Міністерство інфраструктури України "Про затвердження Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання" 17.08.2012 № 521

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.08.2012  № 521

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2012 р.
за № 1586/21898


Про затвердження Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання


{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури 
№ 188 від 22.05.2017 
№ 561 від 23.11.2018 
№ 258 від 15.04.2019}

На виконання абзацу другого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 року № 738 "Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, що додається.

2. Затвердити Порядок ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання, що додається.

3. Департаменту автомобільного транспорту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Міністра К. Єфименко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті Є.А. Пронченко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю. Бродський

В.о. Голови
Антимонопольного комітету України Р.І. Кузьмін

Заступник Міністра
соціальної політики України Л. Дроздова

Міністр фінансів України Ю. Колобов

Заступник Міністра
внутрішніх справ України В.І. Ратушняк

Заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України -
керівник апарату В.П. Павленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
17.08.2012  № 521

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2012 р.
за № 1586/21898


Порядок затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання


I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм затвердження конструкції колісних транспортних засобів (далі - КТЗ) категорій M, N, O, L, нових частин та обладнання, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах (далі - обладнання) відповідно до вимог Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року (далі - Угода).

1.2. На кожен КТЗ або партію обладнання, тип яких відповідає вимогам єдиних технічних приписів, що підтверджується сертифікатом типу транспортного засобу або обладнання, виробник або його уповноважений представник - резидент України видає сертифікат відповідності.

{Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

1.3. На кожен новий КТЗ або партію обладнання, які відповідають вимогам єдиних технічних приписів, але відповідність типу яких не підтверджена сертифікатом типу транспортного засобу або обладнання, а також на КТЗ, що були у користуванні, сертифікат відповідності видають уповноважені органи або органи із сертифікації, акредитовані відповідно до законодавства, призначені Міністерством інфраструктури України.

{Пункт 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

1.4. Індивідуальному затвердженню підлягає кожен КТЗ:

а) новий, який відповідає вимогам єдиних технічних приписів, але відповідність типу якого не підтверджена сертифікатом типу КТЗ, підлягає першій державній реєстрації в Україні;

б) що був у користуванні і підлягає першій державній реєстрації в Україні;

в) КТЗ категорій M2 та M3, конструкцію якого змінено під час переобладнання.

1.5. Індивідуальному затвердженню підлягає кожна партія обладнання, яка відповідає вимогам єдиних технічних приписів, але відповідність типу якої не підтверджена сертифікатом типу.

1.6. Цей Порядок не застосовується до КТЗ:

а) яких згідно із законодавством не допускають до участі у дорожньому русі (призначених для застосування винятково на будівництві, у шахтах, кар'єрах, морських чи річкових портах та аеропортах, розроблених спеціально для використання та/або виконання робіт поза дорогами загального користування та/або для виконання технологічних операцій);

{Підпункт "а" пункту 1.6 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

б) спеціальних, зокрема броньованих, призначених для експлуатації Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством оборони України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Службою безпеки України, Управлінням державної охорони України;

{Підпункт "б" пункту 1.6 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 258 від 15.04.2019}

в) які належать до категорії T (колісні трактори), R (причепи до сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів), транспортних засобів з гусеничним або з комбінованим колісно-гусеничним рушієм;

г) призначених винятково для спортивних змагань;

ґ) дослідні зразки, що використовуються на вулично-дорожній мережі загального користування з метою проведення випробовувань, передбачених з метою поставки продукції на виробництво;

д) максимальна конструктивна швидкість яких не перевищує:

25 км/год. - для категорій M, N та O;

6 км/год. - для категорії L.

1.7. Цей Порядок не застосовують для затвердження типу предметів обладнання та частин:

а) які призначено винятково для КТЗ, зазначених у пункті 1.6 цього розділу. Предмети обладнання та частини до колісних транспортних засобів, зазначених у підпункті "д" пункту 1.6 цього розділу, можуть одержати сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження на добровільній засаді;

б) що були у користуванні.

1.8. Класифікацію, визначення типу, варіанта і версії, коди УКТЗЕД колісних транспортних засобів та обладнання, екологічні норми, методи випробувань, позначення рівня екологічних норм КТЗ, форму інформаційного документа для затвердження типу колісного транспортного засобу, перелік технічних приписів, варіанти процедур затвердження типу наведено в додатках 1 - 5 до цього Порядку.

1.9. Форми сертифікатів типу, вимоги до оформлення та ідентифікації сертифікатів та повідомлень, форму подання результатів випробовувань за екологічними показниками КТЗ, форми сертифікатів відповідності, кількісні обмеження стосовно малих та кінцевих серій, особливості застосування технічних приписів до КТЗ спеціального призначення наведено в додатках 6 - 11 до цього Порядку.

1.10. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

виробник - суб'єкт господарювання, що відповідає за проектування, виготовлення та маркування продукції незалежно від того, виконуються зазначені операції самим цим суб’єктом чи від його імені, та забезпечує відповідність виробництва продукції. Необов'язково, щоб цей суб'єкт господарювання залучався до всіх стадій виготовлення продукції, що підлягає затвердженню. Для виконання вимог цього Порядку виробник, який не є резидентом України, повинен призначити свого уповноваженого представника – резидента України, який виконує всі функції, визначені цим Порядком стосовно виробника;

{Абзац другий пункту 1.10 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

вузол - елемент конструкції КТЗ, тип якого може бути затверджений окремо, але тільки стосовно одного чи декількох визначених типів КТЗ;

затвердження типу - сукупність процедур, за допомогою яких уповноважений орган підтверджує, що тип продукції відповідає вимогам та технічним приписам, визначеним цим Порядком;

індивідуальне затвердження - сукупність процедур, за допомогою яких уповноважений орган чи орган із сертифікації підтверджує, що конкретний окремо взятий КТЗ, партія обладнання відповідають усім вимогам та технічним приписам, визначеним цим Порядком;

інформаційна підшивка - комплект документів, який містить інформаційний документ, а також необхідні таблиці, графіки, характеристики, схеми, кресленики, фотографії тощо, текстові частини яких складено українською чи російською мовою або мовою держави, резидентом якої є виробник, з дублюванням англійською мовою;

інформаційний документ - документ, який містить інформацію щодо КТЗ і складений відповідно до вимог додатка 3 до цього Порядку;

інформаційний пакет документів - комплект документів, який містить інформаційну підшивку, а також документи окремих затверджень, протоколи випробувань та інші документи, що їх додають до інформаційної підшивки уповноважений орган або технічні служби під час виконання своїх функцій, текстові частини яких складено українською чи російською мовою або мовою держави, резидентом якої є виробник, з дублюванням англійською мовою;

компетентний орган - Міністерство інфраструктури України;

компетентний орган іншої Договірної Сторони Угоди - орган, призначений урядом іншої, ніж Україна, держави як Договірна Сторона забезпечувати виконання її обов'язків згідно з положеннями Угоди;

компонент - обладнання, тип якого може бути затверджений окремо без відношення до певного типу КТЗ;

КТЗ - транспортний засіб, призначений для руху безрейковими дорогами, який використовується для перевезення людей і (або) вантажів, а також перевезення і приводу під час руху чи на місці встановленого на ньому обладнання чи механізмів для виконання спеціальних робочих функцій;

об'єктивні докази відповідності продукції - документально оформлені результати робіт з оцінювання відповідності: затвердження типу за Правилами ЄЕК ООН або Директивами Європейського Союзу, протоколи випробувань або звіти про випробовування, документи щодо підтвердження відповідності виробництва, матеріали інформаційних документів, підшивок, акти експертизи документів та ідентифікації зразків тощо;

окреме затвердження - комплект документів, за допомогою якого підтверджують, що тип продукції відповідає вимогам Угоди та окремого Правила ЄЕК ООН;

переобладнання - зміни типу або марки (моделі), призначення чи параметрів конструкції КТЗ, що порушують чи можуть порушити відповідність цього КТЗ вимогам нормативних документів щодо безпечності конструкції, наприклад, зміни: повної маси та її розподілу по осях; центру мас; типу двигуна, його маси і потужності; колісної бази чи колісної формули; конструкції систем світлової сигналізації, гальмового і рульового керування та трансмісії; зовнішньої поверхні кузова; захисних пристроїв; установки кабіни, кузова чи їхніх деталей; спеціального обладнання і номерних агрегатів тощо, не передбачених нормативно-технічною документацією на такий КТЗ;

поетапне затвердження типу - сукупність послідовних процедур, за допомогою яких уповноважені органи, що виконують процедури затвердження типу, підтверджують, що незавершений або завершений тип КТЗ відповідає необхідному, залежно від етапу завершеності, переліку вимог цього Порядку;

продукція - КТЗ, предмети обладнання та частини, характеристики яких впливають на безпеку дорожнього руху, довкілля та енергоощадність;

сертифікат відповідності - документ, яким виробник підтверджує, що окремо взятий КТЗ або партія обладнання відповідають затвердженому типу;

сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження - документ, яким уповноважений орган чи орган із сертифікації підтверджує, що окремо взятий КТЗ чи партія обладнання, які не мають сертифіката типу, відповідають вимогам цього Порядку;

сертифікат типу - документ, яким уповноважений орган підтверджує, що тип продукції затверджено відповідно до вимог технічних приписів, визначених цим Порядком;

система - сукупність елементів конструкції КТЗ, призначених для виконання заданих функцій;

технічна служба - визначений компетентним органом, акредитований в установленому законодавством порядку та нотифікований ООН орган з оцінки відповідності, якому доручено виконувати випробовування та/або інспектування продукції та/або перевірки відповідності виробництва;

технічні приписи - єдині технічні приписи (Правила ЄЕК ООН), нормативно-правові акти, технічні регламенти, національні стандарти, нормативні документи, технічні вимоги, що стосуються певних категорій КТЗ чи обладнання, наведені у додатку 4 або 11 до цього Порядку;

тип КТЗ - сукупність КТЗ певної категорії, які не відрізняються один від одного за істотними ознаками, наведеними в розділі II додатка 1 до цього Порядку, може мати варіанти і версії. Тип стосовно певної властивості або системи КТЗ визначають згідно з нормативним документом, який містить технічні приписи до них;

{Абзац двадцять четвертий пункту 1.10 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

тип КТЗ базовий - завершений або незавершений тип КТЗ, що використовують на початковому етапі процедури поетапного затвердження типу;

тип КТЗ завершений - тип КТЗ, стосовно якого не потрібно виконувати додаткові етапи процедури затвердження для підтвердження відповідності всім необхідним вимогам цього Порядку;

тип КТЗ кінцевої серії - тип КТЗ, сертифікат якого був чинним на момент виготовлення або ввезення на митну територію України з метою вільного обігу, але втратив чинність до моменту реєстрації КТЗ через запровадження нових вимог технічних приписів, відповідність яким виробник не має наміру чи не може забезпечити через особливості конструкції КТЗ цього типу;

тип КТЗ незавершений - тип КТЗ, у процесі поетапного затвердження якого потрібно виконати додатково не менше одного (завершального) етапу виготовлення та підтвердження відповідності вимогам цього Порядку;

тип КТЗ поетапно завершений - тип КТЗ, що пройшов процедуру поетапного затвердження типу та відповідає вимогам цього Порядку;

тип обладнання - сукупність обладнання, яке не відрізняється одне від одного за суттєвими ознаками, наведеними в розділі ІV додатка 1 до цього Порядку;

{Абзац тридцятий пункту 1.10 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

уповноважений орган - визначений компетентним органом орган із сертифікації, акредитований відповідно до законодавства України і нотифікований ООН згідно з Угодою, який видає сертифікати типу та сертифікати відповідності щодо індивідуального затвердження.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Угоді та в доданих до неї єдиних технічних приписах - Правилах ЄЕК ООН.

II. Подання заяви на затвердження типу КТЗ та обладнання

2.1. Виробник подає до уповноваженого органу письмову заяву на затвердження типу КТЗ разом із інформаційним пакетом документів на паперовому або електронному носії. Заява має стосуватися окремо кожного типу КТЗ.

2.2. До заяви додають інформаційну підшивку, комплект окремих затверджень, що стосуються категорії, до якої належить КТЗ, а також (за наявності) документи, що підтверджують відповідність виробництва, чи сертифікати на системи управління якістю, сертифікат затвердження типу ЄС, виданий згідно з Директивою 2007/46/ЕС або Директивою 2002/24/ЕС (Регламентом ЄС 168/2013). Суб'єкти господарювання, що поставили КТЗ на виробництво в Україні, також додають технічні умови на КТЗ, узгоджені в установленому законодавством порядку.

{Пункт 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

2.3. Інформаційний документ (додаток 3) має бути наданий до уповноваженого органу у трьох примірниках і включати покажчик стану інформаційного пакета документів. Усі кресленики повинні бути надані у відповідному масштабі на форматі А4 або повинні бути складені до цього формату. Фотографії, якщо вони є, мають достатньо докладно показувати деталі.

{Пункт 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

2.4. Виробник може не надавати окремих затверджень щодо однієї або декількох систем КТЗ. У цьому разі виробник має надати до уповноваженого органу протоколи випробувань технічних служб або випробувальних лабораторій на відповідність технічним приписам щодо систем КТЗ, стосовно яких не були оформлені окремі затвердження.

2.5. У разі поетапного затвердження типу КТЗ до заявки додають:

а) на першому етапі - розділи інформаційної підшивки та окремі затвердження або протоколи випробувань, які відповідають фактичному стану завершення (комплектації) типу КТЗ;

б) на другому і наступних етапах - складові інформаційної підшивки та окремі затвердження або протоколи випробувань, які стосуються поточного етапу завершення, дані щодо змін у конструкції КТЗ, а також примірник сертифіката типу, оформлений на попередньому етапі. Суб'єкт господарювання, що поставив КТЗ на виробництво в Україні, додає технічні умови на КТЗ, узгоджені в установленому законодавством порядку.

2.6. До заяви додають зразки печаток чи штампів, опис елементів захисту від підроблення (за наявності), які виробник має намір застосовувати, а також назви посад, зразки підписів осіб, яким виробник надає повноваження підписувати сертифікати відповідності КТЗ. У разі зміни зазначених повноважень виробник протягом 10 робочих днів надає до уповноваженого органу нові назви посад та зразки підписів уповноважених осіб.

2.7. Уповноважений орган може звертатися до виробника з умотивованим запитом щодо надання додаткової інформації чи документів, передбачених цим Порядком, необхідних для прийняття рішення стосовно обсягу випробовувань.

2.8. До заяви додають настанову щодо експлуатування чи користування КТЗ.

2.9. Виробник представляє уповноваженому органу або технічній службі зразки КТЗ для забезпечення виконання процедури затвердження типу.

{Пункт 2.9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

2.10. Виробник подає до уповноваженого органу заяву на затвердження типу обладнання разом із інформаційним пакетом документів на паперовому або електронному носії. Заява має стосуватися окремо кожного типу обладнання.

У разі обладнання одного найменування, яке виготовляє один виробник і яке має окреме затвердження, можна з метою отримання сертифіката типу обладнання подавати одну заяву для декількох типів, у додатку до якої зазначають відомості про кожний тип обладнання та відповідні окремі затвердження. У разі поширення на окремий тип обладнання вимог декількох нормативних документів чи за наявності декількох окремих затверджень (для різних варіантів типу) наводять відомості про всі необхідні окремі затвердження.

2.11. До заяви додають інформаційну підшивку, зміст якої має відповідати технічним приписам, перелік (каталог) обладнання, окремі затвердження чи протоколи випробувань технічних служб або випробувальних лабораторій, а також (за наявності) копії документів з підтвердження відповідності виробництва чи сертифікати на системи управління якістю.

Суб'єкти господарювання, що поставили КТЗ на виробництво в Україні, також додають технічні умови на обладнання, узгоджені в установленому законодавством порядку.

2.12. До заяви додають зразки печаток чи штампів, опис елементів захисту від підроблення (за наявності), які виробник має намір застосовувати, а також назви посад, зразки підписів осіб, яким виробник надає повноваження підписувати сертифікати відповідності на партії обладнання. У разі зміни зазначених повноважень виробник протягом 10 робочих днів надає до уповноваженого органу нові назви посад та зразки підписів уповноважених осіб.

2.13. Уповноважений орган може звертатися до виробника з умотивованим запитом щодо надання додаткової інформації, передбаченої цим Порядком, необхідної для прийняття рішення стосовно номенклатури випробовувань.

III. Процедури затвердження типу КТЗ та обладнання

3.1. Процедури затвердження типу КТЗ здійснюють відповідно до вимог пунктів 3.5 - 3.17, 3.22, 3.23 цього розділу, а обладнання - пунктів 3.18 – 3.26 цього розділу. Варіанти процедури затвердження типу наведено в додатку 5 до цього Порядку.

{Пункт 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

3.2. Ідентифікацію сертифікатів типу, сертифікатів відповідності здійснюють згідно з вимогами додатка 7 до цього Порядку.

3.3. Уповноважений орган після надання сертифіката типу здійснює інформування відповідно до Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання.

3.4. У разі отримання запиту від компетентного органу уповноважений орган або виробник повинен протягом 20 робочих днів після отримання запиту надіслати компетентному органу копії сертифікатів типу чи сертифікатів відповідності. Уповноважений орган або виробник надсилає копії сертифікатів разом із відповідним інформаційним пакетом документів на паперовому або електронному носії.

3.5. Сертифікат типу КТЗ видають, залежно від категорії та призначення КТЗ, на тип, що відповідає характеристикам, наведеним в інформаційній підшивці, та:

а) при затвердженні КТЗ загального призначення - технічним приписам, перелік яких наведено в додатку 4 до цього Порядку;

б) при затвердженні КТЗ спеціального призначення - технічним приписам, перелік яких наведено в додатку 11 з урахуванням вимог розділу I додатка 4 до цього Порядку.

3.6. Уповноважений орган повинен:

а) перевірити наявність усіх окремих затверджень та/або протоколів випробувань у повному обсязі згідно з переліком технічних приписів, які стосуються варіантів та версій КТЗ, заявлених на затвердження типу;

{Підпункт "а" пункту 3.6 розділу III в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

б) за результатами аналізу документації переконатися, що характеристики КТЗ та дані, які наведено в інформаційному документі, збігаються з даними інформаційних пакетів документів та/або окремих затверджень. У разі надання інформаційних пакетів документів, що додаються до затвердження типу за директивами ЄС, перевірити відповідність сфери застосування та вимог зазначених директив вимогам технічних приписів, встановлених цим Порядком;

в) провести ідентифікацію відібраних зразків КТЗ з метою перевірки відповідності фактичних ідентифікаційних ознак зразків КТЗ даним, наведеним в інформаційному документі та у відповідних розділах інформаційних пакетів документів, наданих до окремих затверджень.

При затвердженні типу КТЗ категорій М2 та М3, а також КТЗ, щодо якого  виробником до уповноваженого органу не надано жодного окремого затвердження або надано окремі затвердження менше ніж за 70 % Правил ЄЕК ООН, передбачених додатком 4 або 11 до цього Порядку, кількість КТЗ, що підлягають ідентифікації, визначають з урахуванням комбінацій ознак конструкції КТЗ, які стосуються щонайменше двигуна, коробки передач, кількості осей та рушійних осей (розміщення, їх кінематичні зв'язки), керуючих осей (кількість, розміщення), кількості дверей, кількості місць, оснащення, що впливає на властивості, вимоги до яких встановлено цим Порядком.

{Абзац другий підпункту "в" пункту 3.6 розділу III в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

При затвердженні типу КТЗ (крім категорій М2 та М3), щодо якого виробником до уповноваженого органу надано окремі затвердження не менше ніж за 70 % Правил ЄЕК ООН, передбачених додатком 4 або 11 до цього Порядку, та протоколів випробувань щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження, проводять ідентифікацію лише одного зразка КТЗ, що належить до типу, який підлягає затвердженню. У випадку затвердження декількох типів КТЗ, які мають однакове торгове найменування (назву), проводять ідентифікацію лише одного зразка КТЗ, що належить до одного з типів, який підлягає затвердженню.

{Абзац підпункту "в" пункту 3.6 розділу III в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

Якщо тип КТЗ (крім категорій М2 та М3) затверджено в ЄС відповідно до Директиви 2007/46/ЕС або Директиви 2002/24/ЕС (Регламента ЄС 168/2013), ідентифікацію зразків КТЗ здійснюють за наданими виробником фотографіями заводської таблички КТЗ на паперовому носії шляхом встановлення наявності маркування, що підтверджує затвердження типу в ЄС, та за копією сертифіката відповідності, виданого згідно з Директивою 2007/46/ЕС або Директивою 2002/24/ЕС (Регламентом ЄС 168/2013) на цей КТЗ.

{Абзац підпункту "в" пункту 3.6 розділу III в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

Залежно від комплектності, результатів аналізу документів та ідентифікації виконуються процедури затвердження типу, варіанти яких наведено в додатку 5 до цього Порядку.

3.7. У разі відсутності окремих затверджень або протоколів випробувань щодо відповідності всім необхідним технічним приписам уповноважений орган повинен:

а) надіслати запит до виробника щодо надання окремих затверджень або протоколів випробувань чи організувати проведення випробовувань;

б) переконатися у тому, що характеристики КТЗ відповідають даним, наведеним в інформаційній підшивці, а надані додатково протоколи випробувань підтверджують відповідність КТЗ вимогам технічних приписів.

3.8. При поетапному затвердженні типу КТЗ уповноважений орган повинен:

а) переконатися, що окремий інформаційний пакет документів надано в повному обсязі та актуалізовано щодо чинних редакцій технічних приписів, які містять вимоги до КТЗ. При проведенні індивідуального затвердження КТЗ склад інформаційного пакета документів виробник узгоджує з уповноваженим органом або органом із сертифікації;

б) переконатися, що характеристики КТЗ та дані, наведені у наданому інформаційному документі для затвердження типу КТЗ, складеному відповідно до розділу I додатка 3 до цього Порядку, відповідають даним інформаційного пакета документів;

в) на відібраних зразках заявленого на затвердження типу КТЗ перевірити або організувати проведення випробувань КТЗ з метою підтвердження, що фактичні дані зазначених зразків КТЗ відповідають даним, наведеним у відповідних розділах інформаційного пакета документів;

г) за необхідності провести або організувати проведення необхідних перевірок (випробувань) щодо відповідності технічним приписам стосовно установленого на КТЗ обладнання.

3.9. Кількість зразків КТЗ, що підлягає перевірці, має бути достатньою для забезпечення належного контролю з урахуванням різних комбінацій ознак конструкції КТЗ, заявленого на затвердження типу, згідно з переліком: двигун, коробка передач, ведучі осі (кількість, розміщення, їх кінематичні зв'язки), керуючі осі (кількість, розміщення), типи кузова, кількість дверей, розміщення рульового управління, кількість місць, рівень оснащення.

3.10. Ідентифікаційний номер (код VIN) базового КТЗ, який визначений згідно з ДСТУ ISO 3779 та ДСТУ 7232, має бути збережено на всіх етапах процесу поетапного затвердження типу КТЗ з метою забезпечення простежуваності всього процесу затвердження КТЗ.

{Пункт 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

3.11. На другому та наступних етапах затвердження типу додатково до обов'язкової заводської таблички виробника, що визначена ДСТУ ISO 3779 та ДСТУ 7232, кожний виробник повинен установити на КТЗ додаткову табличку. Ця табличка має бути надійно закріплена на видимому і легкодоступному місці на елементі конструкції, що не підлягає заміні в період експлуатації КТЗ. Дані, наведені на ній, мають бути чіткими та стійкими проти стирання і містити зазначену нижче інформацію в такій послідовності:

а) найменування виробника;

б) номер сертифіката типу КТЗ;

в) етап затвердження;

г) ідентифікаційний номер (VIN) КТЗ;

ґ) максимально допустима повна маса КТЗ (наводять у випадках, коли значення було змінено на поточному етапі затвердження);

д) максимально допустима повна маса комбінації КТЗ (якщо КТЗ може бути використано для буксирування причепа чи напівпричепа; наводять у випадках, коли значення було змінено на поточному етапі затвердження);

е) максимально допустима маса, що припадає на кожну вісь (наводять послідовно від передньої осі до задньої і лише у випадках, коли значення було змінено на поточному етапі затвердження);

є) максимально допустима маса, що припадає на зчіпний пристрій (для напівпричепа або центроосьового причепа; наводять лише у випадках, коли значення було змінено на поточному етапі затвердження).

{Пункт 3.11 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

3.12. Уповноважений орган виконує процедури перевірки відповідності виробництва згідно з розділом IV цього Порядку.

3.13. Уповноважений орган стосовно кожного типу КТЗ:

а) оформлює відповідно до вимог додатка 6 (форма A) до цього Порядку сертифікат типу (повідомлення) у трьох примірниках. Для КТЗ категорій M, N, L оформлюють і додають до зазначеного сертифіката результат випробувань за екологічними показниками КТЗ за формою, наведеною в додатку 8 до цього Порядку, відповідно до екологічних норм, методів випробувань, позначень рівнів екологічних норм КТЗ, зазначених у додатку 2 до цього Порядку;

{Підпункт "а" пункту 3.13 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

б) оформлює покажчик стану інформаційного пакета документів або, якщо покажчик вже був раніше, перевіряє його зміст та, за необхідності, вносить до нього відповідні зміни;

в) надає заявнику один примірник сертифіката типу КТЗ (повідомлення) разом із відповідними додатками.

3.14. У разі оформлення сертифіката типу КТЗ, стосовно якого розділами IX, X цього Порядку передбачено запровадження обмеження щодо застосування певних вимог технічних приписів або строку дії сертифіката типу, у цьому сертифікаті типу зазначають такі обмеження.

{Пункт 3.14 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

3.15. Стосовно КТЗ спеціального призначення в сертифікаті типу зазначають відповідні відомості щодо особливостей конструкції та обмежень у застосуванні технічних приписів згідно з додатком 11 до цього Порядку.

3.16. У разі коли виробник, крім окремих затверджень, надав для виконання процедури затвердження типу КТЗ протоколи випробувань, уповноважений орган в інформаційному документі наводить посилання на протоколи випробувань.

3.17. За згодою компетентного органу уповноважений орган приймає до розгляду об'єктивні докази щодо відповідності КТЗ вимогам цього Порядку, що одержані із застосуванням альтернативних методів випробувань.

3.18. Сертифікат типу видають на тип системи, що відповідає характеристикам, наведеним в інформаційній підшивці, а також технічним приписам. Сертифікат типу заповнюють згідно з формою Б додатка 6 до цього Порядку.

3.19. Сертифікат типу видають на тип компонента або вузла, що відповідає характеристикам, наведеним у інформаційній підшивці, а також технічним приписам, наведеним в додатку 4 до цього Порядку. Сертифікат типу заповнюють згідно з формою B додатка 6 до цього Порядку.

3.20. Уповноважений орган повинен:

а) перевірити наявність окремих затверджень та/або протоколів випробувань у повному обсязі згідно з переліком технічних приписів, які стосуються обладнання;

б) за результатами аналізу документації переконатися, що характеристики обладнання та дані, які наведено в інформаційному документі, збігаються з даними інформаційних пакетів документів та/або окремих затверджень. У разі надання інформаційних пакетів документів, що додаються до затвердження типу за директивами ЄС, перевірити відповідність сфери застосування та вимог зазначених директив вимогам технічних приписів;

в) провести ідентифікацію відібраних зразків обладнання з метою перевірки відповідності фактичних ідентифікаційних ознак зразків обладнання даним, наведеним в інформаційному документі та у відповідних розділах інформаційних пакетів документів, наданих до окремих затверджень.

Виробник має представити уповноваженому органу та/або технічній службі зразки обладнання, відібрані для забезпечення ідентифікації та/або випробовування.

{Підпункт "в" пункту 3.20 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

3.21. У разі відсутності окремих затверджень або протоколів випробувань щодо відповідності всім необхідним технічним приписам уповноважений орган повинен:

а) письмово запитати у виробника необхідні окремі затвердження або протоколи випробувань чи організувати проведення випробувань;

б) переконатися у тому, що характеристики обладнання відповідні даним, наведеним в інформаційній підшивці, а надані додатково протоколи випробувань підтверджують відповідність обладнання вимогам технічних приписів.

3.22. Документи затвердження типу продукції, протоколи випробувань та інформаційні документи, надані згідно з Директивами ЄС, беруть до розгляду та для визнання відповідно до переліку додатка 4 до цього Порядку, якщо на момент подання заяви:

а) Правила ЄЕК ООН та Директиви ЄС мають однакову сферу застосування;

б) технічні вимоги Директиви ЄС не нижчі ніж вимоги відповідного Правила ЄЕК ООН, з урахуванням прийнятої в Україні серії поправок та змісту перехідних положень, наведених у відповідному розділі Правила ЄЕК ООН щодо термінів запровадження зазначених поправок.

3.23. Уповноважений орган виконує процедури забезпечення відповідності виробництва згідно з розділом IV цього Порядку.

3.24. Сертифікат типу обладнання на компоненти або вузли не видають, якщо їх постачають виробники обладнання виробникам КТЗ (незалежно від того, чи призначені вони для виготовлення КТЗ або переобладнання та/або ремонту), торгове найменування (марка) виробника яких відповідає інформації, наведеній у графі «0.1 Торгове найменування (марка) виробника» сертифіката типу КТЗ або у графі «Продукція» серійного сертифіката відповідності транспортного засобу, виданого в державній системі сертифікації. У цьому разі сертифікати відповідності обладнання виробник видає до закінчення строку дії зазначених сертифікатів типу або сертифікатів відповідності.

{Пункт 3.24 розділу III в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

3.25. Якщо компонент чи вузол функціонує або виявляє певні властивості тільки у взаємодії з іншим обладнанням КТЗ і це потребує перевірки відповідності компонента або вузла тільки за умови випробовувань у складі КТЗ виключно певного типу, сферу поширення сертифіката типу відповідним чином обмежують. У таких випадках сертифікат типу міститиме відповідні обмеження щодо використання компонента чи вузла та визначатиме спеціальні умови стосовно їх монтування.

У разі коли такий компонент або вузол установив сам виробник КТЗ, відповідність вимогам щодо експлуатації та монтажу перевіряють під час проведення процедури затвердження типу КТЗ.

3.26. За згодою компетентного органу уповноважений орган приймає до розгляду об'єктивні докази щодо відповідності обладнання вимогам цього Порядку, що одержані із застосуванням альтернативних методів випробувань, або, у разі випробувань одиничних зразків обладнання, застосовують окремі вимоги технічних приписів.

IV. Забезпечення відповідності виробництва

4.1. Забезпечення виробником відповідності виробництва складається з:

а) виконання заходів забезпечення відповідності виробництва до надання сертифіката типу (первинне оцінювання);

б) виконання заходів забезпечення відповідності виробництва протягом чинності сертифіката типу.

4.2. Перевірку виробництва виконують для підтвердження того, що виготовлена продукція відповідає вимогам цього Порядку і що її продовжують виготовляти відповідно до затвердженого типу.

4.3. Зазначена перевірка охоплює послідовне виконання пов'язаних між собою процедур:

а) процедур перевірки продукції;

б) процедури перевірки виконання виробником комплексу заходів щодо забезпечення відповідності виробництва.

4.4. Перелік та періодичність процедур перевірки відповідності виробництва продукції вимогам додатка 2 до Угоди наведено в додатку 5 до цього Порядку.

4.5. До надання сертифіката типу уповноважений орган повинен перевірити наявність у виробника задовільних заходів та процедур щодо продукції (далі - забезпечення відповідності продукції) та задовільного комплексу заходів та процедур щодо забезпечення виробником під час виробництва ефективного контролю за відповідністю продукції типу, що заявлений на затвердження (далі - забезпечення відповідності методів виробництва).

4.6. Кожний зразок продукції, що належить до типу, який затверджено згідно з цим Порядком, окремими Правилами ЄЕК ООН (чи еквівалентними їм Директивами Європейського Союзу) та/або іншими технічними приписами, має бути виготовлений відповідно до затвердженого типу.

4.7. Перевірку виробництва на місці (стосовно серійно виготовлюваної продукції) здійснює уповноважений орган з метою підтвердження наявності та достатності запровадженого виробником комплексу заходів щодо забезпечення відповідності виробництва та продукції вимогам цього Порядку.

4.8. Порядок та терміни перевірки погоджують з виробником.

4.9. Виробник повинен забезпечити необхідні умови для проведення перевірки виробництва, зокрема доступ представникам уповноваженого органу до визначених планом об'єктів перевірки, даних випробувань продукції, виробничих записів щодо якості.

V. Внесення змін до сертифіката типу

5.1. Після надання сертифіката типу та протягом строку його дії виробник сповіщає шляхом подання відповідної заяви уповноваженому органу про зміни відомостей, наведених у сертифікаті типу та/або в інформаційному пакеті документів.

5.2. Заяву на внесення змін до сертифіката типу подають до уповноваженого органу. Інформаційний пакет документів надається на паперовому або електронному носії.

5.3. Виробник додає до заяви опис змін інформаційного пакета документів, змінені окремі затвердження (за наявності), протоколи випробувань, що стосуються змін.

5.4. У разі можливості внесення змін до сертифіката типу (поширення його дії на затверджений тип) за результатами додаткової ідентифікації та/або випробовування, проведення перевірки методів виробництва, врахування вимоги законодавства, зокрема технічних приписів, які набули чинності після попереднього затвердження типу, сертифікат типу переоформляють із збереженням його порядкового номера (спільного для усіх його поширень), до якого додають познаку номера поширення зазначеного сертифіката типу.

5.5. Якщо з метою урахування змін необхідно провести додаткову ідентифікацію, перевірку відповідності методів виробництва та/або випробовування продукції, уповноважений орган у 5-денний строк з дня отримання заяви на внесення змін інформує про це виробника, який забезпечує можливість проведення зазначених процедур, надає уповноваженому органу необхідні окремі затвердження чи протоколи випробувань.

5.6. Уповноважений орган після внесення змін до сертифіката типу здійснює інформування відповідно до Порядку ведення реєстру сертифікатів типу та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортного засобу або обладнання.

5.7. Якщо зміни стосуються змісту інформаційного пакета документів, але не потребують внесення змін до змісту сертифіката типу, уповноважений орган вносить зміни до інформаційного пакета документів шляхом заміни його сторінок із зазначенням змісту внесених змін до покажчика його стану та дати перегляду.

VI. Строк чинності сертифіката типу

6.1. Строк чинності сертифіката типу не обмежується, крім випадків, передбачених розділами IX та X цього Порядку.

6.2. Уповноважений орган відкликає сертифікат типу у разі:

а) коли виробник просить відкликати сертифікат типу або приймає рішення про завершення виробництва типу продукції через неможливість внесенням змін до конструкції, що існує, забезпечити виконання нових вимог законодавства;

б) встановлення невідповідності продукції типу, що було затверджено;

в) порушення виробником належних умов виробництва;

г) виявлення того, що під час експлуатації зразків продукції, навіть затвердженого типу, може виникнути серйозна загроза довкіллю, безпеці громадян або безпеці дорожнього руху;

ґ) невідповідності продукції затвердженого типу новим вимогам технічних приписів, які набрали чинності після затвердження типу.

{Пункт 6.2 розділу VI доповнено новим підпунктом "ґ" згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

6.3. Уповноважений орган повідомляє виробника не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про відкликання сертифіката типу.

6.4. Відкликання сертифіката типу може мати обмежений характер у часі та стосуватися тільки одного варіанта в межах типу чи однієї версії в межах варіанта типу КТЗ, одного найменування чи певного переліку найменувань обладнання.

6.5. Уповноважений орган після відкликання сертифіката типу здійснює інформування відповідно до Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання.

6.6. Виробник повинен припинити видачу сертифікатів відповідності на КТЗ чи обладнання, сертифікат типу яких відкликано, з дати видання повідомлення про відкликання сертифіката типу згідно з додатком 6, за виключенням сертифікатів відповідності на КТЗ, що належать до типу кінцевої серії.

{Пункт 6.6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

{Пункт 6.7 розділу VI виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

VII. Сертифікат відповідності КТЗ або обладнання

7.1. Виробник на підставі сертифіката типу оформляє на кожний КТЗ чи на партію обладнання сертифікат відповідності КТЗ або обладнання за формою, наведеною в додатку 9 до цього Порядку, та додає його до комплекту супровідної документації КТЗ (незалежно від стадії його завершеності) чи партії обладнання.

При затвердженні КТЗ незавершеного або поетапно завершеного типу виробник заповнює тільки ті позиції на зворотній сторінці сертифіката відповідності КТЗ, відомості яких було доповнено або змінено на черговому етапі затвердження.

Виробник також додає до свого сертифіката відповідності КТЗ або обладнання сертифікати відповідності інших виробників, отримані за результатами проходження попередніх етапів затвердження (крім першого етапу затвердження).

7.2. Сертифікат відповідності КТЗ або обладнання заповнюють українською мовою (з дублюванням, за необхідності, англійською або російською мовою).

7.3. Усі належні позиції сертифіката відповідності КТЗ або обладнання повинні бути заповнені. Сертифікат відповідності КТЗ або обладнання не повинен містити не передбачених цим Порядком обмежень щодо введення в обіг і/або застосування продукції.

7.4. У сертифікаті відповідності КТЗ або обладнання, що видають на підставі сертифікатів типу, затверджених з урахуванням обмежень, визначених в розділах IX, X, XII цього Порядку, наводять відповідну інформацію щодо зазначених обмежень.

7.5. Виробник КТЗ видає сертифікати відповідності обладнання на партію обладнання, що зазначено в пункті 3.24 розділу III цього Порядку, з посиланням на сертифікат типу або виданий у державній системі сертифікації сертифікат відповідності до закінчення строку його дії. При цьому на партію обладнання видають один сертифікат відповідності обладнання (незалежно від кількості найменувань продукції і типів у партії обладнання), у графі «2. Найменування продукції і тип(и)» якого наводять посилання на документ, згідно з яким партію виготовлено чи ввезено в Україну.

{Пункт 7.5 розділу VII в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

VIII. Маркування продукції

8.1. У разі отримання сертифіката типу КТЗ, що виготовлено в Україні, виробник наводить у маркуванні на табличці, що закріплюється на КТЗ, номер сертифіката типу КТЗ.

8.2. У разі отримання сертифіката типу обладнання на підставі окремого затвердження за Правилом ЄЕК ООН виробник маркує кожен предмет обладнання відповідно до вимог зазначеного Правила ЄЕК ООН та наносить на упаковку чи зазначає в супровідній документації номер сертифіката типу, торгову назву виробника і/або найменування, позначку типу обладнання та/або ідентифікаційний номер даного обладнання згідно з каталогом.

8.3. У разі затвердження типу обладнання не на підставі окремого затвердження за Правилом ЄЕК ООН виробник наносить на вироби або на упаковку чи зазначає в супровідній документації номер сертифіката типу, своє торгове найменування або торгову марку, позначку типу обладнання та/або ідентифікаційний (каталожний) номер.

IX. Затвердження типу продукції, виготовленої із застосуванням нових технологій

9.1. До заявки на затвердження типу продукції, у конструкції якої застосовано нові технології, спрямовані на збереження або поліпшення рівня безпечності продукції, але які не охоплюються або є несумісними з вимогами технічних приписів або їхніми певними положеннями, виробник надає інформацію:

а) про причини, через які нова технологія не дозволяє продукції відповідати чинним технічним приписам;

б) опис чинників загрози для безпеки та довкілля (за наявності), пов'язаних з новою технологією, а також зміст ужитих заходів щодо запобігання негативним наслідкам;

в) опис методів випробувань та їхні результати, які демонструють, що порівняно з чинними вимогами забезпечено, щонайменше, еквівалентний їм рівень безпеки та захисту довкілля.

9.2. Уповноважений орган надсилає запит та необхідну додаткову інформацію до компетентного органу, який приймає рішення щодо процедури та термінів внесення змін до технічних приписів, а також щодо строку дії сертифіката типу на продукцію.

9.3. Сертифікат типу на зазначену продукцію видають із обмеженим строком дії.

9.4. Якщо після виконання процедур згідно з цим розділом визнано, що існує достатньо підстав для запровадження нових технологій до широкого застосування, компетентний орган вживає заходів щодо внесення відповідних змін до технічних приписів.

9.5. Після того, як відповідні зміни до технічних приписів внесено, за умови відповідності продукції даним технічним приписам уповноважений орган видає виробнику сертифікат типу без обмеження строку дії.

X. КТЗ, що виготовляють малими серіями

10.1. Кількісні обмеження щодо введення в обіг в Україні КТЗ, які виробляють малими серіями, наведено у додатку 10 до цього Порядку.

10.2. Вимоги пункту 10.1 цього розділу не застосовують до КТЗ спеціального призначення.

10.3. Уповноважений орган видає сертифікат типу КТЗ, що виготовляють малими серіями, за умови відповідності типу КТЗ технічним приписам щодо типу малої серії, наведеним у додатку 4 до цього Порядку.

10.4. Сертифікати типу КТЗ, що виготовляють малими серіями, ідентифікують згідно з вимогами додатка 7 до цього Порядку.

XI. Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження

11.1. Виробник, постачальник або власник КТЗ, партії обладнання, що підлягають індивідуальному затвердженню згідно з пунктам 1.4 та 1.5 розділу I цього Порядку, подають заяву до уповноваженого органу або до призначеного органу із сертифікації.

Заявник додає до заяви копії документів, що підтверджують його повноваження щодо представлення на індивідуальне затвердження КТЗ чи партії обладнання, а також доказу відповідності КТЗ та/або обладнання (за наявності), інші документи, що містять інформацію про конструкцію чи технічні характеристики КТЗ або обладнання.

11.2. Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження видають на КТЗ, якщо:

а) згідно з результатами ідентифікації КТЗ відповідає технічному опису, наданому виробником КТЗ, або, за його відсутності, технічному опису, який в обсязі, необхідному для заповнення сертифіката відповідності, надає технічна служба чи випробувальна лабораторія за результатами ідентифікації та/чи випробовувань цього КТЗ;

б) протоколом (протоколами) випробувань акредитованої лабораторії та/або технічної служби підтверджено відповідність КТЗ технічним приписам щодо індивідуального затвердження.

11.3. У разі індивідуального затвердження КТЗ категорій M2 та M3, переобладнаного згідно з вимогами статті 32 Закону України "Про дорожній рух" та постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 року № 607 "Про затвердження Порядку переобладнання транспортних засобів", перевіряють відповідність конструкції та технічного стану цього КТЗ технічним приписам, пов'язаним зі змінами, унесеними в конструкцію КТЗ під час переобладнання, та додатково:

а) для одиничного переобладнання КТЗ - вимогам, за умови виконання яких виробник або спеціально уповноважена Кабінетом Міністрів України організація погоджує зазначене переобладнання;

б) у разі переобладнання п'яти і більше КТЗ категорій M2 та M3 протягом року суб'єктом господарювання, що здійснює господарську діяльність з переобладнання КТЗ, - вимогам, які стосуються цього Порядку, що викладені в нормативно-технічній документації на відповідний вид переобладнання та свідоцтві про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

11.4. У разі індивідуального затвердження КТЗ, що перебувають в експлуатації, перевіряють технічний стан відповідних систем та елементів КТЗ згідно з технічними приписами, які містять експлуатаційні вимоги безпеки до технічного стану та методів контролю.

11.5. Для індивідуального затвердження КТЗ спеціального призначення, додатково застосовують обмеження щодо вимог технічних приписів, наведених у додатку 11 до цього Порядку для відповідних категорій КТЗ, які було обрано як базові для створення КТЗ спеціального призначення.

{Пункт 11.5 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

11.6. Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження видають на партію обладнання, якщо:

а) згідно з результатами ідентифікації обладнання відповідає інформаційному документу, наданому виробником обладнання, або, за його відсутності, технічним характеристикам, які в обсязі, необхідному для заповнення сертифіката відповідності, надає технічна служба чи випробувальна лабораторія за результатами ідентифікації та/чи випробувань відібраних зразків обладнання;

б) протоколом (протоколами) випробувань акредитованої лабораторії та/або технічної служби підтверджено відповідність відібраних зразків обладнання технічним приписам.

11.7. Випробовування одиниці обладнання не проводяться, якщо:

а) випробовування передбачають пошкодження або руйнування зразка обладнання;

б) згідно з результатами ідентифікації встановлено, що одиниця обладнання постачається для ремонту конкретного зареєстрованого в Україні КТЗ і є тотожним обладнанню, що встановлено на цьому КТЗ виробником.

11.8. Форму сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження КТЗ чи партії обладнання наведено у додатку 9 до цього Порядку. Цей сертифікат має містити номер та дату видачі атестата про акредитацію уповноваженого органу або органу із сертифікації, виданого відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», номер та дату наказу Міністерства інфраструктури України про призначення органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, ідентифікаційний номер (VIN) КТЗ (якщо виробником не було застосовано маркування VIN, зазначають номер шасі і/чи двигуна) та реквізити його власника. Дозволено не наводити відомості на зворотному боці сертифіката відповідності (технічний опис), якщо їх неможливо визначити за результатами виконання процедур затвердження (аналізування документації, ідентифікації, опису конструкції, випробовувань), що передбачені для індивідуального затвердження.

{Абзац перший пункту 11.8 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 561 від 23.11.2018}

До сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження додають перелік об'єктивних доказів стосовно відповідності КТЗ чи партії обладнання вимогам технічних приписів до нього за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

11.9. Уповноважені органи та органи із сертифікації ведуть реєстр виданих сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження. Реєстраційні номери сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження присвоюють уповноважені органи та органи із сертифікації відповідно до вимог додатка 7 до цього Порядку. Ці органи надають інформацію про сертифікат відповідності до підприємства, що належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України, для внесення інформації до Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання відповідно до вимог додатка 9 до цього Порядку.

{Пункт 11.9 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

11.10. Для індивідуального затвердження КТЗ, що проходять декілька етапів укомплектування, проводять індивідуальне затвердження на кожному етапі доукомплектування та видають сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження незавершеного КТЗ. На останньому етапі надають сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, на підставі якого здійснюється державна реєстрація КТЗ.

XII. Введення продукції в обіг

12.1. Пропуск КТЗ на митну територію України з метою вільного обігу, перша державна реєстрація, введення в обіг обладнання здійснюються за наявності сертифіката відповідності КТЗ або сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження.

Сертифікат відповідності на КТЗ, що належать до незавершеного типу, дозволяє увозити їх на митну територію України та продавати з метою виконання подальших етапів укомплектування. Сертифікат відповідності, виданий на підставі сертифіката незавершеного типу КТЗ, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження незавершеного КТЗ не дозволяє реєструвати, уводити в експлуатацію та використовувати такі КТЗ до закінчення процедури поетапного затвердження типу.

12.2. Виробники видають сертифікати відповідності на КТЗ, виготовлені із застосуванням нових технологій, тільки у разі, якщо КТЗ виготовлено до дати, якою обмежено строк дії сертифіката типу.

12.3. Виробники видають сертифікати відповідності на КТЗ, що належать до типу КТЗ кінцевої серії, за умови, що ці КТЗ були виготовлені або ввезені на митну територію України з метою вільного обігу в період дії сертифіката типу.

{Пункт 12.3 розділу XII в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

{Пункт 12.4 розділу XII виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

{Пункт 12.5 розділу XII виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

12.4. Введення в обіг обладнання допускають за наявності сертифіката відповідності обладнання, який додають до кожної партії обладнання.

12.5. Компоненти, сертифікати типу на які видано на підставі окремих затверджень і які мають відповідне маркування згідно з Правилами ЄЕК ООН, вводяться в обіг за наявності сертифіката відповідності обладнання, що поширюється на всі партії компонентів, що охоплюються сертифікатом типу.

XIII. Попередження загрози довкіллю або життю та здоров'ю громадян

13.1. Якщо компетентний орган на підставі інформації від споживачів продукції або від органів державного ринкового нагляду і контролю, державного нагляду (контролю) встановив, що продукція хоч і відповідає чинним вимогам та/або має належне маркування, все ж становить серйозну загрозу довкіллю або життю чи здоров'ю громадян, то він доручає уповноваженому органу протягом 10 робочих днів вжити заходів щодо відкликання сертифіката типу. Уповноважений орган надсилає письмові повідомлення виробнику та компетентному органу про необхідність припинення на період, що не перевищує 6 місяців, видачу сертифікатів відповідності КТЗ чи обладнання. Компетентний орган у разі невідповідності, що стосується окремих затверджень, повідомляє про це компетентні органи інших Договірних Сторін Угоди.

13.2. У разі виявлення, що зразки продукції, до яких додано сертифікати відповідності КТЗ чи обладнання та/або які мають належне маркування, фактично не відповідають затвердженому типу чи вимогам технічних приписів, уповноважений орган повинен вжити узгоджених із виробником заходів, спрямованих на відновлення відповідності продукції, а в разі визнання уповноваженим органом цих заходів такими, що не досягли мети, може відкликати видані сертифікати типу та/або окремі затвердження.

13.3. Невідповідностями затвердженому типу вважають розбіжності між фактичними характеристиками продукції та даними, наведеними в сертифікаті типу або в інформаційному пакеті документів.

13.4. Якщо з'ясовується, що продукція, яка має окреме затвердження, видане іншими Договірними Сторонами Угоди, та/або належне маркування, але фактично не відповідає вимогам окремого Правила ЄЕК ООН (крім випадків, передбачених розділами X, XII та XIII цього Порядку), уповноважений орган звертається до компетентного органу для вжиття ним заходів, передбачених Угодою.

13.5. Виробник, який одержав сертифікат типу та увів продукцію в обіг, але згідно із законодавством чи на власний розсуд здійснює процедуру її відкликання через те, що зазначена продукція все ж може становити серйозну загрозу безпеці дорожнього руху, довкіллю або життю чи здоров'ю громадян, або якщо виявлено суттєві недоліки у конструкції продукції, повинен негайно повідомити про це уповноважений орган.

13.6. У разі здійснення процедур відкликання продукції виробник повинен запропонувати та вжити комплекс заходів щодо зміни конструкції, технології виробництва, процедур із забезпечення відповідності виробництва для усунення виявлених невідповідностей. Уповноважений орган сприяє запровадженню зазначених заходів та контролює їх результативність.

13.7. Уповноважений орган може відкликати сертифікат типу, якщо він встановить, що вжиті заходи згідно з пунктом 13.6 не досягли результату в погоджені з виробником терміни. Уповноважений орган не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про відкликання сертифіката типу повідомляє про це виробника та компетентний орган.

13.8. Рішення щодо видачі сертифіката типу (затвердження типу, відмови у затвердженні типу, відкликання чи змін до затвердження) може бути оскаржено в установленому законодавством порядку до компетентного органу або в суді.

Директор департаменту
автомобільного транспорту Д.В. Петухов

Додаток 1
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання


Класифікація, визначення типу, варіанта, версії, коди УКТЗЕД колісних транспортних засобів та обладнання


I. Класифікація КТЗ за категоріями

1. Класифікація КТЗ за категоріями здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року № 1166 "Про єдині вимоги до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються".

2. Механічні колісні засоби категорій M2 та M3, що виконані для перевезення не більше 22 пасажирів, не враховуючи водія, належать до класів згідно з Правилами ЄЕК ООН № 52 або № 107.

2.1. Клас A:

механічні колісні засоби, призначені для перевезення пасажирів, які стоять; такі колісні засоби обладнані сидіннями і мають місця для пасажирів, що стоять.

2.2. Клас B:

механічні колісні засоби, призначені для перевезення пасажирів, які сидять; такі колісні засоби не мають місць для пасажирів, які стоять.

3. Механічні колісні засоби категорій M2 та M3, що виконані для перевезення більше 22 пасажирів, не враховуючи водія, належать до одного з класів згідно з Правилами ЄЕК ООН № 36 або № 107.

3.1. Клас I:

механічні колісні засоби, у конструкції яких передбачені місця для перевезення пасажирів, що стоять, за умови забезпечення можливості їх пересування у салоні (автобус, тролейбус).

3.2. Клас II:

механічні колісні засоби, призначені переважно для перевезення пасажирів, що сидять, але в яких передбачено можливість перевезення пасажирів, що стоять у поздовжньому проході та (або) у зоні поза проходом, площа якої не перевищує за розміром площі, необхідної для розміщення двох здвоєних місць для сидіння (автобус, тролейбус).

3.3. Клас III:

колісні засоби, призначені винятково для перевезення пасажирів, що сидять (автобус).

4. Зчленований механічний колісний засіб категорії M2 або M3 - автобус (тролейбус), що складається з двох або більше жорстких секцій, які з'єднані між собою та можуть повертатися одна відносно іншої; пасажирські салони кожної секції забезпечують вільне переміщення пасажирів між ними; жорсткі секції можливо роз'єднати тільки в умовах сервісного підприємства чи виробництва із застосуванням спеціального обладнання.

5. Зчленований колісний засіб категорії M2 або M3, що складається з двох або більше секцій, зазначених у пункті 4 цього розділу, є одним колісним засобом.

6. За місцем установки осей причіпні колісні засоби категорій O2, O3 та O4 належать до одного з таких типів:

6.1. Напівпричіп - буксируваний колісний засіб, за умови рівномірного завантаження якого вісь (осі) розташовано позаду центра мас, який обладнано зчіпним пристроєм, що передає на тягач горизонтальну та вертикальну навантагу.

Колеса однієї або більше осей напівпричепа можуть бути тяговими.

6.2. Причіп - буксируваний колісний засіб, який має принаймні дві осі, обладнано зчіпним пристроєм, що здатний рухатися вертикально відносно причепа та призначений для повороту передньої осі (осей або їхніх коліс), який, проте, не передає значної вертикальної навантаги на тягач.

Колеса однієї або більше осей причепа можуть бути тяговими.

6.3. Причіп з центральним розташуванням осі (осей) (центроосьовий) - буксируваний колісний засіб зі зчіпним пристроєм, що не може повертатися відносно рами причепа, у якого вісь (осі) розташовано близько до центра мас рівномірно завантаженого колісного транспортного засобу так, що на тягач передається лише статична вертикальна навантага не більш як 10 відсотків навантаги від максимальної маси причепа або 10 кілоньютонів, залежно від того, яка величина менша.

Колеса однієї або більше осей причепа можуть бути тяговими.

7. Колісні засоби підвищеної прохідності категорій M, N

7.1. Колісними засобами підвищеної прохідності категорій M та N вважають колісні засоби, які відповідають вимогам, наведеним у пунктах 7.1.1 - 7.1.3 цього розділу.

7.1.1. Колісний засіб категорії N1, максимальна маса якого не більш як 2 тонни, та категорії M1 вважають колісним засобом підвищеної прохідності, якщо він:

а) має принаймні одну передню вісь та принаймні одну задню вісь, які можна урухомлювати одночасно, враховуючи колісний засіб, у якого урухомник однієї осі можливо відключати;

б) має принаймні один механізм блокування диференціального механізму або принаймні один механізм аналогічної дії та може долати узвіз 30-відсоткового похилу.

7.1.2. Крім того, такі колісні засоби повинні відповідати принаймні п'ятьом з таких шести вимог:

а) кут в'їзду має бути не менш як 25°;

б) кут з'їзду має бути не менш як 20°;

в) кут поздовжньої прохідності має бути не менш як 20°;

г) дорожній просвіт під передньою віссю повинен бути не менш як 180 мм;

ґ) дорожній просвіт під задньою віссю повинен бути не менш як 180 мм;

д) дорожній просвіт між осями повинен бути не менш як 200 мм.

7.1.3. Колісний засіб категорії N1, максимальна маса якого більш як 2 тонни, або категорій N2, M2 чи M3, максимальною масою не більш як 12 тонн, розглядають як колісний засіб підвищеної прохідності або якщо всі його колеса можливо урухомлювати одночасно, враховуючи колісний засіб, урухомник однієї осі в якого можливо відключати, або якщо він відповідає щонайменше таким трьом вимогам:

а) принаймні одну передню та одну задню осі можливо урухомлювати одночасно, враховуючи колісний засіб, урухомник однієї осі якого можливо відключати;

б) є принаймні один пристрій блокування диференціального механізму або принаймні один пристрій аналогічної дії;

в) може підійматися без причепа узвозом з 25-відсотковим похилом.

7.1.4. Колісний засіб категорії M3, максимальна маса якого більш як 12 тонн, або категорії N3 вважають колісним засобом підвищеної прохідності або якщо всі його колеса можливо урухомлювати одночасно, враховуючи колісний засіб, урухомник однієї осі якого можна відключати, або якщо він відповідає щонайменше таким вимогам:

а) принаймні половина коліс урухомлюється;

б) є принаймні один пристрій блокування диференціального механізму або принаймні один пристрій аналогічної дії;

в) може підійматися без причепа узвозом з 25-відсотковим похилом;

г) відповідає принаймні чотирьом з таких шести вимог:

1) кут в'їзду має бути не менш як 25°;

2) кут з'їзду має бути не менш як 25°;

3) кут поздовжньої прохідності має бути не менш як 25°;

4) дорожній просвіт під передньою віссю повинен бути не менш як 250 мм;

5) дорожній просвіт під задньою віссю повинен бути не менш як 250 мм;

6) дорожній просвіт між осями повинен бути не менш як 300 мм.

7.2. Умови перевірки відповідності характеристик прохідності:

7.2.1. Механічний колісний засіб категорії N1, максимальної маси не більш як 2 тонни, та колісний засіб категорії M1 перевіряють за спорядженої маси.

7.2.2. Механічний колісний засіб, не визначений у пункті 7.2.1 цього розділу, слід завантажити до технічно допустимої максимальної маси.

7.2.3. Здатність долати узвіз 25 % або 30 % перевіряють розрахунком.

Як виняток, можуть виконуватися випробовування.

7.2.4. У разі вимірювання кутів переднього та заднього звисів, а також кута поздовжньої прохідності захисні пристрої до уваги не беруть.

7.3. Визначення кутів переднього та заднього звису, кута поздовжньої прохідності та величини дорожнього просвіту:

7.3.1. Кут в'їзду (кут переднього звису) - найбільший кут між горизонтальною площиною та площиною, дотичною до шин передніх коліс, окреслених статичним радіусом таким чином, що жодна точка колісного засобу, розташована у нижній частині, та жодна частина, що жорстко прикріплена до колісного засобу, не перебувають нижче цієї площини, як показано нижче на рисунку.

7.3.2. Кут з'їзду (кут заднього звису) - найбільший кут між горизонтальною площиною та площиною, дотичною до шин задніх коліс, окреслених статичним радіусом таким чином, що жодна точка колісного засобу, розташована позаду осі, та жодна частина, жорстко прикріплена до колісного засобу, не перебувають нижче цієї площини, як показано нижче на рисунку.

7.3.3. Кут поздовжньої прохідності - кут, виміряний між площинами, дотичними до статичних радіусів передніх і задніх коліс. Вершина цього двостороннього кута лежить у нижній частині колісного засобу. Цей кут є найбільшим кутом перелому, за якого колісний засіб може подолати перешкоду, як показано нижче на рисунку.

7.3.4. Дорожній просвіт між осями - найкоротша відстань між опорною поверхнею та найнижчою нерухомою точкою колісного засобу, як показано нижче на рисунку.

7.3.5. Дорожній просвіт під однією віссю - відстань у напрямку вниз від найвищої точки дуги кола, що проходить через центр плями статичного контакту протектора шин коліс однієї осі (внутрішніх у випадку здвоєних коліс) з поверхнею плоскої опори і торкається нижньої нерухомої точки колісного засобу між колесами.

Жодна точка жорсткої частини колісного засобу не повинна перебувати у заштрихованій на схемі зоні, як показано нижче на рисунку.

У разі необхідності дорожній просвіт для кількох осей зазначають відповідно до їхнього розташування, наприклад, 280/250/250.

7.4. Комбіноване позначення

Для позначення колісного засобу, що належить до категорій M, N та придатний для руху поза дорогами, використовується також літера G (наприклад M1G). Колісні засоби категорій багатоцільового призначення (вантажопасажирські), що позначаються літерами M/N, MG/NG, M1/N2 тощо, відносяться до категорій, передбачених документами з офіційного затвердження їх типу.

Наприклад, колісний засіб підвищеної прохідності категорії N1 можна позначати як N1G.

II. Визначення типу, варіантів та версій КТЗ

1. Тип, варіанти, версії КТЗ

1.1. Тип - сукупність колісних транспортних засобів, які не відрізняються один від одного принаймні за істотними ознаками, наведеними нижче для кожної категорії колісних транспортних засобів.

1.2. Варіант - сукупність колісних транспортних засобів, які належать до одного типу і не відрізняються один від одного принаймні за істотними характеристиками, наведеними нижче для кожної категорії колісних транспортних засобів (визначають за необхідності).

1.3. Версія - сукупність колісних транспортних засобів, які належать до одного типу та варіанта і можуть мати зазначені виробником поєднання характеристик параметрів, що наведені в єдиному для одного типу і/або варіанта інформаційному документі, який додають до заявки на затвердження типу, за умови, що зазначені колісні транспортні засоби не відрізняються один від одного принаймні за характеристиками, наведеними нижче для кожної категорії колісних транспортних засобів (визначають за необхідності).

2. Для КТЗ категорії L

2.1. Ознаки типу:

а) найменування виробника;

б) позначка типу, установлена виробником;

в) істотні особливості конструкції і дизайну: колісні транспортні засоби мають єдине шасі, раму, підрамник, базову платформу або каркас, на якому змонтовано основні складові частини, системи, компоненти та вузли;

г) силова установка (внутрішнього згоряння, електрична, гібридна тощо).

2.2. Характеристики, що визначають варіант:

а) тип кузова (надбудови);

б) різниця мас у спорядженому стані - найбільша їхня величина не перевищує найменшу більше ніж на 20 %;

в) різниця максимальних мас - найбільша їхня величина не перевищує найменшу більше ніж на 20 %;

г) силова установка, що працює за одним принципом (у разі двигуна внутрішнього згоряння, наприклад, за таким самим циклом та з такою самою тактністю, у разі електричного двигуна - за таким самим принципом і робочим циклом);

ґ) оснащеність силовими установками, які характеризуються такою різницею робочого об'єму (у разі двигуна внутрішнього згоряння), що найбільша його величина не перевищує найменшу більше ніж на 30 %;

д) однакова кількість і розташування циліндрів (у разі комплектації двигуном внутрішнього згоряння);

е) силові установки, які характеризуються такою різницею номінальної потужності, що найбільша її величина не перевищує найменшу більше ніж на 30 %.

2.3. Характеристики, що визначають версію: параметри конструкції, що викликають різницю в результатах випробовувань, які наводять згідно з додатком 8 до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року № 521 (далі - Порядок).

3. Для КТЗ категорії M1

3.1. Ознаки типу:

а) найменування виробника;

б) позначка типу, установлена виробником;

в) істотні особливості конструкції і дизайну: шасі/платформа (очевидні й істотні відмінності);

г) силова установка (двигун внутрішнього згоряння/ електродвигун/ гібридна).

3.2. Характеристики, що визначають варіант:

а) тип кузова (наприклад, седан, хетчбек, купе, кабріолет, універсал тощо);

б) силова установка: робочий принцип; кількість і розташування циліндрів; різниця потужності - не більше 30 % (найбільша потужність не перевищує найменшу більше ніж у 1,3 раза); різниця в робочому об'ємі - не більше ніж 20 % (найбільший не перевищує найменший більше ніж у 1,2 раза);

в) ведучі осі (кількість, розміщення, взаємозв'язок);

г) керуючі осі (кількість і розміщення).

3.3. Характеристики, що визначають версію:

а) максимальна маса;

б) потужність двигуна;

в) робочий об'єм двигуна;

г) тип коробки передач і кількість передач;

ґ) максимальна кількість місць для сидіння;

д) інші параметри конструкції, що викликають різницю в результатах випробовувань, які наводяться згідно з додатком 8 до Порядку.

4. Для КТЗ категорій M2 і M3

4.1. Ознаки типу:

а) найменування виробника;

б) позначка типу, установлена виробником;

в) категорія;

г) істотні особливості конструкції і дизайну: шасі/несучий кузов, одно/двоповерховий, вагонного типу/зчленований (очевидні й істотні відмінності); кількість осей;

ґ) силова установка: двигун внутрішнього згоряння/ електродвигун/ гібридна; за наявності - система керування тяговим приводом (контактно-реостатна, тиристорно-імпульсна, транзисторна тощо).

4.2. Характеристики, що визначають варіант:

а) клас відповідно до Правил ЄЕК ООН №№ 36, 52, 107 (тільки для завершених колісних транспортних засобів);

б) ступінь завершеності (наприклад, завершений/незавершений);

в) силова установка: робочий принцип; кількість і розташування циліндрів; різниця в потужності - не більше ніж 50 % (найбільша потужність не перевищує найменшу більше ніж у 1,5 раза); різниця в робочому об'ємі - не більше ніж 50 % (найбільший не перевищує найменший більше ніж у 1,5 раза); розміщення (попереду, посередині, ззаду);

г) різниця між максимальними масами - не більше ніж 20 % (найбільша маса колісних транспортних засобів не перевищує найменшу більше ніж у 1,2 раза);

ґ) ведучі осі (кількість, розміщення, взаємозв'язок);

д) керуючі осі (кількість і розміщення).

4.3. Характеристики, що визначають версію: параметри конструкції, що викликають різницю в результатах випробовувань, які наводяться згідно з додатком 8 до Порядку.

5. Для КТЗ категорій N1, N2 і N3

5.1. Ознаки типу:

а) найменування виробника;

б) позначка типу, установлена виробником;

в) категорія;

г) істотні особливості конструкції і дизайну: шасі/платформа кузова (очевидні й істотні відмінності); кількість осей; силова установка (двигун внутрішнього згоряння/ електродвигун/ гібридна).

5.2. Характеристики, що визначають варіант:

а) конструкції кузова (надбудови), наприклад, вантажний автомобіль із платформою без бортів/ самоскид/ автоцистерна/ тягач (тільки для завершених колісних транспортних засобів);

б) ступінь завершеності (завершений/незавершений);

в) силова установка: робочий принцип; кількість і розташування циліндрів; різниця потужності - не більше ніж 50 % (найбільша потужність не перевищує найменшу більше ніж у 1,5 раза); різниця в робочому об'ємі - не більше ніж 50 % (найбільший не перевищує найменший більше ніж у 1,5 раза); розміщення (попереду, посередині, ззаду);

г) різниця між максимальними масами - не більше ніж 20 % (найбільша маса колісних транспортних засобів не перевищує найменшу більше ніж у 1,2 раза);

ґ) ведучі осі (кількість, розміщення, взаємозв'язок);

д) керуючі осі (кількість і розміщення).

5.3. Характеристики, що визначають версію: параметри конструкції, що викликають різницю в результатах випробовувань, які наводять згідно з додатком 8 до Порядку.

6. Для КТЗ категорій O1, O2, O3 і O4

6.1. Ознаки типу:

а) найменування виробника;

б) позначка типу, установлена виробником;

в) категорія;

г) істотні особливості конструкції і дизайну: шасі/ несівний кузов (очевидні й істотні відмінності); кількість осей; причіп/ напівпричіп/ центроосьовий причіп;

ґ) особливості систем гальмування (не обладнаний/ з інерційним приводом/ з іншим приводом, конструкція робочої, стоянкової гальмової системи, наявність антиблокувальної системи).

6.2. Характеристики, що визначають варіант:

а) ступінь завершеності (завершений/незавершений);

б) тип кузова (наприклад, фургон/ бортова платформа/ цистерна) (тільки для завершених/ поетапно завершених колісних транспортних засобів);

в) різниця між максимальними масами - не більше ніж 20 % (найбільша маса колісних транспортних засобів не перевищує найменшу більше ніж у 1,2 раза);

г) керуючі осі (кількість і розміщення).

6.3. Характеристики, що визначають версію: параметри конструкції, які зазначив виробник в інформаційному документі.

7. Для всіх категорій:

Повна ідентифікація колісних транспортних засобів щодо належності до певного типу, варіанта і версії має базуватися на однозначному та точному визначенні всіх технічних характеристик, наведених згідно з Порядком затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури від 17 серпня 2012 року № 521, що охоплюють вимоги до змісту інформації, яку необхідно надавати з метою затвердження типу.

III. Позначання КТЗ за типом кузова (надбудови) чи за призначенням

1. Позначення і найменування колісних засобів за типом кузовів (надбудови) (лише для завершеної, поетапно завершеної конструкції колісного засобу з кузовом)

1.1. Колісні засоби категорії M1:

AA - седан, що має закритий кузов із салоном, який може мати стояк між боковими вікнами, жорсткий дах, частина якого може відкриватися, 2 або 4 бокових дверей, 4 і більше бокових вікон; у салоні кузова розміщаються 4 або більше сидінь у 2 або більше рядах;

AB - хетчбек, має кузов типу седан (AA) із задніми дверима, які відкриваються вверх, а дах, що має вікно, плавно знижується у напрямку до задньої частини колісного засобу;

AC - універсал, має закритий кузов з жорстким дахом, виконаний для перевезення як пасажирів, так і вантажів, частина якого може відкриватися, 4 і більше бокових вікон, 2 або 4 бокових дверей, задні двері; у салоні кузова розміщаються 4 або більше сидінь у 2 або більше рядах, які у разі перевезення багажу можуть бути складені або демонтовані без застосування спеціальних інструментів;

AD - купе, має закритий кузов з жорстким дахом, частина якого може відкриватися, 2 і більше бокових вікон, 2 бокових дверей, може мати задні двері, що відкриваються вверх; у салоні кузова розміщаються 2 або більше сидінь в 1 або більше рядах;

AE - кабріолет, має відкритий кузов, зі складаним м'яким або жорстким дахом, який фіксується не менш як у 2 положеннях: перше - дах закриває кузов, друге - дах у складеному стані, 2 і більше бокових вікон, 2 або 4 бокових дверей; у салоні кузова розміщаються 2 або більше сидінь в 1 або більше рядах;

AF - колісний засіб багатоцільового призначення, має кузов, який не належить до кузовів типу AA, AB, AC, AD, AE, призначений для перевезення пасажирів та їхнього багажу або вантажів в єдиному відділенні.

Колісний засіб, позначений як AF, не вважають таким, що належить до категорії M1, якщо він відповідає таким двом вимогам:

а) кількість місць для сидіння, без врахування сидіння водія, не більше 6.

"Місце для сидіння" вважають за наявне, якщо колісний засіб обладнано елементами, "доступними" для закріплення такого сидіння.

Термін "доступний" означає наявність таких елементів закріплення, які можна безперешкодно використати за призначенням. Щоб елементи закріплення не були "доступними", виробник повинен конструктивно усунути можливість їх застосування, наприклад, наварюванням на них накладок або встановленням аналогічних відповідно закріплених деталей, які неможливо демонтувати за допомогою звичайних інструментів;

б) добуток передбаченої конструкцією кількості пасажирів та умовної маси одного пасажира (68 кг) менше маси вантажу, який одночасно перевозиться, тобто:

p - (m + n⋅68) > n⋅68,

де:

p

-

технічно допустима максимальна маса навантаженого колісного засобу в кг;

m

-

споряджена маса колісного засобу в кг;

n

-

кількість місць для сидіння, без урахування місця водія.

1.2. Колісні засоби категорій M2 або M3 (автобуси чи тролейбуси):

1.2.1. Колісні засоби класу I:

CA - автобус (тролейбус);

CB - двоповерховий автобус;

CC - зчленований одноповерховий автобус (тролейбус);

CD - зчленований двоповерховий автобус;

CE - автобус (тролейбус) з низькою підлогою;

CF - двоповерховий автобус з низькою підлогою;

CG - зчленований автобус (тролейбус) з низькою підлогою;

CH - зчленований двоповерховий автобус з низькою підлогою.

1.2.2. Колісні засоби класу II:

CI - автобус (тролейбус);

CJ - двоповерховий автобус;

CK - зчленований автобус (тролейбус);

CL - зчленований двоповерховий автобус;

CM - автобус (тролейбус) з низькою підлогою;

CN - двоповерховий автобус з низькою підлогою;

CO - зчленований автобус (тролейбус) з низькою підлогою;

CP - зчленований двоповерховий автобус з низькою підлогою.

1.2.3. Колісні засоби класу III:

CQ - автобус;

CR - двоповерховий автобус;

CS - зчленований автобус;

CT - зчленований двоповерховий автобус.

1.2.4. Колісні засоби класу A:

CU - автобус;

CV - автобус з низькою підлогою.

1.2.5. Колісні засоби класу B:

CW - автобус.

1.3. Колісні засоби категорій N:

BA - колісний засіб категорій N1, N2 або N3, який призначено винятково або переважно для перевезення вантажів. Він також може буксирувати причепи як тягач;

BB - фургон, колісний засіб, кабіна якого об'єднана з кузовом;

BC - колісний засіб для буксирування напівпричепів (трактор або сідельний тягач), означає тягач, призначений винятково або переважно для буксирування напівпричепів;

BD - колісний засіб для буксирування причепів (дорожній трактор або баластний тягач) означає тягач, призначений переважно для буксирування причепів, окрім напівпричепів. Він також може мати платформу для встановлення вантажу (баласту).

Колісний засіб категорії N, позначений як BB, з технічно допустимою максимальною масою не більш як 3500 кг, не вважають таким, що належить до категорії N, якщо він має більш як 6 місць для сидіння, окрім місця водія, або відповідає двом таким умовам:

а) кількість місць для сидіння, без урахування місця водія, не більше 6;

б) добуток передбаченої конструкцією кількості пасажирів та умовної маси одного пасажира (68 кг) більше або дорівнює масі вантажу, який одночасно перевозиться, тобто:

p - (m + n⋅68) ≤ n⋅68,

де: p

-

технічно допустима максимальна маса в кг;

m

-

споряджена маса в кг;

n

-

кількість місць для сидіння, крім місця водія.

Колісний засіб категорії N, позначений як BA, BB, з технічно допустимою максимальною масою більш як 3500 кг, BC або BD не вважають таким, що належить до категорії N, якщо він відповідає принаймні одній з таких умов:

а) кількість місць для сидіння, крім місця водія, більше 8;

б) добуток передбаченої конструкцією кількості пасажирів та умовної маси одного пасажира (68 кг) більше або дорівнює масі вантажу, який одночасно перевозиться, тобто:

p - (m + n⋅68) ≤ n⋅68.

1.4. Колісні засоби категорії O:

DA - напівпричіп;

DB - причіп;

DC - причіп центроосьовий - з центральним розташуванням осі (осей).

1.5. Колісні засоби спеціального/спеціалізованого призначення:

SA - колісний засіб для відпочинку (кемпер - автомобіль-будинок) - колісний засіб з житловим приміщенням, що містить принаймні таке устаткування: стіл та місця для сидіння, спальні місця, які можуть бути улаштовані із сидінь, обладнання для приготування їжі та місце для зберігання майна. Таке устаткування жорстко кріплять у салоні; проте стіл може бути знімним (складаним);

SB - броньований колісний засіб - колісний засіб, призначений для перевезення пасажирів та (або) вантажів, який відповідає, зокрема, вимогам щодо захисної куленепробивної обшивки;

SC - швидка медична допомога (ambulance) - колісний засіб категорії M для перевезення хворих або травмованих людей, що має для цього спеціальне обладнання;

SD - катафалк - колісний засіб категорії M для перевезення мерців, що має для цього спеціальне обладнання;

SE - житловий причіп (караван) - причіпний колісний засіб категорії O, призначений для експлуатування на дорогах як пересувне житлове приміщення;

SF - пересувний кран (автокран) - колісний засіб категорії N3, не призначений для перевезення вантажів, обладнаний краном, перекидний момент якого не менш як 400 кілоньютонометрів;

SH - колісний засіб, призначений для перевезення інвалідів на візках, - колісний засіб категорії M1, призначений або спеціально переобладнаний для розміщення однієї або декількох осіб, які під час руху сидять у візках;

SG - інші колісні засоби спеціального/спеціалізованого призначення.

IV. Визначання типу обладнання

Тип обладнання (у разі окремого затвердження тип обладнання визначають згідно з відповідними Правилами ЄЕК ООН) - сукупність обладнання, що не відрізняється одне від одного принаймні щодо таких істотних ознак:

а) найменування виробника;

б) торгова марка;

в) позначення типу, яке визначив виробник (номер за конструкторською документацією, каталожний номер тощо);

г) ідентифікаційний код виробника обладнання (WMPI), що надають згідно з ISO 4100:1980 "Road vehicles - World parts manufacturer identifier (WPMI) code" (за наявності);

ґ) зазначені виробником основні параметри конструкції, принцип дії, кресленики тощо.

V. Класифікація КТЗ та обладнання за кодами УКТЗЕД

№ з/п

Назва продукції

Код за УКТЗЕД

1

Колісні засоби категорій M, N, O, L (нові та такі, що були у користуванні)

8701
8702
8703
8704
8705
8711
8716

2

Предмети обладнання та частини, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах (нові)

 

2.1

Прилади зовнішні світлові та лампи до них

8512 10 00 00
8512 20 00 10
8512 20 00 90
8539 10 00 90
8539 21 30 10
8539 21 30 90
8539 29 30 10
8539 29 30 90
8539 31 90 00

2.2

Ремені безпеки, сидіння пасажирські та автомобільні крісла для транспортування дітей

8708 21 10 00
8708 21 90 10
8708 21 90 91
8708 21 90 98
9401 20 00 00

2.3

Дизелі, газодизелі

8408 20 10 00
8408 20 51 00
8408 20 55 10
8408 20 55 90
8408 20 57 10
8408 20 57 90
8408 20 99 10
8408 20 99 90
8408 90 43 00
8408 90 45 00
8408 90 47 00
8408 90 61 00
8408 90 65 00
8408 90 67 00
8408 90 81 00
8408 90 85 90

2.4

Двигуни з примусовим запалюванням

8407 32 10 00
8407 32 90 00
8407 33 00 00
8407 34 10 00
8407 34 91 10
8407 34 91 90
8407 34 99 10
8407 34 99 90
8407 90 10 00
8407 90 50 00
8407 90 80 00
8407 90 90 00

2.5

Попереджувальні трикутники

8512 20 00 10
8512 20 00 90
3926 90 97 90

2.6

Звукові сигнальні прилади

8512 30 90 10
8512 30 90 90

2.7

Пневматичні шини

4011 10 00 10
4011 10 00 90
4011 20 10 00
4011 20 90 00

2.8

Відновлені шини

4012 11 00 00
4012 12 00 00

2.9

Безпечні скломатеріали

7007 11 10 10
7007 11 10 90
7007 21 20 10
7007 21 20 90
8708 29 90 00

2.10

Дзеркала заднього виду

7009 10 00 10
7009 10 00 90

2.11

Каталітичні нейтралізатори відпрацьованих газів (до КТЗ повною масою до 3500 кг)

8421 39 60 10
8421 39 60 90

2.12

Глушники (до КТЗ повною масою до 3500 кг)

8708 92 20 00
8708 92 35 10
8708 92 35 90
8708 92 91 10
8708 92 91 90
8708 92 99 91
8708 92 99 98

2.13

Накладки гальмівні, колодки з накладками гальмівними

6813 81 00 10
6813 81 00 90
6813 89 00 10
6813 89 00 90
8708 30 10 00
8708 30 91 10
8708 30 91 91
8708 30 91 98
8708 30 99 10
8708 30 99 91
8708 30 99 98
8716 90 90 10
8716 90 90 90
8714 10 00 00

2.14

Камери гальмівні, у тому числі енергоакумулятори, циліндри гальмівні пневматичних приводів

8708 30 10 00
8708 30 91 10
8708 30 91 91
8708 30 91 98
8708 30 99 10
8708 30 99 91
8708 30 99 98
8716 90 90 10
8716 90 90 90

2.15

Циліндри, супорти та шланги гідроприводу гальм

4009 12 00 00
4009 22 00 00
4009 32 00 00
4009 42 00 00
8708 30 10 00
8708 30 91 10
8708 30 91 91
8708 30 91 98
8708 30 99 10
8708 30 99 91
8708 30 99 98
8714 10 00 00
8716 90 90 10
8716 90 90 90

2.16

Газобалонне обладнання: арматура кріплення, фурнітура, труби, пристрої фільтрування, клапани редукційні для регулювання тиску, електронні блоки керування (контролери з пам’яттю, що програмуються), шланги і рукави з вулканізованої гуми, ємності для стиснених або скраплених газів

4009 11 00 00
4009 12 00 00
4009 21 00 00
4009 22 00 00
4009 31 00 00
4009 32 00 00
4009 41 00 00
4009 42 00 00
7311 00 11 00
7311 00 13 00
7311 00 19 00
7311 00 30 00
7311 00 91 00
8302 30 00 10
8302 30 00 90
8302 49 00 90
8307 10 00 90
8307 90 00 90
8421 19 70 90
8421 39 80 90
8421 99 00 00
8481 10 05 00
8481 10 99 00
8481 40 90 00
8481 80 69 00
8537 10 10 00
8537 10 91 00
8537 10 99 10
8537 10 99 90
9026 10 29 00
9026 10 89 00
9026 20 80 00
9026 80 80 00
9026 90 00 00
9032 10 89 00
9032 90 00 00

2.17

Тягово- і сідельно-зчіпне обладнання: тягово-зчіпні  пристрої (фаркопи), головки зчіпні, пристрої сідельно-зчіпні, пристрої тягово-зчіпні системи “гак-петля”, шворні зчіпні, кулі зчіпні

8708 99 10 00
8708 99 93 10
8708 99 93 90
8708 99 97 10
8708 99 97 20
8708 99 97 91
8708 99 97 98
8716 90 90 10
8716 90 90 90

2.18

Розподілювачі системи запалювання, котушки запалювання, комутатори транзисторні

8511 10 00 91
8511 10 00 98
8511 30 00 91
8511 30 00 98
8511 80 00 91
8511 80 00 98
8511 90 00 10
8511 90 00 90

2.19

Ресори листові та листи до них

7320 10 11 00
7320 10 19 00

2.20

Колеса для пневматичних шин (сталеві та з легких сплавів)

8708 70 10 10
8708 70 10 90
8708 70 50 10
8708 70 50 90
8708 70 99 10
8708 70 99 90
8716 90 90 10
8716 90 90 90

2.21

Свічки запалювання

8511 10 00 91
8511 10 00 98

2.22

Амортизатори підвісок транспортних засобів, у тому числі амортизаційні стійки та вставні елементи до них (картриджі)

8708 80 20 00
8708 80 35 10
8708 80 35 91
8708 80 35 98
8716 90 90 10
8716 90 90 90

2.23

Елементи підвіски і рульового привода: рульові тяги, наконечники рульових тяг, штанги реактивні, важелі підвіски, шарніри кульові важелів (кульові опори) та шарніри гумово-металеві (сайлентблоки)

4016 93 00 10
4016 93 00 90
4016 99 52 10
4016 99 52 90
4016 99 57 10
4016 99 57 90
4016 99 91 00
4016 99 97 90
8708 80 20 00
8708 80 35 10
8708 80 35 91
8708 80 35 98
8708 80 91 10
8708 80 91 90
8708 80 99 10
8708 80 99 91
8708 80 99 98
8708 94 20 00
8708 94 35 10
8708 94 35 91
8708 94 35 98
8708 94 91 10
8708 94 91 90
8708 94 99 10
8708 94 99 91
8708 94 99 98
8708 99 10 00
8708 99 93 10
8708 99 93 90
8708 99 97 91
8708 99 97 98
8716 90 90 10
8716 90 90 90

2.24 Диски та барабани гальмівні 8708 30 10 00
8708 30 91 10
8708 30 91 91
8708 30 91 98
8708 30 99 10
8708 30 99 91
8708 30 99 98
8716 90 90 10
8716 90 90 90

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

Додаток 2
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання

ЕКОЛОГІЧНІ НОРМИ,
методи випробувань, позначення рівня екологічних норм КТЗ

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017, № 561 від 23.11.2018}

Додаток 3
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання

ФОРМА
інформаційного документа для затвердження типу колісного транспортного засобу

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

Додаток 4
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання

ПЕРЕЛІК
технічних приписів

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 561 від 23.11.2018}

Додаток 5
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання


Варіанти процедур затвердження типу


I. Для колісних транспортних засобів

1. У разі якщо тип КТЗ затверджено в Європейському Союзі відповідно до Директиви 2007/46/ЕС або Директиви 2002/24/ЕС (Регламента ЄС 168/2013) (є сертифікат затвердження типу), застосовують процедури згідно з таблицями 1 і 2.

Таблиця 1. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

Перевірка виробництва на місці

випробовування

1.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться

Не проводиться

1.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

1.3

Відсутній

Примітки:
1. СУЯ – система управління якістю.
2. Корпоративна СУЯ – СУЯ виробника з розгалуженою структурою виробництва продукції, яка охоплює всі або декілька виробництв розгалуженої структури.

Таблиця 2. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

 

Процедури

перевірка виробництва на місці

ідентифікація

випробовування

2.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться

Проводиться не частіше 1 разу на рік за наданим виробником фото заводської таблички КТЗ на паперовому носії шляхом встановлення наявності маркування, що підтверджує затвердження типу КТЗ в ЄС, та за копією сертифіката відповідності, виданого згідно з Директивою 2007/46/ЕС або Директивою 2002/24/ЕС (Регламентом 168/2013)

Не проводиться

2.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

2.3

Відсутній

Примітка. Випробовування проводяться за наявності скарг споживачів продукції або при виявленні невідповідностей продукції затвердженому типу під час чинності сертифіката типу.

2. У разі якщо тип КТЗ не затверджено в Європейському Союзі відповідно до Директиви 2007/46/ЕС або Директиви 2002/24/ЕС (Регламента ЄС 168/2013) (відсутній сертифікат затвердження типу), а виробником разом із заявою на затвердження типу КТЗ надано окремі затвердження не менше ніж за 70 % Правил ЄЕК ООН, передбачених додатком 4 або 11 до цього Порядку, застосовують процедури згідно з таблицями 3 і 4.

Таблиця 3. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

випробовування

3.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться (здійснюють оцінювання відповідності виробництва за документами, доданими до заяви)

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

3.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

3.3

Відсутній

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

Примітки:
1. СУЯ – система управління якістю.
2. Корпоративна СУЯ – СУЯ виробника з розгалуженою структурою виробництва продукції, яка охоплює всі або декілька виробництв розгалуженої структури.

Таблиця 4. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

ідентифікація

випробовування

4.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться (здійснюють оцінювання відповідності виробництва за документами, наданими виробником)

Проводиться не частіше 1 разу на рік (вибірково) або у разі внесення змін в конструкцію

Не проводиться

4.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться не частіше 1 разу на 3 роки на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Не проводиться

4.3

Відсутній

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Не проводиться

Примітка. Випробовування проводяться за наявності скарг споживачів продукції або при виявленні невідповідностей продукції затвердженому типу під час чинності сертифіката типу.

3. У разі якщо тип  КТЗ не затверджено в Європейському Союзі відповідно до Директиви 2007/46/ЕС або Директиви 2002/24/ЕС (Регламента ЄС 168/2013) (відсутній сертифікат затвердження типу), а виробником разом із заявою на затвердження типу КТЗ надано окремі затвердження менше ніж за 70 % Правил ЄЕК ООН, передбачених додатком 4 або 11 до цього Порядку, застосовують процедури згідно з таблицями 5 і 6.

Таблиця 5. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

випробовування

5.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться (здійснюють оцінювання відповідності виробництва за документами, доданими до заяви)

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

5.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

5.3

Відсутній

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

Таблиця 6. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

ідентифікація

випробовування

6.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Проводиться не частіше 1 разу на 4 роки на виробництві, погодженому з виробником

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

6.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться не частіше 1 разу на 3 роки на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

6.3

Відсутній

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

Примітка. Випробовування проводяться також за наявності скарг споживачів продукції або при виявленні невідповідностей продукції затвердженому типу під час чинності сертифіката типу.

4. У разі якщо тип  КТЗ не затверджено в Європейському Союзі відповідно до Директиви 2007/46/ЕС або Директиви 2002/24/ЕС (Регламента ЄС 168/2013) (відсутній сертифікат затвердження типу), а виробником разом із заявою на затвердження типу КТЗ не надано жодного окремого затвердження, застосовують процедури згідно з таблицями 7 і 8.

Таблиця 7. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

випробовування

7.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам

7.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам

7.3

Відсутній

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам

Таблиця 8. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

ідентифікація

випробовування

8.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, погодженому з виробником

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам

8.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам

8.3

Відсутній

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам

Примітка. Випробовування проводяться також за наявності скарг споживачів продукції або при виявленні невідповідностей продукції затвердженому типу під час чинності сертифіката типу.

II. Для частин та обладнання

1. У разі подання виробником разом із заявою окремих затверджень за Правилами ЄЕК ООН, передбаченими в Переліку технічних приписів на всі типи заявлених на затвердження частин та обладнання застосовують процедури згідно з таблицями 9 і 10.

Таблиця 9. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

випробовування

9.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться

Не проводиться

9.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Не проводиться

Не проводиться

9.3

Відсутній

Не проводиться

Не проводиться

Примітки:
1. СУЯ – система управління якістю.
2. Корпоративна СУЯ – СУЯ виробника з розгалуженою структурою виробництва продукції, яка охоплює всі або декілька виробництв розгалуженої структури.

Таблиця 10. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

ідентифікація

випробовування

10.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Не проводиться

10.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Не проводиться

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Не проводиться

10.3

Відсутній

Не проводиться

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Не проводиться

Примітка. Випробовування та/або перевірка виробництва проводяться за наявності скарг споживачів продукції або при виявленні невідповідностей продукції затвердженому типу під час чинності сертифіката типу.

2. У разі подання виробником разом із заявою окремих затверджень  за Правилами ЄЕК ООН, передбаченими в Переліку технічних приписів, та/або протоколами випробувань не на всі типи заявлених на затвердження частин та обладнання застосовують процедури згідно з таблицями 11 і 12.

Таблиця 11. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

випробовування

11.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться (здійснюють оцінювання відповідності виробництва за документами, доданими до заяви)

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тієї продукції, на яку відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

11.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тієї продукції, на яку відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

11.3

Відсутній

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тієї продукції, на яку відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

Примітки:
1. СУЯ – система управління якістю.
2. Корпоративна СУЯ – СУЯ виробника з розгалуженою структурою виробництва продукції, яка охоплює всі або декілька виробництв розгалуженої структури.

Таблиця 12. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

ідентифікація

випробовування

12.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Проводиться не частіше 1 разу на 4 роки на виробництві, погодженому з виробником

Проводиться не частіше 1 разу на рік стосовно зразків обладнання затвердженого типу або у разі внесення змін в конструкцію

Проводиться  не частіше 1 разу на 2 роки  на відповідність технічним приписам стосовно зразків обладнання,  на яке відсутні окремі затвердження

12.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться не частіше 1 разу на 3 роки на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться не частіше 1 разу на рік стосовно зразків обладнання затвердженого типу або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться  не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам стосовно зразків обладнання,  на яке відсутні окремі затвердження

12.3

Відсутній

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах

Проводиться не частіше 1 разу на рік стосовно зразків обладнання затвердженого типу або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам стосовно зразків обладнання, на яке відсутні окремі затвердження

Примітка. Випробовування та/або перевірка виробництва проводяться за наявності скарг споживачів продукції або при виявленні невідповідностей продукції затвердженому типу під час чинності сертифіката типу.

3. У разі подання виробником заяви на затвердження типу продукції, визначеної у пунктах 19 і 22 розділу VI Переліку технічних приписів, застосовують процедури згідно з таблицями 13 і 14.

Таблиця 13. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

випробовування

13.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться (здійснюють оцінювання відповідності виробництва за документами доданими до заявки)

Проводиться на відповідність технічним приписам

13.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться на відповідність технічним приписам

13.3

Відсутній

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам

Таблиця 14. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

ідентифікація

випробовування

14.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Проводиться  не частіше 1 разу на 4 роки  на виробництві, погодженому з виробником

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на відповідність технічним приписам

14.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам

14.3

Відсутній

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам

4. У разі подання виробником заяви на затвердження типу продукції, визначеної у пунктах 14, 15, 20, 21, 23, 24, 26 розділу VI Переліку технічних приписів, застосовують процедури згідно з таблицями 15 і 16.

Таблиця 15. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

випробовування

15.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам

15.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам

15.3

Відсутній

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам

Таблиця 16. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

ідентифікація

випробовування

16.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, погодженому з виробником

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки  на відповідність технічним приписам

16.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам

16.3

Відсутній

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам

{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

Додаток 6
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання

ФОРМИ СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ

Додаток 7
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання


Вимоги до оформлення та ідентифікації сертифікатів та повідомлень


I. Оформлення сертифікатів та повідомлень.

1.1. Сертифікати типу, повідомлення та сертифікати відповідності оформлюються на бланках формату А4.

1.2. Сертифікати типу та повідомлення засвідчуються підписом керівника та печаткою Уповноваженого органу.

1.3. Сертифікати відповідності КТЗ або обладнання засвідчуються підписом керівника та печаткою виробника.

1.4. Сертифікати відповідності щодо індивідуального затвердження засвідчуються підписом керівника та печаткою Уповноваженого органу або органу із сертифікації.

II. Ідентифікація сертифікатів типу та повідомлень.

2.1. Ідентифікація сертифіката типу (повідомлення) здійснюється за реєстраційним номером. Реєстраційний номер сертифіката типу (повідомлення) в загальному випадку містить чотири розділи (розділи відділяють один від одного символом "зірочка" - "*"):

2.1.1 розділ I - символи "UA";

2.1.2 розділ II - ідентифікаційне позначення органу затвердження типу чи технічної служби України (уповноваженого органу), що видав сертифікат типу, яке визначається відповідно до "Статусу Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року, доданих до неї Правил та поправок до них" (ECE/TRANS/WP.29/343);

{Підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

2.1.3 розділ III - використовують символ "М" (за необхідності) з метою позначення сертифіката типу КТЗ, які виготовляють малими серіями.

{Підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

2.1.4 розділ IV - щонайменше чотиризначний порядковий номер (число, яке починають з "1" та, у разі необхідності, починаючи з першої позиції номера, доповнюють нулями);

2.1.5 розділ V - двозначний порядковий номер поширення сертифіката типу (число, яке починають з "0" для кожного базового затвердження типу та, у разі необхідності, починаючи з першої позиції номера, доповнюють нулем).

2.2. Приклади реєстраційних номерів сертифікатів типу:

2.2.1 приклад реєстраційного номера сертифіката типу КТЗ без поширення: UA*46A(b)*0001*00.

{Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

2.2.2 приклад реєстраційного номера першого поширення реєстраційного номера сертифіката типу КТЗ, які виготовляють малими серіями: UA*46A(b)*М*0001*00.

{Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

III. Ідентифікація сертифікатів відповідності КТЗ або обладнання.

Реєстраційний номер сертифікату відповідності КТЗ або обладнання не присвоюється. Ідентифікацію сертифіката відповідності КТЗ складають позначення типу та ідентифікаційний номер КТЗ (VIN). Ідентифікацію сертифіката відповідності обладнання складають позначення типу та познака документа, згідно з яким партію виготовлено чи ввезено в Україну.

IV. Ідентифікація сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження.

4.1. Ідентифікація сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження здійснюється за реєстраційним номером. Реєстраційний номер сертифіката відповідності містить чотири розділи (перші три розділи відділяють один від одного символом "крапка" - ".", а третій від четвертого - символом "дефіс" - "-"):

4.1.1 розділ I - літери "UA";

4.1.2 розділ II - номер органу із сертифікації призначеного Міністерством інфраструктури України або ідентифікаційне позначення уповноваженого органу згідно з підпунктом 2.1.2 пункту 2.1 розділу II цього додатка;

{Підпункт 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

4.1.3 розділ III - щонайменше чотиризначний порядковий номер сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження за реєстром Уповноваженого органу або призначеного органу із сертифікації (число, яке починають з "1" та, у разі необхідності, починаючи з першої позиції номера, доповнюють нулями);

4.1.4 розділ IV - дві останні цифри року внесення сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження до реєстру Уповноваженого органу або призначеного органу із сертифікації.

4.2. Приклади реєстраційного номера сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження: UA.004.0001-16; UA.46A(b).1234-16.

{Пункт 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

Додаток 8
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання

ФОРМА
подання результатів випробовувань за екологічними показниками КТЗ

Додаток 9
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання

ФОРМИ
сертифікатів відповідності(24)

{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

Додаток 10
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання

Кількісні обмеження стосовно малих серій

1. Кількість одиниць КТЗ, які виготовляють малими серіями, одного типу, затвердженого відповідно до положень розділу X Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року № 521, які можуть бути продані, зареєстровані чи введені в обіг в Україні протягом одного календарного року, не може перевищувати таких значень:

Категорія КТЗ

Кількість одиниць КТЗ

M1, N1, O1, O2, L

75

M2, M3, N2, N3, O3, O4

25

{Пункт 2 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

Додаток 11
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання


Особливості застосування технічних приписів до КТЗ спеціального призначення


I. Особливості застосування вимог до колісних транспортних засобів спеціального призначення категорій M (автомобілі-будинки, автомобілі швидкої медичної допомоги (санітарні), автомобілі-катафалки)

№ з/п

Об'єкт затвердження

Нормативний документ

Познака вимог до документів, необхідних для підтвердження відповідності для КТЗ категорії

M1
технічно допустимою повною масою

M2

M3

≤2500 кг

>2500 кг

1

Фари (ближнього і дальнього світла)

R1, 2,
R8,
R20,
R98,
R112,
R123

Х

Х

Х

Х

2

Світловідбивачі

R3

Х

Х

Х

Х

3

Пристрої освітлення заднього номерного знака

R4

Х

Х

Х

Х

4

Покажчики поворотів

R6,
R119

Х

Х

Х

Х

5

Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні

R7,
R77,
R91

Х

Х

Х

Х

6

Рівень радіоелектричних завад

R10

Х

Х

Х

Х

7

Замки і завіси дверей

R11

Б

В + Б

-

-

8

Травмобезпечність рульового керування

R12

Х

Х

-

-

9

Системи гальмування

R13

Х

Х + В

Х + В

Х + В

10

Кріплення ременів безпеки

R14

Г

В + Г1

В + Г1

В + Г1

11

Ремені безпеки

R16

Г

В + Г2

В + Г2

В + Г2

12

Сидіння, їхні кріплення та підголівники

R17,
R80

Г

В + Г

Г

Г

13

Передні протитуманні фари

R19

Х

Х

Х

Х

14

Фари заднього ходу

R23

Х

Х

Х

Х

15

Димність КТЗ з дизелями

R24

В + Д

В + Д

В + Д

В + Д

16

Підголівники сидінь

R25

В + Г

В + Г

В + Г

В + Г

17

Зовнішні виступи КТЗ

R26

Х для кабіни + А

В для кабіни + А

-

-

18

Звукові сигнальні прилади і їх установка

R28

Х

Х

Х

Х

19

Захисні властивості кабін КТЗ

R29

-

-

-

-

20

Пожежна безпека

R34

Е

Е

-

-

21

Розташування педалей керування

R35

Х + В

Х + В

-

-

22

Конструкція автобусів

R36,
R52,
R107

-

-

Х + А

Х + А

23

Задні протитуманні ліхтарі

R38

Х

Х

Х

Х

24

Спідометри та їх установка

R39

Х

Х

Х

Х

25

Безпечне скло та скломатеріали

R43

В + Ж

В + Ж

В + Ж

В + Ж

26

Пристрої непрямого огляду та їх установка

R46

Х

В

-

-

27

Установка пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R48

А + И

А + В + И
для кабіни;
А + И
для іншої частини

А + В + И
для кабіни;
А + И
для іншої частини

А + В + И
для кабіни;
А + И
для іншої частини

28

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R49

Д

В + Д

В + Д

В + Д

29

Зовнішній шум

R51

Д

В + Д

Х + В + Д

Х + В + Д

30

Тягові пристрої

R55

Х

Х

Х

Х

31

Задні захисні пристрої

R58

-

-

-

-

32

Зовнішні виступи КТЗ

R61

-

-

-

-

33

Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)

R67

Х + В + Д

Х + В + Д

Х + В + Д

Х + В + Д

34

Боковий захист

R73

-

-

-

-

35

Рульове керування

R79

Х + В

Х + В

Х + В

Х + В

36

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R83

Х + В + Д

Х + В + Д

Х + В + Д

Х + В + Д

37

Потужність двигуна

R85

Х + В

Х + В

Х + В

Х + В

38

Денні ходові вогні

R87

Х

Х

Х

Х

39

Пристрої обмеження швидкості

R89

-

-

Х + В;
К

Х + В;
К

40

Передні захисні пристрої

R93

-

-

-

-

41

Захист у разі фронтального зіткнення

R94

-

-

-

-

42

Захист у разі бокового зіткнення

R95

-

-

-

-

43

Викиди діоксиду вуглецю та витрата палива

R101

-

-

-

-

44

Світловідбивне маркування КТЗ

R104

-

-

Х

Х

45

КТЗ для перевезення небезпечних вантажів

R105

-

-

-

-

46

Газобалонні КТЗ на стисненому природному газі (СПГ)

R110

Х + В + Д

Х + В + Д

Х + В + Д

Х + В + Д

47

Стійкість проти перекидання автоцистерн

R111

-

-

-

-

48

Конструкція автобусів для перевезення школярів

ДСТУ
7013

-

-

-

-

49

Конструкція автобусів для перевезення інвалідів

ДСТУ
ГОСТ
30478

-

-

-

-

50

Технічний стан КТЗ

ДСТУ
3649

Х

Х

Х

Х

{Позицію 51 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

51

Тахографи

Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку

-

-

-

-

52

Конструкція причепів

Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку

-

-

 

-

53

Системи гасіння бризок

СОУ
34.3-00017584-009 (Директива ЄС 91/226/ЕЕС)

-

-

 

-

Позначення літер:

"Х"

-

допускаються тільки відхилення, вказані у нормативному документі або вимогах, наведених у розділах II - V додатка 4 до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року № 521 (далі - Порядок);

"-"

-

вимоги не застосовують для цієї категорії КТЗ;

"А"

-

допускаються відхилення у випадку, коли характер спеціального призначення КТЗ не дозволяє цілком виконати встановлені вимоги.

Повинні бути надані достатні докази стосовно того, що спеціальне призначення КТЗ унеможливлює виконання вимог у повному обсязі;

"Б"

-

вимоги застосовуються тільки до дверей, які забезпечують доступ до сидінь, призначених для нормального використання, коли КТЗ рухається по дорозі і коли відстань між точкою R сидіння і середньою площиною дверної поверхні, виміряної перпендикулярно подовжній середній площині КТЗ, не перевищує 500 мм;

"В"

-

вимоги до категорії базового КТЗ, що використовується для виготовлення спеціального КТЗ;

"Г"

-

вимоги застосовуються тільки до сидінь, призначених для звичайної експлуатації під час руху КТЗ по дорозі. Ці сидіння повинні бути чітко позначені піктограмою або табличкою з відповідним текстом;

"Г1"

-

вимоги застосовуються тільки до сидінь, призначених для звичайної експлуатації під час руху КТЗ по дорозі. Сидіння останнього ряду повинні бути обладнані, як мінімум, жорсткими кріпленнями поясних ременів безпеки. Сидіння, призначені для звичайної експлуатації під час руху КТЗ по дорозі, повинні бути чітко позначені піктограмою або табличкою з відповідним текстом;

"Г2"

-

вимоги застосовуються тільки до сидінь, призначених для звичайної експлуатації під час руху КТЗ по дорозі. Сидіння останнього ряду повинні бути обладнані, як мінімум, поясними ременями безпеки. Сидіння, призначені для звичайної експлуатації під час руху КТЗ по дорозі, повинні бути чітко позначені піктограмою або табличкою з відповідним текстом;

"Д"

-

допускається зміна довжини системи випуску відпрацьованих газів після останнього глушника на 2 м без проведення додаткових випробовувань;

"Е"

-

допускається зміна конфігурації та довжини паливозаправного трубопроводу та зміна розташування паливного бака;

"Ж"

-

для всіх засклених прорізів, крім кабіни водія (вітрове і бокове скло), допускається застосування безпечного скла або жорсткого пластику;

"И"

-

допускається встановлення додаткових пристроїв освітлення і світлової сигналізації;

"К"

-

не застосовується до КТЗ швидкої медичної допомоги (санітарних).

Х + А, Х + В, В + Б, В + Г, В + Г1, В + Г2, В + Д, В + Ж, Х + В + Д або А + В + И - комбінація познак, що позначає процедуру з підтвердження відповідності за "Х" - з урахуванням "А", "В" або "Д" відповідно, за "В" - з урахуванням "Б", "Г", "Г1", "Г2", "Д" або "Ж" відповідно, за "А" - з урахуванням "В", "И" відповідно.

II. Особливості застосування вимог до колісних транспортних засобів спеціального призначення категорій M, N, O (броньовані автомобілі)

№ з/п

Об'єкт затвердження

Нормативний документ

Познака вимог до документів, необхідних для підтвердження відповідності для КТЗ категорії

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Фари (ближнього і дальнього світла)

R1, 2,
R8,
R20,
R98,
R112,
R123

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

2

Світловідбивачі

R3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

Пристрої освітлення заднього номерного знака

R4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4

Покажчики поворотів

R6,
R119

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні

R7,
R77,
R91

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6

Рівень радіоелектричних завад

R10

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

7

Замки і завіси дверей

R11

Х

-

-

Х

-

-

-

-

-

-

8

Травмобезпечність рульового керування

R12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Системи гальмування

R13

Х + Б

Х + Б

Х + Б

Х + Б

Х + Б

Х + Б

Х + Б

Х + Б

Х + Б

Х + Б

10

Кріплення ременів безпеки

R14

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

11

Ремені безпеки

R16

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

12

Сидіння, їхні кріплення та підголівники

R17,
R80

Х

Г

Г

Г

Г

Г

-

-

-

-

13

Передні протитуманні фари

R19

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

14

Фари заднього ходу

R23

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

15

Димність КТЗ з дизелями

R24

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

16

Підголівники сидінь

R25

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

17

Зовнішні виступи КТЗ

R26

Х для кабіни + А

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Звукові сигнальні прилади і їх установка

R28

А + В

А + В

А + В

А + В

А + В

А + В

-

-

-

-

19

Захисні властивості кабін КТЗ

R29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Пожежна безпека

R34

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

21

Розташування педалей керування

R35

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

Конструкція автобусів

R36,
R 52,
R107

-

Х + А

Х + А

-

-

-

-

-

-

-

23

Задні протитуманні ліхтарі

R38

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

24

Спідометри та їх установка

R39

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

25

Безпечне скло та скломатеріали

R43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

Пристрої непрямого огляду та їх установка

R46

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

27

Установка пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R48

А;
Д

А;
Д

А;
Д

А;
Д

А;
Д

А;
Д

А;
Д

А;
Д

А;
Д

А;
Д

28

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R49

А

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

29

Зовнішній шум

R51

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

30

Тягово-зчіпні пристрої

R55

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31

Задні захисні пристрої

R58

-

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

32

Зовнішні виступи КТЗ

R61

-

-

-

А

А

А

-

-

-

-

33

Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)

R67

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

34

Боковий захист

R73

-

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

35

Рульове керування

R79

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

36

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R83

Х

Х

-

Х

-

-

-

-

-

-

37

Потужність двигуна

R85

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

38

Денні ходові вогні

R87

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

39

Пристрої обмеження швидкості

R89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

Передні захисні пристрої

R93

-

-

-

-

Х

Х

 

 

 

 

41

Захист у разі фронтального зіткнення

R94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

Захист у разі бокового зіткнення

R95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

Викиди діоксиду вуглецю та витрата палива

R101

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

Світловідбивне маркування КТЗ

R104

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

Х

Х

Х

45

КТЗ для перевезення небезпечних вантажів

R105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

Газобалонні КТЗ на стисненому природному газі (СПГ)

R110

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

47

Стійкість проти перекидання автоцистерн

R111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

Конструкція автобусів для перевезення школярів

ДСТУ
7013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49

Конструкція автобусів для перевезення інвалідів

ДСТУ
ГОСТ
30478

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

Технічний стан КТЗ

ДСТУ
3649

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

{Позицію 51 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

51

Тахографи

Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52

Конструкція причепів

Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку

-

-

-

-

-

-

Х

Х

-

-

53

Системи гасіння бризок

СОУ 34.3-00017584-009 (Директива ЄС 91/226/ЕЕС)

-

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

Позначення літер:

"Х"

-

допускаються тільки відхилення, вказані у нормативному документі або вимогах, наведених у розділах II - V додатка 4 до Порядку;

"-"

-

вимоги не застосовують для цієї категорії КТЗ;

"А"

-

допускаються відхилення у випадку, коли характер спеціального призначення КТЗ не дозволяє цілком виконати встановлені вимоги.
Повинні бути надані достатні докази стосовно того, що спеціальне призначення КТЗ унеможливлює виконання вимог у повному обсязі;

"Б"

-

вимоги до категорії базового КТЗ, що використовується для виготовлення спеціального КТЗ;

"В"

-

дозволяється застосування додаткових сигналів тривоги;

"Г"

-

вимоги застосовуються тільки до сидінь, призначених для звичайної експлуатації під час руху КТЗ по дорозі. Ці сидіння повинні бути чітко позначені піктограмою або табличкою з відповідним текстом;

"Д"

-

допускається встановлення додаткових пристроїв освітлення і світлової сигналізації.

Х + А, Х + Б або А + В - комбінація познак, що позначає процедуру з підтвердження відповідності за "Х" - з урахуванням "А", за "Х" - з урахуванням "Б" або за "А" - з урахуванням "В" відповідно.

III. Особливості застосування вимог до колісних транспортних засобів категорії M, призначених для перевезення крісел-колясок

№ з/п

Об'єкт затвердження

Нормативний документ

Познака вимог до документів, необхідних для підтвердження відповідності

1

Фари (ближнього і дальнього світла)

R1, 2,
R8,
R20,
R98,
R112,
R123

Х

2

Світловідбивачі

R3

Х

3

Пристрої освітлення заднього номерного знака

R4

Х

4

Покажчики поворотів

R6,
R119

Х

5

Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні

R7,
R77,
R91

Х

6

Рівень радіоелектричних завад

R10

Х

7

Замки і завіси дверей

R11

Х

8

Травмобезпечність рульового керування

R12

Х

9

Системи гальмування

R13

Х

10

Кріплення ременів безпеки

R14

Х + А

11

Ремені безпеки

R16

Х + А

12

Сидіння, їхні кріплення та підголівники

R17,
R80

Х + А

13

Передні протитуманні фари

R19

Х

14

Фари заднього ходу

R23

Х

15

Димність КТЗ з дизелями

R24

Х

16

Підголівники сидінь

R25

Х + А

17

Зовнішні виступи КТЗ

R26

Х + Б

18

Звукові сигнальні прилади і їх установка

R28

Х

19

Захисні властивості кабін КТЗ

R29

-

20

Пожежна безпека

R34

Х + В

21

Розташування педалей керування

R35

Х

22

Конструкція автобусів

R36,
R52,
R107

-

23

Задні протитуманні ліхтарі

R38

Х

24

Спідометри та їх установка

R39

Х

25

Безпечне скло та скломатеріали

R43

Х

26

Пристрої непрямого огляду та їх установка

R46

Х

27

Установка пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R48

Х

28

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R49

Х

29

Зовнішній шум

R51

Х

30

Тягові пристрої

R55

Х

31

Задні захисні пристрої

R58

-

32

Зовнішні виступи КТЗ

R61

-

33

Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)

R67

Х

34

Боковий захист

R73

-

35

Рульове керування

R79

Х

36

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R83

Г

37

Потужність двигуна

R85

Х

38

Денні ходові вогні

R87

Х

39

Пристрої обмеження швидкості

R89

-

40

Передні захисні пристрої

R93

-

41

Захист у разі фронтального зіткнення

R94

-

42

Захист у разі бокового зіткнення

R95

-

43

Викиди діоксиду вуглецю та витрата палива

R101

Д

44

Світловідбивне маркування КТЗ

R104

-

45

КТЗ для перевезення небезпечних вантажів

R105

-

46

Газобалонні КТЗ на стисненому природному газі (СПГ)

R110

Х

47

Стійкість проти перекидання автоцистерн

R111

-

48

Конструкція автобусів для перевезення школярів

ДСТУ
7013

-

49

Конструкція автобусів для перевезення інвалідів

ДСТУ ГОСТ
30478

А

50

Технічний стан КТЗ

ДСТУ 3649

Х

{Позицію 51 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

51

Тахографи

Вимоги розділів II, III, IV, V додатка 4 до Порядку

-

52

Конструкція причепів

Вимоги розділів II, III, IV, V додатка 4 до Порядку

-

53

Системи гасіння бризок

СОУ 34.3-00017584-009 (Директива ЄС 91/226/ЕЕС)

-

Позначення літер:

"Х"

-

допускаються тільки відхилення, вказані у нормативному документі або вимогах, наведених у розділах II - V додатка 4 до Порядку;

"-"

-

вимоги не застосовують для цієї категорії КТЗ;

"А"

-

а) місця пасажирів, що супроводжують інвалідів, повинні відповідати вимогам R17, R80 у повному обсязі;

б) планування пасажирського салону, місця для інвалідів та місця для крісел-колясок повинні відповідати вимогам пунктів 4.1.2 - 4.1.6; 4.1.8; 4.2; 4.5.1; 4.5.2 (вимоги до КТЗ категорії M2); 4.5.3 - 4.5.6; 4.5.12 ДСТУ ГОСТ 30478;

"Б"

-

допоміжні пристрої для входу в КТЗ при нерухомому стані КТЗ повинні відповідати вимогам R26 у повному обсязі;

"В"

-

допускається зміна конфігурації, довжини паливозаправного трубопроводу, паливного шланга, трубопроводів випаровування палива та зміна розташування паливного бака;

"Г"

-

допускається зміна системи випуску відпрацьованих газів, якщо не змінені пристрої зменшення викидів, включаючи повітряні фільтри. Не проводяться додаткові випробування на випаровування у випадку відсутності змін пристрою обмеження випаровування;

"Д"

-

додатково визначення CO2 не проводиться в разі відсутності необхідності проведення випробувань згідно з положенням "Г".

Х + А, Х + Б або Х + В - комбінація познак, що позначає процедуру з підтвердження відповідності за "Х" - з урахуванням "А", за "Х" - з урахуванням "Б" або за "Х" - з урахуванням "В" відповідно.

IV. Особливості застосування вимог до інших колісних транспортних засобів спеціального призначення категорій M, N, O (включаючи причепи для проживання)

Допускаються відхилення у випадку, коли характер спеціального призначення КТЗ не дозволяє цілком виконати встановлені вимоги. Повинні бути надані достатні докази стосовно того, що спеціальне призначення КТЗ унеможливлює виконання вимог у повному обсязі.

№ з/п

Об'єкт затвердження

Нормативний документ

Познака вимог до документів, необхідних для підтвердження відповідності для КТЗ категорії

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Фари (ближнього і дальнього світла)

R1, 2,
R8,
R20,
R98,
R112,
R123

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

2

Світловідбивачі

R3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

Пристрої освітлення заднього номерного знака

R4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4

Покажчики поворотів

R6,
R119

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні

R7,
R77,
R91

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6

Рівень радіоелектричних завад

R10

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

7

Замки і завіси дверей

R11

-

-

А

-

-

-

-

-

-

8

Травмобезпечність рульового керування

R12

-

-

Х

-

-

-

-

-

-

9

Системи гальмування

R13

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

10

Кріплення ременів безпеки

R14

Б

Б

Б

Б

Б

-

-

-

-

11

Ремені безпеки

R16

Б

Б

Б

Б

Б

-

-

-

-

12

Сидіння, їхні кріплення та підголівники

R17,
R80

Б

Б

-

-

-

-

-

-

-

13

Передні протитуманні фари

R19

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

14

Фари заднього ходу

R23

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

15

Димність КТЗ з дизелями

R24

В

В

В

В

В

-

-

-

-

16

Підголівники сидінь

R25

Б

Б

Б

-

-

-

-

-

-

17

Зовнішні виступи КТЗ

R26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Звукові сигнальні прилади і їх установка

R28

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

19

Захисні властивості кабін КТЗ

R29

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

20

Пожежна безпека

R34

Г

Г

-

-

-

-

-

-

-

21

Розташування педалей керування

R35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

Конструкція автобусів

R36,
R52,
R107

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

23

Задні протитуманні ліхтарі

R38

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

24

Спідометри та їх установка

R39

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

25

Безпечне скло та скломатеріали

R43

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

26

Пристрої непрямого огляду та їх установка

R46

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

27

Установка пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R48

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

28

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R49

В + Е

В + Е

В + Е

В + Е

В + Е

-

-

-

-

29

Зовнішній шум

R51

Х + В

Х + В

Х + В

Х + В

Х + В

-

-

-

-

30

Тягово-зчіпні пристрої

R55

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31

Задні захисні пристрої

R58

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

32

Зовнішні виступи КТЗ

R61

-

-

Х

Х

Х

-

-

-

-

33

Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)

R67

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

34

Боковий захист

R73

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

35

Рульове керування

R79

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

36

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R83

В + Е

-

В + Е

-

-

-

-

-

-

37

Потужність двигуна

R85

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

38

Денні ходові вогні

R87

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

39

Пристрої обмеження швидкості

R89

Х

Х

-

Х

Х

-

-

-

-

40

Передні захисні пристрої

R93

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

41

Захист у разі фронтального зіткнення

R94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

Захист у разі бокового зіткнення

R95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

Викиди діоксиду вуглецю та витрата палива

R101

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

Світловідбивне маркування КТЗ

R104

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

45

КТЗ для перевезення небезпечних вантажів

R105

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

46

Газобалонні КТЗ на стисненому природному газі (СПГ)

R110

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

47

Стійкість проти перекидання автоцистерн

R111

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

48

Конструкція автобусів для перевезення школярів

ДСТУ
7013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49

Конструкція автобусів для перевезення інвалідів

ДСТУ
ГОСТ
30478

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

Технічний стан КТЗ

ДСТУ
3649

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

{Позицію 51 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

51

Тахографи

Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку

Х

Х

-

Х

Х

-

-

-

-

52

Конструкція причепів

Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку

-

-

-

-

-

Х

Х

-

-

53

Системи гасіння бризок

СОУ 34.3-00017584-009 (Директива ЄС 91/226/ЕЕС)

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

Позначення літер:

"Х"

-

допускаються тільки відхилення, вказані у нормативному документі або вимогах, наведених у розділах II - V додатка 4 до Порядку;

"-"

-

вимоги не застосовують для цієї категорії КТЗ;

"А"

-

вимоги застосовуються тільки до дверей, які забезпечують доступ до сидінь, призначених для нормального використання, коли КТЗ рухається по дорозі і коли відстань між точкою R сидіння і середньою площиною дверної поверхні, виміряної перпендикулярно подовжній середній площині КТЗ, не перевищує 500 мм;

"Б"

-

вимоги застосовуються тільки до сидінь, призначених для звичайної експлуатації під час руху КТЗ по дорозі. Ці сидіння повинні бути чітко позначені піктограмою або табличкою з відповідним текстом;

"В"

-

допускається зміна довжини системи випуску відпрацьованих газів після останнього глушника на 2 м без проведення додаткових випробовувань;

"Г"

-

допускається зміна конфігурації та довжини паливозаправного трубопроводу та зміна розташування паливного бака;

"Д"

-

для всіх засклених прорізів, крім кабіни водія (вітрове і бокове скло), допускається застосування безпечного скла або жорсткого пластику;

"Е"

-

вимоги до категорії базового КТЗ, що використовується для виготовлення спеціального КТЗ.

Х + Е, Х + В або В + Е - комбінація познак, що позначає процедуру з підтвердження відповідності за "Х" - з урахуванням "Е", за "Х" - з урахуванням "В" або за "В" - з урахуванням "Е" відповідно.

V. Особливості застосування вимог до колісних транспортних засобів спеціального призначення категорій N (автомобільні крани)

№ з/п

Об'єкт затвердження

Нормативний документ

Познака вимог до документів, необхідних для підтвердження відповідності для КТЗ категорії

N1

N2

N3

1

Фари (ближнього і дальнього світла)

R1, 2,
R8,
R20,
R98,
R112,
R123

Х

Х

Х

2

Світловідбивачі

R3

Х

Х

Х

3

Пристрої освітлення заднього номерного знака

R4

Х

Х

Х

4

Покажчики поворотів

R6,
R119

Х

Х

Х

5

Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні

R7,
R77,
R91

Х

Х

Х

6

Рівень радіоелектричних завад

R10

Х

Х

Х

7

Замки і завіси дверей

R11

А

-

-

8

Травмобезпечність рульового керування

R12

-

-

-

9

Системи гальмування

R13

Х

Х

Х + Б

10

Кріплення ременів безпеки

R14

В

В

В

11

Ремені безпеки

R16

В

В

В

12

Сидіння, їхні кріплення та підголівники

R17,
R80

-

-

-

13

Передні протитуманні фари

R19

Х

Х

Х

14

Фари заднього ходу

R23

Х

Х

Х

15

Димність КТЗ з дизелями

R24

Х

Х

Х

16

Підголівники сидінь

R25

Х

-

-

17

Зовнішні виступи КТЗ

R26

-

-

-

18

Звукові сигнальні прилади і їх установка

R28

Х

Х

Х

19

Захисні властивості кабін КТЗ

R29

-

-

-

20

Пожежна безпека

R34

-

-

-

21

Розташування педалей керування

R35

-

-

-

22

Конструкція автобусів

R36,
R52,
R107

-

-

-

23

Задні протитуманні ліхтарі

R38

Х

Х

Х

24

Спідометри та їх установка

R39

Х

Х

Х

25

Безпечне скло та скломатеріали

R43

Г

Г

Г

26

Пристрої непрямого огляду та їх установка

R46

Х

Х

Х

27

Установка пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R48

А

А

А

28

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R49

Х

Х

Х

29

Зовнішній шум

R51

Х

Х + А

Х + А

30

Тягово-зчіпні пристрої

R55

Х

Х

Х

31

Задні захисні пристрої

R58

Х

Х

Х

32

Зовнішні виступи КТЗ

R61

Х

Х

Х

33

Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)

R67

Х

Х

Х

34

Боковий захист

R73

Х

Х

Х

35

Рульове керування

R79

Х

Х

Х

36

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R83

Х

-

-

37

Потужність двигуна

R85

Х

Х

Х

38

Денні ходові вогні

R87

Х

Х

Х

39

Пристрої обмеження швидкості

R89

-

Х

Х

40

Передні захисні пристрої

R93

-

Х

Х

41

Захист у разі фронтального зіткнення

R94

-

-

-

42

Захист у разі бокового зіткнення

R95

-

-

-

43

Викиди діоксиду вуглецю та витрата палива

R101

-

-

-

44

Світловідбивне маркування КТЗ

R104

Х

Х

Х

45

КТЗ для перевезення небезпечних вантажів

R105

-

-

-

46

Газобалонні КТЗ на стисненому природному газі (СПГ)

R110

Х

Х

Х

47

Стійкість проти перекидання автоцистерн

R111

-

-

-

48

Конструкція автобусів для перевезення школярів

ДСТУ
7013

-

-

-

49

Конструкція автобусів для перевезення інвалідів

ДСТУ
ГОСТ
30478

-

-

-

50

Технічний стан КТЗ

ДСТУ
3649

Х

Х

Х

{Позицію 51 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

51

Тахографи

Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку

-

-

-

52

Конструкція причепів

Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку

-

-

-

53

Системи гасіння бризок

СОУ 34.3-00017584-009 (Директива ЄС 91/226/ЕЕС)

-

Х

Х

Позначення літер:

"Х"

-

допускаються тільки відхилення, вказані у нормативному документі або вимогах, наведених у розділах II - V додатка 4 до Порядку;

"-"

-

вимоги не застосовують для цієї категорії КТЗ;

"А"

-

допускаються відхилення у випадку, коли характер спеціального призначення КТЗ не дозволяє цілком виконати встановлені вимоги.

Повинні бути наданні достатні докази стосовно того, що спеціальне призначення КТЗ унеможливлює виконання вимог у повному обсязі;

"Б"

-

допускаються відхилення для КТЗ, що мають більше чотирьох осей, але при цьому виконуються всі вимоги R13 відносно ефективності робочої, аварійної (запасної), стоянкової гальмівних систем;

"В"

-

вимоги застосовуються тільки до сидінь, призначених для звичайної експлуатації під час руху КТЗ по дорозі. Ці сидіння повинні бути чітко позначені піктограмою або табличкою з відповідним текстом;

"Г"

-

для всіх засклених прорізів, крім кабіни водія (вітрове і бокове скло), допускаються застосування безпечного скла або жорсткого пластику.

Х + А або Х + Б - комбінація познак, що позначає процедуру з підтвердження відповідності за "Х" - з урахуванням "А" або за "Х" - з урахуванням "Б" відповідно.

VI. Особливості застосування вимог до колісних транспортних засобів спеціального призначення категорій N (пожежні автомобілі)

№ з/п

Об'єкт затвердження

Нормативний документ

Познака вимог до документів, необхідних для підтвердження відповідності для КТЗ категорії

N1

N2

N3

1

Фари (ближнього і дальнього світла)

R1, 2,
R8,
R20,
R98,
R112,
R123

Х

Х

Х

2

Світловідбивачі

R3

Х

Х

Х

3

Пристрої освітлення заднього номерного знака

R4

Х

Х

Х

4

Покажчики поворотів

R6,
R119

Х

Х

Х

5

Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні

R7,
R77,
R91

Х

Х

Х

6

Рівень радіоелектричних завад

R10

Х

Х

Х

7

Замки і завіси дверей

R11

-

-

-

8

Травмобезпечність рульового керування

R12

-

-

-

9

Системи гальмування

R13

Х + А

Х + А

Х + А

10

Кріплення ременів безпеки

R14

-

-

-

11

Ремені безпеки

R16

-

-

-

12

Сидіння, їхні кріплення та підголівники

R17,
R80

-

-

-

13

Передні протитуманні фари

R19

Х

Х

Х

14

Фари заднього ходу

R23

Х

Х

Х

15

Димність КТЗ з дизелями

R24

Х

Х

Х

16

Підголівники сидінь

R25

-

-

-

17

Зовнішні виступи КТЗ

R26

-

-

-

18

Звукові сигнальні прилади і їх установка

R28

-

-

-

19

Захисні властивості кабін КТЗ

R29

-

-

-

20

Пожежна безпека

R34

-

-

-

21

Розташування педалей керування

R35

-

-

-

22

Конструкція автобусів

R36,
R52,
R107

-

-

-

23

Задні протитуманні ліхтарі

R38

Х

Х

Х

24

Спідометри та їх установка

R39

Х

Х

Х

25

Безпечне скло та скломатеріали

R43

Х + Б

Х + Б

Х + Б

26

Пристрої непрямого огляду та їх установка

R46

-

-

-

27

Установка пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R48

В

В

В

28

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R49

Х

Х

Х

29

Зовнішній шум

R51

-

-

-

30

Тягово-зчіпні пристрої

R55

Х

Х

Х

31

Задні захисні пристрої

R58

-

Х

Х

32

Зовнішні виступи КТЗ

R61

-

-

-

33

Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)

R67

-

-

-

34

Боковий захист

R73

-

-

-

35

Рульове керування

R79

-

-

-

36

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R83

Х

-

-

37

Потужність двигуна

R85

-

-

-

38

Денні ходові вогні

R87

Х

Х

Х

39

Пристрої обмеження швидкості

R89

-

-

-

40

Передні захисні пристрої

R93

-

-

-

41

Захист у разі фронтального зіткнення

R94

-

-

-

42

Захист у разі бокового зіткнення

R95

-

-

-

43

Викиди діоксиду вуглецю та витрата палива

R101

-

-

-

44

Світловідбивне маркування КТЗ

R104

Х

Х

Х

45

КТЗ для перевезення небезпечних вантажів

R105

-

-

-

46

Газобалонні КТЗ на стисненому природному газі (СПГ)

R110

-

-

-

47

Стійкість проти перекидання автоцистерн

R111

-

-

-

48

Конструкція автобусів для перевезення школярів

ДСТУ
7013

-

-

-

49

Конструкція автобусів для перевезення інвалідів

ДСТУ
ГОСТ
30478

-

-

-

50

Технічний стан КТЗ

ДСТУ
3649

Х

Х

Х

{Позицію 51 розділу VI виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

51

Тахографи

Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку

-

-

-

52

Конструкція причепів

Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку

-

-

-

53

Системи гасіння бризок

СОУ
34.3-00017584-009
(Директива ЄС 91/226/ЕЕС)

-

Х

Х

Позначення літер:

"Х"

-

допускаються тільки відхилення, вказані у нормативному документі або вимогах, наведених у розділах II - V додатка 4 до Порядку;

"-"

-

вимоги не застосовують для цієї категорії КТЗ;

"А"

-

допускаються відхилення для КТЗ, що мають більше чотирьох осей, але при цьому виконуються всі вимоги R13 стосовно ефективності робочої, аварійної (запасної), стоянкової гальмівних систем;

"Б"

-

для всіх засклених прорізів, крім кабіни водія (вітрове і бокове скло), допускаються застосування безпечного скла або жорсткого пластику;

"В"

-

допускаються відхилення у випадку, коли характер спеціального призначення КТЗ не дозволяє цілком виконати встановлені вимоги.
Повинні бути наданні достатні докази стосовно того, що спеціальне призначення КТЗ унеможливлює виконання вимог. Допускається встановлення додаткових пристроїв освітлення і світлової сигналізації.

Х + А або Х + В - комбінація познак, що позначає процедуру з підтвердження відповідності за "Х" - з урахуванням "А" або за "Х" - з урахуванням В відповідно.

{Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 188 від 22.05.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
17.08.2012  № 521

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2012 р.
за № 1587/21899


Порядок ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання


І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру ведення та користування реєстром сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання (далі - Реєстр).

1.2. Реєстр - це електронна база даних, що містить інформацію про сертифікати типу колісного транспортного засобу та обладнання (далі - сертифікати типу) та сертифікати відповідності транспортних засобів або обладнання (далі - сертифікати відповідності).

1.3. Адміністратор - Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті, яка веде Реєстр, організовує його функціонування, здійснює заходи з технічного та технологічного створення і супроводження програмного забезпечення Реєстру, надання доступу до Реєстру, вносить записи до Реєстру, забезпечує збереження та захист даних, що містяться в Реєстрі, перевіряє чинність документів за даними Реєстру, здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо забезпечення захисту інформації, яка міститься в Реєстрі, від несанкціонованого доступу, а також виконує інші функції, передбачені цим Порядком.

1.4. Користувачі - Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство внутрішніх справ, Державна митна служба, які отримують доступ до бази даних Реєстру шляхом перегляду інформації в реальному часі або отримання зареєстрованих у Реєстрі даних. З метою виконання своїх владних повноважень інші органи державної влади мають право одержувати інформацію з Реєстру на безоплатній основі.

ІІ. Порядок реєстрації сертифікатів

2.1. До Реєстру вносяться сертифікати типу та сертифікати відповідності.

2.2. Реєстрація сертифікатів у Реєстрі здійснюється Адміністратором за повідомленнями уповноважених органів із завіреними копіями сертифікатів типу або за наданими виробниками переліками виданих сертифікатів відповідності. Такі переліки повинні містити інформацію, яка зазначена у пункті 2.5 цього розділу, за винятком інформації, що міститься в сертифікаті типу. На вимогу Адміністратора виробники надають завірені копії сертифікатів відповідності. За погодженням з Адміністратором допускається попереднє передавання копій документів електронними засобами зв’язку.

2.3. Реєстрація сертифікатів здійснюється шляхом внесення Адміністратором відповідних відомостей до Реєстру.

2.4. Про сертифікати типу Адміністратор вносить до Реєстру такі відомості:

2.4.1 про сертифікати типу колісного транспортного засобу (далі - КТЗ):

номер сертифіката;

дата видачі сертифіката;

місце видачі сертифіката;

підстави для надання поширення (у разі надання поширення);

торгове найменування (марка) виробника КТЗ;

познака типу КТЗ;

торгове(і) найменування КТЗ;

познаки для ідентифікації типу (у разі маркування на КТЗ);

місце розміщення познак;

категорія КТЗ;

найменування і місцезнаходження виробника завершеного КТЗ (у разі завершеного типу);

найменування і місцезнаходження виробника базового КТЗ (у разі незавершеного типу);

найменування і місцезнаходження виробника - виконавця останнього етапу виготовлення незавершеного КТЗ (у разі незавершеного типу);

найменування і місцезнаходження виробника поетапно завершеного КТЗ (у разі поетапно завершеного типу);

найменування і місцезнаходження складальних підприємств;

2.4.2 про сертифікати типу системи або КТЗ стосовно системи:

номер сертифіката;

дата видачі сертифіката;

місце видачі сертифіката;

підстави для надання поширення (у разі надання поширення);

торгове найменування виробника (марка);

найменування продукції та познака(и) типу(ів);

торгове(і) найменування КТЗ;

познаки для ідентифікації типу(ів) (у разі маркування на КТЗ);

місце розміщення познак;

категорія КТЗ;

найменування і місцезнаходження виробника;

найменування і місцезнаходження підприємств виробника;

технічна(і) служба(и), що провела(и) випробовування;

дата(и) проведення випробовувань;

номер(и) протоколу(ів) випробовувань;

2.4.3 про сертифікати типу компонентів або вузлів:

номер сертифіката;

дата видачі сертифіката;

місце видачі сертифіката;

підстави для надання поширення (у разі надання поширення);

торгове найменування виробника (марка);

найменування продукції та познака(и) типу(ів);

торгове(і) найменування продукції;

познаки для ідентифікації типу(ів) (у разі маркування компонента/вузла);

місце розміщення познак;

найменування і місцезнаходження виробника;

розміщення та метод закріплення знака затвердження;

найменування і місцезнаходження підприємств виробника;

технічна(і) служба(и), що провела(и) випробовування;

дата(и) проведення випробовувань;

номер(и) протоколу(ів) випробовувань.

2.5. Про сертифікати відповідності Адміністратор вносить до Реєстру такі відомості:

2.5.1 про сертифікати відповідності завершених, поетапно завершених КТЗ та КТЗ, затверджених щодо виробництва малої серії:

торгове найменування виробника (марка);

тип;

варіант;

версія;

торгове найменування КТЗ;

категорія;

призначення: загальне/спеціальне;

клас (для автобусів);

найменування і місцезнаходження виробника базового КТЗ;

найменування і місцезнаходження виробника на останньому етапі виготовляння КТЗ (у разі поетапно завершеного КТЗ);

місце розміщення обов’язкових табличок;

ідентифікаційний номер КТЗ (VIN);

розміщення ідентифікаційного номера на шасі;

найменування виробників на всіх етапах виробництва (у разі поетапно завершеного КТЗ);

номери сертифікатів типів, отриманих виробниками на всіх етапах виробництва (у разі поетапно завершеного КТЗ, за наявності);

номер сертифіката типу;

дата видачі сертифіката типу;

місце видачі сертифіката відповідності;

дата видачі сертифіката відповідності;

2.5.2 про сертифікати відповідності компонентів, окремих технічних вузлів та їх партій:

торгове найменування виробника (марка);

найменування продукції і тип(и);

кількість у партії;

познака документа, згідно з яким партію виготовлено чи ввезено в Україну;

номер(и) затвердження(нь) типу(ів) КТЗ, до складу якого належить(ать) компонент(и) чи окремий(і) технічний(і) вузол(ли);

дата(и) видачі затвердження(нь) типу(ів) КТЗ, до складу якого належить(ать) компонент(и) чи окремий(і) технічний(і) вузол(ли);

місце видачі сертифіката відповідності;

дата видачі сертифіката відповідності;

2.5.3 про сертифікати відповідності незавершених КТЗ Адміністратор вносить до Реєстру такі відомості:

торгове найменування виробника (марка);

тип;

варіант;

версія;

торгове найменування КТЗ;

категорія;

найменування і місцезнаходження виробника базового КТЗ;

найменування і місцезнаходження виробника на останньому етапі виготовляння КТЗ;

місце розміщення обов’язкових табличок;

ідентифікаційний номер КТЗ (VIN);

розміщення ідентифікаційного номера на шасі;

найменування виробників на всіх етапах виробництва;

номери сертифікатів типу, отриманих виробниками на всіх етапах виробництва;

номер сертифіката типу;

дата сертифіката типу;

місце видачі сертифіката відповідності;

дата видачі сертифіката відповідності.

2.6. До Реєстру вносяться реєстраційні записи щодо поширення, відмови у видачі сертифіката типу або відкликання сертифіката типу. Такі реєстраційні записи здійснюються Адміністратором на підставі повідомлень, наданих уповноваженими органами із завіреними копіями документів за формами, наведеними в додатку 6 до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року № 521. За погодженням з Адміністратором допускається попереднє передавання копій документів електронними засобами зв’язку.

2.7. Завірені копії сертифікатів типу та інших документів, на підставі яких до Реєстру вносяться реєстраційні записи, а також переліки виданих сертифікатів відповідності подаються (надсилаються) Адміністратору в день видачі цих документів.

2.8. Адміністратор відмовляє у внесенні відомостей до Реєстру, якщо уповноваженим органом/виробником не надані в повному обсязі відомості, передбачені цим Порядком.

2.9. Адміністратор вносить відомості до Реєстру не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації згідно з пунктом 2.2 цього розділу.

ІІІ. Доступ до інформації Реєстру

3.1. Доступ Користувача до інформації Реєстру залежно від рівня технічного забезпечення Реєстру реалізується шляхом встановлення програмного забезпечення з доступом до бази даних Реєстру в режимі перегляду в реальному часі або надання один раз на день зареєстрованих у Реєстрі даних.

3.2. З метою виконання своїх владних повноважень органи державної влади одержують зареєстровані в Реєстрі дані на безоплатній основі відповідно до запитів цих органів.

3.3. Пошук інформації в Реєстрі здійснюється за відомостями, зазначеними в пунктах 2.4, 2.5 розділу ІІ цього Порядку.

Директор департаменту
автомобільного транспорту Д.В. Петухов