Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" від 31.01.2018 № 26 від 31.08.2018

Кабінет Міністрів України
Постанова
від 31 січня 2018 р. № 26
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України


Кабінет Міністрів України

постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Міністерству фінансів забезпечити у тримісячний строк проведення конкурсного відбору уповноважених банків, через які здійснюватиметься виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2018 р. № 26

 


Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України


1. У Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1231 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 39, ст. 1762; 2012 р., № 7, ст. 249; 2016 р., № 79, ст. 2636):

1) абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:

“уповноважений банк - переможець конкурсу на право виплати пенсій, грошової допомоги, заробітної плати працівникам бюджетних установ через поточні рахунки одержувачів.”;

2) у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

“3. До участі в конкурсі допускаються банки, щодо яких протягом останніх шести місяців Національним банком не запроваджувався особливий режим контролю за діяльністю банку та не застосовувалися заходи впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій або у яких держава володіє часткою понад 75 відсотків, та які на час проведення конкурсу відповідають таким вимогам:”;

абзац другий виключити;

3) пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Для участі в конкурсі претендент повинен подати конкурсній комісії таку конкурсну документацію:

1) заяву про участь у конкурсі;

2) копію банківської ліцензії;

3) аудиторський висновок про фінансовий стан претендента на останню звітну дату або засвідчену в установленому порядку його копію;

4) інформацію про власників істотної участі банку;

5) інформацію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо відсутності (наявності) фінансової заборгованості перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб стосовно сплати зборів, штрафів, пені;

6) довідку ДФС щодо відсутності (наявності) заборгованості із сплати податків і зборів;

7) інформацію Національного банку щодо:

застосування (незастосування) до претендента протягом останніх шести місяців заходів впливу;

дотримання економічних нормативів, встановлених Національним банком;

фінансового стану претендента на перше число місяця, у якому подаються документи;

8) інформацію про застосування (незастосування) до претендента (власників істотної участі, пов’язаних осіб) Україною, іноземними державами - членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи ЄС санкцій протягом останніх 12 місяців;

9) перелік платіжних систем, платіжні картки яких емітує банк-претендент;

10) зобов’язання щодо переліку послуг і граничного значення їх показників, яких банк зобов’язується дотримуватися у разі набуття статусу уповноваженого банку (додаток 2);

11) нотаріально засвідчену копію свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, крім випадків, передбачених законом;

12) інформацію про наявність та/або графік створення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення безперешкодного доступу до банку та його банкоматів відповідно до законодавства.”;

4) пункт 10 після слів “цього Порядку” доповнити словами “, та банки, у яких держава володіє часткою понад 75 відсотків”;

5) абзац п’ятий пункту 16 виключити;

6) додаток 1 до Порядку виключити.

2. Підпункт 6 пункту 3 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 6 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 2, ст. 103; 2015 р., № 53, ст. 1720), викласти в такій редакції:

“6) розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів у банках, у яких держава володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу.”.

3. Пункт 2 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитних рахунках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 65 “Про затвердження порядків розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка шляхом придбання облігацій внутрішньої державної позики і розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитних рахунках” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 8, ст. 378), викласти в такій редакції:

“2. Розміщення бюджетних коштів здійснюється на депозитних рахунках банків, у яких держава володіє не менш як 75 відсотками статутного капіталу та статутний капітал яких перевищує 10 млрд. гривень та до яких (власників істотної участі, пов’язаних осіб) протягом останніх 12 місяців Україною, іноземними державами - членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи ЄС не застосовувалися санкції (далі - банки).”.

4. Абзац другий пункту 2 Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 657 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 72, ст. 2360), викласти в такій редакції:

“банк державного сектору економіки (далі - банк) - банк, в якому держава володіє не менш як 75 відсотками статутного капіталу;”.

5. Пункт 2 Порядку розміщення на поточних рахунках в банках державного сектору та використання власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, та здійснення контролю за використанням власних надходжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 719 “Питання власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 76, ст. 2501; 2016 р., № 100, ст. 3261), викласти в такій редакції:

“2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законі України “Про банки і банківську діяльність” та інших нормативно-правових актах, що регламентують бюджетний процес і банківську діяльність. Для цілей цього Порядку термін “установа банку державного сектору” вживається як банк, у якому держава володіє не менш як 75 відсотками статутного капіталу.”.

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 662 “Деякі питання виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 79, ст. 2636):

1) доповнити постанову пунктом 3-1 такого змісту:

“3-1. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади протягом місяця з моменту прийняття рішення конкурсною комісією щодо визначення уповноважених банків за погодженням з профспілковим органом (профспілковим представником), а в разі відсутності такого органу - з уповноваженими представниками (представником) працівників визначити уповноважені банки та укласти з ними договори про виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, а також рекомендувати державним колегіальним органам, визначеним Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг”, у зазначений строк укласти відповідні договори.”;

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Рекомендувати керівникам державних підприємств, установ, організацій та господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, відкрити рахунки для забезпечення своєї господарської діяльності в уповноважених банках, які визначені за результатами конкурсного відбору.”.