Наказ Фонду державного майна України "Про порядок віднесення майна до такого, що включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства" від 29.12.2010 № 1954

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Н А К А З

29.12.2010 № 1954

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України

24 січня 2011 р.
за № 109/18847


Про порядок віднесення майна до такого, що включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства


Відповідно до статті 87 Податкового кодексу України (2755-17)

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про порядок віднесення майна до такого, що включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 5 травня 2001 року № 787 (z0463-01) "Про Положення про порядок віднесення майна до такого, що включається до складу цілісних майнових комплексів державних підприємств, які не підлягають приватизації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 травня 2001 року за № 463/5654.

3. Департаменту оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу обов'язків.

Голова Фонду О.Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко

Голова Державної податкової служби України В.Ю.Захарченко

Голова ліквідаційної комісії - Перший заступник Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Г.М.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
29.12.2010 № 1954

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2011 р.
за № 109/18847


Положення про порядок віднесення майна до такого, що включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства


1. Це Положення визначає принципи та процедуру віднесення майна до такого, що включається до складу цілісних майнових комплексів державних підприємств, у тому числі казенних підприємств, які не підлягають приватизації.

2. Норми, визначені в цьому Положенні, поширюються на державні підприємства, в тому числі казенні підприємства, у випадках визначення майна як джерела погашення податкового боргу платника податків.

3. Терміни, наведені у цьому Положенні, вживаються в такому значенні:

дата вручення податкової вимоги - дата вручення податкової вимоги особисто посадовій особі державного підприємства - платнику податків під розписку або дата вручення податкової вимоги, надісланої такому державному підприємству органом державної податкової служби рекомендованим листом з повідомленням про його вручення;

запаси - оборотні активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності (готова продукція, товари); перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва (незавершене виробництво); утримуються для використання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг (сировина, матеріали тощо);

майно - активи (необоротні та оборотні), які підприємство використовує у виробництві в процесі господарської діяльності, вартість яких відображається в балансі підприємства;

необоротні активи - матеріальні та нематеріальні ресурси, які закріплюються за підприємством на праві господарського відання чи праві оперативного управління і забезпечують провадження його основної діяльності та строк корисної експлуатації яких становить більше одного року або операційного циклу, якщо він більший ніж рік;

основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які визначають загальнодержавне значення підприємства;

основні засоби - у значенні, наведеному в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92 (z0288-00), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за № 288/4509 (із змінами);

податковий борг - у значенні, наведеному в Податковому кодексі України (2755-17);

податкова вимога - у значенні, наведеному в Податковому кодексі України (2755-17);

спеціалізовані активи - активи, що можуть бути використані виключно з метою забезпечення основної діяльності підприємства, не можуть бути перепрофільовані і продані окремо, без заподіяння шкоди (спричинення зупинки) основній діяльності підприємства;

цілісний майновий комплекс - об'єкт, сукупність активів якого забезпечує провадження окремої діяльності, що визначає загальнодержавне значення підприємства, на постійній і регулярній основі. Цілісними майновими комплексами можуть бути структурні підрозділи, які в установленому порядку виділяються в самостійні об'єкти. Визначення загальнодержавного значення об'єктів здійснюється відповідно до статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (2163-12).

4. До майна, яке включається до складу цілісного майнового комплексу державних підприємств, у тому числі казенних підприємств, належать:

спеціалізовані необоротні активи (основні засоби, незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи, інші необоротні активи) і запаси, які безпосередньо використовуються в єдиному технологічному процесі виробництва продукції (надання послуг, виконання робіт), який визначає загальнодержавне значення підприємства, в обсязі, передбаченому технологічною документацією;

активи, що тимчасово не використовуються у виробничому процесі, законсервовані об'єкти - за наявності на підприємстві проекту плану розвитку підприємства (інвестиційної програми) з обґрунтуванням економічної доцільності їх подальшого ефективного використання в основній діяльності підприємства;

активи, які не задіяні в технологічному процесі, але віднесені до об'єктів загальнодержавного значення.

5. Після дати вручення підприємству податкової вимоги, яка надсилається (вручається) платнику податку в порядку, визначеному статтею 59 Податкового кодексу України (2755-17), не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати ним суми грошового зобов'язання наказом керівника підприємства затверджується рішення про проведення інвентаризації майна підприємства, склад інвентаризаційної комісії та дата інвентаризації. До складу інвентаризаційної комісії, яку очолює керівник підприємства, залучаються головні спеціалісти та інші фахівці, обізнані з відповідною технологією та організацією виробництва. Датою інвентаризації є дата не пізніше третього календарного дня від дати вручення підприємству податкової вимоги. Інвентаризація майна проводиться згідно з чинним законодавством і повинна бути завершена в строк до 15 календарних днів після визначеної наказом дати інвентаризації.

6. Результати інвентаризації узагальнюються на засіданні інвентаризаційної комісії та оформляються протоколом, який підписується всіма членами комісії та затверджується керівником підприємства.

7. На підставі матеріалів інвентаризації підприємство в п'ятиденний строк після затвердження результатів інвентаризації складає пооб'єктні переліки майна, що включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства, яке не підлягає приватизації, та майна, яке може бути джерелом погашення податкового боргу, за відповідними формами, наведеними в додатках 1 та 2 до цього Положення. Під час формування переліків керуються вимогами пункту 4 цього Положення та частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (2163-12). Зазначені переліки майна підприємство подає на затвердження до органу, уповноваженого управляти таким державним майном.

8. Орган, уповноважений управляти державним майном, затверджує окремо перелік майна, що включається, та перелік майна, що не включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства, яке не підлягає приватизації, в строк до п'яти календарних днів після дня надходження переліків.

9. Загальний строк процедури включення майна до складу цілісного майнового комплексу, що завершується затвердженням переліків майна органом, уповноваженим управляти державним майном, не повинен перевищувати 30 календарних днів після дати вручення підприємству податкової вимоги.

10. У випадку надсилання (вручення) підприємству податкової вимоги на іншу суму податкового боргу в строк, що не перевищує один календарний рік від дати проведення повної інвентаризації, метою якої було визначення переліків майна, що включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства, яке не підлягає приватизації, та майна, яке може бути джерелом погашення податкового боргу, підприємство вживає заходів щодо уточнення результатів повної інвентаризації. Уточнення проводиться створеною відповідно до наказу керівника підприємства комісією шляхом інвентаризації майна, що вибуло або було придбане за час, що минув від дати повної інвентаризації до дати інвентаризації, що проводиться з метою уточнення результатів повної інвентаризації. Проведення такої інвентаризації, складення та затвердження матеріалів інвентаризації та переліків майна здійснюються в порядку, визначеному пунктами 5-9 цього Положення.

11. Керівник підприємства згідно з вимогами чинного законодавства відповідає за:

достовірність та повноту результатів інвентаризації;

правомірність віднесення майна до такого, що включається до складу цілісного майнового комплексу підприємства;

дотримання строку проведення інвентаризації та складення переліків майна;

достовірність та повноту переліків майна, складених за результатами інвентаризації;

своєчасне подання переліків майна до органу, уповноваженого управляти державним майном.

Директор департаменту оціночної діяльності М.Горяйнов

Додаток 1
до Положення про порядок
віднесення майна до такого,
що включається до складу
цілісного майнового
комплексу державного
підприємства

ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада керівника органу, уповноваженого
управляти державним майном)

М.П.

___________________________________
(підпис)               (ініціали, прізвище)

"__" _____________ 20__ року

Перелік майна, що включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємств а, яке не підлягає приватизації

 ________________________________________ 

(повна назва підприємства)

_______________________________
             (код за ЄДРПОУ)

_______________________________
(місцезнаходження підприємства)


з/п

Інвентарний
номер

Назва майна та
його
місцезнаходження

Кількість

Одиниця
виміру

Вартість заданими
бухгалтерського
обліку, що  
включається впідсумок балансу, грн.

 

 

 

 

 

 

Голова інвентаризаційної комісії __________________________________________________
                                                           (підпис)                           (ініціали, прізвище) 

Члени комісії: _______________________________________________________________
                                                         (підпис)                           (ініціали, прізвище)

Додаток 2
до Положення про порядок

віднесення майна до такого,
що включається до складу
цілісного майнового
комплексу державного
підприємства

ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________

(посада керівника органу,
уповноваженого управляти
державним майном)

М.П.

_________________________________
(підпис)       (ініціали,
прізвище)

"__" _____________ 20__ року

Перелік майна, що не включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства, яке не підлягає приватизації

_________________________________________
(повна назва підприємства)

_______________________________
            (код за ЄДРПОУ)

_______________________________
(місцезнаходження підприємства)


з/п

Інвентарний
номер

Назва майна та
його
місцезнаходження

Кількість

Одиниця
виміру

Вартість заданими
бухгалтерського
обліку, що  
включається впідсумок балансу, грн.

 

 

 

 

 

 

Голова інвентаризаційної комісії ___________________________________________
                                                           (підпис)                        (прізвище, ініціали)

Члени комісії:  __________________________________________________________
                                                     (підпис)                        (прізвище, ініціали)