Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" від 28.02.2000 № 419 від 11.07.2018


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 28 лютого 2000 р. № 419
Київ


Про затвердження Порядку подання фінансової звітності


{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1543 від 12.10.2000
№ 1777 від 31.12.2004
№ 384 від 26.05.2005
№ 601 від 27.04.2006
№ 1047 від 30.09.2009
№ 879 від 29.09.2010
№ 433 від 20.04.2011
№ 968 від 07.09.2011
№ 1223 від 30.11.2011
№ 29 від 16.01.2013
№ 820 від 07.11.2013
№ 718 від 29.12.2014
№ 419 від 17.06.2015
№ 547 від 11.07.2018}

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Кабінет Міністрів України

постановляє:

1. Затвердити Порядок подання фінансової звітності (додається). 

2. Надати Міністерству фінансів, Державній казначейській службі та їх територіальним органам право у разі неподання міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади фінансової звітності припиняти перерахування коштів з бюджетів та (або) оплату рахунків з повідомленням керівників зазначених органів.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 601 від 27.04.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 433 від 20.04.2011}

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2000 р. № 419


Порядок подання фінансової звітності


{У тексті Порядку слова "Державне казначейство" в усіх відмінках замінено словами "Державна казначейська служба" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 433 від 20.04.2011}

1. Дія цього Порядку поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі - підприємства), які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 601 від 27.04.2006}

2. Фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством - іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики.

Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до законодавства.

Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за міжнародними стандартами фінансової звітності публічними акціонерними товариствами, підприємствами - емітентами цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банками, страховиками, кредитними спілками, підприємствами, які провадять діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, підприємствами, які відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” належать до великих підприємств, а також підприємствами, які провадять господарську діяльність за такими видами:

надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (розділ 64 КВЕД ДК 009:2010);

недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010);

допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (розділ 66 КВЕД ДК 009:2010), за винятком допоміжної діяльності у сфері страхування та пенсійного забезпечення (група 66.2 КВЕД ДК 009:2010).

Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном, подається до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснюється НКЦПФР, з метою забезпечення доступу органів державної влади, інших органів та користувачів до поданої підприємствами фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

{Абзац пункту 2 набирає чинності з 1 січня 2019 року - див. пункт 2 Постанови КМ № 547 від 11.07.2018}

Підприємства (крім бюджетних установ, мікропідприємств та малих підприємств) подають разом з річною фінансовою звітністю звіт про управління. У разі подання підприємством консолідованої фінансової звітності подається консолідований звіт про управління. Середні підприємства мають право не відображати у звіті про управління нефінансову інформацію.

Підприємства, які провадять діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення або заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес, подають разом з річною фінансовою звітністю звіт про платежі на користь держави. У разі подання підприємством консолідованої фінансової звітності подається консолідований звіт про платежі на користь держави.

Банки подають фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність, звіт про управління та консолідований звіт про управління Національному банку в установленому ним порядку.

Розпорядники коштів державного бюджету та фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування подають фінансову звітність органам Казначейства, складену згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, за формами, встановленими Мінфіном.

Розпорядники коштів місцевих бюджетів подають фінансову звітність органам Казначейства та місцевим фінансовим органам, складену згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, за формами, встановленими Мінфіном.

Платники податку на прибуток у визначених законом випадках подають органам доходів і зборів у порядку, передбаченому Податковим кодексом України для подання податкової декларації, проміжну (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) та річну фінансову звітність.

Підприємства, які складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, складають проміжну фінансову звітність, яка охоплює відповідний період (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), наростаючим підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Підприємства, яким відповідно до  Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати (крім тих, які зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності), та підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат відповідно до податкового законодавства, подають відповідним органам річну фінансову звітність, передбачену для суб’єктів малого підприємництва.

У разі коли організація діяльності органів державної статистики, органів Казначейства та інших органів, до яких подається фінансова звітність, припинена (порушена) у зв’язку з тимчасовою окупацією території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі та/або проведенням антитерористичної операції, підприємства, розміщені на такій території, подають фінансову звітність після відновлення звичайної діяльності зазначених органів або відповідним органам в населених пунктах, на території яких такі органи здійснюють повноваження в повному обсязі.

Річна фінансова звітність, річна консолідована фінансова звітність, звіт про управління, консолідований звіт про управління, звіт про платежі на користь держави та консолідований звіт про платежі на користь держави, складення яких передбачено законодавством, повинні бути оприлюднені разом з аудиторським звітом на веб-сторінці або веб-сайті підприємства (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством, у форматі, який виключає можливість внесення змін до фінансової звітності іншими користувачами, та в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном,  на основі таксономії  фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність та уточнену консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за результатами проведення аудиторської перевірки з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин. Подання та оприлюднення уточненої фінансової звітності та уточненої консолідованої фінансової звітності здійснюються у такому самому порядку, як і фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, що уточнюються.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 547 від 11.07.2018}

3. Терміни подання підприємствами фінансової звітності в межах, визначених пунктами 5 - 11 цього Порядку, встановлює міністерство або інший орган виконавчої влади, до сфери управління якого належать підприємства, або органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління майном підприємств комунальної власності.

4. Датою подання фінансової звітності для підприємства вважається день фактичної її передачі за належністю, а у разі надсилання її поштою - дата одержання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата.

Датою подання фінансової звітності в єдиному електронному форматі вважається дата одержання електронного повідомлення про одержання центром збору фінансової звітності такої фінансової звітності.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 547 від 11.07.2018}

Датою подання фінансової звітності в електронному форматі для розпорядників бюджетних коштів та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування вважається дата одержання повідомлення від Казначейства (органу Казначейства) про подання звітності.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 547 від 11.07.2018}

5. Проміжна фінансова звітність (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), крім консолідованої, подається підприємствами органам, зазначеним у пункті 2 (крім органів Казначейства), не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна - не пізніше 28 лютого наступного за звітним року.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 547 від 11.07.2018}

Проміжна (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) або річна фінансова звітність подається підприємствами органам доходів і зборів у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 433 від 20.04.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 547 від 11.07.2018}

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 433 від 20.04.2011, № 820 від 07.11.2013}

6. Проміжна (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) звітність подається розпорядниками коштів державного і місцевих бюджетів до органів Казначейства не пізніше ніж 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна фінансова звітність - не пізніше ніж 22 січня року, що настає за звітним роком.

{Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ № 29 від 16.01.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 547 від 11.07.2018}

Проміжна фінансова звітність (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) подається органами фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування не пізніше ніж 10 числа другого місяця, що настає за звітним кварталом, а річна фінансова звітність - не пізніше ніж 15 березня року, що настає за звітним роком.

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 547 від 11.07.2018}

Розпорядники коштів державного, місцевих бюджетів та органи фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування подають проміжну (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) та річну фінансову звітність за встановленими графіками органам Казначейства за місцем обслуговування.

{Абзац пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 29 від 16.01.2013, № 547 від 11.07.2018}

Фінансова звітність розпорядниками коштів державного і місцевих бюджетів подається розпорядникам вищого рівня з відміткою органів Казначейства про її відповідність даним обліку про виконання бюджетів.

{Абзац пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 29 від 16.01.2013}

Розпорядники бюджетних коштів, що перебувають на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції, можуть подавати фінансову звітність розпорядникам вищого рівня без відмітки органів Казначейства про її відповідність даним обліку про виконання бюджетів.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 718 від 29.12.2014}

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 601 від 27.04.2006}

7. Головні розпорядники коштів державного бюджету та фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування подають проміжну (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) консолідовану та річну консолідовану фінансову звітність Казначейству за встановленим ним графіком та Рахунковій палаті.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1543 від 12.10.2000; в редакції Постанов КМ № 601 від 27.04.2006, № 29 від 16.01.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 547 від 11.07.2018}

Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів подають консолідовану фінансову звітність органам Казначейства та відповідним місцевим органам виконавчої влади щокварталу не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та щороку не пізніше 25 лютого наступного за звітним року.

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 547 від 11.07.2018}

8. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать суб’єкти господарювання державного сектору економіки, крім власної звітності, подають консолідовану фінансову звітність щодо підприємств, які належать до сфери їх управління, Мінекономрозвитку і Мінфіну щокварталу не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та щороку не пізніше 15 квітня наступного за звітним року.

{Абзац перший пункту 8 в редакції Постанови КМ № 547 від 11.07.2018}

Укркоопспілка подає Мінфіну та Мінекономрозвитку консолідовану фінансову звітність щодо споживчих товариств, їх спілок та всіх утворених ними підприємств у терміни, передбачені абзацом першим цього пункту.

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 547 від 11.07.2018}

Об'єднання підприємств, утворені на добровільних засадах, подають власну та консолідовану фінансову звітність, якщо це передбачено установчими документами, в порядку, визначеному абзацом першим цього пункту.

{Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 547 від 11.07.2018}

Об'єднання підприємств, утворені за рішенням Кабінету Міністрів України або центрального органу виконавчої влади, який здійснює управління майном підприємств, подають крім власної консолідовану фінансову звітність відповідно Мінфіну та Мінекономрозвитку або відповідному центральному органу виконавчої влади.

{Абзац четвертий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 547 від 11.07.2018}

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 419 від 17.06.2015}

9. Органи, які здійснюють управління майном суб’єктів господарювання комунального сектору економіки, крім власної звітності, подають консолідовану фінансову звітність щодо підприємств, які належать до сфери їх управління, відповідним місцевим органам виконавчої влади щокварталу не пізніше 30 днів після закінчення звітного кварталу та щороку не пізніше 10 березня наступного за звітним року.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 547 від 11.07.2018}

10. У разі коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

11. Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, подають консолідовану фінансову звітність власникам (засновникам), до центру збору фінансової звітності та іншим користувачам не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та не пізніше строків, передбачених законодавством для оприлюднення річної консолідованої фінансової звітності.

Підприємства, які переходять на складення фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності, надсилають листом відповідну інформацію органам державної статистики у передбачені для подання такої звітності строки.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1223 від 30.11.2011; в редакції Постанови КМ № 547 від 11.07.2018}

12. Перед складанням річної фінансової звітності обов'язкове проведення інвентаризації активів та зобов'язань підприємства.

Проведення інвентаризації також обов'язкове у разі:

передачі/повернення майна державного підприємства в оренду/з оренди, приватизації майна державного підприємства, перетворення державного підприємства в акціонерне товариство;

{Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 547 від 11.07.2018}

відчуження майна, що передано казенним підприємствам, державним комерційним підприємствам (їх об’єднанням), установам та організаціям, майна, переданого Національній академії наук та галузевим академіям наук у безстрокове безоплатне користування;

{Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 547 від 11.07.2018}

зміни матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передачі справ);

встановлення фактів крадіжок або зловживань, зіпсуття цінностей, а також за приписом судово-слідчих органів;

пожежі, стихійного лиха або техногенної аварії;

у разі переходу на складення фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності (на дату такого переходу);

{Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 547 від 11.07.2018}

ліквідації підприємства, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Підприємства, які розміщені на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції або структурні підрозділи (відокремлене майно) яких перебувають на такій території, проводять інвентаризацію у разі можливості безпечного та безперешкодного доступу уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов’язання та власний капітал підприємств.

{Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 718 від 29.12.2014}

У річній фінансовій звітності інформація про активи, до яких неможливо забезпечити безпечний та безперешкодний доступ, та зобов’язання і власний капітал, які не можуть бути документально підтверджені у зв’язку з відсутністю доступу до відповідних первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку, відображається за даними бухгалтерського обліку.

{Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 718 від 29.12.2014}

Зазначені підприємства зобов’язані провести інвентаризацію станом на перше число місяця, що настає за місяцем, в якому з’явилася можливість доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації у бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду.

{Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 718 від 29.12.2014}

Порядок проведення інвентаризації та врегулювання розбіжностей щодо фактичної наявності активів та зобов'язань з даними бухгалтерського обліку визначається Мінфіном.

Порядок та строки проведення інвентаризації бібліотечних фондів визначаються Мінфіном та Мінкультури.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1047 від 30.09.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 547 від 11.07.2018}

{Додаток виключено на підставі Постанови КМ № 547 від 11.07.2018}

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2000 р. № 419


Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність


1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 250 "Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (ЗП України, 1993 р., № 9, ст. 186).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р. № 509 "Про внесення змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (ЗП України, 1993 р., № 11, ст. 251).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1993 р. № 804 "Про внесення змін до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (ЗП України, 1994 р., № 2, ст. 45).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 1994 р. № 175 "Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 250 і від 19 вересня 1993 р. № 764" (ЗП України, 1994 р., № 7, ст. 176).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1995 р. № 307 "Про внесення змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (ЗП України, 1995 р., № 7, ст. 178).

6. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. № 951 "Про внесення змін до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (ЗП України, 1996 р., № 16, ст. 449).

7. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. № 869 "Про списання курсових різниць за операціями в іноземній валюті та внесення змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 250" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 33, с. 31).