Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності" від 23.04.2013 № 735 від 01.01.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.04.2013 № 735

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 червня 2013 р.
за № 1084/23616


Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності


{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
№ 854 від 02.07.2014
№ 1575 від 25.11.2014
№ 740 від 04.06.2015
№ 1772 від 27.10.2015
№ 390 від 12.04.2016
№ 683 від 30.06.2016
№ 286 від 11.05.2017
№ 692 від 14.09.2017
№ 914 від 21.12.2017
№ 451 від 10.07.2018}

Відповідно до Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про депозитарну систему України», з метою врегулювання питання щодо визначення порядку провадження депозитарної діяльності Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про провадження депозитарної діяльності (далі - Положення), що додається.

2. Знерухомлені у зберігача іменні цінні папери, випуск яких не був переведений у бездокументарну форму та які не були переміщені на зберігання до Центрального депозитарію цінних паперів до набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України», обліковуються в депозитарних установах відповідно до встановлених Центральним депозитарієм єдиних уніфікованих правил (стандартів) відображення та передачі інформації щодо обліку та обігу цінних паперів. До обліку таких цінних паперів та прав на них не застосовується вимога, встановлена пунктом 1 розділу ІІ Положення.

3. Депозитарним установам, у яких до набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» були відкриті рахунки у цінних паперах, на яких обліковуються цінні папери, що знаходяться у комунальній власності, протягом року з дня набрання чинності цим Законом здійснити дії щодо приведення обліку прав на ці цінні папери у відповідність до вимог Положення.

4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І.Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу другого пункту 42 глави 1 розділу V Положення, який набирає чинності з 01 січня 2014 року.

6. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А.Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії О.Тарасенка.

Голова Комісії Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України О.Г. Цуркан

Протокол засідання Комісії
від 23 квітня 2013 р.  № 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
23.04.2013  № 735

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 червня 2013 р.
за № 1084/23616


Положення про провадження депозитарної діяльностіI. Загальні положення


1. Це Положення визначає порядок провадження депозитарної діяльності Центральним депозитарієм цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) та депозитарними установами з надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, вимоги до порядку відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, порядку проведення операцій на рахунках у цінних паперах та їх видів, порядку зарахування цінних паперів до системи депозитарного обліку при емісії, їх обліку та зберігання, а також списання цінних паперів у зв'язку з їх погашенням та/або анулюванням, порядку внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника, стосовно всього випуску цінних паперів, стосовно здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів тощо, вимоги до діяльності учасників депозитарної системи та взаємовідносин між ними, вимоги до порядку складання реєстру власників іменних цінних паперів, у тому числі порядку взаємодії депозитарних установ з Центральним депозитарієм щодо складання реєстру, вимоги до змісту внутрішніх документів професійних учасників депозитарної системи України та інші вимоги, встановлення яких належить до компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» (далі - Закон).

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

{Абзац перший пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

активні аналітичні рахунки депозитарного обліку - рахунки депозитарного обліку, які відкриваються Центральним депозитарієм, депозитарною установою згідно з їх внутрішніми документами та відповідно до внутрішніх документів чи стандартів Центрального депозитарію з метою забезпечення депозитарного обліку депозитарних активів, зокрема для відображення їх місцезнаходження (зберігання) та стану випуску цінних паперів;

безумовна операція з управління рахунком у цінних паперах - списання, зарахування або переказ цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах клієнта Центрального депозитарію, власника цінних паперів, нотаріуса, на депозит якого зараховано цінні папери, без його розпорядження під час проведення емітентом операцій з цінними паперами (у випадках, передбачених законодавством), а також у зв'язку зі зміною дієздатності (обмеження дієздатності або визнання особи недієздатною), внаслідок передачі цінних паперів у спадщину та в інших випадках, які передбачені законодавством України;

{Абзац третій пункту 2 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

безумовна операція щодо обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку з цінними паперами окремого випуску окремого емітента (далі - безумовна операція щодо обмеження здійснення операцій) - встановлення обмеження на здійснення облікових операцій з усіма цінними паперами окремого випуску, наявними у системі депозитарного обліку Центрального депозитарію та його клієнтів, яке здійснюється на визначений строк або до настання певної події відповідно до Правил та/або інших внутрішніх документів Центрального депозитарію та внутрішніх документів депозитарних установ із забезпеченням збереження стану рахунків у цінних паперах депонентів, клієнтів на підставі рішення суду, рішення Комісії, розпорядження/постанови уповноваженої особи Комісії та на інших підставах, установлених законом;

дата обліку - дата, що призначається уповноваженим органом емітента або особою (особами), яка (які) призначає(ють) позачергові загальні збори емітента, або державним органом, якщо законами України їм надано відповідні повноваження, станом на яку Центральному депозитарію необхідно скласти реєстр власників іменних цінних паперів певного випуску, а депозитарію-кореспонденту та депозитарній установі надати Центральному депозитарію інформацію, яка формується ними відповідно до записів на рахунках у цінних паперах їх клієнтів, депонентів у вигляді облікового реєстру власників іменних цінних паперів цього випуску, відповідно до вимог цього Положення;

депозитарій інвестиційного (взаємного) фонду - депозитарна установа, яка здійснює відповідальне зберігання активів інвестиційного фонду, створеного відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року № 55 «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії», здійснює обслуговування операцій з активами такого інвестиційного фонду та облік руху цих активів;

депозитарна операція - сукупність дій Центрального депозитарію, депозитарної установи, Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр) або клірингової установи у разі провадження ними депозитарної діяльності депозитарної установи щодо здійснення ними депозитарної діяльності відповідно до законодавства України;

депозитарна установа - юридична особа, що утворюється та функціонує у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю і яка в установленому порядку отримала ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи, Розрахунковий центр або клірингова установа - при провадженні ними депозитарної діяльності депозитарної установи;

інвестиційні (взаємні) фонди - інвестиційні фонди та взаємні фонди інвестиційних компаній, що здійснюють спільне інвестування та створені відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року № 55 «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії»;

ініціатор депозитарної операції - особа, за розпорядженням чи іншою вимогою якої в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію, депозитарної установи виконуються депозитарні операції. Ініціатором депозитарної операції можуть бути депонент, клієнт, керуючий рахунком у цінних паперах, Центральний депозитарій, депозитарна установа, державні органи у межах їх повноважень, а також інші суб’єкти у випадках, визначених законом;

керуючий рахунком у цінних паперах (далі - керуючий рахунком) - статус, якого в депозитарній установі набуває особа, якій депонентом надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, або Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) у випадках та порядку, встановлених законодавством, або в Центральному депозитарії - юридична особа, якій емітентом надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, або суб'єкт управління об'єктами державної власності/комунальної власності, який відповідно до законодавства України виконує функції з управління цінними паперами, що є об'єктами державної власності/комунальної власності, обсяг повноважень керуючого рахунком встановлюється відповідним правочином або відповідно до актів цивільного законодавства;

{Абзац одинадцятий пункту 2 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

Накопичувальний пенсійний фонд (далі - Накопичувальний фонд) - цільовий позабюджетний фонд, який створюється відповідно до законодавства України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

недержавний пенсійний фонд (далі - пенсійний фонд) - недержавний пенсійний фонд, який створений та діє відповідно до законодавства України про недержавне пенсійне забезпечення;

нерезидент - фізична особа, яка є громадянином іншої держави, іноземна юридична особа, утворена відповідно до законодавства іншої держави;

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

обліковий реєстр власників іменних цінних паперів (далі - обліковий реєстр) - перелік власників іменних цінних паперів певного випуску, який формується депозитарною установою, депозитарієм-кореспондентом відповідно до записів на рахунках у цінних паперах їх депонентів (клієнтів) та містить дані, визначені цим Положенням;

обтяження цінних паперів зобов'язаннями - будь-які обмеження щодо володіння, користування чи розпорядження цінними паперами, пов'язані з умовами успадкування, застави, рішеннями суду, та в інших випадках, які передбачені законодавством України;

операційний день депозитарної установи - визначений внутрішніми документами депозитарної установи строк її роботи, протягом якого вона провадить операції з депозитарної діяльності;

операційний день Центрального депозитарію - визначений Правилами Центрального депозитарію та/або іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію строк його роботи, протягом якого він провадить операції з депозитарної діяльності та/або клірингової діяльності у разі отримання ним відповідної ліцензії;

операція щодо цінних паперів - дія учасника фондового ринку, яка призводить до набуття чи припинення прав на цінні папери або обмеження обігу цінних паперів та/або реалізації прав за цінними паперами;

пасивні аналітичні рахунки депозитарного обліку - рахунки депозитарного обліку, які Центральний депозитарій, депозитарні установи відкривають для клієнтів/депонентів згідно з їх внутрішніми документами відповідно до Правил Центрального депозитарію та/або інших внутрішніх документів чи стандартів Центрального депозитарію з метою забезпечення депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах та відображення операцій, пов’язаних з передачею прав на цінні папери та обмеженням щодо передачі цінних паперів та прав на цінні папери;

реєстр власників іменних цінних паперів (далі - реєстр власників) - перелік власників іменних цінних паперів, складений відповідно до вимог законодавства Центральним депозитарієм на певну дату із зазначенням кількості іменних цінних паперів, належних зазначеним власникам на праві власності, номінальної вартості і виду таких цінних паперів та іншої інформації, визначеної цим Положенням;

резидент - фізична особа, яка є громадянином України, юридична особа, що утворена та провадить свою діяльність за законодавством України;

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

розпорядження - документ, що містить вимогу до Центрального депозитарію, депозитарію-кореспондента, депозитарної установи виконати одну чи декілька взаємопов'язаних депозитарних операцій;

{Абзац двадцять третій пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

розпорядник рахунку в цінних паперах - статус, якого в Центральному депозитарії, в депозитарній установі набуває фізична особа, яка має повноваження підписувати розпорядження або надавати іншим чином, передбаченим цим Положенням, внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи або відповідними договорами, укладеними з Центральним депозитарієм, депозитарною установою, оформлені вимоги щодо виконання операцій в системі депозитарного обліку.

3. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Центрального депозитарію, депозитарної установи та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі використання особою у своїй діяльності печатки (печаток). Порядок подання клієнтами Центральному депозитарію документів (їх копій) визначається Правилами Центрального депозитарію. Факт використання/невикористання особою у своїй діяльності печатки підтверджується відповідною інформацією в анкеті рахунку в цінних паперах, анкеті керуючого рахунком.

{Абзац перший пункту 3 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

У разі невикористання юридичною особою - резидентом печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника депозитарної установи в порядку, встановленому цим Положенням, або засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій.

{Абзац другий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017, № 451 від 10.07.2018}

{Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

4. Контроль за дотриманням Центральним депозитарієм та іншими професійними учасниками фондового ринку вимог цього Положення здійснює Комісія.


II. Загальні вимоги до обслуговування цінних паперів у депозитарній системі України


1. Центральний депозитарій, депозитарні установи здійснюють депозитарну діяльність лише стосовно емісійних цінних паперів, яким призначений міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (далі - код цінних паперів).

2. Учасникам депозитарної системи України заборонено здійснювати депозитарну діяльність щодо векселів та заставних.

{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

3. Обслуговування розміщення та обігу цінних паперів іноземних емітентів на території України здійснюється Центральним депозитарієм та депозитарними установами за умови їх допуску та/або реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.

4. Порядок обліку цінних паперів у депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі та підтвердження прав на цінні папери українських емітентів, щодо яких виданий дозвіл на розміщення та/або обіг їх за межами України відповідно до прийнятого Комісією рішення, які обліковуються на їх рахунках у цінних паперах у Центральному депозитарії, встановлюється законодавством країни місцезнаходження депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової установи відповідно.

5. Центральному депозитарію, депозитарним установам забороняється здійснювати депозитарну діяльність щодо цінних паперів, які розміщені в бездокументарній формі або переведені в таку форму при дематеріалізації чи конвертації, без оформлення на весь їх випуск глобального сертифіката із обов'язковим його депонуванням у Центральному депозитарії, якщо інше не передбачено законодавством інших країн щодо обліку цінних паперів, розміщених за межами України.

6. Депозитарна діяльність з державними цінними паперами та облігаціями місцевих позик, обслуговування рахунку в цінних паперах Національного банку України у Центральному депозитарії, у тому числі особливості його функціонування, обліку цінних паперів на ньому та проведення операцій за ним, здійснюються відповідно до особливостей діяльності Національного банку України на ринку цінних паперів, затверджених Комісією та погоджених Національним банком України.

7. Систему депозитарного обліку цінних паперів складають:

первинні документи;

облікові регістри оперативного обліку;

активні та пасивні аналітичні рахунки депозитарного обліку;

реєстр кодів цінних паперів.

8. До первинних документів належать документи, які є підставою для здійснення депозитарних операцій, а саме:

розпорядження;

{Абдзац другий пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

документи, що підтверджують здійснення операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;

документи, що підтверджують здійснення безумовних операцій з цінними паперами;

документи, що підтверджують здійснення операцій щодо цінних паперів;

інші первинні документи, визначені законодавством України.

Виправлення у первинних документах не допускаються.

9. Облікові регістри оперативного обліку - вторинні документи як результат хронологічного, систематизованого групування та узагальнення інформації первинних документів. До облікових регістрів оперативного обліку належать, зокрема:

журнал розпоряджень;

журнал депозитарних операцій;

інші журнали, визначені цим Положенням та внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи;

депозитарний баланс.

Облікові регістри оперативного обліку повинні вестися у хронологічному порядку та відображати всі депозитарні операції.

Виправлення в облікових регістрах оперативного обліку не допускаються. Виправлення помилок в облікових регістрах оперативного обліку можуть здійснюватися тільки шляхом проведення коригувальних операцій із обов'язковим зазначенням реквізитів документів, які підтверджують правомірність здійснення такого коригування.

За результатами проведення депозитарних операцій на кінець кожного операційного дня Центральним депозитарієм, депозитарною установою складається депозитарний баланс (консолідований баланс та у випадках, визначених внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи, - баланс за кожним випуском цінних паперів) між обсягом розміщених у Центральному депозитарії, депозитарній установі депозитарних активів та розподілом цінних паперів, що становлять ці депозитарні активи, між клієнтами, депонентами. Консолідований баланс - це баланс Центрального депозитарію, депозитарної установи за всіма випусками цінних паперів, що обліковуються у цих осіб на рахунках у цінних паперах клієнтів, депонентів відповідно до всіх отриманих ними депозитарних активів.

При проведенні депозитарного обліку Центральний депозитарій, депозитарна установа постійно повинні забезпечувати дотримання депозитарного балансу.

10. Первинні документи та облікові регістри оперативного обліку можуть складатись у формі паперового та/або електронного документа. При складанні їх у формі електронного документа Центральний депозитарій, депозитарна установа мають забезпечувати за потреби друк таких документів на паперовому носії. Строк зберігання первинних документів на паперовому носії становить п’ять років з моменту виконання депозитарною установою депозитарної операції за наслідками прийняття таких документів, якщо інше не передбачено законодавством України.

Знищення первинних документів на паперовому носії здійснюється Центральним депозитарієм або депозитарною установою у паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених документів, який має містити інформацію щодо назви та реквізитів знищених документів. Знищення первинних документів здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується керівником Центрального депозитарію або депозитарної установи.

11. Центральний депозитарій, депозитарна установа при провадженні депозитарної діяльності повинні організувати та забезпечити постійний контроль за проведенням депозитарних операцій на всіх етапах їх виконання.

12. Центральний депозитарій, депозитарна установа зобов'язані забезпечити надійне зберігання документів, які належать до системи депозитарного обліку, відповідно до вимог нормативно-правових актів України.

У разі втрати або несанкціонованого знищення первинних документів, облікових регістрів оперативного обліку або їх пошкодження, що призвело до неможливості використання, керівник Центрального депозитарію, депозитарної установи письмово не пізніше трьох робочих днів з дати виявлення повідомляє про це Комісію (у випадку виникнення зазначеної ситуації у депозитарній установі додатково повідомляється Центральний депозитарій) та своїм наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх (пошкоджених) документів та розслідування причин їх пошкодження, втрати або несанкціонованого знищення. Для участі в роботі комісії можуть залучатися працівники правоохоронних та інших органів державної влади.

{Абзац другий пункту 12 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

Результати роботи комісії оформлюються актом, який затверджується керівником Центрального депозитарію, депозитарної установи.

13. Облік прав на цінні папери конкретного власника ведеться виключно депозитарними установами і депозитаріями-кореспондентами чи їх клієнтами, а облік цінних паперів і прав за цінними паперами - виключно Центральним депозитарієм.

Облік зобов’язань емітента за цінними паперами власних випусків емітента (прав за цінними паперами) ведеться Центральним депозитарієм стосовно кожного випуску цінних паперів на підставі депонування глобального сертифіката та/або тимчасового глобального сертифіката.

14. Депозитарна установа зобов'язана вести облік прав на цінні папери, що належать цій депозитарній установі як юридичній особі, окремо від обліку прав на цінні папери, що належать її депонентам.

15. Порядок ведення реєстру кодів цінних паперів встановлюється Центральним депозитарієм відповідно до міжнародних норм. Центральний депозитарій у встановленому наглядовою радою Центрального депозитарію порядку забезпечує розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів на власному веб-сайті в мережі Інтернет згідно з вимогами законодавства України.


III. Основні функції Центрального депозитарію та депозитарних установ


1. Центральний депозитарій для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції:

депозитарний облік цінних паперів - узагальнений облік цінних паперів та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах клієнтів;

{Абзац другий пункту 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів;

обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів;

зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону, на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами;

здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм;

ведення реєстру кодів цінних паперів.

Депозитарні установи для здійснення ними депозитарної діяльності виконують такі функції:

депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів;

обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів;

обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів.

2. Для забезпечення функції щодо зберігання цінних паперів Центральний депозитарій здійснює, зокрема, такі депозитарні операції:

приймання, зберігання та інвентаризацію глобальних сертифікатів та тимчасових глобальних сертифікатів цінних паперів, віднесених до його компетенції;

ведення обліку зобов’язань емітента за цінними паперами власних випусків стосовно кожного випуску цінних паперів на підставі депонованого глобального сертифіката та/або тимчасового глобального сертифіката;

приймання, зберігання та інвентаризацію сертифікатів цінних паперів на пред’явника;

перевірку сертифікатів цінних паперів на пред’явника на справжність (автентичність) і на наявність всіх установлених законодавством реквізитів;

інші операції, що можуть бути віднесені законодавством до функції зберігання цінних паперів.

3. Для виконання функцій щодо депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах Центральний депозитарій та депозитарні установи здійснюють такі депозитарні операції:

адміністративні операції;

облікові операції;

інформаційні операції.

4. Адміністративні операції - депозитарні операції з відкриття рахунків у цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах та інші операції, наслідком яких є зміни в системі депозитарного обліку, не пов'язані зі зміною залишків цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах.

{Пункт 4 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

5. Облікові операції - депозитарні операції з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу.

До облікових операцій Центрального депозитарію, депозитарних установ належать операції зарахування, списання, переказу:

1) зарахування - облікова операція, яка відображає уведення до системи депозитарного обліку Центрального депозитарію, депозитарної установи визначеної кількості депозитарних активів та збільшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента на таку саму кількість.

Операція зарахування призводить до збільшення на однакову кількість цінних паперів, прав на цінні папери на активних і пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку;

2) списання - облікова операція, яка відображає виведення (вилучення) визначеної кількості депозитарних активів, за якими Центральний депозитарій, депозитарна установа здійснювали депозитарний облік, та зменшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента на таку саму кількість.

Операція списання призводить до зменшення на однакову кількість цінних паперів, прав на цінні папери на активних і пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку;

3) переказ - облікова операція, що відображає переведення цінних паперів, прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах одного клієнта, депонента на рахунок у цінних паперах іншого клієнта, депонента або проведення операцій, пов'язаних з обмеженнями щодо обігу (блокуванням) цінних паперів, прав на цінні папери на визначений строк та/або до настання певної події (зокрема у зв`язку з обтяженням цінних паперів зобов'язаннями) або відміною встановлених обмежень (розблокуванням) цінних паперів, прав на цінні папери.

Операція переказу призводить до збільшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на одному пасивному аналітичному рахунку депозитарного обліку та зменшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на іншому пасивному аналітичному рахунку депозитарного обліку на однакову величину.

Операції переказу цінних паперів, прав на цінні папери, пов'язані з встановленням або зняттям обмежень щодо обігу цінних паперів, не призводять до переходу прав на цінні папери. При їх здійсненні певна кількість або всі цінні папери, права на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента, блокуються/розблоковуються на цьому рахунку в цінних паперах шляхом здійснення відповідних облікових записів.

6. Інформаційні операції - депозитарні операції, наслідком яких є видача виписок і довідок з рахунку в цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів або клієнтів за рахунками у цінних паперах відповідно до вимог цього Положення та умов договорів, укладених клієнтами/депонентами з Центральним депозитарієм/депозитарними установами.

7. До інформаційних операцій Центрального депозитарію та депозитарних установ належать операції з підготовки та видачі:

виписок або довідок з рахунку в цінних паперах;

інформаційних довідок;

інформації щодо корпоративних операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо);

інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів);

депозитарною установою акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування ним переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;

Центральним депозитарієм емітенту або депозитарній установі, визначеній емітентом, реєстру власників цінних паперів;

депозитарною установою Центральному депозитарію облікового реєстру;

емітенту депозитарною установою, визначеною цим емітентом, реєстру власників цінних паперів;

Центральним депозитарієм витягу з переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, що містить інформацію про включення особи в зазначений перелік (видається у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, за запитом особи, яка має право на отримання дивідендів, або уповноваженої нею особи у випадку складення Центральним депозитарієм такого переліку);

{Пункт 7 розділу III доповнено новим абзацом десятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

Центральним депозитарієм довідки щодо неперерахування дивідендів через депозитарну систему України (видається за запитом особи у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, за певним випуском з певною датою виплати);

{Пункт 7 розділу III доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, інформації (матеріалів) щодо порядку реалізації власником цінних паперів прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

{Абзац пункту 7 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

Видача виписки з рахунку в цінних паперах, яка є документарним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідного кредитора), є виключно операцією депозитарної установи.

8. Депозитарна установа, з якою емітентом укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до нормативно-правового акта Комісії, яким встановлений порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування, може здійснювати для такого емітента підготовку та надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, а також консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них.

9. Центральний депозитарій, крім операцій, зазначених у пункті 7 цього розділу, може здійснювати передання своїм клієнтам отриманої Центральним депозитарієм від фондової біржі інформації про внесення, вилучення та перебування цінних паперів у біржовому списку (цінні папери, які пройшли процедуру лістингу на біржі) у разі отримання такої інформації від біржі.

10. Депозитарні операції (крім депозитарної операції з відкриття рахунку в цінних паперах) виконуються Центральним депозитарієм, депозитарною установою не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, крім випадку, коли у розпорядженні або у відповідному договорі (депозитарному договорі, договорі про обслуговування випуску цінних паперів, договорі про кореспондентські відносини, договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах, договорі про обслуговування Розрахункового центру, договорі про обслуговування клірингової установи) встановлений інший (пізніший) строк його виконання або протягом вказаного строку контрагентом за відповідним правочином не було надано розпорядження на проведення відповідної депозитарної операції, що має бути здійснена на виконання цього правочину.

{Абзац перший пункту 10 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

Відкриття рахунку в цінних паперах Центральним депозитарієм, депозитарною установою здійснюється після укладання відповідного договору з клієнтом, депонентом не пізніше трьох робочих днів з дня отримання документів, передбачених законодавством для відкриття рахунку в цінних паперах, якщо інший (пізніший) строк не передбачено договором з клієнтом, депонентом, на підставі наданих Центральному депозитарію, депозитарній установі документів.

11. Депозитарні установи відкривають рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів та нотаріусам, які після укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах і відкриття рахунку набувають статусу депонента.

12. Центральний депозитарій відкриває рахунки в цінних паперах депозитарним установам, емітентам, Національному банку України, депозитаріям-кореспондентам, кліринговим установам та Розрахунковому центру, які після укладення відповідних договорів та згідно з вимогами законодавства України і відкриття рахунку набувають статусу клієнтів Центрального депозитарію.

13. При відкритті рахунку в цінних паперах з метою подальшого здійснення на ньому депозитарних операцій Центральним депозитарієм, депозитарною установою йому присвоюється депозитарний код рахунку в цінних паперах у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи відповідно до правил (стандартів) Центрального депозитарію.

Центральний депозитарій, депозитарні установи не можуть використовувати депозитарні коди рахунків у цінних паперах, які вже використовувалися Центральним депозитарієм, депозитарною установою, повторно відкривати раніше закриті рахунки в цінних паперах або повторно використовувати депозитарні коди рахунків у цінних паперах після їх закриття.

Рахунок у цінних паперах депонента, клієнта не може бути анонімним. Рахунок у цінних паперах не може бути закритий, якщо на ньому обліковуються цінні папери, права на цінні папери.

14. При обслуговуванні корпоративних операцій емітента Центральний депозитарій, депозитарні установи виконують депозитарні операції на рахунках у цінних паперах клієнтів, депонентів за наслідками таких корпоративних операцій емітента:

розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів у процесі їх емісії у порядку, встановленому законодавством, та з урахуванням положень проспекту цінних паперів;

{Абзац другий пункту 14 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

викуп - придбання емітентом розміщених ним цінних паперів шляхом укладання цивільно-правових договорів з власниками цих цінних паперів для їх подальшого продажу або анулювання відповідно до законодавства;

продаж викуплених цінних паперів - продаж емітентом раніше викуплених ним цінних паперів шляхом укладання цивільно-правових договорів з покупцем цих цінних паперів;

дроблення - зменшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску з одночасним збільшенням їх кількості без зміни обсягу випуску;

консолідація - збільшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску з одночасним зменшенням їх кількості без зміни обсягу випуску;

конвертація - обмін емітентом цінних паперів одного випуску на цінні папери іншого випуску згідно з умовами їх випуску;

анулювання - сукупність дій емітента щодо припинення дії всіх прав, що надають цінні папери;

погашення - сукупність дій емітента та власників цінних паперів, що пов’язані із виконанням емітентом зобов’язань за борговими емісійними та іншими емісійними цінними паперами в установлених законом випадках, та скасування реєстрації випуску цінних паперів;

{Абзац дев'ятий пункту 14 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

дематеріалізація - сукупність дій щодо переведення випуску цінних паперів, розміщених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування;

операції, пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу акціонерного товариства;

виплата емітентом доходів за випущеними ним цінними паперами;

операції, пов'язані із злиттям, приєднанням, поділом, виділом, перетворенням та в результаті ліквідації акціонерних товариств;

інші операції, що можуть бути віднесені відповідно до законодавства до функції обслуговування корпоративних операцій емітента.

15. Обслуговування корпоративних операцій емітента Центральний депозитарій здійснює згідно з вимогами законодавства, Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до розпоряджень емітента цінних паперів/керуючого його рахунком та відповідних документів або їх копій, засвідчених в установленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для здійснення операцій з цінними паперами на рахунках у цінних паперах клієнтів.

16. Відкриття та ведення для емітентів рахунків у цінних паперах здійснює виключно Центральний депозитарій.

17. Обслуговування корпоративних операцій емітента депозитарні установи здійснюють згідно з вимогами законодавства, Правилами Центрального депозитарію та їх внутрішніми документами відповідно до розпоряджень Центрального депозитарію та розпоряджень депонентів (у визначених цим Положенням випадках) та/або відповідних документів або їх копій, засвідчених в установленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для здійснення операцій з цінними паперами на рахунках у цінних паперах депонентів.

18. В рамках здійснення депозитарної діяльності Центральний депозитарій та депозитарні установи можуть надавати також такі послуги:

{Абзац перший пункту 18 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній, інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), пенсійних фондів та Накопичувального фонду;

із впровадження, обслуговування та підтримки комп'ютеризованих систем обслуговування рахунків у цінних паперах;

посвідчення депозитарними установами довіреностей від фізичних осіб - депонентів цих депозитарних установ на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів;

{Абзац четвертий пункту 18 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору.

{Абзац п’ятий пункту 18 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

У разі укладення між депозитарною установою та емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, відповідного договору (договору з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договору з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договору щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства) депозитарна установа має право у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, отримувати від Центрального депозитарію реєстр власників іменних цінних паперів/перелік власників іменних цінних паперів з метою забезпечення виконання умов такого договору.

{Абзац пункту 18 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

Депозитарна установа має забезпечити збереження та нерозголошення інформації з реєстру власників іменних цінних паперів/переліку власників іменних цінних паперів, отриманого відповідно до цього пункту, і контроль щодо доступу до такої інформації відповідно до законодавства;

{Абзац пункту 18 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

{Абзац восьмий пункту 18 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

інші послуги, надання яких депозитарними установами та/або Центральним депозитарієм передбачено законом.

Депозитарні установи можуть надавати додаткові послуги щодо виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії.

{Пункт 18 розділу III доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

Центральний депозитарій може здійснювати окремі банківські операції на підставі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій, отриманої у порядку, визначеному Національним банком України.

Центральний депозитарій, депозитарна установа можуть провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, відмінну від надання рекламних послуг, відповідно до законодавства за умови включення їх до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, та отримання свідоцтва про включення до зазначеного реєстру.

{Пункт 18 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

19. Центральний депозитарій забезпечує перевірку сертифікатів цінних паперів на пред'явника на справжність (автентичність):

при прийманні сертифікатів цінних паперів на пред'явника при знерухомленні таких цінних паперів;

в інших випадках, які передбачені законодавством та внутрішніми документами Центрального депозитарію.

У разі виявлення ознак підробки сертифікатів цінних паперів на пред'явника Центральний депозитарій зобов'язаний повідомити про це відповідні правоохоронні органи, Комісію та емітента цих цінних паперів.

20. Інвентаризація глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів і сертифікатів цінних паперів на пред'явника, що зберігаються в Центральному депозитарії, проводиться з метою звірки кількості цінних паперів, що вказана у цих документах, з обліковими даними.

21. Інвентаризація проводиться Центральним депозитарієм не рідше одного разу на рік у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію.

22. Інвентаризація обов'язково проводиться:

при зміні працівників, відповідальних за зберігання цінних паперів, на дату прийому-передачі справ;

при проведенні зовнішнього аудиту;

після стихійного лиха, пожежі;

після пошкодження або втрати даних обліку цінних паперів;

при встановлених фактах розкрадання сертифікатів цінних паперів на пред’явника;

в інших випадках, які передбачені законодавством, внутрішніми документами Центрального депозитарію.

Для проведення інвентаризації керівником Центрального депозитарію призначається комісія з інвентаризації. До складу комісії з інвентаризації не можуть включатись працівники Центрального депозитарію, які відповідають за зберігання та ведення обліку цінних паперів.

23. У разі виявлення надлишку або нестачі будь-яких депозитарних активів на паперовому носії комісія з інвентаризації повідомляє про цей факт керівника Центрального депозитарію, який має вжити відповідних заходів щодо усунення виявлених порушень.

24. Комісія з інвентаризації проводить також звірку документів, що пов'язані із зберіганням цінних паперів та депозитарним обліком цінних паперів. Акти проведення інвентаризації та інвентаризаційні відомості за кожним з видів депозитарних активів на паперовому носії повинні зберігатися протягом п'яти років від дати проведення інвентаризації.


IV. Вимоги до зберігання та депозитарного обліку цінних паперів


1. Центральний депозитарій зберігає цінні папери, віднесені до його компетенції відповідно до Закону, лише у кількісному вираженні.

2. Загальна кількість цінних паперів певного випуску, розміщених у бездокументарній формі або переведених у таку форму при дематеріалізації чи конвертації, що зберігаються та обліковуються на рахунках у цінних паперах клієнтів у Центральному депозитарії, повинна дорівнювати кількості, вказаній у глобальному сертифікаті цього випуску, який зберігається в Центральному депозитарії, що уклав з емітентом договір про обслуговування випусків цінних паперів цього випуску.

3. Загальна кількість знерухомлених у Центральному депозитарії цінних паперів на пред'явника певного випуску, що зберігаються та обліковуються на рахунках у цінних паперах його клієнтів, повинна дорівнювати сумарній кількості, вказаній у їх сертифікатах, що прийняті Центральним депозитарієм на зберігання.

4. Загальна кількість цінних паперів певного випуску, що зберігаються та обліковуються на рахунку у цінних паперах депозитарію-кореспондента в Центральному депозитарії, повинна дорівнювати кількості цінних паперів, прав на цінні папери цього випуску, що обліковуються у такому депозитарії-кореспонденті на рахунках у цінних паперах його клієнтів.

Загальна кількість цінних паперів певного випуску, розміщених за межами України, що обліковуються в Центральному депозитарії на рахунках у цінних паперах його клієнтів, повинна дорівнювати кількості цінних паперів цього випуску, що обліковуються на кореспондентському рахунку Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі.

Загальна кількість цінних паперів певного випуску, що зберігаються та обліковуються на рахунку у цінних паперах депозитарної установи в Центральному депозитарії, повинна дорівнювати кількості цінних паперів, прав на цінні папери цього випуску, що обліковуються у такій депозитарній установі на рахунках у цінних паперах її депонентів.

5. Депозитарний облік цінних паперів у системі депозитарного обліку цінних паперів ведеться лише у кількісному вираженні та має передбачати аналітичний та синтетичний облік цінних паперів на рахунках депозитарного обліку, на яких відображаються операції з цінними паперами, та обмеження прав на цінні папери, обмеження обігу цінних паперів тощо.

6. Депозитарний облік цінних паперів та/або прав на цінні папери здійснюється Центральним депозитарієм та депозитарними установами із використанням балансових рахунків депозитарного обліку, які поділяються на активні балансові рахунки та пасивні балансові рахунки.

Активні балансові рахунки застосовуються для обліку:

місця зберігання цінних паперів;

стану випуску цінних паперів.

Пасивні балансові рахунки застосовуються для:

обліку цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депонентів у депозитарній установі;

обліку цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів у Центральному депозитарії;

обліку режиму обмежень прав на цінні папери, обтяжень цінних паперів зобов’язаннями та обмежень їх обігу тощо.

7. Наявність у депозитарному обліку Центрального депозитарію та депозитарної установи цінних паперів забезпечується шляхом відкриття і ведення аналітичних рахунків депозитарного обліку, які поділяються на пасивні аналітичні рахунки депозитарного обліку, що ведуться в розрізі депозитарних кодів рахунків у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію, депонентів депозитарних установ, та активні аналітичні рахунки депозитарного обліку, що ведуться в розрізі кодів цінних паперів.

8. Кількість цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах має бути цілим числом, яке не може бути від’ємним.


V. Умови та порядок внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів


1. Умови та порядок внесення змін до системи депозитарного обліку при проведенні адміністративних операцій

1. Відкриття рахунку в цінних паперах здійснюється депозитарною установою, Центральним депозитарієм на підставі відповідного договору (договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, договору про обслуговування випусків цінних паперів, депозитарного договору, договору про обслуговування Розрахункового центру, договору про обслуговування клірингової установи, договору про кореспондентські відносини), укладеного із заявником, та подання ним визначених цим Положенням документів.

У разі прийняття емітентом рішення про переведення випуску іменних цінних паперів, розміщених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування для забезпечення обліку прав на цінні папери такого випуску депозитарні установи можуть відкривати рахунки у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів цього емітента на дату припинення ведення реєстру, на підставі укладеного з емітентом договору про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах цим власникам відповідно до нормативно-правового акта Комісії, яким встановлений порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Депозитарна установа, Центральний депозитарій зобов'язані до моменту укладання договору з депонентом, клієнтом додатково надати йому інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

2. Центральний депозитарій та депозитарні установи зобов'язані ідентифікувати осіб, яким на підставі відповідного договору відкривають рахунки в цінних паперах, а також осіб, що мають повноваження діяти від їх імені, у порядку, установленому законодавством України.

Ідентифікація особи не є обов'язковою, якщо вона вже була раніше ідентифікована Центральним депозитарієм, депозитарною установою відповідно до вимог законодавства України.

3. До Центрального депозитарію, депозитарної установи замість оригіналів документів, подання яких передбачено цим Положенням, можуть подаватися їх копії, якщо це передбачено цим Положенням, внутрішніми документами Центрального депозитарію або депозитарної установи. При поданні копій документів, крім засвідчених у встановленому законодавством порядку (нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій, або особою, яка видала оригінал такого документа), мають бути пред'явлені їх оригінали або нотаріально засвідчені копії. Уповноважений працівник Центрального депозитарію, депозитарної установи, що приймає документи, звіряє копію з оригіналом або нотаріально засвідченою копією. У разі їх ідентичності копія документа засвідчується підписом цього працівника та печаткою Центрального депозитарію або депозитарної установи відповідно як така, що відповідає оригіналу чи нотаріально засвідченій копії. Засвідчена таким чином копія документа залишається в Центральному депозитарії або депозитарній установі, а оригінал документа чи його нотаріально засвідчена копія повертається заявнику.

Копії документів, якими є закони України, акти Кабінету Міністрів України та інші акти законодавства, подання яких до Центрального депозитарію, депозитарної установи передбачено цим Положенням, що створені шляхом роздрукування з офіційного веб-сайта Верховної Ради України, засвідчення не потребують.

{Пункт 3 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом другим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 21.12.2017}

Вказаний порядок засвідчення копій документів уповноваженим працівником Центрального депозитарію, депозитарної установи не поширюється на судові документи, постанови державного виконавця або інші виконавчі документи, визначені Законом України «Про виконавче провадження».

{Пункт 3 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

Копія установчого документа юридичної особи, подання якої передбачено цим Положенням, має бути засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою такої юридичної особи. Додатково депозитарній установі має бути надана інформація щодо дати проведення державним реєстратором реєстрації відповідного установчого документа.

{Пункт 3 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

Юридичні особи - резиденти, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів (через який здійснюється доступ до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), замість копії установчого документа, подання якої передбачено цим Положенням, можуть надавати Центральному депозитарію, депозитарній установі інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг, який надає доступ до копіювання опублікованого установчого документа. Уповноважений працівник Центрального депозитарію, депозитарної установи завантажує електронну копію установчого документа, розміщеного на порталі електронних сервісів, та накладає на неї свій кваліфікований електронний підпис. Така електронна копія установчого документа залишається в Центральному депозитарії або депозитарній установі.

{Пункт 3 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

Центральний депозитарій, депозитарна установа при відкритті рахунку в цінних паперах може створювати електронні копії документів, що подаються. У такому випадку для створення електронної копії мають бути пред'явлені оригінали або нотаріально засвідчені копії відповідних документів. Уповноважений працівник Центрального депозитарію, депозитарної установи, який приймає документи, накладає свій кваліфікований електронний підпис при створенні електронного документа. Створена таким чином електронна копія документа залишається в Центральному депозитарії або депозитарній установі, а оригінал документа чи його нотаріально засвідчена копія повертається заявнику.

{Пункт 3 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

{Пункт 3 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

4. Усі офіційні документи, що подаються до Центрального депозитарію, депозитарної установи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову (крім документів, створених російською мовою або перекладених на російську мову), їх переклад має бути засвідчений у порядку, встановленому законодавством щодо вчинення нотаріальних дій, та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставляння апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05 жовтня 1961 року.

{Абзац перший пункту 4 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

Неофіційні документи, видані чи оформлені на території іноземної держави, не потребують обов'язкової легалізації. Такі документи мають бути перекладені на українську мову (крім документів, створених російською мовою), а їх переклад має бути засвідчений нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. Якщо такі документи були створені українською мовою та засвідчені на території країни їх видачі згідно із законодавством цієї країни або засвідчені шляхом проставляння апостиля згідно з міжнародними договорами України, вони не потребують додаткового перекладу чи засвідчення.

5. Вхідні документи, для яких внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи, затвердженими уповноваженим органом Центрального депозитарію, депозитарної установи, відповідно до законодавства встановлено зразки, оформлюються згідно з цими зразками та зберігаються разом з іншими документами, що подаються до Центрального депозитарію або депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах.

{Пункт 5 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом першим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

Усі документи, що подаються до Центрального депозитарію, депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах, мають зберігатися Центральним депозитарієм, депозитарною установою протягом терміну існування відповідного рахунку в цінних паперах та протягом п'яти років з дати його закриття.

{Абзац другий пункту 5 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

Усі документи, що створюються та/або отримуються Центральним депозитарієм, депозитарною установою у формі електронних документів, мають зберігатися ними відповідно до Порядку обігу, зберігання та знищення електронних документів, що використовуються професійними учасниками депозитарної системи України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року № 2996, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2014 року за № 124/24901.

{Пункт 5 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом третім згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

6. Відкриття рахунку у цінних паперах не обов'язково супроводжується зарахуванням на нього цінних паперів, прав на цінні папери.

7. У Центральному депозитарії, в одній депозитарній установі клієнту, депоненту може бути відкрито тільки один рахунок у цінних паперах, крім випадків, визначених законодавством України.

8. Рахунок у цінних паперах, відкритий депозитарною установою власнику (співвласникам) цінних паперів, нотаріусу, на депозит якого зараховано цінні папери, у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію, та рахунок у цінних паперах, відкритий у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Національного банку України, є одним єдиним рахунком у цінних паперах.

{Абзац перший пункту 8 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

Компанія з управління активами інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ) має право відкривати рахунки в цінних паперах для створених цією компанією пайових інвестиційних фондів як у депозитарній установі, в якій відкритий рахунок у цінних паперах цій компанії з управління активами для обліку цінних паперів, які належать їй як власнику, так і в іншій депозитарній установі.

Інвестиційна компанія додатково має право відкрити в одній депозитарній установі рахунки в цінних паперах у кількості, пропорційній кількості створених цією компанією взаємних фондів.

Для обліку прав на цінні папери, що є об’єктами комунальної власності, територіальній громаді, якій належать ці цінні папери, може відкриватись декілька рахунків у цінних паперах пропорційно кількості суб’єктів управління об’єктами комунальної власності, що виконують функції з управління такими цінними паперами.

{Пункт 8 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

Комерційний банк, з яким холдингова компанія «Київміськбуд» у рамках проведення експерименту у житловому будівництві уклала договір про надання повноважень відповідно до Закону України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд» (далі - уповноважений банк), додатково має право відкрити в одній депозитарній установі рахунки у цінних паперах у кількості, що дорівнює кількості створених таким банком відповідно до зазначеного Закону фондів банківського управління (далі - ФБУ).

Юридична особа - нерезидент, яка відповідно до законодавства країни створення провадить діяльність з управління фінансовими активами в інтересах третіх осіб та створює за законодавством іноземної країни інвестиційні фонди, що не є юридичними особами, має право відкривати рахунки у цінних паперах для створених цією юридичною особою фондів в одній депозитарній установі у кількості створених такою юридичною особою фондів та рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери, що належать такій юридичній особі на праві власності (у разі необхідності).

Якщо цінні папери перебувають у спільній власності декількох осіб, депозитарні установи відкривають один спільний для всіх співвласників рахунок у цінних паперах на підставі одного договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного з усіма співвласниками. Повноваження щодо укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та/або управління рахунком у цінних паперах на підставах, визначених законодавством, можуть здійснюватися одним із співвласників або їх загальним представником.

9. Власник цінних паперів може передати власні повноваження щодо відкриття рахунку в цінних паперах іншій особі, уповноваженій діяти від його імені на підставі визначеного законодавством правочину.

Власник цінних паперів, якому було відкрито рахунок у процесі дематеріалізації, може передати власні повноваження щодо укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарною установою та подання документів, передбачених законодавством для відкриття рахунку в цінних паперах, а також для проведення операції щодо переведення прав на цінні папери з його рахунку в цінних паперах, відкритого емітентом, на рахунок у цінних паперах цього власника в обраній ним депозитарній установі іншій особі (представнику) на підставі визначеного законодавством правочину, який містить усі необхідні дані щодо власника рахунку в цінних паперах.

{Абзац другий пункту 9 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

10. На підставах, визначених законодавством, власник цінних паперів може передати власні повноваження з розпорядження цінними паперами, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, повноваження щодо здійснення прав, що випливають з цінних паперів, керуючому рахунком.

Якщо повноваження щодо управління рахунком у цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, здійснюються на підставах, визначених законодавством, одним із співвласників або їх загальним представником, така особа набуває в депозитарній установі статусу керуючого таким рахунком.

У випадках, визначених законодавством, Фонд набуває права розпорядження акціями неплатоспроможного банку від імені депонента, у власності якого знаходяться акції такого банку, без необхідності додаткового оформлення повноважень на продаж акцій.

{Пункт 10 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

11. Власник має право розділити повноваження з управління рахунком у цінних паперах серед декількох керуючих рахунком. Різним керуючим рахунком - професійним учасникам фондового ринку не можуть делегуватися однакові повноваження. За певним випуском цінних паперів може бути визначений тільки один керуючий рахунком (крім рахунку в цінних паперах, що відкривається на ім’я держави).

{Абзац перший пункту 11 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

У випадках, визначених законодавством, Фонд має повноваження з управління рахунком у цінних паперах депонента, який є власником акцій неплатоспроможного банку, виключно в частині розпорядження від імені депонента акціями відповідного банку.

{Пункт 11 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

Набуття Фондом статусу керуючого рахунком у цінних паперах не потребує відповідного розпорядження депонента та обов’язкового переоформлення анкети рахунку в цінних паперах депонента.

{Пункт 11 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

12. Повноваження керуючого рахунком, крім уповноваженої особи Фонду (склад, зміст та час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та власника щодо управління рахунком у цінних паперах цього власника), визначаються у довіреності, договорі доручення, договорі комісії, договорі про управління цінними паперами, договорі про управління активами пенсійного фонду, договорі про управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування (далі - договір про управління пенсійними активами), договорі про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, в інших цивільно-правових договорах.

Довіреність на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах та/або на відкриття рахунку в цінних паперах від фізичної особи або юридичної особи, що діє без печатки, має бути вчинена в письмовій формі та посвідчена нотаріусом або іншою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення відповідної нотаріальної дії, крім випадків, встановлених абзацами третім, четвертим цього пункту.

{Пункт 12 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

У випадку складання та підписання фізичною особою або уповноваженою особою юридичної особи, що діє без печатки, довіреності на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах та/або на відкриття рахунку в цінних паперах у присутності уповноваженого працівника депозитарної установи, в якій особа планує призначити керуючого/розпорядника своїм рахунком у цінних паперах та/або відкрити рахунок у цінних паперах, така довіреність не потребує посвідчення нотаріусом або іншою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення відповідної нотаріальної дії.

{Пункт 12 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

Довіреність на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах від фізичної особи або юридичної особи, що діє без печатки, не потребує посвідчення нотаріусом або іншою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення відповідної нотаріальної дії, якщо вона підписана особою, зразок підпису якої міститься у раніше поданій картці із зразками підписів розпорядників відповідного рахунку в цінних паперах.

{Пункт 12 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

Довіреність на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах та/або відкриття рахунку в цінних паперах від фізичної особи або юридичної особи, що діє без печатки, може бути оформлена у порядку, визначеному абзацами третім, четвертим цього пункту, якщо це передбачено внутрішніми документами депозитарної установи.

{Пункт 12 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

Повноваження керуючого рахунком, крім уповноваженої особи Фонду, вважаються дійсними з моменту надання цих повноважень власником цінних паперів та до моменту закінчення дії відповідного правочину, акта цивільного законодавства чи до письмового розпорядження власника про припинення (відміну) усіх чи окремих повноважень керуючого рахунком згідно із законодавством.

Фонд відповідно до закону набуває повноваження від імені депонента розпоряджатися акціями банку з дня затвердження плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору.

{Абзац пункту 12 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

Фонд не пізніше наступного робочого дня з дня затвердження плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору (у тому числі державі), повідомляє про це Центральний депозитарій. Центральний депозитарій повідомляє відповідні депозитарні установи про затвердження Фондом плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору, до завершення операційного дня в день отримання такого повідомлення від Фонду, а також надає Фонду інформацію стосовно переліку клієнтів Центрального депозитарію, на рахунках яких обслуговуються акції такого банку.

{Абзац пункту 12 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

Депозитарна установа припиняє виконання розпоряджень депонента та/або керуючого рахунком депонента щодо належних такому депоненту акцій неплатоспроможного банку з моменту отримання повідомлення від Центрального депозитарію про затвердження Фондом плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору.

{Абзац пункту 12 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

{Абзац шостий пункту 12 глави 1 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

{Пункт 12 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

13. Якщо власник цінних паперів призначає керуючого рахунком, а також у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо Фонду як керуючого рахунком, депозитарній установі повинні бути подані такі документи:

{Абзац перший пункту 13 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

анкета керуючого рахунком (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

{Абзац другий пункту 13 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

оригінал(и) або копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження керуючого рахунком (у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо Фонду як керуючого рахунком - копія рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних);

{Абзац третій пункту 13 глави 1 розділу V в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014, № 683 від 30.06.2016}

копія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами або діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), якщо керуючим рахунком є відповідно торговець цінними паперами або компанія з управління активами;

документи, перелічені в пункті 22 цієї глави, якщо керуючий рахунком є юридичною особою - резидентом (крім Фонду), або в пункті 24 цієї глави, якщо керуючий рахунком є юридичною особою - нерезидентом, або в пункті 23 цієї глави, якщо керуючий рахунком є фізичною особою, за винятком заяви на відкриття рахунку в цінних паперах і анкети рахунку в цінних паперах;

{Абзац п'ятий пункту 13 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

копія рішення виконавчої дирекції Фонду про призначення уповноваженої особи Фонду та картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо уповноваженої особи Фонду як керуючого рахунком).

{Пункт 13 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом шостим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

Якщо керуючим рахунком є торговець цінними паперами або компанія з управління активами, копія зареєстрованого установчого документа, зазначена у пункті 22 цієї глави, може бути засвідчена та подана згідно з пунктом 3 цієї глави.

Якщо керуючим рахунком власника цінних паперів є депозитарна установа, яка відкрила йому рахунок у цінних паперах і як торговець цінними паперами на підставі відповідного договору має повноваження з управління цим рахунком, з переліку документів, наведених у пункті 22 цієї глави, подаються тільки документи, зазначені в абзацах сьомому, дев’ятому цього пункту.

{Абзац восьмий пункту 13 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, призначеного Фондом, може бути оформлена у порядку, передбаченому абзацом п’ятим пункту 23 цієї глави, або підпис уповноваженої особи Фонду на картці може бути засвідчений підписом директора-розпорядника Фонду (особою, яка виконує його обов’язки) та печаткою Фонду. В останньому випадку депозитарній установі надається засвідчене Фондом рішення щодо призначення директора-розпорядника Фонду (особи, яка виконує його обов’язки).

{Пункт 13 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

Розпорядження про внесення змін до системи депозитарного обліку щодо призначення керуючого рахунком може бути підписано особою, яка має відповідні повноваження та цим розпорядженням призначається керуючим рахунком депонента.

{Пункт 13 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

14. Власник цінних паперів, який не призначив керуючого рахунком, здійснює управління рахунком у цінних паперах самостійно, крім випадку, коли повноваження керуючого рахунком здійснюються Фондом у встановленому законодавством порядку.

{Пункт 14 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

15. Повноваження батьків, піклувальників, опікунів малолітньої/неповнолітньої особи, особи, дієздатність якої обмежена, або недієздатної особи та строк дії цих повноважень визначаються на підставі документів, визначених законодавством.

16. Для обліку прав на цінні папери, які є об'єктами державної власності та управління якими здійснюється органами державної влади або іншими органами, визначеними Законом України «Про управління об’єктами державної власності», які не є суб’єктами господарювання, рахунок у цінних паперах у депозитарній установі відкривається на ім'я держави. Керуючим рахунком у цінних паперах держави є суб'єкт управління об'єктами державної власності, який відповідно до законодавства та в межах повноважень, визначених законом, рішенням Кабінету Міністрів України, виконує функції з управління відповідними цінними паперами (далі - суб'єкт управління).

{Абзац перший пункту 16 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави укладається між суб'єктом управління та обраною ним депозитарною установою у разі відсутності в цій депозитарній установі відкритого на ім'я держави рахунку в цінних паперах.

Такий рахунок відкривається для обліку на ньому прав на цінні папери, за якими функції з управління виконує цей суб'єкт управління, а також прав на цінні папери, за якими функції з управління виконують або виконуватимуть інші суб'єкти управління. Окремо з кожним таким суб'єктом управління укладається додатковий договір до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави, що був укладений між депозитарною установою та суб'єктом управління, який першим ініціював відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави в депозитарній установі. Текст додаткового договору має містити ті самі положення, що і основний договір, за винятком обов'язку депозитарної установи відкрити рахунок у цінних паперах на ім'я держави.

17. Суб’єкт управління, якому відповідно до Законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про Кабінет Міністрів України», інших актів законодавства надані повноваження з управління цінними паперами, що є об’єктом державної власності, або якому такі повноваження передані від іншого суб`єкта управління, повинен забезпечити облік прав на отримані в управління цінні папери на рахунку в цінних паперах держави у конкретній депозитарній установі з набуттям у цій депозитарній установі статусу керуючого рахунком у цінних паперах держави за такими цінними паперами у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи відповідно до вимог пункту 16 цієї глави.

При передачі повноважень з управління цінними паперами, що є об’єктом державної власності, від одного суб`єкта управління до іншого новий суб`єкт управління:

1) якщо він ще не має статусу керуючого рахунком у цінних паперах держави в депозитарній установі, у якій на рахунку в цінних паперах держави обліковуються ці цінні папери, укладає з цією депозитарною установою додатковий договір до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави, що був укладений між депозитарною установою та суб'єктом управління, який першим ініціював відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави;

подає документи, визначені пунктом 20 цієї глави, які стосуються нового суб'єкта управління;

здійснює визначені законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи дії, пов'язані з унесенням змін до анкети рахунку в цінних паперах держави щодо себе як керуючого рахунком у цінних паперах держави щодо цінних паперів, переданих йому в управління;

2) якщо він має статус керуючого рахунком у цінних паперах держави в депозитарній установі, в якій на рахунку в цінних паперах держави обліковуються ці цінні папери, здійснює визначені законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи дії, пов'язані з унесенням змін до анкети рахунку в цінних паперах держави щодо себе як керуючого рахунком у цінних паперах держави щодо цінних паперів, переданих йому в управління.

18. При передачі повноважень з управління цінними паперами від одного суб'єкта управління до іншого новий суб'єкт управління має право здійснити інші дії:

1) якщо він має статус керуючого рахунком у цінних паперах держави в іншій депозитарній установі - забезпечити переведення цінних паперів, переданих йому в управління, з рахунку в цінних паперах держави, на якому вони обліковувалися, на рахунок у цінних паперах держави, відкритий у депозитарній установі, з якою ним укладено договір про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави або додатковий договір до нього, оформити та надати депозитарній установі анкету рахунку в цінних паперах держави, що містить інформацію щодо цінних паперів, переданих йому в управління, та щодо нього як керуючого рахунком у цінних паперах держави щодо цих цінних паперів (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

{Підпункт 1 пункту 18 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

2) якщо він ще не має статусу керуючого рахунком у цінних паперах держави у жодній депозитарній установі, має здійснити одну з такий дій:

укласти додатковий договір до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави з депозитарною установою, в якій є відкритий на ім'я держави рахунок у цінних паперах, але ці цінні папери на ньому не обліковуються;

укласти договір про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави з депозитарною установою, в якій немає відкритого на ім'я держави рахунку в цінних паперах.

У цих випадках новий суб'єкт управління має забезпечити переведення цінних паперів, переданих йому в управління, з рахунку в цінних паперах держави, на якому вони обліковувалися, на рахунок у цінних паперах держави, відкритий у депозитарній установі, з якою ним укладено договір про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави або додатковий договір до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я держави, що був укладений між цією депозитарною установою та суб'єктом управління, який першим ініціював відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави.

У разі укладання додаткового договору новий суб'єкт управління має подати депозитарній установі документи, визначені пунктом 20 цієї глави, які стосуються нового суб'єкта управління.

Анкета рахунку в цінних паперах держави, оформлена щодо нового суб'єкта управління, має містити інформацію щодо цінних паперів, переданих йому в управління, та щодо нього як керуючого рахунком у цінних паперах держави щодо цих цінних паперів.

{Абзац восьмий пункту 18 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

19. У разі переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах держави, відкритого в одній депозитарній установі, на рахунок у цінних паперах держави, відкритий в іншій депозитарній установі, в якій новим суб’єктом управління набуто статусу керуючого рахунком за такими цінними паперами, у зв’язку з передачею повноважень з управління такими цінними паперами від одного суб’єкта управління до нового суб'єкта управління депозитарною установою, у якій списуються права на цінні папери, здійснюється безумовна операція за рахунком у цінних паперах держави на підставі копії документа, що підтверджує передачу повноважень з управління цінними паперами до нового суб’єкта управління, яка надається депозитарній установі новим суб’єктом управління.

{Абзац перший пункту 19 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

Проведення в межах однієї депозитарної установи депозитарної операції, пов'язаної з передачею повноважень з управління цінними паперами, що обліковуються в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах держави, від одного суб'єкта управління до іншого здійснюється за розпорядженням нового суб'єкта управління на підставі копії документа, що підтверджує передачу повноважень з управління цінними паперами до нового суб’єкта управління. Така депозитарна операція належить до адміністративних операцій депозитарної установи. За результатом проведення такої операції депозитарна установа видає обом суб’єктам управління виписки з рахунку в цінних паперах держави в розрізі повноважень цих суб’єктів управління.

{Абзац другий пункту 19 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

Повноваження попереднього суб'єкта управління як керуючого рахунком у цінних паперах держави щодо цінних паперів, переданих в управління новому суб'єкту управління, припиняються після внесення депозитарною установою змін до анкети рахунку в цінних паперах держави, якщо зміна керуючого рахунком у цінних паперах держави за цінними паперами відбувається в межах однієї депозитарної установи, в інших випадках - після переведення прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах держави, відкритий в іншій депозитарній установі, в якій новим суб’єктом управління набуто статусу керуючого рахунком за цими цінними паперами.

Проведення депозитарною установою депозитарних операцій, пов'язаних з відчуженням цінних паперів, що обліковуються в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах держави, здійснюється згідно з вимогами пункту 1 глави 2 цього розділу.

20. Для відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави:

1) суб'єкт управління (крім Кабінету Міністрів України та інших органів, визначених Законом України «Про управління об’єктами державної власності», які не є юридичними особами) подає депозитарній установі:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

{Абзац третій підпункту 1 пункту 20 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

анкету керуючого рахунком (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 20 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління;

документи щодо суб'єкта управління, передбачені в абзацах четвертому - восьмому пункту 22 цієї глави;

2) суб'єкт управління - Кабінет Міністрів України подає депозитарній установі:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

{Абзац третій підпункту 2 пункту 20 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

анкету керуючого рахунком (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

{Абзац четвертий підпункту 2 пункту 20 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені Кабінету Міністрів України без довіреності;

копії розпорядчих документів Кабінету Міністрів України щодо призначення розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах;

картку із зразком(ами) підпису(ів) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах, засвідчену нотаріально. Ця картка містить зразок підпису тієї (тих) фізичної(их) особи (осіб), яка(і) має(ють) право підписувати всі розпорядження депозитарній установі від імені Кабінету Міністрів України в межах повноважень відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України»;

3) суб'єкт управління - орган, визначений Законом України «Про управління об’єктами державної власності», який не є юридичною особою, зокрема наглядова рада державного банку України, повноваження якої визначені Законом України «Про банки та банківську діяльність» та статутом цього банку, подає депозитарній установі:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

{Абзац третій підпункту 3 пункту 20 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

анкету керуючого рахунком (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

{Абзац четвертий підпункту 3 пункту 20 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління;

копію(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) обрання суб`єкта управління, та склад суб`єкта управління;

копію(ї) рішення суб`єкта управління щодо призначення розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах;

картку із зразком(ами) підпису(ів) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах, засвідчену нотаріально. Ця картка містить зразок підпису тієї (тих) фізичної(их) особи (осіб), яка(і) має(ють) право підписувати всі розпорядження депозитарній установі від імені суб’єкта управління в межах повноважень відповідно до законодавства України.

21. Для обліку прав на цінні папери, які є об'єктами комунальної власності та управління якими здійснюється органами місцевого самоврядування або їх виконавчими органами, визначеними Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рахунок у цінних паперах у депозитарній установі відкривається на ім'я територіальної громади.

{Абзац перший пункту 21 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

Керуючим рахунком у цінних паперах територіальної громади є суб’єкт управління об’єктами комунальної власності, який відповідно до законодавства та в межах наданих повноважень представляє інтереси територіальної громади та виконує функції з управління відповідними цінними паперами (далі - суб’єкт управління комунальною власністю).

Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, відкритого на ім'я територіальної громади, укладається між суб'єктом управління комунальною власністю та обраною ним депозитарною установою.

{Абзац третій пункту 21 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

Такий рахунок відкривається для обліку на ньому прав на цінні папери, що належать відповідній територіальній громаді. Керуючим рахунком у цінних паперах територіальної громади може бути тільки один суб’єкт управління комунальної власності, що виконує функції з управління цінними паперами, які є об’єктом комунальної власності та обліковуються на цьому рахунку в цінних паперах.

{Абзац четвертий пункту 21 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

Для відкриття рахунку в цінних паперах на ім’я територіальної громади суб’єкт управління комунальною власністю подає депозитарній установі такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

{Абзац сьомий пункту 21 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

анкету керуючого рахунком (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

{Абзац восьмий пункту 21 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління комунальною власністю;

документи щодо суб'єкта управління комунальною власністю, передбачені в абзацах четвертому - восьмому пункту 22 цієї глави;

інші документи, визначені законодавством України.

22. Для відкриття рахунку в цінних паперах юридичній особі - резиденту депозитарній установі подаються такі документи:

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

{Абзац третій пункту 22 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

копія зареєстрованого установчого документа або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому абзацом четвертим пункту 3 цієї глави. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають.

{Абзац четвертий пункту 22 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

У разі якщо юридична особа діє на підставі модельного статуту, подається копія рішення про її створення, яке підписується усіма засновниками/рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі модельного статуту з доданням копій змін до нього (у разі їх внесення) або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому абзацом четвертим пункту 3 цієї глави;

{Пункт 22 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;

оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчена печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;

оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок (для банків - щодо реквізитів Національного банку України, в якому банку відкрито кореспондентський рахунок), та номер цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою та підписаний особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності (або її уповноваженою особою), яка є розпорядником рахунку, та засвідчений печаткою юридичної особи). Від юридичних осіб, які утримуються за рахунок бюджету, цей документ не вимагається;

{Абзац пункту 22 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки, затверджена керівником або іншою уповноваженою особою юридичної особи. Якщо карта із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки затверджена уповноваженою особою юридичної особи, що не є її керівником, то для відкриття рахунку надаються документи, які підтверджують повноваження такої особи. У разі невикористання печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника депозитарної установи або засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. У разі заповнення картки в присутності працівника депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписами цього працівника депозитарної установи, керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи) або уповноваженого керівником депозитарної установи іншого працівника депозитарної установи та печаткою депозитарної установи. У разі заповнення картки в присутності керівника депозитарної установи, або керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи), або уповноваженого керівником депозитарної установи іншого працівника депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписом вказаної особи та печаткою депозитарної установи;

{Абзац пункту 22 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

інші документи, визначені законодавством України.

23. Для відкриття рахунку в цінних паперах фізичній особі - резиденту або нерезиденту депозитарній установі подаються такі документи:

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

{Абзац третій пункту 23 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для нерезидентів за наявності). Якщо фізична особа - резидент, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, то копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, не вимагається. У такому випадку фізична особа - резидент обов’язково надає свій паспорт з відповідною відміткою за формою, визначеною законодавством, для зняття копії та/або зчитування такої інформації за допомогою технічних засобів для зчитування інформації з безконтактного електронного носія паспорта у формі картки, що оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру відповідно до закону;

{Абзац четвертий пункту 23 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015, № 286 від 11.05.2017}

картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності працівника депозитарної установи або засвідчена нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. У разі заповнення картки в присутності працівника депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписами цього працівника депозитарної установи, керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи (особи, яка виконує обов’язки керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи) або уповноваженого керівником депозитарної установи іншого працівника депозитарної установи та печаткою депозитарної установи. У випадку заповнення картки в присутності керівника депозитарної установи, або керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи (особи, яка виконує обов’язки керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи), або уповноваженого керівником депозитарної установи іншого працівника депозитарної установи, зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписом вказаної особи та печаткою депозитарної установи;

{Абзац п’ятий пункту 23 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

інші документи, визначені законодавством України.

Фізична особа - резидент або нерезидент також пред'являє свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства. У випадку, коли рахунок відкривається представником за дорученням, депозитарній установі пред'являється паспорт представника або інший документ, що посвідчує особу представника відповідно до вимог законодавства, та надаються нотаріально засвідчені копії сторінок паспорта депонента або іншого документа, що посвідчує особу депонента відповідно до вимог законодавства, які містять дані, необхідні для проведення ідентифікації особи (крім випадку пред’явлення депонентом паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, особисто).

{Абзац сьомий пункту 23 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

24. Для відкриття рахунку в цінних паперах юридичній особі - нерезиденту депозитарній установі подаються такі документи:

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

{Абзац третій пункту 24 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

копія легалізованого витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження;

копії легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;

копія документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку, якщо юридична особа - нерезидент зареєстрована в Україні як платник податків;

оригінал або копія довіреності розпоряднику рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи;

оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою - нерезидентом та підписаний особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку, та засвідчений печаткою юридичної особи (у разі її використання));

{Абзац восьмий пункту 24 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014, № 286 від 11.05.2017, № 914 від 21.12.2017}

картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її використання), засвідчена нотаріально;

{Абзац дев'ятий пункту 24 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

інші документи, визначені законодавством України.

Для відкриття рахунків у цінних паперах юридичній особі - нерезиденту, що відповідно до законодавства країни створення провадить діяльність з управління фінансовими активами в інтересах третіх осіб та створює за законодавством іноземної держави інвестиційні фонди, що не є юридичними особами, для обліку прав на цінні папери цих інвестиційних фондів така особа додатково подає до депозитарної установи документи, видані уповноваженим органом в іноземній державі, що підтверджують її право створювати такі фонди, та довідку у довільній формі про те, що такі фонди не є юридичними особами.

Для інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунку в цінних паперах укладається між юридичною особою - нерезидентом, що створила такий фонд, та депозитарною установою.

Щодо кожного інвестиційного фонду, створеного юридичною особою - нерезидентом за законодавством іноземної держави, обслуговування прав на цінні папери якого здійснює депозитарна установа, в інформації про депонента, що вноситься до системи депозитарного обліку, вказуються:

найменування депонента - повне та скорочене (за наявності) найменування відповідного інвестиційного фонду та повне і скорочене (за наявності) найменування юридичної особи - нерезидента, що відповідно до законодавства країни створення провадить діяльність з управління фінансовими активами в інтересах третіх осіб, яка його створила;

реєстраційний код депонента (для юридичної особи - нерезидента, що відповідно до законодавства країни створення провадить діяльність з управління фінансовими активами в інтересах третіх осіб, яка створила інвестиційний фонд, - код відповідного інвестиційного фонду (за наявності)) та ідентифікаційний код згідно з торговельним, банківським або судовим реєстром, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження.

Внутрішніми документами депозитарної установи може бути передбачено подання депозитарній установі замість документів, передбачених абзацами п’ятим, сьомим, дев’ятим цього пункту, оформленого юридичною особою - нерезидентом документа, що визначає перелік осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи, а також їх повноваження та зразки підписів відповідно. Оформлення таких документів має відповідати вимогам, встановленим абзацом другим пункту 4 цієї глави.

{Пункт 24 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

25. При відкритті рахунку в цінних паперах для формування статутного капіталу юридичної особи, яка перебуває на стадії створення, депозитарній установі подаються такі документи:

заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкета рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

{Абзац третій пункту 25 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

рішення засновників (засновника) про визначення особи, якій надається право підпису при проведенні операцій за рахунком у цінних паперах (розпорядник рахунку в цінних паперах), яке оформлюється у вигляді довіреності;

{Абзац четвертий пункту 25 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку;

картка зі зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, засвідчена нотаріально;

копія рішення засновників (засновника) про створення юридичної особи, засвідчена нотаріально;

інші документи, визначені законодавством України.

Цей рахунок починає функціонувати як рахунок у цінних паперах юридичної особи тільки після державної реєстрації юридичної особи в установленому порядку та одержання депозитарною установою документів, визначених пунктом 22  або пунктом 24 цієї глави, крім заяви на відкриття рахунку в цінних паперах. У разі відмови в державній реєстрації або в інших випадках, передбачених законодавством, цей рахунок у встановленому цим Положенням порядку закривається, а права на цінні папери повертаються засновникам (засновнику).

{Абзац дев'ятий пункту 25 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

26. Для відкриття рахунку в цінних паперах для обліку прав на цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, депозитарній установі подаються такі документи:

заява на відкриття рахунку в цінних паперах, підписана усіма співвласниками або на підставах, визначених законодавством, одним із співвласників або їх загальним представником;

анкета рахунку в цінних паперах, що містить інформацію щодо всіх співвласників (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

{Абзац третій пункту 26 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

документи щодо всіх співвласників, передбачені в абзацах четвертому - восьмому пункту 22 цієї глави, якщо співвласником є юридична особа - резидент, в абзацах четвертому - дев’ятому пункту 24 цієї глави, якщо співвласником є юридична особа - нерезидент, в абзацах четвертому, п’ятому пункту 23 цієї глави, якщо співвласником є фізична особа;

інші документи, визначені законодавством України.

Якщо повноваження щодо управління рахунком у цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, на підставах, визначених законодавством, здійснюються одним із співвласників, картки із зразками підписів розпорядників рахунку щодо всіх співвласників (крім співвласника, який за згодою всіх співвласників здійснює повноваження щодо управління їх спільним рахунком у цінних паперах) не подаються.

Якщо повноваження щодо управління рахунком у цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, на підставах, визначених законодавством, здійснюються одним із співвласників або їх загальним представником як керуючим рахунком, то відносно такої особи подаються документи, визначені абзацами другим - четвертим пункту 13 цієї глави, а також, якщо цією особою є загальний представник співвласників, - абзацом п'ятим пункту 13 цієї глави.

{Абзац сьомий пункту 26 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

Кожен із співвласників має право на отримання виписки з рахунку в цінних паперах співвласників щодо належних особі цінних паперів із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) співвласників та інформації, що права на цінні папери обліковуються на рахунку співвласників.

{Пункт 26 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

У разі якщо картка із зразком підпису співвласника (фізичної особи або юридичної особи, яка не використовує печатку(и)) відповідно до цього пункту не надавалась депозитарній установі, підпис співвласника на запиті щодо надання вищевказаної виписки має бути засвідчений нотаріально або запит має бути підписаний у присутності уповноваженого працівника депозитарної установи.

{Пункт 26 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

27. Для обліку прав на цінні папери, у відношенні яких здійснюється управління за договором про управління цінними паперами (далі - договір про управління), відкрити в депозитарній установі рахунок у цінних паперах юридичній або фізичній особі, що є установником управління, може управитель, з яким укладений цей договір.

Управитель у відношенні прав на цінні папери, переданих йому в управління, протягом дії договору про управління є керуючим рахунком установника управління. Протягом дії цього договору чи до отримання від установника управління письмового розпорядження про припинення (відміну) усіх або певних повноважень управителя всі операції щодо переданих в управління цінних паперів здійснюються депозитарною установою виключно за розпорядженнями керуючого рахунком - управителя.

28. Зберігачем Накопичувального фонду може бути виключно банк, який має ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи та діяльності зі зберігання активів пенсійних фондів, з яким виконавчою дирекцією Пенсійного фонду укладені договір про зберігання пенсійних активів, схвалений Радою Накопичувального фонду, та договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, що є невід’ємною частиною договору про зберігання пенсійних активів.

{Абзац перший пункту 28 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

Зберігачем Накопичувального фонду не може бути депозитарна установа, яка є:

пов’язаною особою аудитора Накопичувального фонду та його пов’язаних осіб;

пов'язаною особою компаній з управління активами, з якими виконавчою дирекцією Пенсійного фонду укладені договори про управління пенсійними активами, та їх пов'язаних осіб;

кредитором органів Пенсійного фонду або компаній з управління активами, з якими виконавчою дирекцією Пенсійного фонду укладені договори про управління пенсійними активами.

Виконання депозитарною установою функцій зберігача Накопичувального фонду не може поєднуватися з виконанням функцій з управління пенсійними активами Накопичувального фонду.

29. Накопичувальний фонд повинен мати рахунок у цінних паперах тільки в одній депозитарній установі (з якою укладений договір про зберігання пенсійних активів). Пенсійні активи Накопичувального фонду у формі цінних паперів зберігаються тільки в цій депозитарній установі.

Рахунок у цінних паперах відкривається на ім’я Накопичувального фонду. Керуючими цим рахунком можуть бути тільки компанії з управління активами, які здійснюють управління пенсійними активами Накопичувального фонду, на строк своїх повноважень щодо управління пенсійними активами та у розрізі за активами, що інвестуються кожною з компаній з управління активами, та пенсійних активів у цінних паперах, які перебувають у їх управлінні, що обов'язково повинно бути зазначено в договорі про управління пенсійними активами, що укладається між виконавчою дирекцією Пенсійного фонду та цією компанією.

30. Для відкриття рахунку в цінних паперах Накопичувальному фонду компанія з управління активами, що здійснює управління активами Накопичувального фонду (керуючий рахунком), подає депозитарній установі такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

{Абзац третій пункту 30 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

анкету керуючого рахунком (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

{Абзац четвертий пункту 30 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

копію свідоцтва про державну реєстрацію фінансової установи, видану Накопичувальному фонду, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені Накопичувального фонду без довіреності;

копію зареєстрованого установчого документа керуючого рахунком або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому абзацом четвертим пункту 3 цієї глави;

{Абзац сьомий пункту 30 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені керуючого рахунком без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком, і засвідчену печаткою керуючого рахунком, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені керуючого рахунком без довіреності;

копію договору про управління пенсійними активами Накопичувального фонду;

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);

копію інвестиційної декларації Накопичувального фонду;

оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок Накопичувального фонду, та номер цього рахунку;

{Абзац тринадцятий пункту 30 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

картку зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком;

інші документи, визначені законодавством України.

31. Зберігачем пенсійного фонду може бути виключно банк, який має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи та діяльності із зберігання активів пенсійних фондів.

Зберігачем пенсійного фонду не може бути депозитарна установа, яка є пов'язаною особою пенсійного фонду, з радою якого укладено договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, засновників і аудитора такого фонду та їх пов'язаних осіб.

Зберігач пенсійного фонду не може здійснювати управління активами створеного ним корпоративного пенсійного фонду, а також бути кредитором адміністратора або осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, з якими ним укладено договір про обслуговування пенсійного фонду.

Пенсійний фонд повинен мати рахунок у цінних паперах тільки в одній депозитарній установі (з якою укладений договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем). Пенсійні активи пенсійного фонду у формі цінних паперів зберігаються тільки у цій депозитарній установі.

32. Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від імені пенсійного фонду укладається радою цього фонду. Рахунок у цінних паперах відкривається на ім'я пенсійного фонду. Керуючими цим рахунком можуть бути тільки компанії з управління активами, які здійснюють управління активами пенсійного фонду, на строк своїх повноважень щодо управління активами цього фонду та у розрізі за активами, що інвестуються кожною з компаній з управління активами, та пенсійних активів у цінних паперах, які перебувають у їх управлінні, що обов'язково повинно бути зазначено в договорі про управління активами пенсійного фонду, що укладається між пенсійним фондом та цією компанією.

33. Для відкриття рахунку в цінних паперах пенсійному фонду компанія з управління активами, що здійснює управління активами пенсійного фонду (керуючий рахунком), подає депозитарній установі такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

{Абзац третій пункту 33 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

анкету керуючого рахунком (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

{Абзац четвертий пункту 33 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

копію свідоцтва про державну реєстрацію фінансової установи, видану пенсійному фонду, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

копію зареєстрованого статуту пенсійного фонду або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому абзацом четвертим пункту 3 цієї глави;

{Абзац шостий пункту 33 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені пенсійного фонду без довіреності;

копію зареєстрованого установчого документа керуючого рахунком або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому абзацом четвертим пункту 3 цієї глави;

{Абзац восьмий пункту 33 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені керуючого рахунком без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком, і засвідчену печаткою керуючого рахунком, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені керуючого рахунком без довіреності;

копію договору про управління активами пенсійного фонду;

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);

копію інвестиційної декларації пенсійного фонду;

оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок пенсійного фонду, та номер цього рахунку;

{Абзац чотирнадцятий пункту 33 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком;

інші документи, визначені законодавством України.

34. Депозитарієм інвестиційного (взаємного) фонду може бути тільки банк, який має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи.

Депозитарна установа, що є депозитарієм інвестиційного (взаємного) фонду, не може бути засновником, інвестиційним керуючим і кредитором цього інвестиційного фонду.

Інвестиційний фонд повинен мати рахунок у цінних паперах тільки в одній депозитарній установі. Усі права на цінні папери, що належать інвестиційному (взаємному) фонду, обов'язково повинні зберігатися та обліковуватись в одній депозитарній установі.

35. Від імені інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунку в цінних паперах укладає інвестиційний керуючий такого фонду. Рахунок у цінних паперах відкривається на ім'я інвестиційного фонду. Керуючим цим рахунком може бути тільки інвестиційний керуючий на строк своїх повноважень щодо управління цим інвестиційним фондом, що зазначається в договорі про управління інвестиційним фондом.

36. Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах для обслуговування цінних паперів взаємного фонду інвестиційної компанії укладається інвестиційною компанією. Рахунок у цінних паперах відкривається на ім'я інвестиційної компанії. На ім'я інвестиційної компанії відкриваються окремі рахунки в цінних паперах як для кожного взаємного фонду, так і для самої інвестиційної компанії як торговця цінними паперами.

Права на цінні папери кожного взаємного фонду і самої інвестиційної компанії повинні обліковуватися депозитарною установою на цих рахунках у цінних паперах окремо.

37. У договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах, який укладається для обслуговування цінних паперів інвестиційного (взаємного) фонду, крім інших передбачених законодавством умов, зазначаються:

умови і порядок участі депозитарію інвестиційного (взаємного) фонду в проведенні регулярних розрахунків вартості чистих активів інвестиційного фонду чи взаємного фонду інвестиційної компанії та відповідальність депозитарію інвестиційного (взаємного) фонду за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо участі в цьому;

зобов'язання депозитарію інвестиційного (взаємного) фонду стосовно надання звітів та порядок надання звітів щодо операцій з цінними паперами інвестиційного фонду його спостережній раді, а для взаємного фонду інвестиційної компанії - наглядовій раді, якщо інвестиційна компанія - акціонерне товариство, або ревізійній комісії, якщо інвестиційна компанія - товариство з обмеженою відповідальністю;

зобов'язання про дотримання сторонами встановлених законодавством обмежень щодо діяльності з цінними паперами, зазначених законодавством для інвестиційних (взаємних) фондів.

38. Інвестиційний керуючий зобов'язаний протягом п'яти робочих днів повідомляти депозитарію інвестиційного (взаємного) фонду про всі зміни, що відбулися у складі засновників та афілійованих осіб інвестиційного фонду.

39. У разі отримання розпорядження від інвестиційного керуючого (інвестиційної компанії), унаслідок виконання якого виникає порушення обмежень, передбачених законодавством для інвестиційних (взаємних) фондів, депозитарій інвестиційного (взаємного) фонду зобов'язаний надати ініціатору цього розпорядження письмову відмову щодо його виконання з обґрунтуванням причини відмови.

40. Для відкриття рахунку в цінних паперах інвестиційному фонду інвестиційний керуючий подає депозитарній установі такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

{Абзац третій пункту 40 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

анкету керуючого рахунком (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

{Абзац четвертий пункту 40 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

копії зареєстрованих установчих документів інвестиційного фонду та інвестиційного керуючого або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому абзацом четвертим пункту 3 цієї глави;

{Абзац п'ятий пункту 40 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені інвестиційного фонду та інвестиційного керуючого без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційного керуючого, і засвідчену печаткою інвестиційного керуючого, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені інвестиційного керуючого без довіреності;

оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок інвестиційного фонду, та номер цього рахунку;

{Абзац восьмий пункту 40 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

картку зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки інвестиційного керуючого, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційного керуючого;

копію договору з інвестиційним керуючим про управління інвестиційним фондом;

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, видану інвестиційному керуючому;

копію інвестиційної декларації та інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, зареєстровану Комісією;

перелік засновників та інших афілійованих осіб інвестиційного фонду, засвідчений інвестиційним керуючим;

інші документи, визначені законодавством України.

41. Для відкриття рахунку в цінних паперах своєму взаємному фонду інвестиційна компанія подає депозитарній установі такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

{Абзац третій пункту 41 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

копію зареєстрованих установчих документів інвестиційної компанії або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому абзацом четвертим пункту 3 цієї глави;

{Абзац четвертий пункту 41 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені інвестиційної компанії без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційної компанії, і засвідчену печаткою інвестиційної компанії, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені інвестиційної компанії без довіреності;

оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок взаємного фонду інвестиційної компанії, та номер цього рахунку;

{Абзац сьомий пункту 41 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки інвестиційної компанії, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами інвестиційної компанії;

копію положення про взаємний фонд;

копію інвестиційної декларації та інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, зареєстровану Комісією;

інші документи, визначені законодавством України.

42. Зберігачем активів ІСІ може бути депозитарна установа, що має ліцензію на провадження діяльності зі зберігання активів ІСІ.

Права на цінні папери, що становлять активи ІСІ з приватним розміщенням, у разі неукладення з депозитарною установою договору на обслуговування активів ІСІ можуть обліковуватися на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного з корпоративним інвестиційним фондом або компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду, у депозитарній установі, що не має ліцензії на провадження діяльності зі зберігання активів ІСІ.

Зберігачем активів ІСІ не можуть бути пов'язані особи компанії з управління активами, аудитора (аудиторської фірми), оцінювача майна ІСІ, Центрального депозитарію. Права на активи ІСІ, у тому числі венчурних, у формі емісійних цінних паперів мають обліковуватися на рахунку в цінних паперах, відкритому для такого ІСІ у депозитарній установі. Кожен корпоративний або пайовий інвестиційний фонд у разі укладення з депозитарною установою договору на обслуговування активів ІСІ повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий для такого фонду тільки в цій депозитарній установі - зберігача активів ІСІ.

{Абзац третій пункту 42 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

43. Для корпоративного інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунку в цінних паперах укладається між депозитарною установою та наглядовою радою корпоративного інвестиційного фонду.

Рахунок у цінних паперах корпоративного інвестиційного фонду відкривається на ім'я корпоративного інвестиційного фонду.

44. Для пайового інвестиційного фонду договір про обслуговування рахунку в цінних паперах укладається між депозитарною установою та компанією з управління активами такого фонду.

Рахунок у цінних паперах пайового інвестиційного фонду відкривається на ім'я компанії з управління активами. В одній депозитарній установі на ім'я компанії з управління активами, крім рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що належать самій компанії з управління активами, можуть відкриватися окремі рахунки в цінних паперах для створених нею пайових інвестиційних фондів на підставі окремих договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Щодо кожного пайового інвестиційного фонду, обслуговування якого здійснює зберігач, в інформації про депонента, що вноситься до системи депозитарного обліку, вказуються:

в інформації про найменування депонента - повне та скорочене (за наявності) найменування відповідного пайового інвестиційного фонду та повне і скорочене (за наявності) найменування компанії з управління активами, яка його створила;

в інформації про код за ЄДРПОУ депонента - реєстраційний код відповідного пайового інвестиційного фонду за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ) та код за ЄДРПОУ компанії з управління активами, яка створила такий фонд.

45. Керуючим рахунком корпоративного інвестиційного фонду може бути тільки компанія з управління активами цього ІСІ протягом строку дії своїх повноважень щодо управління активами такого ІСІ.

У договорі про управління активами, що укладається між корпоративним інвестиційним фондом та компанією з управління активами, повинно бути зазначено, що компанія з управління активами визначається керуючим рахунком цього фонду.

46. Для відкриття рахунку в цінних паперах корпоративного інвестиційного фонду компанія з управління активами цього фонду (керуючий рахунком) подає депозитарній установі такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

{Абзац третій пункту 46 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

анкету керуючого рахунком (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

{Абзац четвертий пункту 46 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

копію свідоцтва про внесення корпоративного інвестиційного фонду до ЄДРІСІ;

копії зареєстрованих установчих документів корпоративного інвестиційного фонду та керуючого рахунком або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому абзацом четвертим пункту 3 цієї глави;

{Абзац шостий пункту 46 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені корпоративного інвестиційного фонду та керуючого рахунком без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком, і засвідчену печаткою керуючого рахунком, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені керуючого рахунком без довіреності;

оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок корпоративного інвестиційного фонду, та номер цього рахунку;

{Абзац дев’ятий пункту 46 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки керуючого рахунком, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком;

копію договору з компанією з управління активами цього фонду;

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої керуючому рахунком;

копію зареєстрованого регламенту корпоративного інвестиційного фонду (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ);

{Абзац тринадцятий пункту 46 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

перелік пов'язаних осіб корпоративного інвестиційного фонду, засвідчений керуючим рахунком (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ);

{Абзац чотирнадцятий пункту 46 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

інші документи, визначені законодавством України.

47. Для відкриття рахунку в цінних паперах пайового інвестиційного фонду компанія з управління активами цього фонду подає депозитарній установі такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

{Абзац третій пункту 47 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

копію свідоцтва про внесення пайового інвестиційного фонду в ЄДРІСІ;

копію зареєстрованих установчих документів компанії з управління активами або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому абзацом четвертим пункту 3 цієї глави;

{Абзац п'ятий пункту 47 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені компанії з управління активами без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами компанії з управління активами, і засвідчену печаткою компанії з управління активами, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені компанії з управління активами без довіреності;

оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок компанії з управління активами, та номер цього рахунку;

{Абзац восьмий пункту 47 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої компанії з управління активами;

копію зареєстрованого регламенту пайового інвестиційного фонду (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ);

{Абзац десятий пункту 47 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

перелік пов'язаних осіб компанії з управління активами, засвідчений компанією з управління активами (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ);

{Абзац одинадцятий пункту 47 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки компанії з управління активами, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами компанії з управління активами;

інші документи, визначені законодавством України.

У разі відкриття в депозитарній установі на ім’я компанії з управління активами другого та кожного наступного рахунку в цінних паперах створеним цією компанією з управління активами пайовим інвестиційним фондам подання копій зареєстрованих установчих документів компанії з управління активами, засвідчених органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально, не є обов’язковим. У такому випадку компанією з управління активами може подаватись зареєстрована копія установчих документів, засвідчена у порядку, передбаченому цим Положенням.

{Пункт 47 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

48. Активи ФБУ у формі цінних паперів, визначених Законом України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд»», мають зберігатися в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах, відкритому на ім'я уповноваженого банку, що створив цей ФБУ.

49. В одній депозитарній установі на ім'я уповноваженого банку, крім рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери, що належать самому уповноваженому банку, можуть відкриватися окремі рахунки в цінних паперах для обліку прав на цінні папери, які є активами створених ним ФБУ, у тому числі тих, які є забезпеченням для проведення розрахунків за припиненими договорами довірчого управління.

{Абзац перший пункту 49 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

Уповноважений банк надає розпорядження та отримує звіти за такими рахунками у цінних паперах, виконує інші дії згідно з умовами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та/або внутрішніх документів депозитарної установи відповідно до законодавства.

Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах для обліку прав на цінні папери ФБУ укладається між уповноваженим банком та депозитарною установою.

50. Для відкриття рахунку в цінних паперах для обліку прав на цінні папери, які є активами створеного уповноваженим банком ФБУ, уповноважений банк цього фонду подає депозитарній установі, такі документи:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

{Абзац третій пункту 50 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

копію зареєстрованих установчих документів уповноваженого банку або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому абзацом четвертим пункту 3 цієї глави;

{Абзац четвертий пункту 50 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені уповноваженого банку без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами уповноваженого банку, і засвідчену печаткою уповноваженого банку, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені уповноваженого банку без довіреності;

оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок уповноваженого банку, та номер цього рахунку;

{Абзац сьомий пункту 50 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

копію правил ФБУ;

картку зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки уповноваженого банку, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами уповноваженого банку;

інші документи, визначені законодавством України.

51. Якщо облік прав на активи ФБУ, створеного уповноваженим банком, здійснює депозитарна установа, якою є сам уповноважений банк, рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери такого ФБУ відкривається на підставі наказу керівника цієї юридичної особи.

Керівник юридичної особи повинен наказом призначити не менше двох розпорядників таким рахунком у цінних паперах депозитарної установи - уповноваженого банку, які не є працівниками депозитарного підрозділу депозитарної установи.

До наказу додаються:

анкета рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

{Абзац четвертий пункту 51 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

картка зі зразками підписів розпорядників власним рахунком у цінних паперах, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами депозитарної установи - уповноваженого банку;

копія правил ФБУ.

52. Депозитарна установа може відкрити власний рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери, що належать їй як власнику.

Депозитарна установа відкриває власний рахунок у цінних паперах на підставі наказу керівника юридичної особи - депозитарної установи.

Керівник юридичної особи повинен наказом призначити не менше двох розпорядників рахунком у цінних паперах депозитарної установи, які не є працівниками депозитарного підрозділу депозитарної установи.

До наказу додаються:

анкета рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

{Абзац п'ятий пункту 52 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

картка із зразками підписів розпорядників власним рахунком у цінних паперах, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи - депозитарної установи.

53. Цінні папери, що належать депоненту-боржнику, з метою виконання зобов’язань перед кредитором можуть бути у випадках, передбачених законодавством, внесені на депозит нотаріуса шляхом зарахування прав на цінні папери кредитора на відкритий нотаріусом у депозитарній установі окремий рахунок у цінних паперах на ім’я нотаріуса з позначкою «депозит нотаріуса». Облік таких цінних паперів, прав на такі цінні папери ведеться депозитарною установою в розрізі кредиторів.

Цінні папери, внесені на депозит нотаріуса, можуть бути обтяжені у передбачених законом випадках.

54. У договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах, що укладається між нотаріусом та депозитарною установою, повинно бути зазначено, що депозитарна установа на рахунку в цінних паперах, відкритому на ім’я нотаріуса з позначкою «депозит нотаріуса», веде облік цінних паперів, прав на цінні папери, що належать кредитору(ам).

У разі внесення цінних паперів на депозит нотаріуса відповідному кредиторові належать у сукупності всі права на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах нотаріуса, у розрізі цього кредитора, а також усі права за цими цінними паперами.

{Абзац другий пункту 54 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

55. Для відкриття рахунку в цінних паперах для обліку прав на цінні папери кредиторів, що внесені на депозит відповідного нотаріуса, нотаріус подає депозитарній установі:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету(и) рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

{Абзац третій пункту 55 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

копію свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

довідку з Єдиного реєстру нотаріусів;

документи, передбачені в абзацах четвертому, п’ятому пункту 23 цієї глави;

копію документа, що підтверджує взяття на облік нотаріуса як платника податків;

оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку.

{Абзац восьмий пункту 55 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

56. Центральний депозитарій відкриває на ім'я депозитарної установи один рахунок у цінних паперах, на якому відокремлено зберігаються та обліковуються цінні папери, права на які належать депонентам цієї депозитарної установи та самій депозитарній установі як юридичній особі. Відкриття такого рахунку здійснюється Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до законодавства України.

57. Центральний депозитарій відкриває емітенту рахунок у цінних паперах, на якому відокремлено в розрізі випусків цінних паперів зберігаються та обліковуються цінні папери, що:

підлягають розміщенню;

погашаються емітентом чи викуплені емітентом з метою подальшого продажу або анулювання;

нерозміщені чи несплачені особами, що придбали цінні папери в період розміщення;

належать власникам, які обслуговувались депозитарною установою, що припинила провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, або зберігачем цінних паперів, що провадив професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність зберігача цінних паперів відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», на підставі укладеного з емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, щодо яких емітентом відповідно до вимог законодавства не укладено договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з новою депозитарною установою;

{Пункт 57 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

переказані на рахунок у цінних паперах емітента при обслуговуванні корпоративних операцій емітента:

внаслідок конвертації на цінні папери іншого випуску цього емітента, а також при конвертації акцій - на акції цього емітента - акціонерного товариства та іншого акціонерного товариства за результатом його виділу з емітента - акціонерного товариства або на акції (частки/паї) товариства (товариств) - правонаступника(ів) за результатом припинення емітента - акціонерного товариства внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення;

як такі, що не підлягають конвертації при припиненні акціонерного товариства-емітента внаслідок злиття, приєднання, власником яких є інше акціонерне товариство, що бере участь у злитті, приєднанні разом з товариством-емітентом;

як такі, що не підлягають конвертації при припиненні акціонерного товариства внаслідок його приєднання до акціонерного товариства - емітента, власником яких було товариство, що приєднується.

Забезпечення відокремленого в розрізі випусків цінних паперів обліку вказаних у цьому пункті цінних паперів здійснюється Центральним депозитарієм відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію.

Відкриття рахунку в цінних паперах емітенту, у тому числі емітенту - акціонерному товариству, що перебуває на стадії створення, здійснюється Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до законодавства України.

Рахунок у цінних паперах емітента - акціонерного товариства, що перебуває на стадії створення, починає функціонувати як рахунок у цінних паперах юридичної особи тільки після державної реєстрації юридичної особи в установленому законодавством порядку та одержання Центральним депозитарієм документів згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до законодавства України. У разі відмови в державній реєстрації або в інших випадках, передбачених законодавством, цей рахунок закривається в порядку, передбаченому цим Положенням, та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.

58. У разі призначення емітентом керуючого рахунком Центральному депозитарію повинні бути надані документи згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію з урахуванням вимог, визначених пунктом 13 цієї глави. Емітент має право розділити повноваження з управління рахунком у цінних паперах серед декількох керуючих рахунком. Різним керуючим рахунком не можуть делегуватися однакові повноваження. При цьому за певним випуском цінних паперів може бути визначений тільки один керуючий рахунком.

Керуючим рахунком у цінних паперах емітента - корпоративного інвестиційного фонду може бути тільки та компанія з управління активами, з якою цим фондом укладений договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, або торговець цінними паперами на підставі визначеного законодавством правочину.

Повноваження керуючого рахунком (склад, зміст та час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та емітента) визначаються у довіреності, договорі доручення, договорі андеррайтингу, договорі про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, в інших цивільно-правових договорах.

59. Для обліку цінних паперів, які відповідно до встановленої законом компетенції зберігаються у Центральному депозитарії та використовуються кліринговою установою або Розрахунковим центром для створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов’язань за договорами щодо цінних паперів (клірингового забезпечення), Центральний депозитарій на підставі договору про обслуговування клірингової установи або договору про обслуговування Розрахункового центру відкриває цим особам рахунки у цінних паперах. Відкриття таких рахунків Центральним депозитарієм здійснюється згідно з Правилами Центрального депозитарію відповідно до законодавства України. Права на такі цінні папери обліковуються кліринговою установою або Розрахунковим центром як депозитарними установами на рахунках у цінних паперах, відкритих на ім`я відповідно клірингової установи або Розрахункового центру.

Цінні папери, що зараховані на рахунок клірингової установи або Розрахункового центру як клірингове забезпечення для гарантування проведення розрахунків та права на які обліковуються кліринговою установою або Розрахунковим центром як депозитарною установою, не входять до складу власних активів відповідно клірингової установи або Розрахункового центру. Зарахування на рахунок клірингової установи або Розрахункового центру цінних паперів, що використовуються кліринговою установою або Розрахунковим центром для клірингового забезпечення, не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами до клірингової установи або Розрахункового центру.

Права на цінні папери та цінні папери, що використовуються кліринговою установою або Розрахунковим центром для клірингового забезпечення, можуть обліковуватися на рахунках у цінних паперах власників цих цінних паперів в обраних ними депозитарних установах та на рахунках таких депозитарних установ у Центральному депозитарії із зазначенням відповідного режиму обтяження цих цінних паперів зобов’язаннями.

60. Центральний депозитарій відкриває рахунок у цінних паперах депозитарію іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до законодавства та умов договору про кореспондентські відносини, укладеного між ними, для зберігання та обліку цінних паперів українських емітентів, щодо яких Комісією видано дозвіл на їх розміщення та/або обіг за межами України і обіг яких здійснюється за межами України.

Договір про кореспондентські відносини укладається з дотриманням вимог законодавства учасниками кореспондентських відносин.

Учасники кореспондентських відносин можуть обрати право держави, що застосовується до договору про кореспондентські відносини.

61. Внутрішніми документами Центрального депозитарію/депозитарної установи може бути передбачено подання анкети рахунку в цінних паперах, анкети керуючого рахунком, анкети розпорядника рахунку в цінних паперах у формі паперового документа або формування їх у формі електронного документа.

Анкета рахунку в цінних паперах, анкета керуючого рахунком, анкета розпорядника рахунку в цінних паперах формуються Центральним депозитарієм/депозитарною установою самостійно у формі електронного документа на підставі документів, отриманих від клієнта/депонента/керуючого рахунком (представника клієнта/депонента/керуючого рахунком). У такому разі внутрішніми документами Центрального депозитарію/депозитарної установи має бути передбачений порядок ознайомлення клієнта/депонента/керуючого рахунком (представника клієнта/депонента/керуючого рахунком) з даними відповідної анкети, сформованої у формі електронного документа.

У разі якщо внутрішніми документами Центрального депозитарію/депозитарної установи передбачено подання анкети рахунку в цінних паперах, анкети керуючого рахунком, анкети розпорядника рахунку в цінних паперах у формі паперового документа, вони оформлюються згідно зі зразками, встановленими внутрішніми документами Центрального депозитарію/депозитарної установи, та зберігаються разом з іншими документами, що подаються до Центрального депозитарію/депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах.

{Пункт 61 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

62. У разі призначення депонентом депозитарної установи керуючого(их) рахунком анкета(и) рахунку в цінних паперах має (мають) містити інформацію про керуючого(их) рахунком. Анкета(и) цього (цих) керуючого(их) рахунком має (мають) містити інформацію про обсяг повноважень цього (цих) керуючого(их) рахунком та термін їх дії. Анкета(и) цього (цих) керуючого(их) рахунком має (мають) бути надана(і) до депозитарної установи у разі, якщо внутрішніми документами депозитарної установи передбачено її (їх) подання у формі паперового документа. Вимога щодо унесення до анкети керуючого рахунком інформації про обсяг його повноважень та термін їх дії не поширюється на анкету керуючого рахунком держави. У разі складання анкети рахунку в цінних паперах у формі паперового документа анкети керуючих рахунком у формі паперових документів повинні зберігатися разом з такою анкетою.

{Абзац перший пункту 62 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

Анкета рахунку в цінних паперах (крім анкети рахунку фізичної особи), анкета керуючого рахунком мають містити інформацію щодо розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах. Якщо депонентом, керуючим рахунком є фізична особа, ця особа одночасно набуває статусу розпорядника рахунку в цінних паперах. Інформація щодо розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах може міститися в анкеті розпорядника рахунку в цінних паперах. У разі окремого оформлення анкета(и) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах повинна(і) зберігатися разом з анкетою рахунку в цінних паперах, анкетою керуючого рахунком.

{Абзац другий пункту 62 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

Вимоги щодо відображення в анкеті рахунку в цінних паперах інформації про керуючого рахунком, розпорядника рахунком не застосовуються у випадку призначення керуючим рахунком депонента уповноваженої особи Фонду.

{Пункт 62 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

Призначення керуючого рахунком клієнтом Центрального депозитарію здійснюється згідно з внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до законодавства України.

Анкета рахунку в цінних паперах депонента має містити інформацію щодо порядку та строку перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до закону, за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, адресу електронної пошти та/або номер контактного мобільного телефону депонента для забезпечення у встановленому законодавством порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, а також інформацію щодо використання/невикористання депонентом - юридичною особою печатки.

{Абзац п’ятий пункту 62 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017, № 451 від 10.07.2018}

63. Анкета рахунку в цінних паперах держави оформлюється у розрізі випусків цінних паперів окремо за кожним об'єктом управління державної власності, що належить державі, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах держави в депозитарній установі. Кожна анкета рахунку в цінних паперах держави має містити інформацію про керуючого рахунком - суб'єкта управління, який виконує функції з управління цінними паперами, зазначеними в цій анкеті, та про обсяг його повноважень і термін їх дії.

{Абзац перший пункту 63 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

Анкета рахунку в цінних паперах нотаріуса оформлюється у розрізі випусків цінних паперів, внесених на депозит нотаріуса, окремо за кожним кредитором, якому належать у сукупності всі права на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах нотаріуса, а також усі права за цими цінними паперами. Кожна анкета рахунку в цінних паперах має містити інформацію про нотаріуса, кредитора та цінні папери, всі права на які та всі права за якими належать цьому кредиторові.

64. Реквізити анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком/анкети розпорядника рахунку в цінних паперах можуть бути доповнені за письмовим погодженням з депонентом або керуючим рахунком у межах їх повноважень.

Унесення змін до відповідної анкети здійснюється на підставі:

розпорядження депонента або керуючого рахунком депонента;

розпорядження емітента цінних паперів, з яким укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до нормативно-правового акта Комісії, яким встановлений порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування в бездокументарну форму існування, у випадках, передбачених цим Положенням;

переоформленої анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком/анкети розпорядника рахунку в цінних паперах. Відповідна анкета подається, якщо внутрішніми документами депозитарної установи передбачено її подання у формі паперового документа (попередня анкета у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи, переміщується на зберігання до архіву депозитарної установи);

{Абзац п’ятий пункту 64 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

оригіналів або належним чином засвідчених копій документів, які підтверджують відповідні зміни.

Якщо в анкеті рахунку в цінних паперах, анкеті керуючого рахунком змінюється інформація про розпорядника рахунку в цінних паперах, яка міститься в картці із зразками підпису цього розпорядника рахунку, або у випадку зміни розпорядника рахунку до письмового розпорядження щодо внесення змін до відповідної анкети та документів, що підтверджують зміну інформації про розпорядника рахунку, додається:

{Абзац сьомий пункту 64 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи - резидента - картка зі зразками підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи. У разі невикористання печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника депозитарної установи або засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій;

{Абзац восьмий пункту 64 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи - нерезидента - картка зі зразками підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її наявності), нотаріально засвідчена;

якщо розпорядником рахунку виступає депонент чи керуючий рахунком, що є фізичними особами, - картка зі зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності працівника депозитарної установи або засвідчена нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій.

{Абзац десятий пункту 64 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

Внесення змін до анкети рахунку клієнта/керуючого рахунком клієнта Центрального депозитарію здійснюється згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до законодавства України.

65. Інформація щодо обмежень прав за цінними паперами зазначається в системі депозитарного обліку депозитарної установи та Центрального депозитарію відповідно до Правил та інших внутрішніх документів (стандартів) Центрального депозитарію та/або внутрішніх документів депозитарної установи. Інформація щодо обмежень прав за цінними паперами може зазначатися в анкеті рахунку в цінних паперах.

{Абзац перший пункту 65 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

Встановлення та скасування відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента здійснюються депозитарними установами в системі депозитарного обліку в порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального депозитарію. У разі переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого емітентом на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, на рахунок у цінних паперах цього власника в обраній ним депозитарній установі, з якою цим власником укладений договір про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, а також у разі переведення прав на цінні папери на рахунок спадкоємця при спадкуванні скасування обмежень щодо врахування відповідних цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента здійснюється депозитарною установою перед проведенням списання прав на такі цінні папери з рахунку власника.

{Пункт 65 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

Встановлення та скасування обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах емітента - акціонерного товариства щодо юридичних осіб - акціонерів таких акціонерних товариств, які перебувають під їх контролем, на рахунках у цінних паперах яких у депозитарній установі обліковуються акції таких товариств, має здійснюватися депозитарними установами не пізніше закінчення операційного дня отримання відповідної інформації щодо цих осіб від Центрального депозитарію в порядку, визначеному внутрішніми документами депозитарної установи (якщо такі обмеження депозитарною установою ще не встановлено).

{Пункт 65 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

66. Закриття рахунків у цінних паперах відбувається за розпорядженням ініціатора депозитарної операції та здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України, відповідним договором з депонентом, клієнтом та згідно з внутрішніми документами депозитарної установи, Центрального депозитарію.

Рахунок у цінних паперах не може бути закритий, якщо на ньому обліковуються цінні папери, права на цінні папери.

2. Умови та порядок унесення змін до системи депозитарного обліку при обслуговуванні операцій щодо цінних паперів

1. Обслуговування операцій щодо цінних паперів, у тому числі обслуговування обігу цінних паперів, проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів, здійснюється Центральним депозитарієм, депозитарними установами шляхом проведення на рахунках у цінних паперах облікових операцій:

1) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовими біржами без додержання при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати»:

депозитарною установою - за розпорядженнями, що подаються кожним депонентом, що є стороною правочину, чи керуючими рахунками цих депонентів - у разі вчинення правочину щодо цінних паперів депонентами однієї депозитарної установи, або за розпорядженнями, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм або Національним банком України (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України), - у разі вчинення правочину депонентами різних депозитарних установ;

Центральним депозитарієм - за розпорядженнями клієнтів чи керуючих рахунками клієнтів;

2) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі чи поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати»:

Центральним депозитарієм - на підставі інформації, що подається Розрахунковим центром чи кліринговою установою, або на підставі інформації, що сформована Центральним депозитарієм (у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм) на підставі інформації від фондової біржі;

{Абзац другий підпункту 2 пункту 1 глави 2 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

депозитарною установою - за розпорядженням та/або повідомленням, що подаються Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію або Національним банком (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України) в установленому ним порядку;

3) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»:

Центральним депозитарієм - на підставі інформації від фондової біржі;

депозитарною установою - за розпорядженням та/або повідомленням, що подається Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію;

{Пункт 1 глави 2 розділу V доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

4) внаслідок виконання безумовної операції щодо цінних паперів відповідно до вимог законодавства (у разі спадкування та правонаступництва - за рахунками в цінних паперах спадкодавця/юридичної особи, що припинилася, рішення суду чи уповноваженого законом органу державної влади або його посадової особи тощо) - на підставі відповідних оригіналів документів або їх копій, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій;

{Підпункт 4 пункту 1 глави 2 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

5) у разі встановлення обмежень (блокування) або зняття обмеження (розблокування) прав на цінні папери відносно прав депонентів - за розпорядженнями депонентів, клієнтів чи керуючих рахунками депонентів, клієнтів. До розпоряджень, які подаються депозитарній установі, додаються оригінали документів або їх копії, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій (крім блокування цінних паперів, прав на цінні папери, що виставляються на продаж);

{Підпункт 5 пункту 1 глави 2 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

6) у разі розблокування цінних паперів/прав на цінні папери, що були заблоковані депозитарними установами на підставі розпоряджень депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів для виставлення цінних паперів на продаж:

на фондовій біржі або поза фондовою біржею з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», здійснюється Центральним депозитарієм на підставі інформації від Розрахункового центру, клірингової установи або фондової біржі (у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм), депозитарною установою - на підставі інформації від Центрального депозитарію;

на фондовій біржі без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», здійснюється Центральним депозитарієм на підставі інформації від фондової біржі, депозитарною установою - на підставі інформації від Центрального депозитарію;

{Пункт 1 глави 2 розділу V доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

7) у разі звернення заставодержателем стягнення на цінні папери, які є предметом застави, у позасудовому порядку (за наявності відповідного положення в договорі застави) - за розпорядженням, що подається заставодержателем (за умови ідентифікації заставодержателя відповідно до законодавства та отримання депозитарною установою від заставодержателя картки зі зразками підписів осіб, що мають право діяти від імені заставодержателя без довіреності, або їх уповноважених осіб) до депозитарної установи, в якій на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - заставодавця обліковуються права на заставлені цінні папери:

згідно з умовами відповідного договору між депонентом - заставодавцем, заставодержателем та депозитарною установою щодо звернення стягнення на предмет застави;

або на підставі наданих заставодержателем оригіналів (копій) таких документів:

договору застави;

повідомлення про порушення забезпеченого заставою зобов’язання, надісланого згідно зі статтею 27 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»;

розрахункового документа щодо надання послуг поштового зв'язку (касовий чек, розрахункова квитанція або довідка підприємства зв'язку) або іншого документа, що підтверджує надсилання зазначеного у попередньому абзаці повідомлення заставодавцю;

витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо заставодавця станом на дату надсилання повідомлення заставодержателем (якщо заставодавцем є резидент - юридична особа або фізична особа - підприємець);

документа, що свідчить про реєстрацію відомостей щодо звернення стягнення на заставлені цінні папери в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, за умови завершення 30-денного строку з моменту такої реєстрації;

договору купівлі-продажу цінних паперів, укладеного заставодержателем в установленому законодавством порядку від імені заставодавця та третьою особою (у разі звернення стягнення на цінні папери шляхом продажу предмета застави третій особі);

довідки заставодержателя, складеної у довільній формі станом на дату подання розпорядження, щодо підтвердження того, що заборгованість за правочином, зобов’язання за яким забезпечені заставою цінних паперів, непогашена, а правочин, на підставі якого виникло обтяження та зобов’язання за яким забезпечені заставою цінних паперів, є чинним та не визнаний недійсним в судовому порядку;

{Підпункт 7 пункту 1 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014, № 1772 від 27.10.2015; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 21.12.2017}

8) у разі внесення цінних паперів до статутного капіталу юридичної особи або повернення вкладу, внесеного до статутного капіталу у вигляді цінних паперів, у натуральній формі:

депозитарною установою - за розпорядженнями, що подаються кожним депонентом, що є стороною операції, чи керуючими рахунками цих депонентів - у разі якщо сторонами операції є депоненти однієї депозитарної установи, або за розпорядженнями, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм або Національним банком України (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України), - у разі якщо сторонами операції є депоненти різних депозитарних установ;

Центральним депозитарієм - за розпорядженнями клієнтів чи керуючих рахунками клієнтів;

{Пункт 1 глави 2 розділу V доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

9) у разі переведення прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку власника (співвласників)/нотаріуса в депозитарній установі, на рахунок у цінних паперах, відкритий цій особі в іншій депозитарній установі:

депозитарною установою - за розпорядженням власника (співвласників)/нотаріуса чи керуючого його рахунком;

Центральним депозитарієм - за розпорядженням депозитарних установ;

{Абзац третій підпункту 9 пункті 1 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

{Пункт 1 глави 2 розділу V доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

10) у разі переведення прав на акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, відповідно до абзацу третього частини першої статті 411 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»:

депозитарною установою, на рахунок у цінних паперах якої переказуються акції такого банку, - за розпорядженнями, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм. До розпорядження, що подається депонентом чи керуючим його рахунком, додається копія рішення Кабінету Міністрів України щодо участі держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку;

депозитарною установою, з рахунку в цінних паперах якої переказуються акції такого банку, - за розпорядженням Центрального депозитарію;

Центральним депозитарієм - за розпорядженням депозитарної установи, на рахунок у цінних паперах якої переказуються акції такого банку, та повідомленням Фонду про затвердження плану врегулювання, яким передбачено участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений рішенням Кабінету Міністрів України, до якого додається копія цього рішення;

{Пункт 1 глави 2 розділу V доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

11) у разі переведення прав на акції певного акціонерного товариства на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій цього товариства (далі - заявник вимоги) відповідно до статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»:

депозитарною установою, яка обслуговує рахунок у цінних паперах заявника вимоги, на цьому рахунку - за розпорядженням заявника вимоги та розпорядженням та/або повідомленням Центрального депозитарію, сформованим на підставі отриманого від відповідного товариства повідомлення про перерахування заявником вимоги банківській установі грошових сум у повному обсязі за акції, що ним придбаваються, на рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери цього товариства, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці, або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів) (далі - рахунок ескроу), за формою, встановленою внутрішніми документами Центрального депозитарію (далі - повідомлення про перерахування коштів). Разом з розпорядженням заявник вимоги надає депозитарній установі копію публічної безвідкличної вимоги про придбання ним акцій у всіх власників акцій товариства (далі - публічна безвідклична вимога). Розпорядження, що надається заявником вимоги, має містити наказ про зарахування/переказ на рахунок у цінних паперах заявника вимоги прав тільки на ті акції товариства, що придбаваються заявником вимоги;

депозитарними установами, які обслуговують рахунки в цінних паперах власників акцій відповідного товариства, в яких заявником вимоги придбаваються ці акції, та депозитаріями-кореспондентами, якщо на рахунках цих осіб обліковуються акції товариства, що придбаваються заявником вимоги, - за розпорядженням та/або повідомленням Центрального депозитарію;

Центральним депозитарієм - за розпорядженням депозитарної установи, яка обслуговує рахунок у цінних паперах заявника вимоги, та/або відповідним повідомленням цієї депозитарної установи, якщо всі акції, що придбаваються заявником вимоги обліковуються в цій депозитарній установі, на підставі отриманих від товариства повідомлення про перерахування коштів та документа від банківської установи, що підтверджує зарахування грошових сум за акції, що придбаваються, на рахунок ескроу (далі - документ банку про оплату акцій).

Зазначені операції мають бути виконані Центральним депозитарієм та відповідними депозитарними установами протягом трьох робочих днів з дня отримання Центральним депозитарієм від відповідного товариства повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій.

Якщо до початку проведення Центральним депозитарієм, депозитарними установами та депозитаріями-кореспондентами депозитарних операцій щодо переведення акцій, прав на акції на рахунок у цінних паперах заявника вимоги акції були заблоковані та/або права за акціями були обмежені, їх зарахування/переказ на рахунок у цінних паперах заявника вимоги та на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, в якій відкритий рахунок у цінних паперах заявника вимоги, здійснюється без збереження такого режиму блокування та/або обмеження.

{Пункт 1 глави 2 розділу V доповнено новим підпунктом 11 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 692 від 14.09.2017}

Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника здійснюється виключно депозитарними установами.

Право власності на цінні папери бездокументарної форми існування переходить до депонента - нового власника з моменту зарахування прав на ці цінні папери на його рахунок у цінних паперах у депозитарній установі. Не допускається зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента - нового власника без проведення їх списання (або переказу) з рахунку в цінних паперах депонента - попереднього власника в депозитарній установі.

У випадку переведення прав на цінні папери, що обмежені в обігу (крім випадку обмежень в обігу всього випуску відповідних цінних паперів), з рахунку в цінних паперах депонента в одній депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого депонента в іншій депозитарній установі до розпорядження на зарахування депозитарною установою прав на такі цінні папери додаються копії документів, що були підставою для встановлення депозитарною установою таких обмежень у системі депозитарного обліку, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою депозитарної установи, в якій на рахунку у цінних паперах депонента обліковуються права на цінні папери, що підлягають списанню. Передача документів, що були підставою для встановлення обмежень цінних паперів в обігу, здійснюється згідно з внутрішніми документами депозитарних установ з оформленням акта приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками депозитарної установи, що передає документи, та депозитарної установи, що приймає документи, депонентом або його уповноваженим представником, а також засвідчується печатками вказаних осіб (для юридичних осіб). По одному примірнику акта приймання-передавання надається депозитарним установам та депоненту (його уповноваженому представнику).

{Абзац двадцять п'ятий пункту 1 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

Обов’язок щодо складання акта приймання-передавання документів, що були підставою для встановлення обмежень цінних паперів в обігу, покладається на депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, з якого підлягають списанню права на цінні папери, що обмежені в обігу.

2. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно переказу цінних паперів українських емітентів з рахунку в цінних паперах депозитарної установи на рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспондента здійснюється тільки за умови наявності рішення Комісії про видачу дозволу на обіг цих цінних паперів за межами України.

Центральний депозитарій після отримання копії рішення Комісії про видачу дозволу на обіг цінних паперів українського емітента за межами України за розпорядженням депозитарної установи, що сформовано нею на підставі отриманого розпорядження від депонента - власника цих цінних паперів та розпорядження депозитарію-кореспондента на переказ цінних паперів українського емітента з рахунку цієї депозитарної установи на рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспондента в Центральному депозитарії, здійснює такий переказ лише у кількості цінних паперів відповідного випуску, що не призведе до перевищення їх загальної кількості на рахунках у цінних паперах усіх депозитаріїв-кореспондентів у Центральному депозитарії, кількості, зазначеної у дозволі на обіг таких цінних паперів українського емітента за межами України.

При отриманні Центральним депозитарієм розпорядження депозитарної установи та розпорядження депозитарію-кореспондента на переказ цінних паперів українського емітента з рахунку цієї депозитарної установи на рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспондента в Центральному депозитарії, виконання яких призведе до перевищення на рахунках у цінних паперах усіх депозитаріїв-кореспондентів у Центральному депозитарії кількості цінних паперів відповідного випуску, зазначеної у дозволі на обіг таких цінних паперів українського емітента за межами України, Центральний депозитарій відмовляє у виконанні таких розпоряджень та повідомляє про відмову у їх виконанні відповідну депозитарну установу та відповідного депозитарію-кореспондента, а депозитарна установа повідомляє про це свого депонента - власника цінних паперів, що дав розпорядження цій депозитарній установі на списання прав на такі цінні папери українського емітента зі свого рахунку в цінних паперах.

Загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних паперах усіх депозитаріїв-кореспондентів, відкритих у Центральному депозитарії, не може перевищувати кількість цінних паперів відповідного випуску, зазначену у відповідному дозволі Комісії.

3. Цінні папери іноземного емітента, що вводяться для обслуговування до депозитарної системи України, зараховуються на рахунки у цінних паперах депозитарних установ - клієнтів Центрального депозитарію, а права на ці цінні папери - на рахунки у цінних паперах депонентів за відповідними розпорядженнями клієнтів, депонентів чи керуючих їх рахунками після зарахування цих цінних паперів на рахунок у цінних паперах Центрального депозитарію, відкритий у депозитарії іноземної держави чи в міжнародній депозитарно-кліринговій установі, з яким (якою) Центральним депозитарієм встановлені кореспондентські відносини, або в установленому законодавством порядку на підставі депонування тимчасового глобального сертифіката або глобального сертифіката.

{Абзац перший пункту 3 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 740 від 04.06.2015}

Цінні папери іноземного емітента (крім облігацій міжнародних фінансових організацій), що вводяться для обслуговування до депозитарної системи України, зараховуються на рахунки у цінних паперах депозитарних установ у Центральному депозитарії, а права на ці цінні папери - у цих депозитарних установах на рахунки у цінних паперах депонентів (власників цінних паперів) як такі, що не допущені до обігу на території України (крім випадку, коли цінні папери відповідного випуску іноземного емітента допущені до обігу на території України згідно з рішенням Комісії).

{Абзац другий пункту 3 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 740 від 04.06.2015, № 914 від 21.12.2017}

4. Цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента, що обліковуються відповідно на рахунках у цінних паперах депозитарних установ у Центральному депозитарії та депонентів як такі, що не допущені до обігу на території України (заблоковані), можуть бути списані, переказані з них виключно у випадку проведення операцій, пов`язаних зі списанням цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави чи в міжнародній депозитарно-кліринговій установі, спадкуванням, правонаступництвом, виконанням рішення суду, поверненням вкладу учасника товариства в натуральній формі, переведенням депонентом прав на відповідні цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Якщо цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, то права на такі цінні папери мають обліковуватися на рахунках у цінних паперах депонентів з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями.

Цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента, що обліковуються відповідно на рахунках у цінних паперах депозитарних установ у Центральному депозитарії та депонентів як такі, що не допущені до обігу на території України, розблоковуються (обліковуються як такі, що допущені до обігу на території України) після отримання Центральним депозитарієм рішення Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України.

{Абзац другий пункту 4 глави 2 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 21.12.2017}

{Абзац третій пункту 4 глави 2 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 21.12.2017}

{Абзац четвертий пункту 4 глави 2 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 21.12.2017}

{Абзац п'ятий пункту 4 глави 2 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 21.12.2017}

{Абзац шостий пункту 4 глави 2 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 21.12.2017}

{Абзац сьомий пункту 4 глави 2 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 21.12.2017}

{Абзац восьмий пункту 4 глави 2 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 21.12.2017}

{Абзац дев'ятий пункту 4 глави 2 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 21.12.2017}

{Абзац десятий пункту 4 глави 2 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 21.12.2017}

5. Центральний депозитарій не пізніше одного робочого дня після отримання рішення Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України (але не раніше дати, з якої може здійснюватися обіг цінних паперів іноземного емітента) розблоковує цінні папери іноземного емітента на рахунках у цінних паперах відповідних депозитарних установ (у разі наявності таких цінних паперів на рахунках депозитарних установ) та надає їм розпорядження на розблокування прав на ці цінні папери на рахунках їх депонентів.

{Абзац перший пункту 5 глави 2 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 21.12.2017}

Розпорядження на розблокування прав на цінні папери мають бути виконані депозитарними установами (у разі наявності таких прав на цінні папери на рахунках депонентів) протягом одного робочого дня після їх отримання.

{Абзац третій пункту 5 глави 2 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 21.12.2017}

{Абзац четвертий пункту 5 глави 2 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 21.12.2017}

{Пункт 6 глави 2 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 21.12.2017}

{Пункт 7 глави 2 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 21.12.2017}

{Пункт 8 глави 2 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 21.12.2017}

{Пункт 9 глави 2 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 21.12.2017}

6. Наслідками виконання розпорядження стосовно обслуговування операцій щодо цінних паперів може бути зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, встановлення обмеження цінних паперів щодо обігу (блокування) або зняття таких обмежень (розблокування) на рахунках у цінних паперах, обмеження прав за цінними паперами або зняття таких обмежень.

7. Операція щодо блокування/розблокування цінних паперів, прав на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента, може здійснюватися за наслідком:

застави цінних паперів;

виставлення цінних паперів на продаж;

створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов’язань за договорами щодо цінних паперів (клірингового забезпечення для гарантування проведення розрахунків тощо);

виконання договорів, гарантованих цінними паперами;

інших обмежень щодо обігу цінних паперів, передбачених законодавством України;

виконання безумовної операції щодо цінних паперів.

8. Безумовні операції щодо цінних паперів/прав на цінні папери здійснюються на підставі наданих депозитарній установі та/або Центральному депозитарію оригіналів або копій таких документів:

постанови державного виконавця або інших документів виконавчого провадження, визначених Законом України «Про виконавче провадження»;

свідоцтва про право на спадщину та договору (правочину) про поділ спадкового майна (за наявності);

свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;

документів, що посвідчують виконання корпоративних операцій емітента (у випадках, передбачених законодавством);

розпорядження уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів (у зв'язку з визнанням їх емісії недійсною, припиненням акціонерного товариства чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду);

рішення Комісії щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного власника;

{Абзац сьомий пункту глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

копій документів, що підтверджують передачу майна юридичної особи, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів у процесі ліквідації юридичної особи, учасникам відповідної юридичної особи;

інших документів, визначених законодавством України.

Безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах щодо певної кількості прав на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах власника/нотаріуса, можуть здійснюватися тільки депозитарною установою.

Якщо зазначені вище документи не містять усіх необхідних реквізитів для виконання безумовної операції та/або їх оформлення не відповідає вимогам законодавства, Центральний депозитарій та/або депозитарна установа мають право вимагати надання необхідної інформації.

{Пункт глави 2 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

9. Безумовна операція щодо обмеження/зняття обмеження здійснення операцій з цінними паперами певного випуску здійснюється Центральним депозитарієм. Підставою для проведення Центральним депозитарієм таких операцій є оригінали або копії таких документів:

постанови уповноваженої особи Комісії про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів;

розпорядження уповноваженої особи Комісії про зупинення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, прийнятого на підставі рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною, про поновлення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, про зупинення обігу цінних паперів, про відновлення обігу цінних паперів;

рішення Комісії щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента;

публічної безвідкличної вимоги та копії договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок ескроу (далі - договір ескроу), повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій, наданих емітентом Центральному депозитарію;

{Пункт глави 2 розділу V доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 692 від 14.09.2017}

рішення Комісії щодо визнання емітента та його цінних паперів такими, що мають ознаки фіктивності, та включення його до Переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності;

інших документів, визначених законодавством України.

Безумовна операція щодо зняття обмеження здійснення операцій з цінними паперами певного випуску певного емітента, яке було встановлено відповідно до пункту 1 частини десятої статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», здійснюється Центральним депозитарієм протягом наступного операційного дня після спливу 90 календарних днів з дня отримання від такого емітента публічної безвідкличної вимоги у разі неотримання Центральним депозитарієм від цього емітента в зазначений строк повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій.

{Пункт глави 2 розділу V доповнено новим абзацом восьмим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 692 від 14.09.2017}

Для проведення Центральним депозитарієм операції щодо обмеження здійснення облікових операцій щодо розміщення та обігу цінних паперів корпоративного або пайового інвестиційного фонду при прийнятті рішення про його ліквідацію до Центрального депозитарію подаються такі документи:

повідомлення щодо прийнятого рішення про ліквідацію ІСІ з доданням:

розпорядження щодо обмеження здійснення облікових операцій з цінними паперами відповідного випуску, оформленого відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію;

для пайового інвестиційного фонду - протоколу або іншого документа, який містить рішення уповноваженого органу компанії з управління активами про прийняття відповідного рішення. У разі ліквідації пайового інвестиційного фонду до закінчення строку його діяльності, встановленого регламентом/здійснення розрахунків з учасниками іншими, ніж кошти, активами такого фонду додається(ються) копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) згоду всіх учасників пайового інвестиційного фонду на прийняття уповноваженим органом компанії з управління активами відповідного рішення (зазначений(і) документ(и) не подається(ються), якщо протокол або інший документ містить письмову згоду всіх учасників такого фонду).

Разом із зазначеними документами до Центрального депозитарію можуть подаватися інші додаткові (супровідні) документи.

Для корпоративного інвестиційного фонду не пізніше десяти робочих днів з дати прийняття рішення про його ліквідацію подається протокол (копія протоколу) загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду або рішення одноосібного учасника корпоративного інвестиційного фонду, оформлене ним письмово (у формі рішення, наказу тощо), або протокол засідання наглядової ради щодо прийняття відповідного рішення.

Центральний депозитарій не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідної(го) постанови чи розпорядження уповноваженої особи Комісії або рішення Комісії здійснює безумовну операцію щодо обмеження/зняття обмеження здійснення операцій з цінними паперами певного випуску, якщо цими документами не встановлена інша пізніша дата встановлення/зняття обмеження.

{Пункт глави 2 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

Центральний депозитарій протягом операційного дня, коли була проведена безумовна операція щодо обмеження/зняття обмеження здійснення операцій з цінними паперами певного випуску, надає депозитарним установам відповідне повідомлення про проведення такої операції. Копія документа, що є підставою для її проведення, розміщується на офіційному сайті Центрального депозитарію. У разі проведення Центральним депозитарієм операції щодо обмеження здійснення облікових операцій щодо розміщення та обігу цінних паперів корпоративного або пайового інвестиційного фонду при прийнятті рішення про його ліквідацію Центральний депозитарій розміщує на офіційному сайті копію повідомлення щодо прийнятого рішення про ліквідацію ІСІ.

Центральний депозитарій до закінчення операційного дня прийняття до виконання від емітента публічної безвідкличної вимоги, копії договору ескроу повідомляє про прийняття до виконання зазначених документів фондові біржі, з якими Центральним депозитарієм укладені договори про обмін інформацією, та Розрахунковий центр і наступного операційного дня здійснює безумовну операцію щодо обмеження здійснення операцій з акціями цього емітента та надає депозитарним установам, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції цього емітента, копію публічної безвідкличної вимоги та копію договору ескроу шляхом повідомлення депозитарних установ про розміщення таких документів на офіційному сайті Центрального депозитарію.

{Пункт глави 2 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 692 від 14.09.2017}

Центральний депозитарій протягом трьох операційних днів з дня отримання від емітента повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій здійснює зняття обмеження здійснення операцій з акціями цього емітента та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків у цінних паперах їх власників на рахунок у цінних паперах заявника вимоги відповідно до підпункту 11 пункту 1 цієї глави у порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального депозитарію.

{Пункт глави 2 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 692 від 14.09.2017}

{Пункт глави 2 розділу V в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014, № 1772 від 27.10.2015}

10. Безумовні операції щодо цінних паперів, які отримані у спадщину, здійснюються депозитарними установами за рахунками у цінних паперах померлих власників (співвласників) після встановлення відповідно до законодавства і внутрішніх документів депозитарної установи особи (осіб) спадкоємця(ів), який (які) повинен(ні) мати рахунок у цінних паперах в обраній ним(и) депозитарній установі, та надання ним(и) таких документів, що підтверджують наявність підстав для їх проведення:

{Абзац перший пункту глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

копії свідоцтва про право на спадщину, засвідченої нотаріально;

копії договору (правочину) про поділ спадкового майна (у разі наявності);

{Абзац третій пункту глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

документів щодо встановлення особи спадкоємця відповідно до законодавства і внутрішніх документів депозитарної установи;

{Абзац четвертий пункту глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

інформації щодо реквізитів рахунку(ів) у цінних паперах спадкоємця(ів) в іншій депозитарній установі, на який (які) необхідно перевести права на цінні папери, що спадкуються (не подається у випадку, якщо права на цінні папери, що спадкуються, зараховуються на рахунок у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, яка обслуговувала спадкодавця).

{Абзац п’ятий пункту глави 2 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

У разі наявності договору (правочину) про поділ спадкового майна між спадкоємцями депозитарна установа проводить депозитарні операції, пов’язані із спадкуванням цінних паперів, відповідно до кількості цінних паперів, зазначеної в такому договорі.

{Пункт глави 2 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

У разі смерті одного із співвласників та спадкування другим із співвласників всієї кількості цінних паперів, що належали померлому та права на які обліковувались на рахунку цих співвласників у депозитарній установі, для проведення операції спадкування депозитарній установі, крім документів, визначених цим пунктом, має бути подане розпорядження спадкоємця щодо переведення всієї кількості прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку співвласників, на рахунок у цінних паперах, відкритий спадкоємцю в цій депозитарній установі або в іншій депозитарній установі, а також розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах співвласників.

{Пункт глави 2 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

У разі смерті одного із співвласників та спадкування особою (особами) цінних паперів, що належали померлому, та права на які обліковувались на рахунку цих співвласників у депозитарній установі, така операція щодо спадкування проводиться шляхом внесення змін до відповідного рахунку в цінних паперах про співвласників - спадкоємців (спадкоємця) частки майна померлого співвласника цінних паперів. Відповідні зміни вносяться депозитарною установою на підставі документів, визначених абзацами другим, четвертим цього пункту, нової анкети рахунку в цінних паперах, підписаної всіма співвласниками, або на підставах, визначених законодавством, одним із співвласників або їх загальним представником (подається, якщо внутрішніми документами депозитарної установи передбачено подання відповідної анкети у формі паперового документа), а також документів щодо нових спадкоємців, визначених абзацом четвертим пункту 26 глави 1 цього розділу.

{Пункт глави 2 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

11. Підставами для проведення депозитарних операцій, пов’язаних з правонаступництвом, є, зокрема, перехід прав і обов'язків у результаті:

смерті власника цінних паперів (крім спорів, пов'язаних з особою);

припинення діяльності юридичної особи (реорганізації);

відступлення права вимоги;

переведення боргу.

Для проведення безумовних операцій щодо цінних паперів, пов’язаних з правонаступництвом, правонаступник, який повинен мати рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі, повинен подати депозитарній установі, в якій обліковуються права на цінні папери, щодо яких виникло правонаступництво, документи щодо встановлення його особи відповідно до законодавства і внутрішніх документів депозитарної установи та документи, що підтверджують правонаступництво.

12. Депозитарний облік цінних паперів, який здійснюється Центральним депозитарієм та депозитарними установами, а саме: облік прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депонентів у депозитарній установі, пов'язаний з обліком цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів у Центральному депозитарії, повинен супроводжуватися виконанням комплексних, пов'язаних між собою депозитарних облікових операцій.

За наслідком виконання Центральним депозитарієм та депозитарною установою комплексних, пов'язаних між собою депозитарних облікових операцій виписку з рахунку в цінних паперах депозитарна установа зобов'язана надавати своїм депонентам тільки після одержання повідомлення про проведення операції та/або довідки з рахунку в цінних паперах депозитарної установи від Центрального депозитарію.

13. Облікові операції виконуються протягом не більше трьох робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, якщо розпорядженням депонента не встановлений інший (більший) строк його виконання.

Облікові операції, які були ініційовані депозитарною установою в Центральному депозитарії, але не були завершені протягом трьох робочих днів за підстав, які не залежать від цієї депозитарної установи, можуть бути відмінені нею у випадку отримання від депонента відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження згідно з внутрішніми документами депозитарної установи відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію.

Розпорядження на проведення облікової операції може передбачати умови його виконання або скасування в майбутньому при настанні певних умов, визначених договором.

14. Для обслуговування інвестиційних (взаємних) фондів депозитарна установа, що здійснює діяльність з обслуговування інвестиційних (взаємних) фондів, повинна здійснювати:

регулярні розрахунки вартості чистих активів інвестиційного фонду чи взаємного фонду інвестиційної компанії;

підготовку інформації щодо операцій з активами інвестиційних (взаємних) фондів згідно з вимогами законодавства.

15. Центральний депозитарій або депозитарна установа у разі виявлення помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, зобов'язані протягом операційного дня її виявлення виконати коригувальні операції на підставі відповідного розпорядження керівника Центрального депозитарію/депозитарної установи або уповноваженої ним особи із зазначенням реквізитів документів, що підтверджують правомірність їх проведення.

Депонент депозитарної установи або клієнт Центрального депозитарію повідомляються про проведення коригувальної операції відповідно до умов укладеного з ним договору.

16. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції здійснюється Центральним депозитарієм, у частині проведення розрахунків у цінних паперах здійснюються Центральним депозитарієм, депозитарними установами та депозитаріями-кореспондентами шляхом:

переказу цінних паперів Центральним депозитарієм на рахунки клієнтів у порядку, встановленому цим Положенням та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію;

переказу/списання/зарахування прав на цінні папери депозитарними установами на рахунки депонентів відповідно до вимог цього Положення та згідно з внутрішніми документами депозитарних установ;

переказу/списання/зарахування прав на цінні папери депозитаріями-кореспондентами на рахунки їх клієнтів (депонентів) відповідно до законодавства країни місцезнаходження депозитарію-кореспондента.

17. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі, здійснюються з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», крім випадків, встановлених законодавством.

{Абзац перший пункту глави 2 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

Для забезпечення виконання правочинів щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції здійснює Центральний депозитарій, вчинених на фондовій біржі, Центральний депозитарій зобов'язаний протягом трьох місяців з дня отримання відповідної оферти укласти договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з кліринговими установами та/або Розрахунковим центром.

18. Кожна операція щодо цінних паперів, що обліковуються в Центральному депозитарії, яка призводить до змін облікових даних у системі депозитарного обліку Центрального депозитарію, повинна здійснюватися у Центральному депозитарії на відповідних рахунках його клієнтів та/або іншим чином відображатись у ньому.

19. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції здійснює Центральний депозитарій, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», вважаються завершеними виключно після отримання Центральним депозитарієм повідомлень від депозитарних установ про здійснення ними переказу/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депонентів на підставі отриманих від Центрального депозитарію розпоряджень та/або повідомлень за результатами розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, виконаних ним відповідно до вимог цього Положення та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до законодавства України.

Центральний депозитарій повідомляє Розрахунковому центру, кліринговій установі або фондовій біржі (у випадку здійснення клірингу Центральним депозитарієм) про факт завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції здійснює Центральний депозитарій, у порядку та строки, встановлені цим Положенням, та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до законодавства України та/або договором про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, укладеним з Розрахунковим центром, кліринговою установою, але не пізніше початку операційного дня, наступного за днем проведення розрахунків.

Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, проводяться за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» не пізніше третього робочого дня з дня вчинення відповідного правочину, якщо правочином не встановлений інший (більший) строк його виконання.

20. Центральний депозитарій відповідно до вимог цього Положення, Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію здійснює:

одиночні розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (далі - одиночні розрахунки);

розрахунки за правочинами щодо цінних паперів за результатом неттінгу (далі - розрахунки за результатом неттінгу).

Одиночні розрахунки поділяються на:

розрахунки з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, - здійснення Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію переказу цінних паперів між рахунками в цінних паперах клієнтів на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру, клірингової установи або фондової біржі (у випадку здійснення клірингу Центральним депозитарієм) відповідно до цього Положення та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та умовами відповідного договору (договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів), відразу після проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, але не пізніше закінчення операційного дня, в який Центральним депозитарієм була отримана інформація від Розрахункового центру, клірингової установи або фондової біржі (у випадку здійснення клірингу Центральним депозитарієм), у порядку, який встановлюється Правилами Розрахункового центру, а також умовами договорів між Центральним депозитарієм та учасниками розрахунків;

розрахунки з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» за правочинами щодо цінних паперів, укладеними поза фондовими біржами, - здійснення Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію переказу цінних паперів між рахунками в цінних паперах клієнтів на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру або клірингової установи відповідно до цього Положення та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та умовами відповідного договору (договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу), відразу після проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, але не пізніше закінчення операційного дня, в який Центральним депозитарієм була отримана інформація від Розрахункового центру або клірингової установи у порядку, який встановлюється Правилами Розрахункового центру, а також умовами договорів між Центральним депозитарієм та учасниками розрахунків;

{Абзац шостий пункту глави 2 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

розрахунки без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, у випадках, встановлених законодавством, - здійснення Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію переказу цінних паперів між рахунками в цінних паперах клієнтів на підставі інформації від фондової біржі, отриманої відповідно до цього Положення та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та умовами відповідного договору з фондовою біржею;

{Пункт глави 2 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

розрахунки без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» за договорами щодо цінних паперів, укладеними поза фондовими біржами, - здійснення Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію переказу цінних паперів між рахунками в цінних паперах клієнтів на підставі розпоряджень, отриманих від цих клієнтів. Конкретний порядок та умови проведення розрахунків за правочином щодо цінних паперів, вчиненим поза фондовою біржею, визначаються умовами такого правочину.

{Абзац восьмий пункту глави 2 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

Розрахунки за результатом неттінгу здійснюються виключно з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» шляхом здійснення Центральним депозитарієм у порядку, встановленому цим Положенням, та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію переказу цінних паперів на рахунки в цінних паперах клієнтів на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру, клірингової установи або фондової біржі (у випадку здійснення клірингу Центральним депозитарієм) відповідно до цього Положення та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та умовами відповідного договору (договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів), відразу після проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, але не пізніше закінчення операційного дня, в який Центральним депозитарієм була отримана інформація від Розрахункового центру, клірингової установи або фондової біржі (у випадку здійснення клірингу Центральним депозитарієм), у порядку, який встановлюється Правилами Розрахункового центру, а також умовами договорів між Центральним депозитарієм та учасниками розрахунків.

{Абзац дев’ятий пункту глави 2 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

Після проведення Центральним депозитарієм переказу цінних паперів на рахунки в цінних паперах клієнтів Центральний депозитарій надає цим клієнтам відповідні розпорядження для проведення депозитарними установами переказу/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів у порядку, встановленому цим Положенням, та згідно з внутрішніми документами депозитарних установ відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію та/або повідомлення про припинення зобов’язань депонентів за результатами неттінгу. Переказ/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів мають бути здійснені депозитарною установою до завершення операційного дня проведення розрахунків Центральним депозитарієм.

Розпорядження Центрального депозитарію щодо переказу/списання/зарахування прав на цінні папери, повідомлення про припинення зобов’язань депонентів за результатами неттінгу формуються Центральним депозитарієм на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру, клірингової установи або фондової біржі, а також інформації, що міститься в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію.

3. Вимоги до порядку подання, реєстрації в системі депозитарного обліку розпоряджень та інших документів і вимоги до їх змісту

1. Розпорядження та повідомлення надаються Центральному депозитарію і депозитарній установі або Центральним депозитарієм і депозитарною установою у формі, визначеній внутрішніми документами Центрального депозитарію та депозитарної установи щодо обміну інформацією та відповідним договором (договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, депозитарним договором, договором про обслуговування Розрахункового центру, договором про обслуговування клірингової установи, договором про обслуговування випусків цінних паперів, договором про кореспондентські відносини) (паперовий документ, електронний документ, електронний документ у формі S.W.I.F.T.-повідомлення).

Розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент чи керуючий його рахунком або клієнт чи керуючий його рахунком, підписується розпорядником рахунку в цінних паперах відповідно до наданих йому повноважень. Інформаційне повідомлення підписується уповноваженою особою Центрального депозитарію або депозитарної установи відповідно до наданих повноважень. Спосіб підписання розпорядження та інформаційного повідомлення визначається згідно зі способом підтвердження справжності підпису, що використовується при обміні інформацією між депонентом та депозитарною установою, між клієнтом та Центральним депозитарієм, і може бути таким:

підпис розпорядника рахунку та, якщо депонентом, клієнтом або керуючим рахунком є юридична особа, печатка юридичної особи (для інформаційного повідомлення - підпис уповноваженої особи та печатка Центрального депозитарію або депозитарної установи) - у разі надання розпорядження та інформаційного повідомлення у вигляді паперового документа;

електронне підтвердження (авторизація) підписання розпорядження, інформаційного повідомлення ініціатором депозитарної операції (користувачем системи S.W.I.F.T.) - у разі надання розпорядження, інформаційного повідомлення у вигляді електронного документа у формі S.W.I.F.T.-повідомлення;

кваліфікований електронний підпис розпорядника рахунку (для інформаційного повідомлення - кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи Центрального депозитарію або депозитарної установи) - у разі надання розпорядження та інформаційного повідомлення у формі електронного документа. Цілісність наданого розпорядження та інформаційного повідомлення, а також ідентифікація підписувача здійснюються шляхом перевірки кваліфікованого електронного підпису.

{Абзац п’ятий пункту 1 глави 3 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

Спосіб підтвердження справжності підпису на розпорядженні, наданому у формі паперового або електронного документа, обумовлюється відповідно до вимог законодавства у відповідному договорі (договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах, депозитарному договорі, договорі про обслуговування Розрахункового центру, договорі про обслуговування клірингової установи, договорі про обслуговування випуску цінних паперів або договорі про кореспондентські відносини).

При прийманні розпоряджень Центральний депозитарій або депозитарна установа перевіряє їх на достовірність відповідно до визначеного внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи порядку залежно від способу підтвердження справжності підписів, що використовується при обміні даними між депонентом та депозитарною установою або між клієнтом та Центральним депозитарієм.

2. Документи від юридичних осіб повинні мати вихідний реєстраційний номер, якщо інше не встановлено внутрішніми документами депозитарної установи. Документи від органів державної влади до Центрального депозитарію, депозитарної установи подаються оформлені на бланках відповідних органів, підписуються відповідальною особою такого органу.

3. Центральний депозитарій або депозитарна установа мають право вимагати спеціального оформлення поданих документів (нотаріального посвідчення тощо), тільки якщо такі вимоги до оформлення документів установлені законодавством.

4. Кожна депозитарна операція проводиться Центральним депозитарієм або депозитарною установою на підставі документів, визначених пунктом 1 глави 2 цього розділу, і закінчується складанням звіту та/або повідомлення про її виконання. Звітом про виконання депозитарної операції може бути виписка або довідка з рахунку в цінних паперах, якщо це встановлено відповідним договором (договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, депозитарним договором, договором про обслуговування випуску цінних паперів, договором про кореспондентські відносини).

5. Розпорядження та документи, що підтверджують правомірність здійснення депозитарних операцій Центральним депозитарієм або депозитарними установами, повинні повністю розкривати зміст виконання операцій за рахунками в цінних паперах. Якщо розпорядження та документи не містять усіх необхідних даних для виконання депозитарних операцій, Центральний депозитарій, депозитарна установа мають право відмовити у виконанні операції та вимагати надання необхідної інформації.

{Пункт 5 глави 3 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

6. Розпорядження на проведення адміністративних операцій, які надаються депонентами, керуючими рахунків депонентів депозитарній установі, мають містити, зокрема:

1) дату складання розпорядження;

2) відомості про операцію (зокрема внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах, закриття рахунку в цінних паперах);

3) відомості про депонента (зокрема депозитарний код рахунку в цінних паперах, для юридичної особи (найменування, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ), для держави (у найменуванні зазначається «Держава Україна» та в дужках вказується найменування керуючого рахунком - суб’єкта управління, який ініціює депозитарну операцію; у коді за ЄДРПОУ зазначається «00000000» та в дужках вказується код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб’єкта управління, який ініціює депозитарну операцію. Якщо суб’єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України «Про управління об’єктами державної власності», які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється), для територіальної громади (у найменуванні зазначається «територіальна громада» та вказується адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована така територіальна громада, у дужках зазначається найменування керуючого рахунком - суб’єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію; у коді за ЄДРПОУ зазначається «99999999» та в дужках вказується код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб’єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію));

{Підпункт 3 пункту 6 глави 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

4) назву та реквізити документа(ів), на підставі якого(яких) здійснюється депозитарна операція;

5) підпис, прізвище, ім’я та по батькові розпорядника рахунку в цінних паперах;

6) печатку (для юридичних осіб).

У випадку надання розпорядження у вигляді електронного документа у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

{Пункт 6 глави 3 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

7. Розпорядження на проведення облікових операцій, які надаються депонентами, керуючими рахунків депонентів депозитарній установі та пов’язані з набуттям/припиненням прав на цінні папери, мають містити, зокрема:

1) дату складання розпорядження на одержання/поставку прав на цінні папери;

2) відомості про операцію (списання, зарахування, переказ);

{Підпункт 3 пункту 7 глави 3 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

3) назву, номер і дату складання документа(ів), який (які) є підставою для складання та виконання цього розпорядження та підтверджує(ють) правомірність здійснення операції (біржового контракту, договору купівлі-продажу, міни, дарування, застави цінних паперів тощо) (реквізит не заповнюється у розпорядженні на списання депонентом прав на цінні папери на власний рахунок, відкритий в іншій депозитарній установі);

{Підпункт 3 пункту 7 глави 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

4) відомості про депонента (зокрема депозитарний код рахунку в цінних паперах, для юридичної особи (найменування, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ), для держави (у найменуванні зазначається «Держава Україна» та в дужках вказується найменування керуючого рахунком - суб’єкта управління, який ініціює депозитарну операцію; у коді за ЄДРПОУ зазначається «00000000» та в дужках вказується код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб’єкта управління, який ініціює депозитарну операцію. Якщо суб’єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України «Про управління об’єктами державної власності», які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється), для територіальної громади (у найменуванні зазначається «територіальна громада» та вказується адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована така територіальна громада, у дужках зазначається найменування керуючого рахунком - суб’єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію; у коді за ЄДРПОУ зазначається «99999999» та в дужках вказується код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб’єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію));

{Підпункт 4 пункту 7 глави 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

5) відомості про контрагента (зокрема депозитарний код рахунку в цінних паперах, для юридичної особи (найменування, код за ЄДРПОУ (крім випадку, коли юридична особа перебуває на стадії створення), реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ), для держави (у найменуванні зазначається "Держава Україна" та в дужках вказується найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію; у коді за ЄДРПОУ зазначається "00000000" та в дужках вказується код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію. Якщо суб'єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється), для територіальної громади (у найменуванні зазначається "територіальна громада" та вказується адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована така територіальна громада, у дужках вказується найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію; у коді за ЄДРПОУ зазначається "99999999" та в дужках вказується код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію), найменування депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок/з рахунку емітента), код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок/з рахунку емітента)). У випадку надання розпорядження на проведення облікової операції, пов’язаної з переведенням прав на акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, відповідно до абзацу третього частини першої статті 41-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», у відомостях про контрагента зазначаються виключно найменування депозитарної установи контрагента та код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в центральному депозитарії;

У випадку надання розпорядження на проведення облікових операцій, пов'язаних з переведенням прав на акції товариства відповідно до вимог статті 65--2 Закону України «Про акціонерні товариства», відомості про контрагента у такому розпорядженні не зазначаються;

{Підпункт 5 пункту 7 глави 3 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 692 від 14.09.2017}

{Підпункт 5 пункту 7 глави 3 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

6) відомості про цінні папери, щодо яких проводиться операція (зокрема найменування емітента цінних паперів, код цінних паперів, кількість цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера, загальна номінальна вартість цінних паперів);

7) відомості про торговця цінними паперами, що діяв в інтересах депонента (повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, серія, номер, строк дії (у разі наявності) ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами);

{Підпункт 7 пункту 7 глави 3 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

8) підпис, прізвище, ім’я, по батькові розпорядника рахунку в цінних паперах;

9) печатку (для юридичних осіб).

У випадку надання розпорядження у вигляді електронного документа у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

{Пункт 7 глави 3 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

8. Розпорядження на проведення облікових операцій, які надаються депонентами, керуючими рахунками депонентів депозитарній установі та пов’язані з встановленням/зняттям обмежень прав на цінні папери, мають містити, зокрема:

1) дату складання розпорядження на встановлення/зняття обмежень прав на цінні папери;

2) відомості, пов`язані з встановленням/зняттям обмежень прав на цінні папери (зокрема виконання договору застави цінних паперів; виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі; виконання договорів, гарантованих цінними паперами; інші обмеження в обігу, передбачені законодавством України);

3) назву, номер і дату складання документа(ів), який (які) є підставою для складання та виконання цього розпорядження та підтверджує(ють) правомірність здійснення операції (зокрема договір застави цінних паперів, договір, гарантований цінними паперами тощо) (реквізит не заповнюється у розпорядженні про блокування прав на цінні папери, що виставляються на продаж);

{Підпункт 3 пункту 8 глави 3 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

4) відомості про депонента (зокрема депозитарний код рахунку в цінних паперах, для юридичної особи (найменування, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ), для держави (у найменуванні зазначається «Держава Україна» та в дужках вказується найменування керуючого рахунком - суб’єкта управління, який ініціює депозитарну операцію; у коді за ЄДРПОУ зазначається «00000000» та в дужках вказується код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб’єкта управління, який ініціює депозитарну операцію. Якщо суб’єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України «Про управління об’єктами державної власності», які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється), для територіальної громади (у найменуванні зазначається «територіальна громада» та вказується адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована така територіальна громада, у дужках зазначається найменування керуючого рахунком - суб’єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію; у коді за ЄДРПОУ зазначається «99999999» та в дужках вказується код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб’єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію);

{Підпункт 4 пункту 8 глави 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

{Підпункт 5 пункту 8 глави 3 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

5) відомості про цінні папери, щодо яких проводиться операція (зокрема найменування емітента цінних паперів, код цінних паперів, кількість цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера, загальна номінальна вартість цінних паперів);

6) відомості про торговця цінними паперами, що буде діяти в інтересах депонента та якому депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонента (повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, серія, номер, строк дії (у разі наявності) ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами) (реквізит заповнюється у розпорядженні про блокування прав на цінні папери, що виставляються на продаж);

{Підпункт 6 пункту 8 глави 3 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

7) підпис, прізвище, ім’я, по батькові розпорядника рахунку в цінних паперах;

8) печатку (для юридичних осіб).

У випадку надання розпорядження у вигляді електронного документа у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

{Пункт 8 глави 3 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

9. Для проведення операції блокування прав на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, за наслідком застави (наступної застави) вказаних цінних паперів додатково до розпорядження депозитарній установі надаються:

1) анкета заставодержателя;

2) картка зі зразком підпису фізичної особи - заставодержателя та/або осіб, що мають повноваження діяти від його імені, яка підписана у присутності спеціаліста депозитарної установи або засвідчена нотаріально (подається у випадку, якщо заставодержателем є фізична особа);

3) картка зі зразками підписів осіб, уповноважених діяти від імені юридичної особи - заставодержателя, та відбитком печатки, що затверджена керівником або іншою уповноваженою особою юридичної особи - заставодержателя (подається у разі, якщо заставодержателем є юридична особа). У випадку невикористання юридичною особою - заставодержателем печатки картка із зразками підписів уповноважених осіб має бути підписана в присутності спеціаліста депозитарної установи або засвідчена нотаріально;

{Підпункт 3 пункту 9 глави 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

4) копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя;

5) письмова згода попереднього заставодержателя на наступну заставу (подається у разі наступної застави цінних паперів), якщо інше не встановлено договором застави.

У випадку, якщо при проведенні на рахунку депонента операції блокування за наслідком застави прав на цінні папери депозитарній установі були надані документи, визначені цим пунктом, при наступному проведенні відповідною депозитарною установою на рахунку такого депонента операцій блокування за наслідком застави прав на цінні папери, за умови, що заставодержателем виступає одна й та сама особа, документи, передбачені підпунктами 2-4 цього пункту щодо заставодержателя, подаються лише у випадку зміни даних у таких документах.

{Пункт 9 глави 3 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

Права на цінні папери, які заблоковані на рахунку в цінних паперах депонента за наслідком застави цінних паперів, можуть бути списані з рахунку в цінних паперах такого депонента з наступним їх зарахуванням на рахунок у цінних паперах цього самого депонента, відкритий в іншій депозитарній установі, за умови подання депозитарній установі відповідного розпорядження та документа, підписаного заставодержателем (а у випадку, коли цінні папери є предметом декількох договорів застави, - кожним із заставодержателів) або його уповноваженою особою, що підтверджує згоду заставодержателя на списання прав на цінні папери, якщо інше не встановлено договором застави. У такому випадку переказ цінних паперів на рахунок у цінних паперах нової депозитарної установи в Центральному депозитарії здійснюється із забезпеченням відповідного режиму обтяження зобов’язаннями.

Для проведення операції розблокування прав на цінні папери у зв'язку з припиненням застави відповідних цінних паперів до депозитарної установи разом з розпорядженням подається документ, що підтверджує наявність підстав для проведення цієї операції, яким є згода заставодержателя на розблокування прав на цінні папери, підписана заставодержателем або його уповноваженою особою (крім випадку проведення безумовної операції відповідно до умов договору застави). У разі необхідності депозитарна установа має право отримувати додаткові документи, що підтверджують наявність підстав для проведення такої операції, якщо це передбачено внутрішніми документами депозитарної установи.

{Абзац дев'ятий пункту 9 глави 3 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

У випадку зміни інформації щодо особи заставодержателя, яка міститься в анкеті заставодержателя, до депозитарної установи разом з документом, який підтверджує згоду заставодержателя на списання прав на цінні папери або на розблокування прав на цінні папери, подається нова анкета заставодержателя.

{Пункт 9 глави 3 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

У випадку зміни осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя, до депозитарної установи разом з документом, який підтверджує згоду заставодержателя на списання прав на цінні папери або на розблокування прав на цінні папери, подаються копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя, а також картка із зразками підписів осіб, уповноважених діяти від імені заставодержателя, оформлена в порядку, встановленому абзацами третім, четвертим цього пункту.

{Пункт 9 глави 3 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

У випадку зміни заставодержателя до депозитарної установи подаються документи, визначені підпунктами 1-5 цього пункту, щодо нового заставодержателя, а також копії документів, що підтверджують зміну заставодержателя за договором застави.

{Пункт 9 глави 3 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

10. Розпорядження на проведення інформаційних операцій, які надаються депонентами, керуючими рахунками депонентів депозитарній установі, мають містити, зокрема:

1) дату складання розпорядження;

2) відомості про операцію (зокрема надання виписки з рахунку в цінних паперах, виписки про операції з цінними паперами тощо);

3) відомості про депонента (зокрема депозитарний код рахунку в цінних паперах, для юридичної особи (найменування, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ), для держави (у найменуванні зазначається «Держава Україна» та в дужках вказується найменування керуючого рахунком - суб’єкта управління, який ініціює депозитарну операцію; у коді за ЄДРПОУ зазначається «00000000», у дужках вказується код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб’єкта управління, який ініціює депозитарну операцію. Якщо суб’єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України «Про управління об’єктами державної власності», які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється), для територіальної громади (у найменуванні зазначається «територіальна громада» та вказується адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована така територіальна громада, у дужках вказується найменування керуючого рахунком - суб’єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію; у коді за ЄДРПОУ зазначається «99999999» та в дужках вказується код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб’єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію));

{Підпункт 3 пункту 10 глави 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

4) відомості про цінні папери, щодо яких проводиться операція (найменування емітента цінних паперів, код цінних паперів), заповнюються за необхідності;

5) відомості про спосіб одержання запитуваної інформації (особисто, листом тощо);

6) підпис, прізвище, ім’я та по батькові розпорядника рахунку в цінних паперах;

7) печатку (для юридичних осіб).

Реквізитний склад розпоряджень на виконання депозитарних операцій, які надаються Центральному депозитарію або Центральним депозитарієм, встановлюється внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до законодавства України.

У випадку надання розпорядження у вигляді електронного документа у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

{Абзац десятий пункту 10 глави 3 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

11. Центральний депозитарій, депозитарні установи зобов'язані реєструвати всі розпорядження депонентів, клієнтів, а також керуючих їх рахунками та документи або їх копії, засвідчені в установленому законодавством порядку, на підставі яких здійснюються депозитарні операції, на момент їх отримання у хронологічному порядку та гарантовано забезпечувати їх зберігання протягом п'яти років з дати їх отримання.

{Абзац перший пункту 11 глави 3 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

Центральний депозитарій, депозитарні установи зобов'язані мати можливість підтвердження кожної депозитарної операції розпорядженнями та/або відповідними документами у вигляді паперового та/або електронного документа.

12. Порядок дій щодо здійснення кожної депозитарної операції визначається відповідно Правилами та/або внутрішніми документами Центрального депозитарію, внутрішніми документами депозитарної установи та має передбачати, зокрема:

приймання розпорядження від ініціатора депозитарної операції та/або відповідних документів, що підтверджують правомірність здійснення цієї депозитарної операції;

перевірку розпорядження на правильність складання та відповідність цьому Положенню, а також Правилам та іншим внутрішнім документам Центрального депозитарію, внутрішнім документам депозитарної установи, перевірку відповідних документів, які підтверджують правомірність здійснення депозитарних операцій (ці документи перевіряються на відповідність інформації, наведеної у розпорядженні, до якого вони додаються, а також їх підпису відповідно до законодавства);

{Абзац третій пункту 12 глави 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

у разі приймання розпорядження стосовно проведення облікової депозитарної операції за договорами, що передбачають перехід прав на цінні папери та прав за цінними паперами, - здійснення заходів відповідно до законодавства України;

передання ініціатору депозитарної операції не пізніше наступного робочого дня після отримання розпорядження на проведення депозитарної операції повідомлення про прийняття розпорядження до виконання, якщо договором з депонентом та/або внутрішніми документами депозитарної установи передбачено передання такого повідомлення, або про відмову у взятті розпорядження до виконання. Якщо депозитарна установа у визначений строк не надала депоненту (ініціатору розпорядження) вмотивованої відповіді про відмову у прийнятті розпорядження до виконання, таке розпорядження вважається прийнятим до виконання;

{Абзац п’ятий пункту 12 глави 3 розділу V в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014, № 451 від 10.07.2018}

здійснення дій щодо виконання розпорядження;

складання звіту про виконання розпорядження;

передання звіту про виконання розпорядження ініціатору депозитарної операції;

отримання при необхідності повідомлення від ініціатора депозитарної операції про приймання ним звіту.

Підставою для відмови Центральним депозитарієм або депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції є:

{Абзац десятий пункту 12 глави 3 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

розпорядження не відповідає вимогам законодавства щодо його складання та внутрішнім документам Центрального депозитарію, депозитарної установи;

{Абзац одинадцятий пункту 12 глави 3 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

у розпорядженні та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції, кількість цінних паперів, прав на цінні папери, яка призначена для поставки/блокування/розблокування, перевищує залишок на рахунку в цінних паперах клієнта Центрального депозитарію, депонента депозитарної установи, скоригований на кількість цінних паперів, прав на цінні папери, призначених для поставки/блокування/розблокування відповідно до раніше прийнятих, але ще не виконаних розпоряджень та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції;

{Абзац дванадцятий пункту 12 глави 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

вказані у розпорядженні та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції, цінні папери, права на цінні папери, які призначені для переказу або списання з рахунку в цінних паперах клієнта, депонента, заблоковані у зв'язку з обтяженням їх зобов'язаннями або іншим обмеженням в обігу (крім випадків, передбачених цим Положенням);

{Абзац тринадцятий пункту 12 глави 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

надання розпорядження та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції, стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними в ньому цінними паперами, накладених судовим рішенням, рішенням Комісії щодо ліквідації строкового ІСІ (крім операцій з викупу цінних паперів цього ІСІ), іншим рішенням Комісії, розпорядженням або постановою уповноваженої особи Комісії, прийнятим відповідно до встановлених законодавством повноважень;

{Абзац чотирнадцятий пункту 12 глави 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

надання розпорядження та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції, стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах або до встановлення обтяжень (обмежень) прав на цінні папери у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними в ньому цінними паперами, встановленими Центральним депозитарієм відповідно до вимог статі 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»;

{Пункт 12 глави 3 розділу V доповнено новим абзацом п’ятнадцятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 692 від 14.09.2017}

несплата депонентом депозитарної установи, клієнтом Центрального депозитарію депозитарних послуг за умови, якщо це передбачено відповідним договором (договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, депозитарним договором, договором про обслуговування випуску цінних паперів, договором про кореспондентські відносини);

вказана у розпорядженні кількість цінних паперів, прав на цінні папери українських емітентів, обіг яких планується здійснювати за межами України, які призначені для переказу/списання з рахунку в цінних паперах клієнта, депонента, у разі їх переказу на рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспондента в Центральному депозитарії перевищить межі кількості цінних паперів відповідного випуску, зазначеної у відповідному дозволі Комісії, з урахуванням загальної кількості цінних паперів відповідного випуску, які обліковуються на рахунках у цінних паперах усіх депозитаріїв-кореспондентів, відкритих у Центральному депозитарії;

вказані у розпорядженні цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента, які призначені для переказу (крім проведення операцій блокування/ розблокування) або списання з рахунку в цінних паперах клієнта, депонента, не допущені до обігу на території України (крім випадків, передбачених пунктом 4 глави 2 цього розділу);

вказані у розпорядженні на блокування цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента з метою їх резервування для продажу на фондовій біржі не допущені до обігу на території України;

ненадання документів та нездійснення дій, визначених цим Положенням та внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи, що необхідні для проведення депозитарної операції;

{Абзац двадцять перший пункту 12 глави 3 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 21.12.2017}

анулювання ліцензії компанії з управління активами на провадження професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів у разі отримання від неї розпорядження щодо активів ІСІ, крім розпорядження щодо списання цінних паперів у зв’язку з реалізацією активів ІСІ при його ліквідації (за умови отримання депозитарною установою інформації про анулювання ліцензії від Центрального депозитарію та/або Комісії).

{Абзац двадцять перший пункту 12 глави 3 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

Підстави для відмови Центральним депозитарієм або депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацами тринадцятим, чотирнадцятим цього пункту, не застосовуються у випадках приймання розпоряджень:

{Абзац пункту 12 глави 3 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

на виконання визначених законодавством операцій, пов'язаних із припиненням депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи;

щодо списання прав на цінні папери, у тому числі прав на знерухомлені цінні папери (які знаходяться на зберіганні в Центральному депозитарії) документарної форми існування, що відповідно до законодавства залишились в обліку в депозитарній системі, з рахунку в цінних паперах власника (співвласників)/нотаріуса в одній депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого власника (співвласників)/нотаріуса в іншій депозитарній установі, крім випадку, коли обмеження на здійснення операцій із зазначеними в розпорядженні цінними паперами, накладені судовим рішенням, рішенням Комісії, стосуються конкретно цього депонента;

{Абзац пункту 12 глави 3 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

щодо виконання операцій, пов'язаних з викупом цінних паперів емітентом та продажем емітентом викуплених цінних паперів, відчуженням акцій, якщо вони входять до складу майна банкрута, продаж якого здійснюється ліквідатором такого банкрута, - у разі, якщо блокування цінних паперів, прав на цінні папери встановлене згідно з рішенням Комісії про зупинення обігу цінних паперів/розпорядженням про зупинення обігу акцій та за відсутності інших обмежень.

{Пункт 12 глави 3 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

Підстави для відмови Центральним депозитарієм або депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацом чотирнадцятим цього пункту, не застосовуються у випадках:

{Пункт 12 глави 3 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

виконання операції щодо розблокування цінних паперів, прав на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента як заблоковані за договорами застави цінних паперів або договорами, гарантованими цінними паперами, або для виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі;

{Пункт 12 глави 3 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

виконання безумовної операції щодо цінних паперів на виконання рішення суду;

{Пункт 12 глави 3 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016, № 286 від 11.05.2017}

виконання операцій, пов’язаних зі спадкуванням та правонаступництвом, - у період дії обмежень на здійснення операцій з цінними паперами, накладених рішенням Комісії.

{Пункт 12 глави 3 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

Підстави для відмови Центральним депозитарієм або депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацами тринадцятим, чотирнадцятим цього пункту, застосовуються без винятків, передбачених абзацами двадцять другим - двадцять дев’ятим цього пункту, якщо відповідні обмеження в системі депозитарного обліку встановлено на підставі судового рішення або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи.

{Пункт 12 глави 3 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

13. Центральний депозитарій, депозитарні установи зобов'язані вносити всі розпорядження депонентів, клієнтів, а також керуючих їх рахунками в журнал розпоряджень, а інформацію про проведення та виконання депозитарних операцій - у журнал депозитарних операцій. Інформація про проведення та виконання інформаційної операції, яка є звітом, інформаційним повідомленням про виконання облікової депозитарної операції, може не вноситися до журналу депозитарних операцій як окрема депозитарна операція. Центральний депозитарій, депозитарні установи зобов'язані зберігати інформацію, унесену до журналу розпоряджень та журналу депозитарних операцій, протягом п'яти років з моменту формування цієї інформації.

{Абзац перший пункту 13 глави 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

Реквізитний склад журналу розпоряджень та журналу депозитарних операцій встановлюється внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи відповідно до законодавства України.

4. Вимоги до порядку здійснення інформаційних операцій у депозитарній системі

1. Депозитарна установа надає депоненту інформацію щодо його рахунку в цінних паперах у формі виписок:

про стан рахунку в цінних паперах депонента;

про операції з цінними паперами.

2. Виписка про стан рахунку в цінних паперах є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу, указаний у виписці, прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідного кредитора).

Виписка про стан рахунку в цінних паперах не є цінним папером, а її передача від однієї особи до іншої не є вчиненням правочину щодо цінних паперів і не тягне за собою перехід прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

Виписка про стан рахунка в цінних паперах може складатися як за всіма цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, так і за окремими випусками цінних паперів на підставі інформації, що міститься на пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку, згрупованих за депозитарним кодом рахунку в цінних паперах цього депонента та кодом цінних паперів.

Виписка про стан рахунку в цінних паперах повинна містити:

1) дату та час складання виписки (із зазначенням: година-хвилина-секунда);

2) відомості про депонента (зокрема депозитарний код рахунку в цінних паперах, найменування або прізвище, ім’я, по батькові, код за ЄДРПОУ юридичної особи (для юридичної особи - резидента, держави, територіальної громади), реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи) (за наявності), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента), назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ (для фізичної особи));

3) відомості про цінні папери (найменування емітента цінних паперів, код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів, вид, тип, форма випуску цінних паперів, код цінних паперів, серія випуску цінних паперів (за наявності), кількість цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера, загальна номінальна вартість цінних паперів);

4) відомості про цінні папери відповідного випуску, відносно яких депозитарною установою зареєстровано обмеження прав на цінні папери із зазначенням типу обмежень та прав за цінними паперами із зазначенням типу обмежень;

{Пункт 2 глави 4 розділу V доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

5) якщо виписка готується в розрізі керуючого рахунком у цінних паперах держави, то виписка повинна містити відомості про керуючого рахунком у цінних паперах держави найменування суб’єкта управління та код за ЄДРПОУ юридичної особи (для суб’єкта управління - юридичної особи). Якщо суб’єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України «Про управління об’єктами державної власності», які здійснюють управління державним майном та які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється.

У випадку надання виписки у вигляді електронного документа у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов’язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

{Підпункт 5 пункту 2 глави 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

3. Виписка про операції з цінними паперами повинна містити перелік всіх відомостей про збільшення та/або зменшення кількості прав на цінні папери упродовж визначеного строку на рахунку в цінних паперах депонента.

4. Виписки складаються за кожним окремим рахунком у цінних паперах. Виписки надаються періодично у строк, передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, або за розпорядженням депонента. Депозитарна установа зобов'язана на вимогу депонента не пізніше наступного робочого дня з дати отримання такого розпорядження надати депоненту відповідну виписку. З метою збереження інформації про права на цінні папери депонента договором про обслуговування рахунку в цінних паперах може бути передбачено обов’язок депозитарної установи щодо складання та передання до Центрального депозитарію кожного операційного дня у формі електронного документа виписки про стан рахунку в цінних паперах, якщо інше не передбачено цим договором. Центральний депозитарій здійснює зберігання отриманих виписок про стан рахунку в цінних паперах депонентів депозитарних установ та їх надання цим депонентам у порядку, передбаченому його внутрішніми документами.

{Абзац перший глави 4 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772  від 27.10.2015}

Депозитарна установа, в якій відкритий рахунок у цінних паперах на ім'я держави, зобов'язана:

на вимогу суб'єкта управління, який виконує функції з управління цінними паперами, що обліковуються на такому рахунку, надавати йому виписку про стан рахунку в цінних паперах держави виключно за тими цінними паперами, функції з управління якими виконує цей суб'єкт управління;

на вимогу Кабінету Міністрів України незалежно від того, який суб'єкт управління виконує функції з управління відповідними цінними паперами, що обліковуються на такому рахунку, не пізніше трьох робочих днів з дати отримання такої вимоги надавати Кабінету Міністрів України виписку про стан рахунку в цінних паперах держави.

5. Розпорядження на складання та видачу виписки надається депонентом (керуючим рахунком або іншою особою, яка має відповідні повноваження).

{Абзац перший пункту 5 глави 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

Запит на складання та видачу виписки з рахунку в цінних паперах може надаватися нотаріусом для оформлення спадщини щодо цінних паперів. У запиті нотаріуса мають міститися прізвище, ім'я, по батькові померлої особи - депонента та у разі необхідності інші дані, що дають можливість підтвердити інформацію щодо особи спадкодавця як особи, якій у депозитарній установі відкрито рахунок у цінних паперах (паспортні дані, відомості документа, що засвідчував реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків тощо). До запиту нотаріуса додається засвідчена згідно із законодавством копія свідоцтва про смерть депонента.

{Абзац другий пункту 5 глави 4 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

У випадку, якщо права на цінні папери померлої особи обліковуються на рахунку співвласників, депозитарна установа на запит нотаріуса видає довідку щодо належних особі цінних паперів із зазначенням інформації, що цінні папери належать померлому на праві спільної сумісної (часткової) власності та обліковуються на рахунку співвласників, прізвища, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) співвласника (співвласників).

{Пункт 5 глави 4 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

У разі невідповідності оформлення запиту та супровідних документів вимогам чинного законодавства та/або недостатніх відомостей у запиті для однозначної ідентифікації спадкодавця, щодо якого запитується інформація як особи, якій відкрито рахунок у депозитарній установі, депозитарна установа письмово відмовляє у видачі виписки з обґрунтуванням причин відмови.

{Абзац четвертий пункту 5 глави 4 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

6. Спосіб надання виписок визначається у договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах.

7. Центральний депозитарій готує для своїх клієнтів довідки про стан рахунків у цінних паперах та довідки про операції з цінними паперами на їх рахунках у цінних паперах, звітує перед своїми клієнтами в порядку, у строки та за формою, встановленими внутрішніми документами Центрального депозитарію та договорами з клієнтами.

Центральний депозитарій може надавати клієнтам інші види інформаційних довідок згідно з внутрішніми документами Центрального депозитарію та договорами з клієнтами.

8. Депозитарні установи можуть надавати депоненту інформаційні довідки про:

незавершені операції з цінними паперами за рахунками в цінних паперах цього депонента;

інші інформаційні довідки, якщо вони передбачені в договорі між депозитарною установою та цим депонентом.

9. За окремим договором Центральний депозитарій або депозитарні установи можуть готувати для своїх клієнтів або депонентів довідково-аналітичні матеріали, що характеризують ринок цінних паперів.

10. Депозитарна установа, яка внесла зміни до системи депозитарного обліку щодо зарахування акцій, що є об’єктом приватизації, на рахунок у цінних паперах свого депонента, що придбав їх на підставі договору купівлі-продажу згідно з вимогами законодавства про приватизацію державного та комунального майна, зобов’язана на письмову вимогу органу приватизації надати йому інформацію про такого власника.

Інформація про такого власника та зараховані на його рахунок цінні папери, що є об’єктом приватизації, надається у довільній формі.

{Главу 4 розділу V доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

5. Порядок унесення змін до системи депозитарного обліку при обслуговуванні корпоративних операцій емітента

1. З моменту прийняття рішення про випуск будь-якого виду бездокументарних цінних паперів емітент (засновники - у разі розміщення акцій при створенні акціонерного товариства) повинен (повинні) забезпечити організацію обліку розміщення випуску цінних паперів, зокрема обліку осіб, які придбавають цінні папери при відкритому (публічному) та закритому (приватному) їх розміщенні (далі - особи, які придбавають цінні папери). Облік розміщення випуску здійснює емітент або на договірних засадах торговець цінними паперами, призначений цим емітентом (андеррайтер). У разі створення акціонерного товариства однією особою організація обліку розміщення випуску акцій не запроваджується.

Облік розміщення випуску у разі розміщення акцій при створенні акціонерного товариства може здійснювати уповноважена особа засновників, якій надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані зі створенням товариства.

2. З метою забезпечення зберігання та обліку бездокументарних цінних паперів емітент (у разі розміщення акцій при створенні акціонерного товариства - уповноважена особа засновників (засновника), якій надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані зі створенням товариства) до початку розміщення повинен укласти з Центральним депозитарієм договір про обслуговування випусків цінних паперів, оформити та надати Центральному депозитарію для депонування тимчасовий глобальний сертифікат або глобальний сертифікат. У разі якщо розміщення цінних паперів передбачається здійснювати на фондовій біржі, цей договір може передбачати проведення операцій, пов'язаних з обслуговуванням розміщення цінних паперів, на рахунках у цінних паперах у порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 1 глави 2 цього розділу.

{Абзац перший пункту 2 глави 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014, № 451 від 10.07.2018}

Порядок оформлення, депонування та обліку глобальних сертифікатів та тимчасових глобальних сертифікатів визначається нормативно-правовим актом Комісії про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат.

3. У разі розміщення акцій при створенні акціонерного товариства засновники повинні до реєстрації випуску акцій мати відкриті рахунки у цінних паперах в обраних ними депозитарних установах.

Особи, які придбавають цінні папери, повинні до укладання договору щодо придбання цінних паперів мати відкриті рахунки в цінних паперах в обраних ними депозитарних установах.

4. Центральний депозитарій протягом трьох робочих днів з дати отримання глобального сертифіката, оформленого після реєстрації реєструвальним органом випуску цінних паперів (за винятком отримання глобального сертифіката випуску цінних паперів ІСІ, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше випущеними цінними паперами), або тимчасового глобального сертифіката за розпорядженням емітента або керуючого його рахунком зараховує на рахунок у цінних паперах емітента вказану в глобальному сертифікаті або тимчасовому глобальному сертифікаті кількість цінних паперів.

При депонуванні глобального сертифіката випуску цінних паперів ІСІ, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше випущеними цінними паперами, Центральний депозитарій:

вилучає глобальний сертифікат попереднього випуску цінних паперів (якщо він оформлений у формі паперового документа) із сховища, здійснює його погашення та передає до архіву Центрального депозитарію;

{Абзац третій пункту 4 глави 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  № 451 від 10.07.2018}

зараховує на рахунок у цінних паперах емітента відповідну кількість цінних паперів, що перевищує попередній випуск, або списує з рахунку в цінних паперах емітента відповідну кількість цінних паперів, на яку зменшено обсяг попереднього випуску.

5. Центральний депозитарій після зарахування цінних паперів певного випуску на рахунок у цінних паперах емітента здійснює у порядку, встановленому цим Положенням, і згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію переказ цінних паперів цього випуску з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ для подальшого зарахування депозитарними установами прав на ці цінні папери на рахунки в цінних паперах депонентів, що придбали зазначені цінні папери під час розміщення. Зарахування депозитарними установами прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів - перших власників здійснюється за розпорядженням депонентів, крім випадків, визначених законодавством, та за розпорядженням Центрального депозитарію. До розпорядження депонента додаються документи, що підтверджують придбання першим власником цінних паперів у емітента.

{Абзац перший пункту 5 глави 5 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

За наслідками розміщення Центральний депозитарій засвідчує факт розміщення (нерозміщення) цінних паперів певного випуску на фондовій(их) біржі(ах) та поза фондовою біржею шляхом підпису уповноваженої особи та засвідчення печаткою Центрального депозитарію звіту(ів) емітента щодо розміщених ним цінних паперів.

{Пункт 5 глави 5 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

Центральний депозитарій засвідчує звіт емітента щодо розміщених ним цінних паперів виключно в кількості прав на цінні папери, зарахованих депозитарними установами на рахунки в цінних паперах депонентів, що придбали зазначені цінні папери під час розміщення.

{Пункт 5 глави 5 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску на фондових біржах або поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», зарахування прав на цінні папери цього випуску на рахунки в цінних паперах перших власників здійснюється депозитарними установами за розпорядженням Центрального депозитарію після здійснення Центральним депозитарієм переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру, після здійснення останнім грошових розрахунків.

{Абзац четвертий пункту 5 глави 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску на фондових біржах, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», зарахування прав на цінні папери цього випуску на рахунки в цінних паперах перших власників здійснюється депозитарними установами за розпорядженням Центрального депозитарію після здійснення Центральним депозитарієм переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ на підставі інформації від фондової біржі.

{Пункт 5 глави 5 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

Цінні папери, права на цінні папери, зараховані на рахунки в цінних паперах клієнтів, депонентів на етапі розміщення випуску цінних паперів, якщо законодавством на цьому етапі заборонено їх обіг, мають блокуватися на рахунках клієнтів, депонентів до дня початку обігу цінних паперів цього випуску відповідно до законодавства.

У разі розміщення випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю (далі - ФОН) Центральний депозитарій після зарахування цінних паперів випуску на рахунок у цінних паперах емітента за розпорядженням емітента може переказати всі сертифікати ФОН випуску на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, обраної емітентом, без надання емітентом переліку власників. Депозитарна установа, обрана емітентом сертифікатів ФОН, після укладання власником договору про придбання сертифікатів ФОН та сплати коштів за них за розпорядженням власника чи уповноваженої ним особи зараховує права на сертифікати ФОН на його рахунок у цінних паперах. Депозитарна установа після завершення розміщення та зарахування прав на сертифікати ФОН за всім випуском на рахунки в цінних паперах їх власників у своїй системі депозитарного обліку зобов'язана надати Центральному депозитарію необхідну відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію та законів України інформацію для відповідного відображення проведеного розміщення в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію.

6. У разі прийняття Комісією рішення щодо ліквідації строкового ІСІ Центральний депозитарій протягом одного робочого дня з дня отримання від Комісії копії цього рішення зупиняє виконання операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів, пов'язаних з обслуговуванням розміщення та обігу цінних паперів цього фонду.

7. Права на придбані під час розміщення цінні папери виникають з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі.

{Абзац перший пункту 7 глави 5 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

За результатами зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента на дату зарахування складається виписка з рахунку в цінних паперах. Строки та спосіб передачі виписки з рахунку в цінних паперах депоненту визначаються договором про обслуговування рахунку в цінних паперах.

При створенні публічного або приватного акціонерного товариства виписка з рахунку в цінних паперах щодо зарахованих прав на акції за результатом їх розміщення видається депоненту (засновнику цього акціонерного товариства) протягом десяти робочих днів з дня початку обігу акцій у спосіб, передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах.

8. Центральний депозитарій у разі надходження від Комісії розпорядження її уповноваженої особи про скасування реєстрації випуску цінних паперів, емісію яких визнано недійсною, або у зв’язку з незатвердженням в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесенням в установлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, забезпечує відповідно до цього Положення і згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію списання цінних паперів цього випуску із системи депозитарного обліку.

Емітент у разі визнання емісії недійсною, або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, має повернути інвесторам кошти (майно, майнові права), що надійшли як плата за розміщені цінні папери, у строки, визначені рішенням про емісію цінних паперів, але не більше шести місяців.

Повернення інвесторам коштів, що надійшли як плата за розміщені цінні папери, здійснюється через депозитарну систему шляхом зарахування коштів, що підлягають поверненню інвесторам, на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі.

Повернення інвесторам майна (майнових прав), що надійшло(и) як плата за розміщені цінні папери, здійснюється відповідно до законодавства про перереєстрацію права власності на таке(і) майно (майнові права).

Для забезпечення повернення емітентом коштів інвесторам емітент, Центральний депозитарій, депозитарні установи та депозитарії-кореспонденти згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію здійснюють такі дії:

емітент має забезпечити зарахування коштів, що підлягають поверненню інвесторам, на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі;

Центральний депозитарій має забезпечити переказ коштів зі свого рахунку в Розрахунковому центрі (не пізніше трьох робочих днів з моменту їх надходження та надання емітентом Центральному депозитарію документів, передбачених Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію) на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з одночасним наданням депозитарним установам відповідних розпоряджень про виплату таких коштів відповідним особам та інформації про осіб, яким має бути здійснено виплату, із зазначенням розміру коштів, що підлягають виплаті кожній із вказаних осіб;

депозитарні установи мають здійснити виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів:

своїм депонентам відповідно до умов договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах;

іншим (крім депонентів) особам, які мають право на отримання таких виплат, у строки та порядку, визначені внутрішніми документами депозитарної установи, та за умови отримання оригіналів або копій документів (за потреби), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів;

депозитарії-кореспонденти мають забезпечити виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів своїм клієнтам у визначеному законодавством порядку.

Кошти, які повертає емітент у разі визнання емісії недійсною, або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, та які зараховані на рахунки Центрального депозитарію, депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів, не є власністю або доходами Центрального депозитарію, Розрахункового центру, депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів.

Такі кошти обліковуються на рахунку депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на їх отримання, крім випадку припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (у такому разі облік зазначених коштів здійснюється з урахуванням вимог, встановлених нормативно-правовим актом, який регулює питання припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності).

У разі припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного між депозитарною установою та особою, що має право на отримання таких коштів, депозитарна установа здійснює їх виплату відповідній особі за її зверненням у порядку, визначеному внутрішніми документами депозитарної установи.

Депозитарна установа протягом одного операційного дня з дня виплати відповідним особам коштів, які повертає емітент, повідомляє Центральний депозитарій про їх виплату.

Центральний депозитарій протягом одного операційного дня з дня отримання відповідного повідомлення депозитарної установи повідомляє емітента про виплату таких коштів.

Центральний депозитарій протягом трьох робочих днів з дня отримання від емітента інформації про повернення інвесторам коштів (майна, майнових прав), що надійшли як плата за розміщені цінні папери, у повному обсязі забезпечує списання депозитарними установами прав на відповідні цінні папери з рахунків інвесторів (депонентів) та переведення відповідних цінних паперів з рахунків депозитарних установ на рахунок такого емітента.

Списання прав на цінні папери з рахунків депонентів депозитарна установа здійснює за відповідним розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію не пізніше одного робочого дня з дня його отримання.

{Пункт 8 глави 5 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

9. Обслуговування операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів у бездокументарній формі існування, облік цінних паперів, що викуповуються емітентом у власників цих цінних паперів, Центральний депозитарій здійснює з використанням пасивних аналітичних рахунків депозитарного обліку в межах рахунку в цінних паперах цього емітента відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію.

Обслуговування Центральним депозитарієм та депозитарними установами операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними поза фондовою біржею, без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» здійснюється за умови отримання:

депозитарною установою - розпорядження депонента або керуючого рахунком депонента про списання/зарахування прав на цінні папери емітента з/на його рахунку(ок) у цінних паперах;

Центральним депозитарієм - розпорядження емітента про переказ цінних паперів на/з його рахунок(ку) у цінних паперах з/на рахунку(ок) депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цінних паперах власника, що відчужує/набуває права на викуплені цінні папери, та розпорядження зазначеної депозитарної установи про переказ цінних паперів з/на її рахунку(ок) у цінних паперах на/з рахунок(ку) емітента.

Обслуговування Центральним депозитарієм та депозитарними установами операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними поза фондовою біржею або на фондовій біржі з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», здійснюється:

{Абзац п’ятий пункту 9 глави 5 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

депозитарною установою - за розпорядженням Центрального депозитарію;

Центральним депозитарієм - на підставі інформації від Розрахункового центру.

{Абзац сьомий пункту 9 глави 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

Обслуговування Центральним депозитарієм та депозитарними установами операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними на фондовій біржі без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», здійснюється:

депозитарною установою - за розпорядженням Центрального депозитарію;

Центральним депозитарієм - на підставі інформації від фондової біржі.

{Пункт 9 глави 5 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

10. Обслуговування корпоративних операцій емітента щодо дроблення або консолідації випуску цінних паперів (далі - деномінація), щодо зміни номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, здійснюється Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію за розпорядженням емітента або керуючого його рахунком на підставі рішення про дроблення або консолідацію випуску цінних паперів (далі - рішення про деномінацію), рішення про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією.

У разі зміни номінальної вартості цінних паперів певного випуску, яка не пов'язана з деномінацією та не супроводжується зміною кількості цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів Центрального депозитарію, Центральний депозитарій:

вносить відповідні зміни до даних системи депозитарного обліку щодо певного випуску цінних паперів за розпорядженням емітента або керуючого його рахунком на підставі рішення про зміну номінальної вартості цінних паперів;

надсилає всім депозитарним установам та депозитаріям-кореспондентам, на рахунках яких у Центральному депозитарії обліковуються цінні папери цього випуску, відповідне інформаційне повідомлення, вилучає зі сховища та переміщує до архіву старий глобальний сертифікат.

11. За наслідками рішення про деномінацію, рішення про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, емітент повинен переоформити глобальний сертифікат випуску за результатами перереєстрації випуску цінних паперів.

{Абзац перший пункту 11 глави 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

Емітент не пізніше семи робочих днів з дня отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів з новою номінальною вартістю надає Центральному депозитарію документи для депонування нового глобального сертифіката та відповідне розпорядження про проведення деномінації або про відображення у системі депозитарного обліку інформації про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, відповідне рішення про деномінацію або про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів - у разі проведення консолідації.

{Абзац другий пункту 11 глави 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

У разі проведення дроблення або зміни номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, Центральний депозитарій приймає для зберігання новий глобальний сертифікат та виконує відповідне розпорядження про деномінацію або про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією.

У розпорядженні про деномінацію вказуються реквізити випуску цінних паперів, що підлягають деномінації, реквізити випуску цінних паперів з новою номінальною вартістю, вид деномінації (дроблення чи консолідація), коефіцієнт деномінації та дата, на яку має бути проведена деномінація. У розпорядженні про відображення у системі депозитарного обліку інформації про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, вказуються реквізити випуску цінних паперів, номінальна вартість яких змінюється, та реквізити випуску цінних паперів з новою номінальною вартістю.

{Абзац четвертий пункту 11 глави 5 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

12. У разі проведення консолідації Центральний депозитарій не пізніше одного робочого дня з дня отримання від емітента розпорядження про деномінацію надає депозитарним установам та депозитаріям-кореспондентам, на рахунках яких обліковуються цінні папери, що підлягають консолідації, розпорядження на складання облікового реєстру власників цінних паперів випуску, який підлягає консолідації, станом на 24 годину дня, наступного за днем приймання до виконання розпорядження емітента про деномінацію (дата обліку).

Центральний депозитарій одночасно з наданням розпоряджень на складання облікових реєстрів депозитарним установам та депозитаріям-кореспондентам, на рахунках яких обліковуються цінні папери цього випуску, надсилає їм інформаційне повідомлення про підготовку до проведення деномінації. В інформаційному повідомленні мають вказуватись реквізити випуску цінних паперів, що підлягають деномінації, реквізити випуску цінних паперів з новою номінальною вартістю, вид деномінації (консолідація), коефіцієнт деномінації.

З початку наступного за датою обліку операційного дня депозитарії-кореспонденти та депозитарні установи зобов'язані призупинити проведення депозитарних операцій з цінними паперами, що підлягають деномінації, та повідомити своїх клієнтів, депонентів про підготовку проведення деномінації. В інформаційному повідомленні мають вказуватись реквізити випуску цінних паперів, що підлягають деномінації, реквізити випуску цінних паперів з новою номінальною вартістю, вид деномінації (консолідація), коефіцієнт деномінації.

На підставі сформованого реєстру власників іменних цінних паперів Центральний депозитарій не пізніше одного робочого дня з дати його формування перевіряє можливість здійснення обміну цінних паперів старої номінальної вартості на цілу кількість цінних паперів нової номінальної вартості для кожного власника (можливість проведення консолідації).

У разі можливості проведення консолідації Центральний депозитарій приймає для зберігання новий глобальний сертифікат та виконує розпорядження про деномінацію.

У разі виявлення Центральним депозитарієм неможливості здійснення обміну цінних паперів старої номінальної вартості на цілу кількість цінних паперів нової номінальної вартості для кожного власника Центральний депозитарій не пізніше одного робочого дня з дня виявлення відмовляє емітенту в депонуванні нового глобального сертифіката та проведенні деномінації і надає йому складений ним на дату обліку реєстр власників іменних цінних паперів випуску, який підлягає деномінації.

Центральний депозитарій надсилає всім депозитарним установам та депозитаріям-кореспондентам, на рахунках яких обліковуються цінні папери цього випуску, інформаційне повідомлення про припинення проведення деномінації.

З дати отримання інформаційного повідомлення депозитарні установи мають право проводити депозитарні операції з цінними паперами даного випуску.

Емітент має право повторно звернутися до Центрального депозитарію щодо проведення консолідації після здійснення необхідних дій для забезпечення можливості проведення консолідації.

13. У разі проведення дроблення або виявлення можливості проведення консолідації Центральний депозитарій надсилає всім депозитаріям-кореспондентам та депозитарним установам, на рахунках яких у Центральному депозитарії обліковуються цінні папери, що підлягають деномінації, інформаційне повідомлення про проведення деномінації та у порядку, встановленому цим Положенням, і згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію вносить до системи депозитарного обліку зміни щодо деномінації шляхом проведення відповідних депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах.

В інформаційному повідомленні мають вказуватись реквізити випуску цінних паперів, що підлягають деномінації, реквізити випуску цінних паперів з новою номінальною вартістю, вид деномінації (дроблення чи консолідація), коефіцієнт деномінації та дата, на яку проводиться деномінація.

З дати отримання інформаційного повідомлення та до закінчення проведення деномінації всього випуску депозитарії-кореспонденти та депозитарні установи зобов'язані призупинити проведення депозитарних операцій з цінними паперами, що підлягають деномінації, крім операцій деномінації, та повідомити своїх клієнтів, депонентів про проведення деномінації.

14. Анулюванню можуть підлягати тільки цінні папери, що обліковуються:

1) на рахунку в цінних паперах емітента в Центральному депозитарії:

як викуплені чи погашені емітентом;

як нерозміщені чи несплачені особами, що придбали цінні папери в період розміщення;

за наслідком обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів:

як конвертовані (обміняні) на цінні папери іншого випуску цього емітента, а також (при конвертації акцій) на акції цього емітента - акціонерного товариства та іншого акціонерного товариства за результатом його виділу з емітента - акціонерного товариства або на акції (частки/паї) товариства-правонаступника(ів) за результатом припинення емітента - акціонерного товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення;

такі, що не підлягають конвертації внаслідок злиття, приєднання акціонерного товариства - емітента, власником яких є інше акціонерне товариство, що бере участь у злитті, приєднанні разом з товариством- емітентом;

чи такі, що не підлягають конвертації внаслідок приєднання акціонерного товариства до акціонерного товариства - емітента, власником яких було товариство, що приєднується;

2) на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію як такі, реєстрація випуску яких скасована Комісією у зв'язку з визнанням їх емісії недійсною, припиненням акціонерного товариства чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду тощо.

15. Обслуговування корпоративних операцій емітента щодо анулювання викуплених цінних паперів або нерозміщених чи несплачених особами, що придбали цінні папери в період розміщення (далі - анулювання), здійснюється Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію за розпорядженням емітента або керуючого його рахунком на підставі рішення про анулювання, що приймає емітент. За наслідками рішення про анулювання емітент переоформляє глобальний сертифікат випуску. Таке переоформлення здійснюється на підставі нового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів.

Емітент депонує в Центральний депозитарій згідно з внутрішніми документами Центрального депозитарію новий глобальний сертифікат та надає йому розпорядження про списання цінних паперів у кількості, що анулюється.

{Абзац другий пункту 15 глави 5 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

Центральний депозитарій приймає для зберігання новий глобальний сертифікат з одночасним вилученням зі сховища та переміщенням до архіву старого глобального сертифіката і списанням з рахунку викуплених цінних паперів вказаної у розпорядженні про анулювання кількості цінних паперів.

16. Анулювання цінних паперів, реєстрація випуску яких скасована Комісією у зв'язку з припиненням емітента як юридичної особи чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду тощо, здійснюється Центральним депозитарієм, депозитарними установами та депозитаріями-кореспондентами шляхом списання цінних паперів такого випуску з рахунків депонентів, клієнтів на підставі копії розпорядження уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів відповідно до цього Положення і згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та внутрішніми документами депозитарних установ і депозитаріїв-кореспондентів.

Списання прав на цінні папери з рахунків депонентів здійснюється депозитарною установою за відповідним розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію не пізніше одного робочого дня з дня його отримання.

17. Погашення боргових цінних паперів відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої Законом, здійснюється Центральним депозитарієм відповідно до умов випуску цінних паперів (проспекту цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів) згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.

{Абзац перший пункту 17 глави 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

Емітент надає Центральному депозитарію розпорядження про проведення погашення та відповідні документи, на підставі яких здійснюється погашення. Розпорядження має містити реквізити випуску, що погашається, дату початку погашення, термін та спосіб виконання зобов'язань емітента за борговими цінними паперами, що погашаються. Датою обліку вважається дата, що передує даті початку погашення.

За наслідками/результатами погашення Центральний депозитарій засвідчує емітенту факт погашення (непогашення) цінних паперів певного випуску шляхом підпису уповноваженої особи та засвідчення печаткою Центрального депозитарію звіту(ів) емітента про наслідки погашення цінних паперів/ про результати погашення облігацій.

{Абзац третій пункту 17 глави 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

Центральний депозитарій засвідчує звіт емітента про наслідки погашення цінних паперів/ про результати погашення облігацій виключно в кількості цінних паперів, які станом на дату засвідчення звіту обліковуються в Центральному депозитарії на рахунку емітента як такі, що погашаються.

{Абзац четвертий пункту 17 глави 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

Погашення цінних паперів коштами здійснюється Центральним депозитарієм та його клієнтами згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію і внутрішніми документами клієнтів Центрального депозитарію шляхом зарахування коштів, переказаних емітентом, на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, з подальшим переказом коштів з цього рахунку (не пізніше трьох робочих днів з дати їх надходження) на рахунки отримувачів - депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого перерахування власникам цінних паперів. Такі кошти не є власністю або доходами Центрального депозитарію, Розрахункового центру депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів.

Списання прав на цінні папери, що підлягають погашенню, з рахунків власників є безумовною операцією з управління рахунком у цінних паперах, що здійснюється депозитарною установою на підставі відповідного розпорядження (повідомлення) Центрального депозитарію, якщо інше не встановлено умовами випуску відповідних цінних паперів.

Депозитарна установа перед проведенням операції списання прав на цінні папери у зв’язку із їх погашенням складає виписку про стан рахунку в цінних паперах депонента у формі паперового або електронного документа та забезпечує його зберігання протягом п’яти років з дня проведення такої операції.

{Пункт 17 глави 5 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

18. Погашення цінних паперів, які розміщені за межами України та обліковуються на кореспондентському рахунку Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави або в міжнародній депозитарно-кліринговій установі, здійснюється Центральним депозитарієм на підставі документів, передбачених законодавством країни місцезнаходження депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової установи відповідно.

Погашення цінних паперів, які розміщені за межами України, здійснюється Центральним депозитарієм та його клієнтами згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію і внутрішніми документами клієнтів Центрального депозитарію шляхом зарахування коштів, переказаних депозитарієм іноземної держави або міжнародною депозитарно-кліринговою установою на рахунок Центрального депозитарію, відкритий в іноземній фінансовій установі, переказу коштів з цього рахунку на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки отримувачів - депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого перерахування власникам цінних паперів або безпосередньо на рахунки отримувачів - власників цінних паперів.

Якщо кошти, які надійшли на грошовий рахунок Центрального депозитарію, відкритий в Розрахунковому центрі, не виплачені депозитарній установі, депозитарію-кореспонденту або безпосередньо власнику цінних паперів у разі невчинення депозитарною установою або депозитарієм-кореспондентом необхідних дій для їх отримання, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію, або невчинення необхідних дій для їх отримання обслуговуючим отримувача банком, такі кошти залишаються на рахунку (повертаються на рахунок) Центрального депозитарію до вчинення клієнтами Центрального депозитарію необхідних дій.

Списання прав на цінні папери, що підлягають погашенню, з рахунків власників є безумовною операцією з управління рахунком у цінних паперах, що здійснюється депозитарною установою на підставі відповідного розпорядження (повідомлення) Центрального депозитарію, якщо інше не встановлено умовами випуску відповідних цінних паперів.

{Главу 5 розділу V доповнено новим пунктом 18 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

19. Обслуговування корпоративних операцій акціонерного товариства - емітента внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення здійснюється Центральним депозитарієм, депозитарними установами згідно з Правилами Центрального депозитарію та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію і депозитарних установ.

20 затверджених загальними зборами акціонерних товариств - емітентів.

21. Після прийняття загальними зборами кожного з акціонерних товариств - емітентів, що беруть участь у злитті, визначених пунктом 7 частини шостої статті 83 Закону України «Про акціонерні товариства» рішень, обрані цими загальними зборами уповноважені особи акціонерних товариств на здійснення подальших дій щодо припинення акціонерних товариств - емітентів шляхом злиття або на підставах, визначених законодавством, повинні:

{Абзац перший пункту глави 5 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

укласти з Центральним депозитарієм договір про обслуговування випусків цінних паперів для взяття Центральним депозитарієм на обслуговування випуску (випусків) акцій акціонерного товариства, що створюється в результаті злиття;

не пізніше ніж за три робочих дні до дати початку конвертації:

оформити тимчасовий(і) глобальний(і) сертифікат(и) випуску(ів) акцій акціонерного товариства, що створюється в результаті злиття, та надати депозитарію:

оформлений(і) тимчасовий(і) глобальний(і) сертифікат(и);

розпорядження про проведення конвертації акцій акціонерного товариства - емітента, що бере участь у злитті, в акції акціонерного товариства - правонаступника (окремо за кожним випуском акцій емітента, що створюється в результаті злиття, у розрізі випусків акцій акціонерних товариств - емітентів, що беруть участь у злитті) мають містити реквізити емітента, що припиняється шляхом злиття (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), та емітента, що створюється в результаті злиття (повне найменування), реквізити випусків акцій емітента, що припиняється, та емітента, що створюється в результаті злиття (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнти конвертації та дату початку конвертації;

інші документи згідно з внутрішніми документами Центрального депозитарію.

Надаються окремі розпорядження про проведення конвертації акцій кожним акціонерним товариством, що бере участь у злитті, та акціонерним товариством, що створюється в результаті злиття.

22. Якщо власником акцій будь-якого з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, є інше акціонерне товариство, що бере участь у злитті, не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати початку конвертації таке акціонерне товариство та акціонерне товариство - емітент, власником акцій якого є інше акціонерне товариство, що бере участь у злитті, повинні виконати дії згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та внутрішніми документами депозитарних установ щодо списання таких акцій з рахунку в цінних паперах власника з метою їх переказу Центральним депозитарієм з рахунку в цінних паперах депозитарної установи, що обслуговує власника, на рахунок у цінних паперах емітента цих акцій.

23. Кожне з акціонерних товариств - емітентів, що припиняється внаслідок злиття, не пізніше п’яти робочих днів після отримання від Комісії розпорядження (розпоряджень) уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів повинно надати Центральному депозитарію:

розпорядження про списання зі свого рахунку в цінних паперах всіх акцій, що на ньому обліковуються;

копію(ї) розпорядження (розпоряджень) уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів;

розпорядження про закриття рахунку в цінних паперах.

24. Конвертація акцій акціонерного товариства - емітента, що припиняється внаслідок приєднання до іншого акціонерного товариства, в акції цього товариства-правонаступника здійснюється відповідно до умов договору про приєднання, затвердженого загальними зборами акціонерного товариства, що приєднується, та загальними зборами або наглядовою радою, якщо виконуються умови частини четвертої статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання.

25. Після прийняття кожним з акціонерних товариств - емітентів, що беруть участь у приєднанні, рішень, визначених частиною другою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», не пізніше ніж за три робочих дні до дати початку конвертації:

акціонерне товариство - емітент, що припиняється внаслідок приєднання, повинно надати Центральному депозитарію, що обслуговує випуск (випуски) акцій, що підлягають конвертації:

розпорядження про проведення конвертації акцій (окремо за кожним таким випуском акцій), що має містити реквізити емітента, що припиняється внаслідок приєднання, та емітента, до якого здійснюється приєднання (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), реквізити випусків акцій емітента, що припиняється внаслідок приєднання, та емітента, до якого здійснюється приєднання (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій додаткової емісії - щодо акцій емітента, до якого здійснюється приєднання), номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнт конвертації та дату початку конвертації;

копію договору про приєднання та копію рішення про припинення акціонерного товариства внаслідок приєднання, затверджених загальними зборами акціонерного товариства;

інші документи згідно з внутрішніми документами Центрального депозитарію;

акціонерне товариство - емітент, до якого здійснюється приєднання, має оформити тимчасовий(і) глобальний(і) сертифікат(и) випуску(ів) акцій на додаткову(і) емісію(ї) акцій, на які підлягають конвертації акції акціонерного товариства (акціонерних товариств), що приєднується (приєднуються) до нього, та надати депозитарію:

оформлений(і) тимчасовий(і) глобальний(і) сертифікат(и);

розпорядження про зарахування акцій на свій рахунок у цінних паперах;

розпорядження про проведення конвертації акцій (окремо за кожним випуском акцій акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, у розрізі випусків акцій акціонерного товариства - емітента (акціонерних товариств - емітентів), що припиняється (припиняються) внаслідок приєднання до нього), що мають містити реквізити емітента, до якого здійснюється приєднання, та емітента, що припиняється внаслідок приєднання (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), реквізити випусків акцій емітента, що припиняється внаслідок приєднання, та емітента, до якого здійснюється приєднання (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій додаткової емісії - щодо акцій емітента, до якого здійснюється приєднання), номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнти конвертації та дату початку конвертації;

копію договору про приєднання та копію рішення про припинення акціонерного товариства внаслідок приєднання, затверджених загальними зборами акціонерного товариства;

інші документи згідно з внутрішніми документами Центрального депозитарію.

26. Якщо власником акцій будь-якого з акціонерних товариств, що беруть участь у приєднанні, є інше акціонерне товариство, що бере участь у приєднанні, не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати початку конвертації таке акціонерне товариство та акціонерне товариство - емітент, власником акцій якого є інше акціонерне товариство, що бере участь у приєднанні, повинні виконати дії згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та внутрішніми документами депозитарних установ щодо списання таких акцій з рахунку в цінних паперах власника з метою їх переказу Центральним депозитарієм з рахунку в цінних паперах депозитарної установи, що обслуговує власника, на рахунок у цінних паперах емітента цих акцій.

27. Кожне з акціонерних товариств - емітентів, що припиняється внаслідок приєднання, не пізніше п’яти робочих днів після отримання від Комісії розпорядження (розпоряджень) уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів повинно надати Центральному депозитарію:

розпорядження про списання зі свого рахунку в цінних паперах всіх акцій, що на ньому обліковуються;

копію(ї) розпорядження (розпоряджень) уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів;

розпорядження про закриття рахунку в цінних паперах.

28. Конвертація акцій акціонерного товариства - емітента, що припиняється внаслідок поділу, в акції створюваних товариств-правонаступників здійснюється відповідно до плану поділу (порядку та умов поділу, порядку конвертації акцій), затвердженого загальними зборами цього акціонерного товариства.

29. Після прийняття загальними зборами акціонерного товариства - емітента, що припиняється внаслідок поділу, рішень, визначених частиною третьою статті 85 Закону України «Про акціонерні товариства», обрані цими загальними зборами уповноважені особи на здійснення подальших дій щодо припинення акціонерного товариства - емітента шляхом поділу повинні:

укласти з Центральним депозитарієм договори про обслуговування випусків цінних паперів для взяття Центральним депозитарієм на обслуговування випусків акцій акціонерних товариств, що створюються в результаті поділу акціонерного товариства - емітента;

не пізніше ніж за три робочих дні до дати початку конвертації:

оформити тимчасові глобальні сертифікати випусків акцій акціонерних товариств - правонаступників, що створюються в результаті поділу, та надати депозитарію:

оформлені тимчасові глобальні сертифікати;

розпорядження про зарахування акцій на рахунки у цінних паперах емітентів - акціонерних товариств, що створюються в результаті поділу;

розпорядження про проведення конвертації акцій акціонерного товариства - емітента, що припиняється внаслідок поділу (окремо за кожним випуском акцій цього акціонерного товариства у розрізі випусків акцій акціонерних товариств - правонаступників, що створюються внаслідок поділу цього акціонерного товариства - емітента), що має містити реквізити акціонерного товариства - емітента, що припиняється внаслідок поділу (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), та акціонерних товариств -правонаступників, що створюються внаслідок його поділу (повне найменування), реквізити випуску акцій емітента, що припиняється внаслідок поділу, та випусків акцій емітентів, що створюються внаслідок його поділу, в які має бути проведена конвертація відповідного випуску акцій емітента, що припиняється (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнт(и) конвертації та дату початку конвертації;

інші документи згідно з внутрішніми документами Центрального депозитарію.

Надаються окремі розпорядження про проведення конвертації акцій кожним акціонерним товариством, що створюється в результаті поділу, та акціонерним товариством, що припиняється внаслідок поділу.

30. Акціонерне товариство - емітент, що припиняється внаслідок поділу, не пізніше п'яти робочих днів після отримання від Комісії розпорядження (розпоряджень) уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів повинно надати Центральному депозитарію:

розпорядження про списання зі свого рахунку в цінних паперах всіх акцій, що на ньому обліковуються;

копію(ї) розпорядження (розпоряджень) уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів;

розпорядження про закриття рахунку в цінних паперах.

31. Конвертація акцій акціонерного товариства - емітента, з якого здійснюється виділ в акції цього акціонерного товариства та акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється(ються) в результаті виділу, здійснюється відповідно до плану виділу (порядку та умов виділу, порядку конвертації акцій), затвердженого загальними зборами цього акціонерного товариства.

Після прийняття загальними зборами акціонерного товариства - емітента, з якого здійснюється виділ, та акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється(ються) в результаті виділу, рішень, визначених частиною третьою статті 86 Закону України «Про акціонерні товариства», обрані цими загальними зборами уповноважені особи на здійснення подальших дій щодо виділу повинні:

укласти з Центральним депозитарієм договір(ори) про обслуговування випуску(ів) цінних паперів для взяття Центральним депозитарієм на обслуговування випуску(ів) акцій акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється(ються) в результаті виділу з акціонерного товариства - емітента;

не пізніше ніж за три робочих дні до дати початку конвертації:

оформити тимчасовий(і) глобальний(і) сертифікат(и) випуску(ів) акцій акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється(ються) у результаті виділу, та надати депозитарію:

оформлений(і) тимчасовий(і) глобальний(і) сертифікат(и);

розпорядження про зарахування акцій на рахунок(ки) у цінних паперах емітента(ів) - акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється(ються) у результаті виділу;

розпорядження про проведення конвертації акцій акціонерного товариства - емітента, з якого здійснюється виділ, в акції цього товариства та акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється(ються) у результаті виділу (окремо за кожним випуском акцій цього акціонерного товариства у розрізі випусків акцій акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється(ються) у результаті виділу, та акціонерного товариства - емітента, з якого здійснюється виділ), що має містити реквізити акціонерного товариства - емітента, з якого здійснюється виділ (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), та акціонерних товариств, що створюються в результаті виділу (повне найменування), реквізити випуску акцій акціонерного товариства - емітента, з якого здійснюється виділ, та реквізити випусків акцій акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється(ються) у результаті виділу, в які має бути проведена конвертація відповідного випуску акцій акціонерного товариства - емітента, з якого здійснюється виділ (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнти конвертації в акції акціонерного товариства - емітента, з якого здійснюється виділ, та акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється(ються) у результаті виділу, дату початку конвертації. Надаються окремі розпорядження про проведення конвертації акцій акціонерним товариством - емітентом, з якого здійснюється виділ, та кожним акціонерним товариством, що створюється в результаті виділу;

розпорядження про переказ акцій акціонерного товариства, що створюється в результаті виділу, з рахунку в цінних паперах цього товариства на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, депонентом якого є акціонерне товариство - емітент, з якого здійснюється виділ, для їх наступного зарахування цією депозитарною установою на його рахунок у цінних паперах у системі депозитарного обліку депозитарної установи - у разі затвердження загальними зборами акціонерного товариства - емітента рішення про придбання ним акцій акціонерного товариства, що створюється в результаті виділу (складається окремо за кожним акціонерним товариством, що створюється в результаті виділу, стосовно якого прийняте таке рішення).

{Пункт глави 5 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

32. Порядок переведення всього випуску цінних паперів, розміщених у документарній формі, у бездокументарну форму визначається Комісією.

У разі неотримання депозитарною установою, з якою емітентом укладений договір про відкриття рахунків власникам, від емітента розпорядження про зарахування дематеріалізованих цінних паперів на рахунки в цінних паперах їх власників протягом тридцяти робочих днів з дня зарахування на рахунок депозитарної установи дематеріалізованих цінних паперів депозитарна установа зобов'язана повернути ці цінні папери на рахунок у цінних паперах емітента з підставою «відсутнє розпорядження емітента». Повернуті з такою підставою цінні папери Центральний депозитарій зараховує на рахунок емітента без додаткового розпорядження, про що повідомляє емітента, та здійснює їх відокремлений облік відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію.

33. Центральний депозитарій відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої Законом, на підставі укладеного з емітентом договору може забезпечувати здійснення емітентом виплати доходів за цінними паперами. Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України визначається Комісією.

Якщо умовами договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм передбачено забезпечення Центральним депозитарієм здійснення емітентом виплати доходів за цінними паперами у грошових коштах, емітент, Центральний депозитарій, депозитарні установи та депозитарії-кореспонденти згідно з Правилами Розрахункового центру і Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію здійснюють такі дії щодо виплати доходів (крім дивідендів, за винятком дивідендів за цінними паперами ІСІ):

емітент має забезпечити зарахування коштів, що підлягають виплаті особам, які мають право на отримання доходів за цінними паперами, на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі;

Центральний депозитарій має забезпечити переказ коштів зі свого рахунку в Розрахунковому центрі (не пізніше трьох робочих днів з моменту їх надходження та надання емітентом Центральному депозитарію документів, передбачених Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію) на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з одночасним наданням депозитарним установам відповідних розпоряджень про виплату доходів за цінними паперами із зазначенням загальної суми нарахованих доходів, розміру нарахованих доходів на один цінний папір. У разі надання емітентом Центральному депозитарію інформації про осіб, яким має бути здійснена виплата, із зазначенням розміру коштів, що підлягають виплаті кожній із вказаних осіб, така інформація надається Центральним депозитарієм депозитарним установам;

депозитарні установи мають здійснити виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів:

своїм депонентам відповідно до умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах;

іншим (крім депонентів) особам, які мають право на отримання доходів за цінними паперами, у строки та порядку, визначені внутрішніми документами депозитарної установи, та за умови отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів;

депозитарії-кореспонденти мають забезпечити виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів своїм клієнтам у визначеному законодавством порядку.

Кошти, зараховані на рахунки Центрального депозитарію, депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів як доходи, отримані за цінними паперами емітентів, не є власністю або доходами Центрального депозитарію, Розрахункового центру, депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів.

Кошти, призначені для виплати доходів за цінними паперами, обліковуються на рахунку депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання цих доходів, крім випадку припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи. Порядок припинення депозитарної діяльності депозитарної установи встановлюється нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності.

У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах/про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного між депозитарною установою та особою, що має право на отримання доходів за цінними паперами, депозитарна установа здійснює виплату таких доходів відповідній особі за її зверненням у порядку, визначеному внутрішніми документами депозитарної установи.

Виплата доходів у грошових коштах, які підлягають виплаті власникам цінних паперів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються депозитарною установою на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного з емітентом, забезпечується емітентом в установленому законодавством порядку згідно з умовами відповідного договору.

{Пункт 33 глави 5 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 390 від 12.04.2016}

34. Центральний депозитарій забезпечує здійснення виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України.

Центральний депозитарій здійснює переказ дивідендів (доходів) у грошових коштах за цінними паперами, що обліковуються (обліковувались) на рахунку Центрального депозитарію у депозитарії іноземної держави або у міжнародній депозитарно-кліринговій установі, з рахунку Центрального депозитарію, відкритого в іноземній фінансовій установі, на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки отримувачів - депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого перерахування власникам цінних паперів або безпосередньо на рахунки отримувачів - власників цінних паперів.

Якщо кошти, які надійшли на грошовий рахунок Центрального депозитарію, відкритий в Розрахунковому центрі, не виплачені депозитарній установі, депозитарію-кореспонденту або безпосередньо власнику цінних паперів у разі невчинення депозитарною установою або депозитарієм-кореспондентом необхідних дій для їх отримання, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію, або невчинення необхідних дій для їх отримання обслуговуючим отримувача банком, такі доходи залишаються на рахунку Центрального депозитарію (повертаються на рахунок Центрального депозитарію) до вчинення клієнтами Центрального депозитарію необхідних дій.

Якщо виплата доходів за цінними паперами, що обліковуються (обліковувались) на рахунку Центрального депозитарію у депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, здійснюється у цінних паперах, Центральний депозитарій зараховує ці цінні папери на рахунки в цінних паперах депозитарних установ (депозитаріїв-кореспондентів), які обслуговують власників цінних паперів, які мають отримати цей дохід у цінних паперах, після зарахування таких доходів (цінних паперів) на рахунок Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі. Депозитарні установи зобов'язані зарахувати зазначені доходи (права на цінні папери) на рахунки в цінних паперах їх власників на підставі відповідних розпоряджень власників про зарахування цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання розпорядження, якщо у розпорядженні не встановлено інший (більший) строк його виконання.

{Главу 5 розділу V доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}


VI. Вимоги до складання реєстру власників іменних цінних паперів та облікового реєстру


1. Реєстр власників іменних цінних паперів складає Центральний депозитарій, обліковий реєстр складають депозитарні установи та депозитарії-кореспонденти на підставі відповідних розпоряджень на складання реєстру власників іменних цінних паперів, облікового реєстру, переліку власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів товариства, переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями / доходу за цінними паперами, або розпоряджень про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Для організації проведення загальних зборів акціонерного товариства та реєстрації акціонерів на цих зборах або організації забезпечення нарахування та виплати дивідендів за акціями / доходів за цінними паперами, або з інших підстав, визначених законом, Центральний депозитарій складає відповідно перелік акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, або перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/ доходу за цінними паперами, перелік акціонерів товариства у формі реєстру власників іменних цінних паперів та/або у формі переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, або переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями / доходу за цінними паперами, або у формі переліку акціонерів товариства (далі - Перелік власників), складеного на підставі даних такого реєстру власників іменних цінних паперів, відповідно до вимог пункту 18 цього розділу за відповідним розпорядженням.

Розпорядження, зазначені в абзаці першому цього пункту, складаються у формі електронного документа відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, та надаються визначеними внутрішніми документами Центрального депозитарію засобами електронного документообігу у разі їх надання Центральному депозитарію:

емітентом цінних паперів / керуючим рахунком у цінних паперах емітента;

депозитарною установою, з якою емітентом укладено договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів;

депозитарною установою, з якою акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента.

Розпорядження, зазначені в абзаці першому цього пункту, складаються у формі паперового документа у разі їх складання та надання:

емітентом цінних паперів / керуючим рахунком у цінних паперах емітента депозитарній установі, з якою таким емітентом укладено відповідний договір (договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру));

акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, Центральному депозитарію або відповідній депозитарній установі, з яким (якою) такими (таким) акціонерами (акціонером) укладено відповідний договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента.

Внутрішніми документами Центрального депозитарію може бути передбачено інші випадки надання зазначених у цьому пункті розпоряджень у формі паперового документа.

Порядок надання розпоряджень у формі паперового документа визначається внутрішніми документами відповідної депозитарної установи та Центрального депозитарію.

У розпорядженнях, наданих у формі паперового документа, обов’язково мають зазначатися:

повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента;

код цінних паперів;

підстава для складання реєстру власників іменних цінних паперів / Переліку власників;

дата, станом на яку складається реєстр власників іменних цінних паперів / Перелік власників (далі - дата обліку);

спосіб передання реєстру власників іменних цінних паперів / Переліку власників (засобами електронного документообігу, іншими засобами, визначеними внутрішніми документами відповідної депозитарної установи, Центрального депозитарію).

Внутрішніми документами депозитарної установи та Центрального депозитарію може бути передбачено порядок надання зазначених розпоряджень у випадках, передбачених абзацами восьмим, дев’ятим цього пункту, у формі електронного документа за наявності згоди емітента або акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства.

За потреби включення до Переліків власників цінних паперів за декількома випусками у розпорядженнях на складання відповідного переліку обов’язково має зазначатися інформація про всі випуски цінних паперів, за якими він складатиметься (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип і клас (за наявності) цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера). Перелік складається у розрізі випусків цінних паперів.

Якщо випуск цінних паперів оформлено глобальним сертифікатом і тимчасовим глобальним сертифікатом, реєстр власників іменних цінних паперів складається окремо в розрізі кожної частини цього випуску, на яку відповідно оформлено глобальний сертифікат і тимчасовий глобальний сертифікат, а Перелік власників складається в частині цього випуску, на яку оформлено глобальний сертифікат.

{Пункт 1 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

2. До розпоряджень про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства, що надаються акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, Центральному депозитарію або депозитарній установі, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства), мають додаватися повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний.

{Абзац перший пункту 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

Центральний депозитарій або депозитарна установа, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства), на підставі складеного Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів та документів, наведених в абзаці першому цього пункту, забезпечує повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства у порядку, передбаченому його (її) внутрішніми документами та/або відповідним договором.

{Абзац другий пункту 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

{Пункт 2 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

3. Розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів, облікового реєстру, переліку власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами, розпорядження про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства (крім розпоряджень акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства) повинні бути підписані уповноваженою посадовою особою уповноваженого органу емітента, депозитарної установи, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства), або Центрального депозитарію залежно від того, хто надає розпорядження, та у разі надання розпорядження у формі паперового документа скріплені печаткою відповідно емітента, депозитарної установи, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства), або Центрального депозитарію.

{Пункт 3 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

4. Розпорядження акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, має бути підписано всіма акціонерами, які подавали вимогу, або уповноваженою акціонерами особою. До такого розпорядження мають додаватися:

{Абзац перший пункту 4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

виписка (виписки) про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує (підтверджують) факт володіння зазначеною особою (зазначеними особами) визначеним відсотком акцій на дату, що передує даті надання розпорядження, та на дату звернення з вимогою про скликання позачергових загальних зборів до акціонерного товариства;

{Абзац другий пункту 4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

копія вимоги про скликання позачергових загальних зборів, подана виконавчому органу акціонерного товариства, та копія або оригінал документа, що підтверджує отримання акціонерним товариством зазначеної вимоги;

{Абзац третій пункту 4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

копія рішення наглядової ради акціонерного товариства про відмову у скликанні позачергових загальних зборів або документ, що підтверджує відсутність прийнятого у встановлені законодавством строки наглядовою радою акціонерного товариства рішення щодо розгляду поданої вимоги акціонера(ів);

копія рішення акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, про обрання членів реєстраційної комісії (у разі надання розпорядження на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства);

{Абзац п'ятий пункту 4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний (у разі надання розпорядження про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства).

{Абзац шостий пункту 4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складений Центральним депозитарієм для забезпечення реєстрації акціонерів для участі в позачергових загальних зборах, надається Центральним депозитарієм або відповідною депозитарною установою члену реєстраційної комісії, призначеної акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента.

{Абзац сьомий пункту 4 розділу VІ із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017, № 451 від 10.07.2018}

Центральний депозитарій здійснює повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства та складає перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, для забезпечення реєстрації акціонерів для участі в позачергових загальних зборах на підставі відповідного договору, укладеного з акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента.

{Абзац восьмий пункту 4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

{Пункт 4 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

5. Реєстр власників іменних цінних паперів Центральний депозитарій складає у формі електронного документа або у формі паперового документа, якщо це зазначено у відповідному розпорядженні, наданому Центральному депозитарію у формі паперового документа.

{Абзац перший пункту 5 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

Внутрішніми документами Центрального депозитарію можуть бути передбачені порядок та інші випадки складення реєстру власників іменних цінних паперів у формі паперового документа та надання його особі, яка надала розпорядження на його отримання.

{Абзац пункту 5 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

Обліковий реєстр складається у формі електронного документа.

{Абзац пункту 5 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

Передання реєстру власників іменних цінних паперів / Переліку власників та облікового реєстру, що складається у формі електронного документа, між Центральним депозитарієм та депозитарними установами, між Центральним депозитарієм та депозитарієм-кореспондентом, від Центрального депозитарію до емітента здійснюється засобами електронного документообігу у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію.

{Абзац пункту 5 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

Спосіб підписання облікового реєстру, реєстру власників іменних цінних паперів визначається згідно зі способом підтвердження справжності підпису, що використовується при обміні інформацією між Центральним депозитарієм та його клієнтами і може бути таким:

кваліфікований електронний підпис розпорядника рахунку - у разі надання облікового реєстру, реєстру власників іменних цінних паперів / Переліку власників у формі електронного документа;

{Абзац шостий пункту 5 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

електронне підтвердження (авторизація) підписання облікового реєстру, реєстру власників іменних цінних паперів ініціатором депозитарної операції (користувачем системи S.W.I.F.T.) - у разі надання облікового реєстру, реєстру власників іменних цінних паперів у вигляді електронного документа у формі S.W.I.F.T.-повідомлення. У цьому випадку для його підтвердження депозитарною установою, депозитарієм-кореспондентом, Центральним депозитарієм має бути забезпечено в установлений договором строк додаткове надання облікового реєстру, реєстру власників іменних цінних паперів у формі паперового документа або електронного документа із накладанням кваліфікованих електронних підписів.

{Абзац сьомий пункту 5 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

Спосіб підтвердження достовірності підпису на обліковому реєстрі, реєстрі власників іменних цінних паперів обумовлюється відповідно до вимог законодавства у відповідному договорі (депозитарному договорі, договорі про кореспондентські відносини, договорі про обслуговування випусків цінних паперів, договорі про надання реєстру власників іменних цінних паперів).

У разі надання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів у формі електронного документа емітенту отриманий емітентом реєстр власників іменних цінних паперів у вигляді електронного документа може бути перетворений у копію на папері. Ідентичність цієї паперової копії електронному документу засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи емітента. Усі аркуші реєстру власників іменних цінних паперів повинні бути пронумеровані та прошнуровані.

6. Центральний депозитарій складає реєстр власників іменних цінних паперів на підставі інформації, отриманої від депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів, яка формується ними відповідно до записів на рахунках у цінних паперах їх депонентів, клієнтів станом на 24 годину дня дати обліку, та записів на рахунку в цінних паперах емітента станом на 24 годину дня дати обліку.

Якщо дата обліку є датою у майбутньому, то термін надання розпорядження Центральному депозитарію емітентом, депозитарною установою, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства), або акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій емітента, повинен бути не менше трьох робочих днів до дати обліку, на яку повинен формуватися даний реєстр, крім випадку, коли датою обліку вважається дата операційного дня, наступного за днем приймання Центральним депозитарієм до виконання розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів/переліку акціонерів товариства. Розпорядження на складання облікового реєстру надається Центральним депозитарієм депозитарним установам до закінчення операційного дня дати обліку, і облікові реєстри формуються депозитарними установами протягом операційного дня, наступного за датою обліку. Розпорядження на складання облікового реєстру надається Центральним депозитарієм депозитарію-кореспонденту у термін, передбачений договором про кореспондентські відносини.

{Абзац другий пункту 6 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 692 від 14.09.2017}

Депозитарна установа має надати сформований нею обліковий реєстр Центральному депозитарію протягом операційного дня, наступного за датою обліку. Депозитарій-кореспондент здійснює надання облікових реєстрів Центральному депозитарію у термін, передбачений договором про кореспондентські відносини. Центральний депозитарій має надати емітенту або особі, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, сформований ним реєстр власників іменних цінних паперів та/або Перелік власників не пізніше двох робочих днів від дати обліку.

У випадку складання реєстру власників іменних цінних паперів за відповідним розпорядженням, у якому вказана дата обліку є вихідним, святковим, неробочим днем, розпорядження на складання облікового реєстру надається Центральним депозитарієм своїм клієнтам - депозитарним установам до закінчення операційного дня, що передує визначеній даті обліку, депозитарні установи формують облікові реєстри власників цінних паперів протягом операційного дня, наступного за датою обліку, на підставі записів на відкритих у них рахунках у цінних паперах цих власників станом на 24 годину операційного дня, що передує визначеній даті обліку, та здійснюють надання облікових реєстрів Центральному депозитарію протягом операційного дня, наступного за датою обліку.

За необхідності складання реєстру власників іменних цінних паперів та облікового реєстру на дату, яка минула, депозитарні установи та депозитарії-кореспонденти здійснюють надання облікового реєстру протягом двох робочих днів від дати отримання розпорядження від Центрального депозитарію, Центральний депозитарій - протягом трьох робочих днів від дати отримання розпорядження від емітента або особи, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів.

7. У разі якщо депозитарна установа є особою, що отримала розпорядження про надання реєстру власників іменних цінних паперів, вона після отримання реєстру власників іменних цінних паперів від Центрального депозитарію надає його емітенту в порядку, установленому договором про надання реєстру власників іменних цінних паперів.

У разі подання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів у формі паперового документа він засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи депозитарної установи. Усі аркуші реєстру власників іменних цінних паперів повинні бути пронумеровані та прошнуровані.

Депозитарна установа не має права вносити зміни до реєстру власників іменних цінних паперів та/або Переліку власників, складеного Центральним депозитарієм.

8. Центральним депозитарієм складається та надається реєстр власників іменних цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, здійснює Центральний депозитарій, Перелік власників, у таких випадках:

{Абзац перший пункту 8 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014, № 692 від 14.09.2017}

є рішення уповноваженого відповідно до законодавства органу акціонерного товариства про проведення річних (чергових) та позачергових загальних зборів;

на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, про проведення позачергових загальних зборів у передбаченому законодавством порядку;

{Абзац третій пункту 8 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

настання терміну звітності Центрального депозитарію або особи, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, перед емітентом відповідно до договору (договору про обслуговування випусків цінних паперів або договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів) стосовно переліку власників;

є публічна безвідклична пропозиція особи (осіб, що діють спільно), яка (які) внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (стали) (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства/контрольного пакета акцій, значного контрольного пакета акцій публічного акціонерного товариства, для всіх акціонерів - власників акцій товариства про придбання належних їм акцій (далі - оферта);

{Абзац п'ятий пункту 8 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 692 від 14.09.2017}

є публічна безвідклична вимога;

{Пункт 8 розділу VI доповнено новим абзацом шостим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 692 від 14.09.2017}

настання строку виплати доходів за цінними паперами;

рішення про припинення діяльності емітента;

рішення органів державної влади відповідно до їх компетенції та в межах їх повноважень, визначених законами України, у тому числі за запитом Комісії при здійсненні контролю за випуском і обігом цінних паперів;

для отримання емітентом інформації про власників голосуючих акцій акціонерних товариств, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій;

{Абзац десятий пункту 8 розділу VI в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 692 від 14.09.2017, № 451 від 10.07.2018}

{Абзац одинадцятий пункту 8 розділу VI виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 914 від 21.12.2017}

в інших випадках, які передбачені законодавством України, або договором про обслуговування випусків цінних паперів, укладеним між емітентом та Центральним депозитарієм, або договором про надання реєстру власників іменних цінних паперів.

9. Обліковий реєстр складається депозитарними установами та депозитарієм-кореспондентом для його передання Центральному депозитарію з метою:

складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів у випадках, передбачених цим Положенням;

забезпечення персонального повідомлення депонентів (акціонерів) про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

10. Обліковий реєстр за іменними цінними паперами складається депозитарною установою або депозитарієм-кореспондентом за розпорядженням Центрального депозитарію.

Депозитарна установа у разі отримання від Центрального депозитарію розпорядження на складання облікового реєстру у випадку складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на акції товариства, що придбаваються заявником вимоги та інформація про права на які міститься у складеному депозитарною установою обліковому реєстрі, накладено обмеження (обтяження), має протягом трьох робочих днів з дня отримання розпорядження Центрального депозитарію надати (за наявності) відповідному товариству завірені нею копії документів, на підставі яких встановлено обмеження (обтяження), та/або довідку в довільній формі про відсутність таких документів із зазначенням причин їх відсутності шляхом рекомендованого поштового відправлення з описом вкладеного або іншим способом за домовленістю з товариством.

{Пункт 10 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 692 від 14.09.2017}

11. Обліковий реєстр складається окремо за кожним випуском цінних паперів. Обліковий реєстр повинен містити:

назву документа «Обліковий реєстр власників цінних паперів»;

дату складання;

дату, станом на яку вказується інформація про власників цінних паперів;

інформацію про депозитарну установу (повне або скорочене (за наявності) найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи, засоби зв'язку тощо) або депозитарію-кореспондента (повне або скорочене (за наявності) найменування, місцезнаходження, засоби зв'язку тощо);

інформацію про емітента цінних паперів (повне або скорочене (за наявності) найменування, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за ЄДРІСІ (для ІСІ), місцезнаходження);

інформацію про випуск цінних паперів (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/клас/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів));

щодо кожного власника (співвласника), внесеного до облікового реєстру, має бути вказано:

депозитарний код рахунку в цінних паперах;

для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу, місце та дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується за наявності);

{Абзац десятий пункту 11 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

для юридичної особи - повне або скорочене (за наявності) найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів). Для юридичних осіб - нерезидентів вказуються країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності;

для пайового інвестиційного фонду - повне або скорочене (за наявності) найменування пайового інвестиційного фонду та реєстраційний код за ЄДРІСІ, повне або скорочене (за наявності) найменування та код за ЄДРПОУ компанії з управління активами, що створила цей фонд;

для держави - держава Україна, реквізити суб'єкта(ів) управління (для юридичної особи - повне найменування та код за ЄДРПОУ); для Кабінету Міністрів України та інших органів, визначених Законом України «Про управління об’єктами державної власності», які здійснюють управління державним майном та які не є юридичними особами, - повне найменування);

для територіальної громади - назва територіальної громади, реквізити суб'єкта(ів) управління об’єктами комунальної власності (для юридичної особи - повне найменування та код за ЄДРПОУ);

місцезнаходження (для держави та територіальної громади -місцезнаходження суб`єкта управління об’єктами державної власності або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності)/місце проживання та/або адреса для поштових повідомлень;

загальну кількість прав на цінні папери, номінальну вартість цінних паперів відповідного випуску, що належать особі;

загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, відносно яких депозитарною установою зареєстровано обтяження зобов'язаннями, із зазначенням типу обтяжень;

загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, відносно яких депозитарною установою зареєстровано обмеження прав за цінними паперами, із зазначенням типу обмежень.

До облікового реєстру також включається інформація щодо банківського рахунку (за наявності) у визначених законодавством випадках.

{Пункт 11 розділу VI доповнено новим абзацом дев'ятнадцятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 390 від 12.04.2016}

До реєстру також включається інформація про загальну кількість прав на цінні папери відповідного випуску, що обліковуються на рахунку(ах) у цінних паперах нотаріуса(ів) (у разі наявності).

12. Реєстр власників іменних цінних паперів, Перелік власників складається та надається Центральним депозитарієм:

{Абзац перший пункту 12 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 692 від 14.09.2017}

за розпорядженням депозитарної установи, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства);

{Абзац другий пункту 12 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

за розпорядженням емітента, якщо Центральний депозитарій є визначеною емітентом особою на надання йому реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до укладеного з ним договору про обслуговування випусків цінних паперів або договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів;

за розпорядженням акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, про проведення позачергових загальних зборів;

{Абзац четвертий пункту 12 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

за розпорядженням депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової установи, у якій на рахунку Центрального депозитарію обліковуються цінні папери, розміщені за межами України.

{Абзац шостий пункту 12 розділу VI виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

У випадку складання реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог статей 65, 65-1, 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» до розпорядження має додаватися відповідно копія оферти або копія публічної безвідкличної вимоги та копія договору ескроу.

{Пункт 12 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 692 від 14.09.2017}

У випадку складання реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо в Центральному депозитарії як уповноваженому на зберігання на рахунку депозитарної установи (зберігача), що припинила(в) провадження депозитарної діяльності, зберігаються акції, що придбаваються заявником вимоги і на них накладено обмеження (обтяження), Центральний депозитарій повинен протягом трьох робочих днів з дня отримання розпорядження надати (за наявності) відповідному товариству завірені ним копії документів, на підставі яких встановлено відповідне обмеження (обтяження) акцій, та/або довідку про відсутність таких документів із зазначенням причин їх відсутності у порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального депозитарію.

{Пункт 12 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 692 від 14.09.2017}

13. Реєстр власників іменних цінних паперів складається окремо за кожним емітентом та випуском цінних паперів. Реквізитний склад реєстру власників іменних цінних паперів визначається Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію згідно із законодавством України.

У випадку складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо в Центральному депозитарії як уповноваженому на зберігання на рахунку депозитарної установи (зберігача), що припинила(в) провадження депозитарної діяльності, зберігаються акції, що придбаваються заявником вимоги, Центральний депозитарій додатково до реєстру (Переліку власників) надає емітенту інформаційну(і) довідку(и) про власників акцій, сформовану(і) на підставі інформації з бази (баз) даних, що знаходиться(яться) на зберіганні в Центральному депозитарії (далі - інформаційна довідка), із зазначенням відомостей про власників та належні їм акції з урахуванням операцій, проведених за рахунком у цінних паперах такої(го) депозитарної установи (зберігача) після дати приймання уповноваженим на зберігання бази (баз) даних. Якщо Центральним депозитарієм бази даних такої(го) депозитарної установи (зберігача) не були отримані, в реєстрі власників іменних цінних паперів (Переліку власників) зазначається тільки інформація щодо такої(го) депозитарної установи (зберігача) та кількості акцій відповідного емітента, що обліковуються на її (його) рахунку в цінних паперах.

{Пункт 13 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 692 від 14.09.2017}

14. Процедура передачі реєстру власників іменних цінних паперів між Центральним депозитарієм та депозитарієм іноземної держави або міжнародною депозитарно-кліринговою установою встановлюється договором про кореспондентські відносини.

15. Центральний депозитарій, депозитарна установа, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства), має право відмовити в узятті до виконання розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів, переліку власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів тощо або розпорядження про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства, якщо:

{Абзац перший пункту 15 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

розпорядження не містить обов'язкових реквізитів, передбачених абзацами другим - шостим та восьмим пункту 1 цього розділу;

розпорядження не відповідає вимогам пунктів 3, 4 цього розділу;

у розпорядженні, яке надане Центральному депозитарію емітентом, виявлена невідповідність підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, та/або печатки на розпорядженні зразка підпису розпорядника рахунку, та/або печатки відповідно, що містяться в картці зразків підписів розпорядника (розпорядників) рахунку в цінних паперах, та відбитка печатки емітента;

розпорядження, яке надане емітентом, депозитарною установою, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, підписане особою, строк повноважень якої закінчився;

розпорядження подане з порушенням строків, встановлених цим Положенням для його надання;

зазначена у розпорядженні підстава для складання реєстру власників іменних цінних паперів не передбачена пунктом 8 цього розділу;

не надане повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний - у разі надходження розпорядження про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

{Абзац восьмий пункту 15 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

Якщо у розпорядженні на складання реєстру власників іменних цінних паперів зазначена підстава, передбачена в абзаці одинадцятому пункту 8 цього розділу, воно має містити посилання на відповідну норму законодавства, якою у такому конкретному випадку передбачено складання облікового реєстру, реєстру власників іменних цінних паперів.

16. У разі складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів для організації проведення загальних зборів акціонерного товариства та реєстрації акціонерів на цих зборах або організації забезпечення нарахування та виплати дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами Центральний депозитарій на підставі даних складеного ним реєстру власників іменних цінних паперів може за відповідним розпорядженням складати Перелік власників.

17. Перелік власників складається Центральним депозитарієм станом на дату обліку, на яку було складено реєстр власників іменних цінних паперів, на підставі даних якого (яких) складається Перелік власників, та містить інформацію про всіх власників, що вказані в цьому реєстрі власників іменних цінних паперів. Реквізитний склад Переліку власників встановлюється Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію згідно із законодавством України.

18. Перелік власників складається Центральним депозитарієм у формі електронного документа або у формі паперового документа, якщо це зазначено у відповідному розпорядженні, наданому Центральному депозитарію у формі паперового документа.

{Абзац перший пункту 18 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

Внутрішніми документами Центрального депозитарію може бути передбачено порядок та інші випадки складення Переліку власників у формі паперового документа та надання його особі, яка надала розпорядження на його отримання.

{Пункт 18 розділу VI доповнено новим абзацом другим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

У разі надання Центральним депозитарієм Переліку власників у формі електронного документа емітенту отриманий емітентом Перелік власників у вигляді електронного документа може бути перетворений на копію на папері. Ідентичність цієї паперової копії електронному документу засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи емітента. Усі аркуші Переліку власників повинні бути пронумеровані та прошнуровані.

У разі надання Центральним депозитарієм Переліку власників у формі електронного документа депозитарній установі, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, така депозитарна установа після отримання Переліку власників від Центрального депозитарію надає його емітенту в установленому договором про надання реєстру власників іменних цінних паперів порядку.

У разі подання депозитарною установою емітенту Переліку власників у формі паперового документа він засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи депозитарної установи. Усі аркуші Переліку власників повинні бути пронумеровані та прошнуровані.

{Абзац пункту 18 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

Депозитарна установа не має права вносити зміни до Переліку власників, складеного Центральним депозитарієм.

У разі подання Центральним депозитарієм Переліку власників у формі паперового документа він засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи Центрального депозитарію. Усі аркуші Переліку власників повинні бути пронумеровані та прошнуровані.

{Пункт 18 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

19. Центральний депозитарій у разі складання реєстру власників іменних цінних паперів / Переліку власників на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, з метою забезпечення повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів зобов’язаний не пізніше трьох робочих днів з дати обліку надати емітенту повідомлення про необхідність надання емітентом розпорядження на отримання такого реєстру власників іменних цінних паперів / Переліку власників у порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію, для встановлення емітентом переліку юридичних осіб - акціонерів, які перебувають під його контролем, для передання до Центрального депозитарію відповідної інформації про цих осіб.

{Розділ VI доповнено новим пунктом 19 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

20. Центральний депозитарій не пізніше наступного операційного дня з дня отримання від емітента - акціонерного товариства інформації щодо юридичних осіб - акціонерів таких акціонерних товариств, які перебувають під його контролем, про кількість належних їм акцій та про депозитарні установи, в яких обліковуються ці акції на рахунках таких юридичних осіб, має надати таким депозитарним установам отриману від емітента інформацію.

{Розділ VI доповнено новим пунктом 20 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

21. Інформація про власників голосуючих акцій акціонерних товариств, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій, надається у формі електронного документа емітенту - акціонерному товариству або особі, з якою цим емітентом укладено договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів (якщо цією особою не є Центральний депозитарій) згідно з внутрішніми документами Центрального депозитарію, складається на підставі даних облікових реєстрів, наданих Центральному депозитарію депозитарними установами, депозитарієм-кореспондентом. Інформація надається емітенту або особі, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, один раз у квартал за умови отримання Центральним депозитарієм від емітента або від особи, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів або розпорядження на складання інформації про власників пакетів акцій. Внутрішніми документами Центрального депозитарію може бути передбачено порядок та випадки складення інформації про власників пакетів акцій у формі паперового документа та надання її особі, яка надала розпорядження на її отримання.

{Абзац перший пункту 21 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

Такий реєстр (інформація) обов'язково має містити дані про розмір пакета акцій власника із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних такому власнику акцій та відомості про власника із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) власника, коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента) або коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента).

Складання і надання депозитарними установами та депозитаріями-кореспондентами Центральному депозитарію облікових реєстрів, складання та надання Центральним депозитарієм емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, Переліку власників здійснюються відповідно до вимог цього розділу.

{Пункт розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 692 від 14.09.2017}


VIІ. Порядок та умови знерухомлення цінних паперів на пред`явника документарної форми існування, розміщених емітентом до набрання чинності Законом


1. Власник цінних паперів, який має відкритий рахунок у цінних паперах у депозитарній установі, може знерухомити належні йому цінні папери на пред`явника документарної форми існування, надавши депозитарній установі розпорядження про знерухомлення та зарахування цінних паперів (далі - розпорядження про знерухомлення). У розпорядженні має бути визначено місце зберігання цінних паперів - Центральний депозитарій.

Разом з розпорядженням про знерухомлення подаються сертифікати цінних паперів. Приймання сертифікатів цінних паперів оформлюється складанням акта приймання-передавання.

2. Подані сертифікати цінних паперів повинні відповідати вимогам, встановленим на дату реєстрації випуску цінних паперів.

3. Знерухомлення складається з таких етапів:

приймання документів, визначених пунктом 1 цього розділу;

перевірка Центральним депозитарієм сертифікатів цінних паперів на справжність (автентичність);

передання сертифікатів цінних паперів на пред'явника у сховище Центрального депозитарію;

зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента - власника цінних паперів та зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах депозитарної установи в Центральному депозитарії у кількості, зазначеній у розпорядженні про знерухомлення та в акті приймання-передавання сертифікатів цінних паперів;

видача депозитарною установою депоненту виписки про стан рахунку в цінних паперах, видача Центральним депозитарієм депозитарній установі довідки з рахунку в цінних паперах.

4. Центральний депозитарій, депозитарна установа мають право відмовити у знерухомленні, якщо:

документи, які підтверджують повноваження особи, яка вимагає знерухомлення цінних паперів, не відповідають законодавству та не підтверджують її повноваження стосовно вчинення таких дій;

встановлені законодавством вимоги до сертифікатів не виконані;

кількість цінних паперів, зазначена у сертифікатах цінних паперів, не відповідає кількості, визначеній у розпорядженні на знерухомлення та в акті приймання-передавання сертифікатів цінних паперів.

5. При знерухомленні цінних паперів на пред'явника документарної форми існування Центральний депозитарій зобов'язаний у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, зарахувати цінні папери на рахунок у цінних паперах депозитарної установи протягом трьох робочих днів з дати отримання від неї розпорядження про знерухомлення та проведення перевірки сертифікатів цінних паперів на справжність (автентичність) або надати вмотивовану відмову.

6. Цінні папери, розміщені в документарній формі існування, права на які зараховані на рахунок у цінних паперах їх власника в депозитарній установі, вважаються знерухомленими та з цього моменту знаходяться в обігу як цінні папери бездокументарної форми існування у вигляді облікових записів на рахунку в цінних паперах та не можуть бути переведені у документарну форму існування (матеріалізовані).


VIII. Порядок посвідчення депозитарними установами довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства


1. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

2. Перед вчиненням дій щодо посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства депозитарна установа установлює особу, яка має намір видати таку довіреність, за пред’явлення такою особою документів, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо такої особи (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, тощо).

3. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені).

За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

4. У тексті довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства мають бути зазначені:

місце і дата її видачі;

прізвище, ім’я, по батькові довірителя;

реквізити документа, що посвідчує особу довірителя, а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів за наявності). Зазначені реквізити вказуються згідно з інформацією, яка міститься в системі депозитарного обліку;

місце реєстрації/проживання довірителя (за наявності);

прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) або повне найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів)/країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності (для нерезидентів) (для юридичної особи) повіреного;

реквізити документа, що посвідчує особу повіреного (для фізичної особи), а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів за наявності);

місце реєстрації/проживання (за наявності) (для фізичної особи) або місцезнаходження (для юридичної особи) повіреного;

кількість акцій, які належать довірителю та право голосу за якими доручається у разі, якщо право голосу розподілено серед декількох осіб, або зазначення фрази «всіма належними мені акціями»;

перелік дій, які має право вчинити повірений (повірені).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Підпис особи довірителя виконується на довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства власноруч. Використання факсимільного підпису не допускається.

У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства вказується повне найменування акціонерного товариства, для участі у загальних зборах якого видається довіреність.

5. При посвідченні довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства депозитарна установа вчиняє на відповідній довіреності посвідчувальний напис.

При посвідченні довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства від особи, яка діє за згодою батьків (усиновлювачів) (одного з них - у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення батьківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі, якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальника, депозитарна установа вчиняє на відповідній довіреності посвідчувальний напис.

Вчинення посвідчувального напису на довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства здійснюється уповноваженою особою депозитарної установи.

6. Посвідчені депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, що ведеться відповідною депозитарною установою.

{Положення доповнено новим розділом VIII згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}


IX. Вимоги до здійснення депозитарної діяльності


1. Керівник та працівники Центрального депозитарію, депозитарної установи, що безпосередньо залучені до депозитарної діяльності, повинні мати кваліфікацію фахівця з депозитарної діяльності з цінними паперами.

Кваліфікація фахівця з депозитарної діяльності з цінними паперами підтверджується сертифікатом установленого зразка, який видається Комісією в установленому нею порядку.

Центральний депозитарій, депозитарна установа повинні в посадових інструкціях для своїх працівників, що безпосередньо залучені до депозитарної діяльності, визначити рівень компетенції, необхідний для виконання відповідних депозитарних операцій.

2. Центральний депозитарій, депозитарні установи зобов'язані здійснювати депозитарну діяльність на умовах гарантованої конфіденційності інформації, що міститься у системі депозитарного обліку. Усі працівники Центрального депозитарію, депозитарної установи зобов'язані додержуватися вимог конфіденційності інформації, що міститься у системі депозитарного обліку.

Розголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, яку за своїм правовим режимом віднесено до інформації з обмеженим доступом, здійснюється з урахуванням вимог статей 24-26 Закону.

Відомості про порушення конфіденційності та цілісності інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом, а також про втрати, крадіжки, несанкціоноване знищення, викривлення, підроблення, копіювання інформації передаються до Комісії.

Захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, при її обробці в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах (далі - ІТС) Центрального депозитарію та депозитарних установ, повинен забезпечуватися шляхом створення комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю у встановленому законодавством України порядку.

Комплексна система захисту інформації повинна забезпечувати такі основні функції:

розмежування доступу користувачів до захищених ресурсів ІТС;

регламентацію дій користувачів при доступі та обробці захищених ресурсів ІТС;

ідентифікацію та автентифікацію користувачів ІТС;

перевірку повноважень користувачів і надання їм права виконання певних дій з обробки захищених ресурсів (читання, модифікація, знищення, введення інформації тощо);

реєстрацію подій, пов’язаних із доступом до захищених ресурсів ІТС та дії з ними, результатів ідентифікації та автентифікації користувачів, фактів зміни повноважень користувачів, результатів перевірки цілісності засобів захисту інформації;

блокування несанкціонованих дій щодо захищених ресурсів ІТС;

захист захищених ресурсів ІТС при їх передачі через незахищене середовище;

антивірусний захист інформації, яка обробляється в ІТС;

забезпечення цілісності програмного забезпечення, яке використовується для обробки захищених ресурсів ІТС.

Реєстраційні дані (протоколи аудиту) ІТС повинні бути захищені від несанкціонованої модифікації та знищення користувачами, які не мають повноважень адміністратора безпеки.

3. Депозитарна установа повинна розробити, затвердити відповідним органом управління та використовувати, зокрема, такі внутрішні документи:

1) внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи, що визначає порядок надання фінансових послуг;

2) внутрішній документ, що визначає порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) при провадженні депозитарної діяльності;

3) внутрішній документ, що визначає систему управління ризиками при провадженні депозитарної діяльності.

4. Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи повинно містити, зокрема:

організаційно-функціональну схему підрозділів депозитарної установи, яка повинна відобразити завдання, що на них покладені;

перелік та форми вхідних та вихідних документів;

порядок приймання депонентів;

умови і порядок відкриття та закриття рахунку в цінних паперах;

підстави для відмови у відкритті рахунку в цінних паперах;

порядок оформлення, подання та приймання розпоряджень і документів від депонентів;

підстави для відмови у прийманні розпоряджень до виконання;

порядок надання депонентам виписок, довідок та іншої інформації, а також порядок обміну повідомленнями з депонентами;

перелік депозитарних операцій, що виконуються депозитарною установою, та загальний порядок їх проведення;

перелік та вартість послуг, що надаються депонентам (якщо це не вказано в окремо затверджених тарифах депозитарної установи), який може містити розмір плати, зокрема, за:

відкриття/закриття рахунку в цінних паперах;

внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах;

облік прав на цінні папери;

видачу виписок з рахунку в цінних паперах;

відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах депонента;

проведення операції блокування/розблокування цінних паперів на рахунку у цінних паперах депонента;

проведення операції списання/зарахування/переказу прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах депонента;

порядок обслуговування активів ІСІ та пенсійних фондів (за наявності відповідних ліцензій).

5. Внутрішній документ, що визначає порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) при провадженні депозитарної діяльності, повинен відповідати вимогам, встановленим Положенням про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 липня 2012 року № 996, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за № 1628/21940 (крім банку).

{Пункт 5 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

6. Внутрішній документ, що визначає систему управління ризиками при провадженні депозитарної діяльності, повинен містити, зокрема:

визначення видів ризиків, які виникають при провадженні депозитарної діяльності;

порядок виявлення ризиків;

методи вимірювання та оцінювання ризиків;

заходи щодо зниження ризиків, що полягають у запобіганні та мінімізації впливу ризиків;

порядок та умови застосування відповідних заходів щодо зниження ризиків;

заходи з моделювання та прогнозування процесів і майбутніх результатів діяльності особи, що провадить депозитарну діяльність, на основі аналізу інформації та оцінки ризиків.

Внутрішній документ, що визначає систему управління ризиками при провадженні депозитарної діяльності, має також відповідати вимогам, встановленим Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 жовтня 2015 року № 1597, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2015 року за № 1311/27756 (крім банку).

{Абзац восьмий пункту 6 розділу IX в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

7. Центральний депозитарій повинен розробити та затвердити уповноваженим органом управління внутрішній документ про інформаційно-телекомунікаційну систему обробки інформації Центрального депозитарію (далі - Документ про ІТС), який, зокрема, має містити:

структуру ІТС;

функції ІТС;

порядок щодо взаємодії Центрального депозитарію із суб’єктами ІТС;

порядок щодо використання програмного забезпечення;

вимоги щодо програмного та технічного забезпечення суб’єктів ІТС.

Провадження Центральним депозитарієм та депозитарними установами депозитарної діяльності здійснюється з дотриманням положень Документа про ІТС.

8. Центральний депозитарій, депозитарні установи повинні розробити, затвердити уповноваженими органами управління та використовувати у своїй діяльності внутрішні документи із захисту інформації, зокрема:

перелік інформації, яку віднесено до конфіденційної;

перелік інформації, що підлягає автоматизованому обробленню в ІТС та потребує захисту;

акт обстеження середовищ функціонування ІТС;

формуляр ІТС;

план захисту інформації із визначенням, зокрема, переліку заходів, спрямованих на забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом від порушення її конфіденційності, цілісності та доступності, порядку реєстрації користувачів, створення захищених інформаційних ресурсів та надання доступу до захищених інформаційних ресурсів в ІТС;

положення про порядок користування машинними носіями конфіденційної інформації;

настанови персоналу (керівник, фахівець, системний адміністратор, адміністратор безпеки, користувач тощо);

інструкції з резервування інформації, відновлення функціонування ІТС та забезпечення її антивірусного захисту;

інструкцію про порядок контролю за функціонуванням ІТС із визначенням, крім іншого, правил виявлення та реєстрації порушень функціонування взаємозв'язку між ІТС Центрального депозитарію і депозитарних установ та порядку реєстрації спроб несанкціонованого доступу до даних депозитарного обліку і запобігання таким спробам.

9. Центральний депозитарій, депозитарні установи повинні вести такі журнали:

журнал розпоряджень;

журнал депозитарних операцій;

журнал обліку машинних носіїв конфіденційної інформації та засобів криптографічного захисту інформації.

10. Забезпечення безпеки депозитарної діяльності у Центральному депозитарії, у депозитарній установі досягається систематичними, цілеспрямованими та узгодженими за цілями, завданнями і часом організаційними, технічними та інженерними заходами, спрямованими на забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності інформації, що міститься у системі депозитарного обліку.

11. Програмно-технічні засоби, які безпосередньо використовуються для створення, обробки, передачі, зберігання, знищення інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, повинні забезпечувати її резервування.

12. Резервне збереження (копіювання) інформації Центральним депозитарієм, депозитарними установами повинно виконуватись кожного операційного дня.

Резервному збереженню (копіюванню), зокрема, підлягають:

інформаційні масиви (бази даних) системи депозитарного обліку;

прикладне програмне забезпечення, що обробляє інформацію системи депозитарного обліку;

ключові дані (відкриті ключі, сертифікати відкритих ключів) посадових осіб Центрального депозитарію, депозитарних установ.

Зберігання резервних копій повинно здійснюватися на зовнішніх машинних носіях даних у місцях, захищених від впливу магнітного поля чи випромінювання.

Зберігання резервних копій повинно здійснюватися окремо від зберігання оригінальних інформаційних масивів.

Центральний депозитарій, депозитарні установи повинні зберігати резервні копії не менше ніж за три останні операційні дні. Крім того, повинні зберігатись резервні копії за кожний останній операційний день місяця протягом трьох років. У випадку, якщо останні резервні копії містять інформацію, що підлягає резервному збереженню (копіюванню) за кожний останній операційний день місяця, повторне окреме копіювання та зберігання вказаної інформації не є обов’язковими.

{Розділ доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

13. Програмне забезпечення Центрального депозитарію та депозитарних установ повинно забезпечувати виконання функції та операцій, визначених цим Положенням, відповідати законодавству та, зокрема, таким вимогам:

відокремлене ведення всіх рахунків у цінних паперах одночасно;

забезпечення формування депозитарного балансу;

роздрукування виписок, довідок з рахунків у цінних паперах;

захист інформації з обмеженим доступом, що міститься у системі депозитарного обліку;

можливість видачі інформації про стан рахунків у цінних паперах, інформації про операції на рахунках у цінних паперах та іншої інформації, передбаченої законодавством, за останні п'ять років.

Специфічні вимоги до програмного забезпечення, що використовують Центральний депозитарій та депозитарні установи, встановлюються Центральним депозитарієм у своїх внутрішніх документах відповідно до законодавства.

14. Програмне забезпечення депозитарної установи, яке надається Центральним депозитарієм для здійснення депозитарного обліку, може мати можливість взаємодії з іншими програмно-технічними комплексами депозитарної установи.

15 Перелік технічних та програмних засобів, у тому числі тих, які використовуються для депозитарної діяльності Центральним депозитарієм та депозитарною установою, повинен бути наведений у відповідному розділі формуляра ІТС.

16. Центральний депозитарій, депозитарні установи та емітенти цінних паперів для забезпечення обміну інформацією у формі електронних документів мають використовувати кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг.

{Пункт 16 розділу IX в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

17. Для обслуговування в Центральному депозитарії депозитарна установа повинна підтвердити свою спроможність підтримувати взаємозв'язок з ІТС Центрального депозитарію та відповідати його вимогам щодо технічного та програмного забезпечення, а також забезпечення захисту конфіденційної інформації. Відповідність визначеним вимогам перевіряється Центральним депозитарієм згідно з внутрішнім документом, а також за рішенням керівництва Центрального депозитарію - у разі отримання відомостей про можливу невідповідність зазначеним вимогам.

18. Депозитарні установи зобов'язані періодично виходити на зв'язок з інформаційною системою Центрального депозитарію кожного операційного дня Центрального депозитарію згідно з Правилами Центрального депозитарію.

Депозитарна установа, на рахунку якої в Центральному депозитарії обліковуються цінні папери, що заблоковані для торгів на фондовій(их) біржі(ах), та в інших випадках, передбачених Правилами Центрального депозитарію, зобов'язана постійно підтримувати зв'язок з інформаційною системою Центрального депозитарію протягом кожного операційного дня Центрального депозитарію.

19. Депозитарна установа та емітенти цінних паперів зобов’язані дотримуватися внутрішніх документів Центрального депозитарію щодо захисту інформації, яка обробляється в ІТС Центрального депозитарію. Невиконання депозитарною установою або емітентом вимог Центрального депозитарію щодо захисту інформації є підставою для невиконання Центральним депозитарієм електронних розпоряджень депозитарної установи або емітента як таких, що не пройшли відповідної процедури захисту від підробки, викривлення, фальсифікації адресата відправника цього розпорядження, або таких, що створюють передумови до порушення конфіденційності, цілісності або доступності інформації, що міститься у системі депозитарного обліку.

{Абзац перший пункту 19 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

Рішення стосовно припинення виконання електронних розпоряджень відповідної депозитарної установи або відповідного емітента приймається Центральним депозитарієм у кожному окремому випадку залежно від умов та обставин виявленого порушення.

{Абзац другий пункту 19 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 451 від 10.07.2018}

20. Для проведення депозитарної діяльності Центральний депозитарій, депозитарна установа відкривають операційний день. Операційний день депозитарної установи повинен відкриватись кожного операційного дня Центрального депозитарію.

За необхідності та за згодою, на підставі звернення Фонду до Центрального депозитарію, з метою забезпечення виконання абзацу третього частини першої статті 41-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Центральний депозитарій та депозитарні установи, в яких обліковуються(обліковуватимуться) акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, відкривають операційний день у день, що є святковим або вихідним (неробочим) днем.

{Пункт 20 розділу IX доповнено новим абзацом другим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

Центральний депозитарій, депозитарна установа проводять депозитарну діяльність у термін, який передбачено їх внутрішніми документами. Після завершення такого терміну Центральний депозитарій, депозитарна установа закривають операційний день. Операційний день депозитарної установи, на рахунку якої в Центральному депозитарії обліковуються цінні папери, що заблоковані для торгів на фондовій(их) біржі(ах), та в інших випадках, передбачених Правилами Центрального депозитарію, повинен закриватись не раніше часу закриття операційного дня Центрального депозитарію, визначеного Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.

Після завершення операційного дня внесення будь-яких змін до документів операційного дня Центрального депозитарію, депозитарної установи заборонено.

21. Депозитарна установа не має права без розпорядження депонента або особи, уповноваженої діяти від його імені, укладати договори щодо цінних паперів, які належать депоненту цінних паперів і права на які зберігаються у неї на рахунку у цінних паперах депонента, у власних інтересах чи інтересах третіх осіб.

22. Депозитарні установи в порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм за погодженням з Комісією, мають надавати до Центрального депозитарію інформацію щодо стану рахунків у цінних паперах депонентів цієї депозитарної установи та інформацію щодо проведення між рахунками депонентів цієї депозитарної установи облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов’язаних з набуттям/припиненням цих прав.

{Розділ IX доповнено новим пунктом 22 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

23. Депозитарна установа не може:

користуватися послугами іншої депозитарної установи для виконання своїх зобов'язань щодо обліку прав на цінні папери своїх депонентів;

бути депонентом в іншій депозитарній установі, крім випадків:

припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи;

наявності заборони відповідно до законодавства списання цінних паперів, прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах депонента до моменту зняття такої заборони.

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності І. Курочкіна