

D4 Скидання у поверхневі водойми (наприклад, скидання рідких або мулистих відходів у котловани, ставки чи відстійні басейни тощо)

D5 Скидання на спеціально обладнані звалища (наприклад, скидання в окремі відсіки з прокладкою і поверхневим покриттям, які ізолюють їх один від одного і від навколишнього середовища, тощо)

D6 Скидання у водойми, крім морів/океанів

D7 Скидання у моря/океани, в тому числі поховання на морському дні

D8 Біологічна обробка, не обумовлена в інших розділах цього додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляються будь-яким способом, зазначеним у розділі А

D9 Фізико-хімічна обробка, не обумовлена в інших розділах цього додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляються будь-яким способом, зазначеним у розділі А (наприклад, випарювання, сушіння, прожарювання, нейтралізація, осаджування тощо)

D10 Спалювання на суші

D11 Спалювання в морі

D12 Постійне зберігання (наприклад, у спеціальних контейнерах у шахті тощо)

D13 Змішування чи перемішування до початку будь-якої з операцій, зазначених у розділі А

D14 Переупаковування до початку будь-якої з операцій, зазначених у розділі А

D15 Зберігання до будь-якої з операцій, зазначених у розділі А.

Б. Операції, які можуть призвести до рекуперації, рециркуляції, утилізації, прямого повторного чи альтернативного використання

Розділ Б охоплює всі подібні операції з матеріалами, які визначені як небезпечні відходи чи вважаються такими і які в іншому разі повинні призначатися для операцій, передбачених у розділі А:

R1 Використання у вигляді палива (крім безпосереднього спалювання) чи іншим чином для отримання енергії

R2 Утилізація/регенерація розчинників

RЗ Рециркуляція/утилізація органічних речовин, що не застосовуються як розчинники

R4 Рециркуляція/утилізація металів та їх сполук

R5 Рециркуляція/утилізація інших неорганічних матеріалів

R6 Регенерація кислот та основ

R7 Рекуперація компонентів, що використовуються для зменшення забруднення

R8 Рекуперація компонентів каталізаторів

R9 Повторна перегонка використаних нафтопродуктів чи інше повторне їх використання

R10 Обробка грунту, що справляє позитивний вплив на землеробство чи поліпшує екологічну обстановку

R11 Використання відходів будь-яких операцій під номерами R1-R10

R12 Обмін відходами для здійснення операцій під номерами R1-R11

R13 Акумулювання матеріалу для здійснення будь-якої операції, зазначеної у розділі Б

Додаток 2
до Положення

Категорії відходів, які підлягають регулюванню *

______________
* Відповідає додатку I до Базельської конвенції.

Групи відходів:

Y1 Медичні відходи, отримані в результаті лікувального догляду за пацієнтами в лікарнях, поліклініках та клініках

Y2 Відходи виробництва та переробки фармацевтичної продукції

Y3 Непотрібні фармацевтичні товари, ліки та препарати

Y4 Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів і фітофармацевтичних препаратів

Y5 Відходи виробництва, одержання і застосування хімічних речовин для просочування деревини

Y6 Відходи виробництва, одержання і застосування органічних розчинників

Y7 Відходи термічної обробки та карбідизації, які містять ціаніди

Y8 Непотрібні мінеральні масла, що не придатні для використання за призначенням

Y9 Відходи у вигляді сумішей та емульсій масла/вода, вуглеводні/вода

Y10 Відходи, речовини та вироби, що містять поліхлоровані біфеніли (ПХБ) та/або поліхлоровані терфеніли (ПХТ) та/або полібромовані біфеніли (ПББ) або забруднені ними

Y11 Відходи у вигляді смолистих залишків очистки, дистиляції або будь-якої піролітичної обробки

Y12 Відходи виробництва, одержання і застосування чорнил, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи

Y13 Відходи виробництва, одержання і застосування смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/зв'язуючих матеріалів

Y14 Непотрібні хімічні речовини, отримані в ході науково-дослідних робіт чи учбового процесу, природа яких ще не виявлена, та/або які є новими і чий вплив на людину та/або навколишнє середовище невідомий

Y15 Відходи вибухонебезпечного характеру, що не підпадають під інше законодавство

Y16 Відходи виробництва, одержання і застосування фотохімікатів чи матеріалів для обробки фотоматеріалів

Y17 Відходи поверхневої обробки металів і пластмас

Y18 Залишки від операцій по видаленню промислових відходів

Відходи, що містять:

Y19 Карбоніли металів

Y20 Берилій; сполуки берилію

Y21 Сполуки шестивалентного хрому

Y22 Сполуки міді

Y23 Сполуки цинку

Y24 Миш'як; сполуки миш'яку

Y25 Селен; сполуки селену

Y26 Кадмій; сполуки кадмію

Y27 Сурма; сполуки сурми

Y28 Телур; сполуки телуру

Y29 Ртуть; сполуки ртуті

Y30 Талій; сполуки талію

Y31 Свинець; сполуки свинцю

Y32 Неорганічні сполуки фтору, за винятком фториду кальцію

Y33 Неорганічні ціаніди

Y34 Розчини кислот чи кислоти у твердому стані

Y35 Розчини основ чи основи у твердому стані

Y36 Азбест (пил та волокна)

Y37 Органічні сполуки фосфору

Y38 Органічні ціаніди

Y39 Феноли; фенольні сполуки, включаючи хлорфеноли

Y40 Ефіри

Y41 Галогеновані органічні розчинники

Y42 Органічні розчинники, за винятком галогенованих розчинників

Y43 Будь-які матеріали типу поліхлорованого дибензофурану

Y44 Будь-які матеріали типу поліхлорованого дибензо-п-діоксину

Y45 Галогенорганічні сполуки, крім речовин, зазначених у цьому додатку.

Додаток 3
до Положення про контроль за транскордонними
перевезеннями небезпечних відходів та їх
утилізацією/видаленням, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2000 р. № 1120 (у редакції
постанови Кабінету Міністрів України
від 28 вересня 2000 р.
№ 1481 (1481-2000-п)

Транскордонне перевезення відходів - Повідомлення

БАЗЕЛЬСЬКА КОНВЕНЦІЯ

1. Експортер (назва, адреса)

Телефон Факс
Контактна особа

2. Імпортер (назва, адреса)

Телефон Факс
Контактна особа

3. Повідомлення стосується (1): №

i) разового перевезення

ii) загального повідомлення

iii) видалення без утилізації

iv) операції з утилізації

Об'єкт для утилізації/видалення, на який раніше отримано дозвіл (1)

так

ні

4. Загальна кількість поставок, що передбачається

5. Орієнтовна кількість відходів (3)

________________________________кг
                                                          л

6. Передбачувані дати чи терміни відвантаження

7. Передбачувані перевізники (назва, адреса) (2)

Телефон Факс
Контактна особа

8. Особа, що відповідає за видалення/утилізацію (назва, адреса)

Телефон Факс
Контактна особа

9. Методи видалення/утилізації (4)

Код D Код R
Спосіб видалення

10. Виробники відходів (назва, адреса) (2)

Телефон Факс
Контактна особа

Інформація про виробничий процес

11. Вид(и) перевезення (4)

12. Упаковка (4)

Вид Кількість

13. i) Визначення і хімічний склад відходів
ii) спеціальні вимоги до поводження

14. Фізичні властивості (4)

15. Ідентифікаційний код відходів

у країні експорту МКІВ
у країні імпорту ЄКО
ГС інше (зазначити)

16. Класифікація ОЕСР (1):
жовтий червоний номер інше
(додати детальний опис)

ii) Номер БК (згідно з переліками А, В)

17. Номер Y

18. Номер (H) (4)

19. Ідентифікаційний номер ООН
Клас ООН (4)
Вантажне найменування

20. Заінтересовані держави, кодові номери компетентних органів, пункти ввезення і вивезення:

Держава експорту Держави транзиту Держава імпорту

21. Митні пункти ввезення та/чи вивезення

Ввезення
Вивезення

22. Додатки кількістю

23. Заява експортера/виробника: Я засвідчую, що інформація є повною і достовірною, наскільки мені відомо. Я також засвідчую, що діють письмові контрактні зобов'язання, які мають юридичну та позовну силу, і що є документи про відповідне страхування чи інші фінансові гарантії, які охоплюють транскордонне перевезення

Прізвище Підпис
Дата

Для використання компетентними органами

24. Заповнюється компетентним органом

Дата отримання повідомлення

Дата відправки підтвердження

Назва компетентного органу

Печатка та підпис

25. Згода компетентного органу на перевезення (якої держави)

Згоду дано (дата) Термін дії згоди до

Чи передбачені конкретні умови згоди (1)

так Див. пункт 26

ні на звороті

Назва компетентного органу

Печатка та/чи підпис

Перелік скорочень, використаних у повідомленні

Видалення (без утилізації) (пункт 9)

D1 Поховання в землі чи скидання на землю (наприклад на звалище тощо)

D2 Обробка грунту (наприклад біохімічний розклад рідких чи мулових відходів у грунті тощо)

D3 Закачування на глибину (наприклад вприскування відходів відповідної консистенції у свердловини, соляні куполи чи природні резервуари тощо)

D4 Скидання у поверхневі водойми (наприклад скидання рідких або мулових відходів у котловани, ставки чи відстійні басейни тощо) D5 Скидання на спеціально обладнані звалища (наприклад скидання в окремі відсіки з прокладкою і поверхневим покриттям, які ізолюють їх один від одного і навколишнього середовища, тощо) D6 Скидання у водойми, крім морів/океанів D7 Скидання у моря/океани, в тому числі поховання на морському дні D8 Біологічна обробка, не зазначена а інших розділах цього додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляються здійсненням будь-якої з операцій під номерами D1 - D12

D9 Фізико-хімічна обробка, не зазначена в інших розділах цього додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляються здійсненням будь-якої з операцій під номерами D1 - D12 (наприклад випарювання, сушіння, прожарювання, нейтралізація, осадження тощо)

D10 Спалювання на суші D11 Спалювання в морі D12 Постійне зберігання (наприклад у спеціальних контейнерах у шахті тощо)

D13 Змішування чи перемішування до початку будь-якої з операцій під номерами D1 - D12

D14 Переупаковування до початку будь-якої з операцій під номерами D1 - D12

D15 Зберігання до початку будь-якої з операцій під номерами D1 - D12

Операції з утилізації (пункт 9)

R1 Використання у вигляді палива (крім безпосереднього спалювання) чи іншим чином для отримання енергії

R2 Утилізація/регенерація розчинників R3 Рециркуляція/утилізація органічних речовин, що не застосовуються як розчинники

R4 Рециркуляція/утилізація металів та їх сполук R5 Рециркуляція/утилізація інших неорганічних матеріалів R6 Регенерація кислот та основ R7 Рекуперація компонентів, що використовуються для зменшення забруднення

R8 Рекуперація компонентів каталізаторів R9 Повторна перегонка нафтопродуктів чи інше повторне їх використання

R10 Обробка грунту, що справляє позитивний вплив на землеробство чи поліпшує екологічну обстановку

R11 Використання відходів будь-яких операцій під номерами R1 - R10 R12 Обмін відходами для здійснення операцій під номерами R1 - R11 R13 Акумулювання матеріалу для здійснення будь-якої з операцій під

номерами R1 - R12

Клас ООН і номер Н (пункт 19)
клас номер
ООН H Характеристики

1 H1 Вибухові речовини 3 H3 Вогненебезпечні рідини 4.1 H4.1 Вогненебезпечні тверді речовини 4.2 H4.2 Речовини чи відходи, здатні самозайматися 4.3 H4.3 Речовини чи відходи, які виділяють вогненебезпечні гази під час взаємодії з водою

5.1 H5.1 Окислюючі речовини 5.2 H5.2 Органічні пероксиди 6.1 H6.1 Отруйні (сильнодіючі) речовини 6.2 H6.2 Інфікуючі речовини 8. H8 Корозійні речовини 9 H10 Виділення токсичних газів під час контакту з повітрям чи водою

9 H11 Токсичні речовини (що викликають затяжні чи хронічні захворювання)

9 H12 Екотоксичні речовини 9 H13 Речовини, здатні якимось чином після видалення утворювати інші матеріали, наприклад шляхом вилуговування, причому ці матеріали мають будь-які із зазначених вище властивостей

Фізичні характеристики (пункт 14)
1. Порошок
2. Твердий стан
3. Паста/в'язкий стан
4. Грязеподібний стан
5. Рідкий стан
6. Газоподібний стан
7. Інше (зазначити)

Вид упаковки (п. 18)
1. Бочка
2. Дерев'яна бочка
3. Металічна каністра
4. Ящик
5. Мішок
6. Комбінована тара
7. Резервуар під тиском
8. Навалом
9. Інше (зазначити)

Вид перевезення (пункти 10 - 12)
R - автомобільне
T - залізничне
S - морське
A - повітряне
W - внутрішніми водними шляхами

Коди країн:
Австрія: AT
Бельгія: BE
Білорусь: BY
Болгарія: BG
Греція: GP
Данія: DK
Іспанія: ES
Італія: IT
Казахстан: KZ
Латвія: LV
Литва: LT
Молдова: MD
Нідерланди: NL
Німеччина: DE
Норвегія: NO
Польща: PL
Португалія: PT
Росія: RU
Румунія: RO
Великобританія: GB
США: US
Туреччина: TR
Угорщина: HU
Україна: UA
Франція: FR
Фінляндія: FI
Швейцарія: CH
Швеція: SE

Коди інших країн див. ISO3166

26. Конкретні умови, що передбачені під час надання згоди на перевезення

(i) Поставити хрестик у відповідному квадраті (2). Якщо їх більше одного, додати перелік (3). Якщо здійснюються багаторазові перевезення, додати докладний перелік (4). Див. коди на звороті.

(Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 1481 (1481-2000-п) від 28.09.2000)

Додаток 4
до Положення

Транскордонне перевезення відходів - Документ про перевезення

1і) Експортер (назва, адреса)

Телелефон Факс
Контактна особа

1іі) Виробник відходів (назва, адреса) (1)

Місце виробництва

Телефон Факс
Контактна особа

2. Імпортер (назва, адреса)

Телефон Факс
Контактна особа

3і) Згідно з повідомленням

3іі) Перевезення згідно з (2)
разовим повідомленням
загальним повідомленням

4. Серійний номер поставки

5. Перший перевізник (назва, адреса)

Реєстраційний номер
Телефон Факс

6. Другий перевізник (назва, адреса) (4)

Реєстраційний номер
Телефон Факс

7. Останній перевізник (назва, адреса)

Реєстраційний номер
Телефон Факс

8. Об'єкт для видалення/утилізації (назва, адреса)

Телефон Факс
Контактна особа

9. Метод(и) видалення/утилізації Код D (3)
                                                    Код R

10. Вид перевезення (3)

Дата/місце передачі
Підпис представника перевізника

11. Вид перевезення (3)

Дата/місце передачі
Підпис представника перевізника

12. Вид перевезення (3)

Дата/місце передачі
Підпис представника перевізника

13. Назва та хімічний склад відходів

14. Фізичні властивості (3)

15. Ідентифікаційний код відходів
у країні експорту ЄКВ
у країні імпорту ГС
МКІВ інше (зазначити)

16. і) Класифікація ОЕСР (2):
жовтий червоний інше номер

іі) Номер БК (згідно з переліками А, В)

17. Фактична кількість

____________________ кг
____________________ л

18. Упаковка Тип (3) кількість

19. Ідентифікаційний номер ООН
Клас ООН (3)
Вантажне найменування
номер Н (3) номер Y

20. Спеціальні вимоги до поводження з вантажем
(у тому числі при аваріях)

21. Фактична дата відвантаження Підпис

22. Заява експортера/виробника: Я засвідчую, що інформація в пунктах 1-9 та 13-21, наведених вище, є повною і точною, наскільки мені відомо. Я також засвідчую, що діють письмові контрактні зобов'язання, які мають юридичну силу, що необхідні страхові чи інші фінансові гарантії набрали чинності, включаючи транскордонне перевезення, а також, що отримано письмову згоду з боку компетентних органів усіх заінтересованих країн Дата Підпис і прізвище

Заповнюється імпортером/особою,
що відповідає за видалення/утилізацію

23. Поставка отримана імпортером (якщо це не особа, що відповідає за видалення/утилізацію):
Отримана кількість кг/л прийнято
                                   відмовлено (5)

Дата
Прізвище Підпис

24. Поставка отримана особою, що відповідає за видалення/утилізацію:

Отримана кількість кг/л прийнято
                                     відмовлено (5)

Дата
Прізвище Підпис
Дата видалення/утилізації, що передбачається
Метод видалення/утилізації

25. Я засвідчую, що видалення/утилізацію зазначених вище відходів закінчено

Дата
Прізвище

Підпис і печатка

___________________
(1) Якщо виробників декілька, додається їх перелік.
(2) Поставити хрестик у відповідному квадраті.
(3) Див. коди на звороті.
(4) Якщо перевізників більше трьох, додається інформація, зазначена у пунктах 6 і 11.
(5) Негайно зв'яжіться з компетентними органами.


Перелік скорочень, використаних у документі про перевезення


Видалення (без утилізації) (пункт 9)

D1 Поховання в землі чи скидання на землю (наприклад, на звалище тощо)

D2 Обробка грунту (наприклад, біохімічний розклад рідких чи мулових відходів в грунті тощо)

D3 Закачування на глибину (наприклад, вприскування відходів відповідної консистенції у свердловини, соляні куполи чи природні резервуари тощо)

D4 Скидання у поверхневі водойми (наприклад, скидання рідких або мулових відходів у котловани, ставки чи відстійні басейни тощо)

D5 Скидання на спеціально обладнані звалища (наприклад скидання в окремі відсіки з прокладкою і поверхневим покриттям, які ізолюють їх один від одного і навколишнього середовища, тощо)

D6 Скидання у водойми, крім морів/океанів

D7 Скидання у моря/океани, в тому числі поховання на морському дні

D8 Біологічна обробка, не зазначена в інших розділах цього додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляються здійсненням будь-якої з операцій під номерами D1-D12

D9 Фізико-хімічна обробка, не зазначена в інших розділах цього додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляються здійсненням будь-якої з операцій під номерами D1-D12 (наприклад, випарювання, сушіння, прожарювання, нейтралізація, осадження тощо)

D10 Спалювання на суші

D11 Спалювання в морі

D12 Постійне зберіганя (наприклад, у спеціальних контейнерах у шахті тощо)

D13 Змішування чи перемішування до початку будь-якої з операцій під номерами D1-D12

D14 Переупаковування до початку будь-якої з операцій під номерами D1-D12

D15 Зберігання до початку будь-якої з операцій під номерами D1-D12

Фізичні характеристики (пункт 14)
1. Порошок
2. Твердий стан
3. Паста/в'язкий стан
4. Грязеподібний стан
5. Рідкий стан
6. Газоподібний стан
7. Інше (зазначити)

Операції з утилізації (пункт 9)

R1 Використання у вигляді палива (крім безпосереднього спалювання) чи іншим чином для отримання енергії

R2 Утилізація/регенерація розчинників

R3 Рециркуляція/утилізація органічних речовин, що не застосовуються як розчинники

R4 Рециркуляція/утилізація металів та їх сполук

R5 Рециркуляція/утилізація інших неорганічних матеріалів

R6 Регенерація кислот та основ R7 Рекуперація компонентів, що використовуються для зменшення забруднення

R8 Рекуперація компонентів каталізаторів

R9 Повторна перегонка нафтопродуктів чи інше повторне їх використання

R10 Обробка грунту, що справляє позитивний вплив на землеробство чи поліпшує екологічну обстановку

R11 Використання відходів будь-яких операцій під номерами R1-R10

R12 Обмін відходами для здійснення операцій під номерами R1-R11

R13 Акумулювання матеріалу для здійснення будь-якої з операцій під номерами R1-R12

Клас ООН і номер Н (пункт 19) клас номер
ООН Н Характеристики

1 Н1 Вибухові речовини

3 Н3 Вогненебезпечні рідини

4.1 Н4.1 Вогненебезпечні тверді речовини

4.2 Н4.2 Речовини чи відходи, здатні самозайматися

4.3 H4.3 Речовини чи відходи, які виділяють вогненебезпечні гази під час взаємодії з водою

5.1 Н5.1 Окислюючі речовини

5.2 Н5.2 Органічні пероксиди

6.1 Н6.1 Отруйні (сильнодіючі) речовини

6.2 Н6.2 Інфікуючі речовини

8. Н8 Корозійні речовини

9 Н10 Виділення токсичних газів під час контакту з повітрям чи водою

9 H11 Токсичні речовини (що викликають затяжні чи хронічні захворювання)

9 Н12 Екотоксичні речовини

9 Н13 Речовини, здатні якимось чином після видалення утворювати інші матеріали, наприклад шляхом вилуговування, причому ці матеріали мають будь-які із зазначених вище властивостей

Вид упаковки (пункт 18)
1. Бочка
2. Дерев'яна бочка
3. Металічна каністра
4. Ящик
5. Мішок
6. Комбінована тара
7. Резервуар під тиском
8. Навалом
9. Інше (зазначити)

Вид перевезення (пункти 10-12)
R - автомобільне
Т - залізничне
S - морське
А - повітряне
W - внутрішніми водними шляхами

Заповнюється компетентними органами, що здійснюють контроль за транскордонним перевезенням відходів

26. Країна відправлення/експорту чи митний пункт на виїзді

Вищезазначені відходи вивезено з країни
Печатка
Підпис

27. Відбитки печаток компетентних органів, що здійснюють контроль за транскордонними перевезеннями відходів країн транзиту

Назва країни:

Назва країни:

Ввезення

Вивезення

Ввезення

Вивезення

28. Країна призначення/імпорту
Вищезазначені відходи ввезено в країну:
Печатка Підпис

Назва країни:

Назва країни:

Ввезення

Вивезення

Ввезення

Вивезення

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 544 (544-2013-п) від 07.08.2013}

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2000 р. № 1120

Жовтий перелік відходів

 

Номер згідно з переліком А Базельської конвенції

Номер Y

Код ОЕСР

Код ГС

1

2

3

4

5

6

А.

Відходи, визначені як небезпечні(1)

 

 

 

 

Відходи металів та металовмісні відходи

А1

 

 

 

Відходи металів та відходи, що складаються із сплавів будь-яких з нижченаведених речовин (за винятком відходів, включених до Зеленого переліку відходів):

А1010

 

 

 

 

1.

Сурма

 

Y27

 

 

2.

Арсен

 

Y24

АА090

280480

3.

Берилій

 

Y20

 

 

4.

Кадмій

 

Y26

 

 

5.

Свинець

 

Y31

АА030

262020

6.

Ртуть

 

Y29

АА100

280540

7.

Селен

 

Y25

 

280490

8.

Телур

 

Y28

 

280450

9.

Талій

 

Y30

АА080

 

Відходи, що містять як складові або забруднювачі будь-які з нижченаведених речовин, за винятком відходів металів у кусковій (масивній) формі:

А1020

 

 

 

10.

Сурма; сполуки сурми

 

Y27

 

 

11.

Берилій; сполуки берилію

 

Y20

 

 

12.

Кадмій; сполуки кадмію

 

Y26

 

 

13.

Свинець: сполуки свинцю

 

Y31

 

 

14.

Селен; сполуки селену

 

Y25

 

 

15.

Телур; сполуки телуру

 

Y28

 

 

Відходи, що містять як складові або забруднювачі будь-які з нижченаведених речовин:

А1030

 

 

 

16.

Арсен; сполуки арсену

 

Y24

 

 

17.

Ртуть; сполуки ртуті

 

Y29

 

 

18.

Талій; сполуки талію

 

Y30

 

 

Відходи, що містять як складові будь-які з нижченаведених речовин:

А1040

 

 

 

19.

Карбоніли металів

 

Y19

 

 

20.

Сполуки шестивалентного хрому

 

Y21

 

 

21.

Гальванічний шлам

А1050

Y17

АА120

 

22.

Розчини після травлення металів

А1060

Y17

АА130

 

23.

Залишки вилуговування післяобробки цинку у вигляді пилу, шламу (ярозит, гематит і т. ін.)

А1070

 

АА140

 

24.

Цинкові залишки, не включені до Зеленого переліку відходів, що містять свинець і кадмій в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у Переліку(2)

А1080

Y23
Y31
Y26

 

 

 

25.

Зола від спалювання
ізольованого мідного дроту

А1090

Y22

 

 

26.

Зола та залишки від газоочисних систем мідеплавильних установок

А1100

Y22

АА040

262030

27.

Відпрацьовані розчини електролітів процесів електролітичного очищення та виділення міді

А1110

Y22
Y34

AD110

 

28.

Шламові відходи, за винятком анодних шламів, із систем електролітичного очищення та виділення міді

А1120

Y22

 

 

29.

Відпрацьовані травильні розчини, що містять розчинну мідь

А1130

Y22

АА130

 

30.

Відходи каталізаторів, що містять хлорид або ціанід міді

А1140

Y22
Y33

 

 

31.

Зола, яка містить дорогоцінні метали, що утворюється після спалювання печатних плат і містить сполуки, наведені у до датку 2 до Положення(3), в кількості, що перетворює її у небезпечну

А1150

 

АА161

 

32.

Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані

А1160

 

Y31

 

АА170

 

 

33.

Несортовані відпрацьовані батареї за винятком сумішей батарей, наведених у Зеленому переліку відходів. Відходи батарей, не визначені у Зеленому переліку відходів, які містять сполуки, наведені у додатку 2 до Положення(3), в кількості, що перетворює їх у небезпечні

А1170

 

АА180

 

34.

Відходи і брухт електричних та електронних вузлів(4), що містять компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, включені до Жовтого переліку відходів, ртутні вмикачі, скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло та поліхлоровані біфеніли (далі - ПХБ) - конденсатори, або забруднені компонентами, наведеними у додатку 2 до Положення(3) (наприклад, кадмій, ртуть, свинець, ПХБ), до такого ступеня, коли вони можуть мати небезпечні властивості, наведені у переліку(2, 5) (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [43])

А1180

 

 

 

Відходи, що містять переважно неорганічні компоненти, до складу яких можуть входити метали та органічні матеріали

А2

 

 

 

35.

Відходи скла від електронно-променевих трубок та іншого активованого скла

А2010

 

АВ040

700100

36.

Відходи, що містять неорганічні сполуки фтору у вигляді рідини або шламу, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів

А2020

Y32

АВ060

 

37.

Відпрацьовані каталізатори, за винятком зазначених у Зеленому переліку відходів

А2030

 

АВ080
АС140

 

38.

Відходи гіпсу, що утворюється у процесі хімічного виробництва, у разі, якщо вони забруднені компонентами, зазначеними у додатку 2 до Положення(3), до такого ступеня, коли виявляються небезпечні властивості, наведені у Переліку(2) (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [79])

А2040

 

АВ140

 

39.

Відходи азбесту (пил та волокна)

А2050

Y36

RB010

 

40

Летюча зола від енергоустановок, що працюють на вугіллі, яка містить сполуки, наведені у додатку 2 до Положення(3), в кількості, достатній для того, щоб виявлялися небезпечні властивості, наведені у Переліку(2) (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [76])

А2060

 

 

2621

Відходи, що містять переважно органічні компоненти, до складу яких можуть входити метали і неорганічні матеріали

А3

 

 

 

41.

Відходи виробництва або переробки нафтового коксу і бітуму

А3010

 

АС010

271390

42.

Відпрацьовані нафтопродукти, непридатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші)

A3020

Y8

AC030

 

43.

Відходи, які містять, складаються або забруднені шламами антидетонаційних сполук з доданням свинцю

А3030

 

RC030

 

44.

Відходи рідких теплоносіїв

А3040

 

 

АС050

 

45.

Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/зв'язуючих матеріалів, за винятком відходів, за значених у Зеленому переліку відходів (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [127])

А3050

Y13

АС090

 

46.

Відходи нітроцелюлози

А3060

 

АС100

391590

47.

Відходи фенолів, фенольних сполук, включаючи хлорфенол, у вигляді рідин або шламів

А3070

Y39

АС110

 

48

Відходи ефірів, які не включені до Зеленого переліку відходів

А3080

Y40

АС130

 

49.

Шкіряні пил, зола, шлами, порошок, які містять сполуки шестивалентного хрому чи біоциди (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [121])

А3090

Y21
Y4

АС180

411000

50.

Обрізки та інші відходи шкіри або композиційної шкіри, не придатні для виробництва шкіряних виробів, які містять сполуки шестивалентного хрому чи біоциди (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [120])

А3100

Y21
Y4

 

411000

51.

Відходи хутра, які містять сполуки шестивалентного хрому чи біоциди, або збудників інфекцій (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [122])

А3110

Y21
Y4

 

 

52.

Пух - легка фракція після подрібнення

А3120

 

 

 

53.

Відходи фосфорорганічних сполук

А3130

Y37

АС200

 

54.

Відходи негалогенованих органічних розчинників, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів

А3140

Y42
Y6

АС210

 

55.

Відходи галогенованих органічних розчинників

А3150

Y41
Y6

АС220

 

56.

Відходи галогенованих або негалогенованих залишків після операцій відновлення органічних розчинників методом дистиляції

А3160

Y45

АС230

 

57.

Відходи, які утворюються в процесі виробництва аліфатичних галогенованих вуглеводнів (таких, як хлорметан, дихлоретан, вінілхлорид, вініліденхлорид алілхлорид, епіхлоргідрин)

А3170

Y45

АС240

 

58.

Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені ПХБ, поліхлорованими терфенілами (ПХТ), поліхлорованими нафталінами (ПХН) або полібромованими біфенілами (ПББ), або будь-якими іншими полібромованими аналогами цих сполук, на рівні концентрацій 50 мг/кг або більше(6)

А3180

Y10

RA010

 

59.

Відходи у вигляді смолистих залишків (крім асфальтових в'яжучих), що утворюються під час рафінування, перегонки чи будь-якої піролітичної обробки органічних матеріалів

А3190

Y11

RA020

 

60.

Шлами бензину, що містять свинець

 

Y31

АС040

 

Відходи, які можуть містити або неорганічні, або органічні компоненти

А4

 

 

 

61.

Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів

А4010

Y2
Y3

 

AD010

 

62.

Клінічні та подібні їм відходи, а саме - відходи, що виникають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях або інших закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або при виконанні дослідницьких робіт

А4020

Y1

 

 

63.

Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін придатності(7) чи не придатні для використання за призначенням

А4030

Y4

АD020

 

64.

Відходи виробництва, одержання і застосування хімічних речовин для просочування деревини(8)

А4040

Y5

AD030

 

Відходи, що містять, складаються або забруднені будь-якою з нижченаведених речовин:

А4050

 

 

 

65.

Неорганічні ціаніди, за винятком залишків у твердій формі, що містять дорогоцінні метали і сліди неорганічних ціанідів

 

A Y33
Y7

AD040

 

66.

Органічні ціаніди

 

Y38
Y7

AD050

 

67.

Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії

А4060

Y9

AD060

 

68.

Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів (див. відповідну позицію Зеленого переліку [126])

А4070

Y12

AD070

 

69.

Відходи вибухонебезпечного характеру (за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів)

А4080

Y15

AD080

 

70.

Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені у Зеленому переліку відходів (див. відповідну позицію Зеленого переліку [83])

А4090

Y34
Y35

AD110
AB110

 

71.

Відходи промислових установок з очищення вихідних газів, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів

А4100

 

АD140

 

Відходи, що містять, складаються або забруднені будь-якою з нижченаведених речовин:

А4110

 

 

 

72.

Будь-яка речовина споріднена поліхлорованому дибензофурану

 

Y43

RC010

 

73.

Будь-яка речовина споріднена поліхлорованому дибензодіоксину

 

Y44

RC020

 

74.

Відходи, що містять, складаються або забруднені пероксидами

А4120

 

RC040

 

75.

Відходи упаковок та контейнерів, які містять сполуки, наведені у додатку 2 до Положення(3), в кількості, достатній для виявлення небезпечних властивостей, наведених у переліку(2)

А4130

 

 

 

76.

Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності(7), і які відносяться до категорій, зазначених удодатку 2 до Положення(3), та виявляють небезпечні властивості, наведені у переліку(2)

А4140

 

 

 

77.

Відходи хімічних речовин, отримані під час проведення науково-дослідних робіт чи навчального процесу, які ще не ідентифіковані, та/або які є новими, а їх вплив на людину та/або довкілля невідомий

А4150

Y14

 

 

78.

Відпрацьоване активоване вугілля, крім включеного до Зеленого переліку відходів (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [77])

А4160

 

 

2803

79.

Залишки від операцій з видалення промислових відходів

 

Y18

 

 

80.

Відходи виробництва, одержання і застосування фотохімікатів чи матеріалів для обробки фотоматеріалів

 

Y16

AD090

 

Б.

Відходи, які потребують окремого розгляду(9)

 

 

 

 

81.

 

Залишки в результаті спалювання побутових відходів

 

Y47

AB020

 

82.

Побутові відходи

 

Y46

AD160

 

83.

Каналізаційний мул

 

 

АС270

 

84.

Відходи пневматичних шин

B3140

 

GK020

401220

(Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1518 (1518-2002-п) від 11.10.2002)

___________________ (1)
В основу розділу А покладено перелік А Базельської конвенції (додаток VIII до Базельської конвенції). Згідно з підпунктом "а" пункту 1 статті 1 Базельської конвенції відходи, перелічені у цьому розділі, є небезпечними. Додатково до нього включено три позиції (порядкові номери 60, 79, 80).

Там, де це можливо, подається кодовий номер Гармонізованої системи опису і кодування товарів, прийнятої згідно з Брюссельською конвенцією від 14 червня 1983 р. під егідою Ради митного співробітництва (код ГС).

(2) Перелік небезпечних властивостей, який затверджує Мінекоресурсів.

(3) Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням.

(4) Ця позиція не включає брухт агрегатів електрогенераторів.

(5) Концентрація ПХБ на рівні 50 мг/кг чи більше.

(6) Рівень концентрації 50 мг/кг розглядається як міжнародно визнаний рівень для всіх видів відходів. Однак для деяких видів відходів окремі країни встановлюють нижчі нормативи (наприклад 20 мг/кг).

(7) Прострочений термін придатності означає, що речовину не використано протягом періоду, визначеного виробником.

(8) Ця позиція не включає відходи деревини, оброблені хімічними консервантами деревини.

(9) До розділу Б включені відходи, зазначені у додатку II до Базельської конвенції, які вважаються для цілей Конвенції "іншими відходами", і додатково ще дві позиції (83 і 84).

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2000 р. № 1120

Зелений перелік відходів (1)

 

Номер згідно з переліком В Базельської конвенції

Код ОЕСР

Код ГС

1

2

3

4

5

 

Відходи металів і металовмісні відходи

B1

 

 

Відходи металів та їх сплавів у металічній недиспергованій формі:

В1010

 

 

 

1.

Брухт дорогоцінних металів та їх сплавів:

 

 

 

золота

 

GA010

711210

срібла

 

GA030

711290

металів платинової групи, крім ртуті

 

GA020

711220

2.

Брухт заліза та сталі:

 

 

 

брухт чавуну

 

GA040

720410

брухт нержавіючої сталі

 

GA050

720421

брухт інших легованих сталей

 

GA060

720429

брухт лудженого заліза і сталі

 

GA070

720430

стружка токарна, обрізки, відходи фрезерування, ошурки, зняті задирки, відходи штампування (в пакетах чи не в пакетах)

 

GA080

720441

інші відходи і брухт чорних металів

 

GA090

720449

зливки переплавлення браковані

 

GA100

720450

старі залізні і стальні рейки

 

GA110

730210

3.

Брухт міді

 

GA120

740740

4.

Брухт нікелю

 

GA130

750300

5.

Брухт алюмінію

 

GA140

760200

6.

Брухт цинку

 

GA160

790200

7.

Брухт олова

 

GA170

800200

8.

Брухт вольфраму

 

GA180

810191

9.

Брухт молібдену

 

GA190

810291

10.

Брухт танталу

 

GA200

810310

11.

Брухт магнію

 

GA210

810420

12.

Брухт кобальту

 

GA220

810510

13.

Брухт вісмуту

 

GA230

810600

14.

Брухт титану

 

GA250

810810

15.

Брухт цирконію

 

GA260

810910

16.

Брухт марганцю

 

GA280

811100

17.

Брухт германію

 

GA310

811230

18.

Брухт ванадію

 

GA320

811240

19.

Брухт:

 

 

 

гафнію

 

GA330,

 

індію

 

GA340,

 

ніобію

 

GA350

 

ренію

 

GA360,

 

галію

 

GA370

 

20.

Брухт торію

 

GA390

284430

21.

Брухт рідкісноземельних металів

 

GA420

280530

Брухт чистого незабрудненого металу, включаючи сплави в об'ємній формі (листи, плити, балки, прутки та ін.):

В1020    

22.

Брухт сурми

 

GA270

811000

23.

Брухт берилію

 

GA290

811211

24.

Брухт кадмію

 

GA240

810710

25.

Брухт свинцю (за винятком свинцевих акумуляторів)

 

GA150

780200

26.

Брухт селену

 

GA400

280490

27.

Брухт телуру

 

GA410

280450

28.

Тугоплавкі метали, що містять залишки

В1030

 

 

29.

Брухт вузлів електрообладнання, не забруднений мастилами, поліхлорованими біфенілами (ПХБ) та поліхлорованими терфенілами (ПХТ) до такого ступеня, коли він стає небезпечним

В1040

GC010

 

30.

Брухт важких фракцій змішаних кольорових металів, що не містить матеріали, наведені у додатку 2 до Положення(2), в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у переліку(3, 4)

В1050

 

 

31.

Відходи селену і телуру в металічній формі, включаючи порошок

В1060

GA400
GA410

280490
280450

32.

Відходи міді та її сплавів у диспергованій формі, якщо вони не містять матеріалів, наведених у додатку 2 до Положення(2), в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у переліку(3)

В1070

 

 

33.

Зола та залишки цинку, включаючи залишки цинкових сплавів у дисперсній формі, якщо вони не містять матеріалів, наведених у додатку 2 до Положення(2), в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у переліку(3), або ж не викликають прояву небезпечної властивості Н4.3(5)

В1080

 

 

34.

Відходи гальванічних елементів (батарей), які відповідають специфікації, за винятком тих, до складу яких входять свинець, кадмій або ртуть

В1090

 

 

 

Металовмісні відходи, які утворюються в результаті розплавлення, виплавлення і рафінування металів:

В1100

 

 

35.

Чушковий гартцинк

 

GB010

262011

36.

Цинкові дроси:

 

GB020

 

залишки цинкової пластинчастої заготовки, верхні (> 90% Zn)

 

GB021
GB022

 

залишки цинкової пластинчастої заготовки, нижні (> 92% Zn)

 

GB023
GB024

 

залишки цинкового лиття у форму (> 85% Zn)

 

GB025

 

залишки цинкової пластинчатої заготовки у ваннах гарячого цинкування зануренням (партіями) (> 92% Zn)

 

 

 

згар цинку

 

 

 

37.

Шлак алюмінію, за винятком сольового шлаку

 

GB030

 

38.

Шлак після обробки міді для подальшої переробки чи очищення, що не містить арсену, свинцю або кадмію в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у переліку(3)

 

GB040

262090

39.

Відходи вогнетривких футерівок, що включають тиглі від плавлення міді

 

 

 

40.

Шлак після обробки дорогоцінних металів для подальшого очищення

 

GB040

262090

41.

Шлак танталово-олов'яний із вмістом олова менш як 0,5%

GB050

262090

 

Електричні та електронні вузли:

В1110

 

 

42

Електронні вузли, що складаються тільки з металів або їх сплавів

 

GC010

 

43.

Відходи і брухт електричних та електронних вузлів(6) (печатні плати включно), які не містять таких компонентів, як акумулятори та інші батареї, включені до Жовтого переліку відходів, ртутні перемикачі, скло від електронно-променевих трубок та інше активоване скло та ПХБ-конденсатори, або не забруднені складовими, зазначеними у додатку 2 до Положення(2) (наприклад, кадмій, ртуть, свинець, поліхлоровані біфеніли) в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у переліку(3) (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [34])

 

GC020

 

44.

Електричні та електронні вузли (печатні плати, електронні елементи і провід включно), придатні для безпосереднього повторного використання(7), а не для переробки чи кінцевого видалення(8)

 

 

 

45.

Відпрацьовані каталізатори (за винятком рідин, які використовуються як каталізатори), що містять будь-яку з нижченаведених складових:

B1120

 

 

Перехідні метали, за винятком відходів каталізаторів (відпрацьованих каталізаторів, рідин, використаних як каталізатори або інших каталізаторів), зазначених у Жовтому переліку відходів:

 

GC053

 

скандій, титан, ванадій, хром, марганець, залізо, кобальт, нікель, мідь, цинк, ітрій, цирконій, ніобій, молібден, гафній, тантал, вольфрам, реній

 

 

 

Лантаноїди (рідкісноземельні метали):

 

 

 

лантан, церій, празеодим, неодим, самарій, європій, гадоліній, тербій, диспрозій, гольмій, ербій, тулій, ітербій, лютецій

 

 

 

46.

Очищені відпрацьовані каталізатори, які містять дорогоцінні метали

В1130

GC052

 

47.

Відходи дорогоцінних металів та їх сплавів (золото, срібло, метали платинової групи, але без вмісту ртуті) у диспергованій нерідкій формі з відповідними пакуванням і маркуванням

В1150

 

 

48.

Зола, що утворюється після спалювання печатних плат (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [31]) і містить дорогоцінні метали

В1160

 

 

49.

Зола, що утворюється після спалювання фотоплівки і містить дорогоцінні метали

В1170

 

 

50.

Відходи фотоплівки, що містять галоїди срібла і металічне срібло

В1180

 

 

51.

Відходи фотопаперу, що містять галоїди срібла і металічне срібло

В1190

 

 

 

52.

Гранульований шлак, що утворюється у процесі виробництва заліза та сталі

В1200

GC060

261800

53.

Шлак, що утворюється у процесі виробництва заліза та сталі, включно із шлаками, які використовуються як джерела діоксиду титану і ванадію

В1210

GC070

261900

54.

Шлак, що утворюється згідно з технічними умовами у процесі виробництва цинку, хімічно стабілізований, з високим (понад 20%) вмістом заліза (наприклад DIN 4301) і використовується переважно у будівництві

В1220

 

 

55.

Окалина, що утворюється у процесі виробництва заліза та сталі

В1230

 

 

56.

Оксид міді як окалина

В1240

 

 

Відходи, що містять переважно неорганічні компоненти, які можуть містити метали та органічні матеріали

В2

 

 

 

Відходи гірничодобувної промисловості у недиспергованій формі:

В2010    

57.

Відходи природного графіту

 

GD010

 

58.

Відходи сланців, грубо зачищені чи просто обрізані пилкою або іншим способом

 

GD020

251400

59.

Відходи слюди

 

GD030

252530

60.

Відходи лейциту, нефеліну або нефелінового сієніту

 

GD040

252930

61.

Відходи польового шпату

 

GD050

252910

62.

Відходи плавкового шпату

 

GD060

25292

63.

Відходи кремнезему у твердій формі, за винятком тих, що використовуються у ливарному виробництві

 

GD070

281122

Відходи скла в недиспергованій формі:

В2020

GE010

700100

64.

Склобій та інші відходи і бій скла, за винятком скла електронно-променевих трубок та інших видів активованого скла

 

 

 

Керамічні відходи в недиспергованій формі:

В2030

 

 

65.

Відходи і брухт металокераміки (композиційні металокерамічні матеріали)

 

GF020

811300

66

Волокна на керамічній основі, не специфіковані або не включені до інших категорій

 

GF030

 

 

Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти:

В2040    

67.

Частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (FGD)

 

GG010

 

68.

Відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель

 

GG020

 

69.

Шлак, що утворюється згідно з технічними умовами у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований, з високим (понад 20%) вмістом заліза (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201), і використовується переважно у будівництві та для виробництва абразивів

 

GG080

262100

70.

Сірка у твердій формі

 

GG090

 

71.

Вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (рН менше 9)

 

GG100

 

72.

Хлориди натрію, калію і кальцію

 

GG120

 

73.

Карборунд (карбід кремнію)

 

GG130

 

74.

Уламки бетону

 

GG140

 

75.

Бій скла, що містить літій-тантал і літій-ніобій

 

GG150

262090

76.

Летюча зола з енергоустановок, які працюють на вугіллі, не включена до Жовтого переліку відходів (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [40])

В2050

GG040

2621

77.

Відпрацьоване активоване вугілля, що утворюється у процесі підготовки питної води, у харчовій промисловості і у виробництві вітамінів (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [78])

В2060

GG060

2803

78.

Шлам фториду кальцію

В2070

AB050

252921

79.

Відходи гіпсу, то утворюється в хімічних технологічних процесах, не включені до Жовтого переліку відходів (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [38])

В2080

 

 

80.

Відходи анодних блоків від виробництва сталі або алюмінію, виготовлені з нафтового коксу чи бітуму і очищені до стандартних технічних вимог (за винятком анодних блоків від виробництва хлору методом лужного електролізу та від металургійного виробництва)

В2090

GG050

 

81.

Відходи гідроксиду алюмінію, глинозему та залишки виробництва глинозему (за винятком тих матеріалів, які використовуються для очищення газів, як флокулянти та в процесах фільтрування)

В2100

 

 

82.

Залишки бокситів ("червоні шлами") (з рН менш як 11,5)

В2110

GG110

262100

83.

Відходи розчинів кислот чи основ із значенням рН більш як 2 і менш як 11,5, які не мають корозійних чи інших небезпечних властивостей (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [70])

В2120

 

 

Відходи, що містять переважно органічні складові, які можуть містити метали і неорганічні матеріали

В3

 

 

Тверді пластмасові відходи:

В3010

 

 

Нижченаведені полімерні матеріали чи суміші полімерних матеріалів,якщо вони не змішані з іншими відходами і відповідають технічним умовам:

 

 

 

84.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уламки пластмас із негалогенованих полімерів і сополімерів, включно з нижченаведеними, але не тільки(9):

 

 

 

етилен

 

GH011

391510

стирол

 

GH012

391520

поліпропілен

 

GH014

391590

поліетилентерефталат

 

-"-

-"-

акрилонітрил

 

-"-

-"-

бутадієн

 

-"-

-"-

поліацеталі

 

-"-

-"-

поліаміди

 

-"-

-"-

полібутилентерефталат

 

 

-"-

-"-

полікарбонати

 

 

-"-

-"-

поліефіри

 

-"-

-"-

поліфенілсульфіди

 

-"-

-"-

поліакрилати

 

-"-

-"-

алкани з С10 - С13 (пластифікатори)

 

-"-

-"-

поліуретан (що не містить CIFC5)

 

-"-

-"-

полісилоксани

 

-"-

-"-

поліметилметакрилат

 

-"-

-"-

полівініловий спирт

 

-"-

-"-

полівінілбутираль

 

-"-

-"-

полівінілацетат

 

-"-

-"-

85.

Відходи вулканізованих смол чи продуктів конденсації, що містять нижченаведені сполуки:

 

GH015

39190

карбамідформальдегідні смоли

 

 

 

фенолформальдегідні смоли

 

 

 

меламінформальдегідні смоли

 

 

 

епоксидні смоли

 

 

 

алкідні смоли

 

 

 

поліаміди

 

 

 

86.

 

Нижченаведені відходи полімерів, що містять фтор(10):

 

 

 

перфторетилен/пропілен (FEP)

 

 

 

перфторалкоксіалкан (PFA)

 

 

 

перфторалкоксіалкан (MFA)

 

 

 

полівінілфторид (PVF)

 

 

 

полівініліденфторид (PVDF)

 

 

 

Відходи паперу, картону і паперових виробів

В3020

 

 

Нижченаведені матеріали, якщо вони не змішані з небезпечними відходами:

 

 

 

87.

Відходи і макулатура паперова та картонна:

 

GI010

4707

88.

Небілений папір чи картон або гофрований папір чи картон

 

GI011

470710

89.

Інші відходи паперу чи картону, виготовлених переважно з біленої хімічної пульпи, не фарбованої в масі

 

GI012

 

 

 

470720

90.

Папір чи картон, виготовлені переважно з механічної пульпи (наприклад газети, журнали та інша аналогічна друкована продукція)

 

GI-13

470730

91.

Інші, в тому числі, але не тільки: ламінований картон несортовані відходи і макулатура

 

GI014

470740

Текстильні відходи

B3030

 

 

Нижченаведені матеріали, не змішані з іншими відходами і виготовлені згідно з технічними умовами:

 

 

 

92.

Шовкові відходи (в тому числі кокони, непридатні для мотання, відходи пряжі та розволокнена сировина):

 

GJ010

5003

непрочесані

 

GJ011

500310

інші

 

GJ012

500390

93.

Відходи вовни або тонкого чи грубого тваринного волосу, в тому числі відходи пряжі, за винятком розволокненої сировини:

 

 

5103

гребінні пачоси вовни чи тонкого тваринного волосу

 

GJ021

510310

інші відходи вовни чи тонкого тваринного волосу

 

GJ022

510320

відходи грубого тваринного волосу

 

GJ023

510330

94.

 

 

Відходи бавовни (в тому числі відходи пряжі, розволокнена сировина):

 

GJ030

5202

відходи пряжі (в тому числі відходи ниток)

 

GJ031

520210

розволокнена сировина

 

GJ032

520291

інші відходи

 

GJ033

520299

95.

Льняна кужіль і відходи

 

GJ040

530130

96.

Кужіль і відходи (в тому числі відходи пряжі і розволокнена сировина коноплі справжньої (Cannаbis sativa L.)

 

GJ050

530290

97.

Кужіль і відходи (в тому числі відходи пряжі і розволокнена сировина) джуту та інших текстильних луб'яних волокон (за винятком льону, коноплі справжньої і рамі)

 

GJ060

530390

98.

Кужіль і відходи (в тому числі відходи пряжі і розволокнена сировина) сизалю та інші текстильні відходи роду Аgave

 

GJ070

530490

99.

Кужіль і відходи (в тому числі відходи пряжі і розволокнена сировина) кокосового горіха

 

GJ080

530519

100.

Кужіль і відходи (в тому числі відходи пряжі і розволокнена сировина) абаки (манільська конопля або Musa textilis Nee)

 

GJ090

530529

101.

Кужіль і відходи (в тому числі відходи пряжі і розволокнена сировина) рамі та інших рослинних текстильних волокон, не зазначені і не включені до інших переліків

 

GJ100

530599

102.

Відходи синтетичних і штучних волокон (у тому числі гребінні вичіски, відходи пряжі і розволокнена сировина):

 

 

5505

синтетичних волокон

 

GJ111

550510

штучних волокон

 

GJ112

550520

103.

Зношений одяг та інші зношені текстильні вироби

 

GJ120

630900

104.

Уживані килими, бракований шпагат, канатно-мотузкові вироби, мотузки чи канати з текстильних матеріалів:

 

GJ130

6310

розсортовані

 

GJ131

631010

інші

 

GJ132

631090

Гумові відходи

В3040

 

 

Нижченаведені матеріали, якщо вони не змішані з іншими відходами:

 

 

 

105.

Відходи і уламки твердої гуми (наприклад ебоніту)

 

GK030

401700

106.

Інші гумові відходи (за винятком тих, що наведені в іншому місці)

 

 

 

Необроблені відходи пробкової та В3050 іншої деревини:

 

 

 

107.

Відходи та уламки деревини агломеровані чи неагломеровані у колоди, брикети, гранули чи інші подібні форми

 

GL010

440130

108.

Пробкові відходи і подрібнена, гранульована чи перетерта пробка

 

GL020

450190

Відходи сільськогосподарського і харчового виробництв, якщо вони не інфіковані: В3060

     

109.

Винні осади

 

GM070

2307

110.

Висушені і стерилізовані рослинні відходи, залишки і побічні продукти у вигляді гранул чи в іншому вигляді, що використовуються як тваринні корми, не зазначені в іншому місці і не включені до інших позицій

 

GM080

2308

111.

Дегра: залишки, що утворюються в процесі обробки жирних речовин або тваринного чи рослинного воску

 

GM090

152200

112.

Відходи кісток і серцевини рогів, механічно не оброблені, знежирені, піддані найпростішій підготовці (але не різані для надання певної форми), оброблені кислотою чи дежелатиновані

 

GM100

050690

113.

Рибні відходи

 

GM110

051191

114.

Шкаралупа какао-бобів, лушпайки, шкурки та інші відходи переробки какао-бобів

 

GM120

180200

115.

Інші відходи сільськогосподарського і харчового виробництв, за винятком побічних продуктів, що відповідають національним та міжнародним вимогам і нормативам, встановленим для продуктів харчування людей і тварин

 

 

 

Нижченаведені відходи:

В3070

 

 

116.

Відходи волосся людини

 

GO010

050100

117.

Відходи соломи

 

GO020

 

118.

Дезактивований грибний міцелій від виробництва пеніциліну, який можна використовувати як корм тваринам

 

GO030

 

119.

Гумові відходи у вигляді обрізків і залишків

В3080

GK010

400400

120

Обрізки та інші відходи вичиненої шкіри або композиційної шкіри, не придатні для виробництва шкіряних виробів, за винятком шкіряних шламів, що не містять сполук шестивалентного хрому чи біоцидів (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [50])

В3090

 

411000

121.

Пил, зола, шлами, порошки, що утворюються у процесі виробництва шкіри і не містять сполук шестивалентного хрому чи біоцидів (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [49])

B3100

 

 

122.

Відходи хутра, що не містять сполук шестивалентного хрому, біоцидів чи збудників інфекційних хвороб (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [51])

В3110

 

 

123.

Відходи, що містять харчові барвники

В3120

 

 

 

124.

Відходи полімерних ефірів і відходи безпечних мономерних ефірів, не здатних утворювати пероксиди

B3130

 

 

Відходи, які можуть містити або неорганічні, або органічні компоненти

В4

 

 

125.

Відходи, що складаються переважно з латексних водорозчинних фарб, чорнила і затверділих лакі в, які не містять органічних розчинників, важких металів чи біоцидів у кількості, достатній для виявлення ними їх небезпечних властивостей (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [68])

В4010

 

 

126.

Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/адгезивів, не зазначених у Жовтому переліку відходів, що не містять розчинників та інших забруднювачів у кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у переліку(3), наприклад, на водній основі або клеї на основі казеїну, крохмалю, декстрину, ефірів целюлози, полівінілових спиртів (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [45])

В4020

 

 

127.

Використані одноразові фотокамери з батарейками, що не включені до Жовтого переліку відходів

В4030

 

AD130

___________________ (1)
До Зеленого переліку відходів включено відходи, зазначені у переліку В Базельської конвенції (додаток IX до Базельської конвенції), за винятком позиції В3140, яка включена у зміненій редакції до Жовтого переліку відходів (порядковий номер 84).

Там, де це можливо, подається кодовий номер Гармонізованої системи опису і кодування товарів, прийнятої згідно з Брюссельською конвенцією від 14 червня 1983 р. під егідою Ради митного співробітництва (код ГС).

(2) Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням.

(3) Перелік небезпечних властивостей.

(4) Слід зазначити, що навіть якщо первісно існують низькі рівні забруднення речовинами, зазначеними у додатку 2 до Положення, наступні процеси, у тому числі процеси рециклювання, можуть призвести до появи окремих фракцій, що містять значно вищі концентрації речовин, наведених у додатку 2 до Положення.

(5) Статус золи цинку у даний час ще розглядається, хоча є рекомендація Конференції ООН з торгівлі і розвитку (U№CTAD) щодо віднесення золи цинку до безпечних товарів.

(6) Ця позиція не включає брухт електрогенераторів.

(7) Повторне використання може включати ремонт, оновлення чи удосконалення, без значного повторного складання.

(8) У деяких країнах матеріали, призначені для безпосереднього повторного використання, не розглядаються як відходи.

(9) Слід розуміти, що такі уламки є повністю полімеризованими.

(10) Відходи споживання виключено з цієї позиції. Відходи не повинні змішуватися. Слід розглянути проблеми, пов'язані з відкритим спалюванням.