Наказ Держаної митної служби України "Про затвердження Порядку розроблення профiлiв ризику" від 22.12.2010 № 1514

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ

22.12.2010 № 1514


Про затвердження Порядку розроблення профiлiв ризику


{Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної митної служби
№ 22 (v0022342-12) від 11.01.2012}

Відповідно до наказу Державної митної служби України від 27.05.2005 № 435 (v0435342-05) "Про затвердження Концепції створення, упровадження і розвитку системи аналізу та керування ризиками та Положення про систему аналізу й селекції факторів ризику при визначенні окремих форм митного контролю" і з метою організації практичного застосування системи аналізу та управління ризиками,

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок розроблення профілів ризику (далі - Порядок), що додається.

2. Начальнику Департаменту аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту Ярмольському С.І., начальнику Регіональної інформаційної митниці Копосову С.А. забезпечити дотримання Порядку.

3. Загальну координацію дій, пов'язаних із виконанням цього наказу, покласти на начальника Департаменту аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту Ярмольського С.І.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П.В.

Голова Служби І.Г.Калєтнік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
22.12.2010 № 1514
(у редакції наказу
Держмитслужби
від 11.01.2012 № 22
(v0022342-12))


Порядок розроблення профiлiв ризику


1. Загальнi положення

1.1. Цей Порядок регулює діяльність митної служби з розроблення профілів ризику в частині створення організаційних умов формування, формалізації та затвердження профілю ризику.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

1.2.1. Автоматизована система аналізу та управління ризиками Державної митної служби України (далі - АСАУР) - сукупність програмно-інформаційних комплексів, які забезпечують функціонування системи управління ризиками Державної митної служби України (далі - СУР) під час контролю із застосуванням СУР (оцінки ризику шляхом аналізу (в тому числі з використанням інформаційних технологій) поданих документів у конкретному випадку переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України з метою обрання форм та обсягу митного контролю, достатніх для забезпечення додержання вимог законодавства України з питань митної справи).

1.2.2. Модуль АСАУР - одна з підсистем АСАУР, що входить до складу певного модуля автоматизованої системи митного оформлення товарів та інших предметів (далі - АСМО) і забезпечує роботу АСАУР під час митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів. Залежно від модуля АСМО, до якого включений модуль АСАУР, розрізняють:

модуль АСАУР при митному оформленні за допомогою вантажної митної декларації (za140-07, 910а-2007-п) (далі - ВМД) (в тому числі електронної ВМД),

модуль АСАУР в пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення ("Журнал пункту пропуску"),

модуль АСАУР в пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення ("Пасажирський пункт пропуску"),

модуль АСАУР в пунктах пропуску через державний кордон для залізничного сполучення,

модуль АСАУР в пунктах пропуску через державний кордон для морського сполучення,

та інші.

1.2.3. Забезпечення митної безпеки - здатність управлінських рішень протидіяти можливим небезпекам у галузі митної справи. Головна мета забезпечення митної безпеки - досягти необхідного рівня надійності митної системи.

1.2.4. Митна небезпека - об'єктивно існуюча можливість негативного впливу на стан митної безпеки.

1.2.5. Митна загроза - конкретна чи безпосередня форма митної небезпеки на стадії переходу її з можливості в реальність як результат протиріч, що мають місце і формуються в самому суспільстві, в зовнішньоекономічних сферах і видах політичних та економічних відносин, у сфері управління митною службою, в регіонах, у природних та інших явищах тощо, та конкретизується відповідною формою прояву й способом впливу, наслідки якої можуть заподіяти будь-якої митної шкоди.

1.2.6. Митний виклик - критична точка прояву митної загрози, що потребує відповідного реагування з метою попередження або зменшення можливої митної шкоди.

1.2.7. Митна шкода - оцінені наслідки дійсних, фактичних або можливих небажаних негативних економічних і соціальних втрат, що виникають у результаті митних викликів у галузі митної справи та можуть мати як вартісну, так і загальну ситуаційну експертну оцінку втрат, збитку, проведених заходів або робіт з ліквідації небажаних негативних наслідків та додаткових витрат для їх попередження і т.п.

1.2.8. Митний вплив - залежність між величиною дії митного виклику на об'єкт, що розглядається, і митною шкодою від його дії.

1.2.9. Митний ризик - кількісна величина митного виклику у вигляді визначеної оцінки або ймовірності реалізації діючої або потенційної митної загрози в зовнішньоекономічній діяльності, митних співвідношеннях та в галузі митної справи з погляду усвідомленої можливості виникнення митної шкоди.

1.2.10. Надійність митної системи - її властивості зберігати за часом і встановленими межами значення усіх показників, які характеризують здатність митних органів та митної системи в цілому виконувати потрібні функції цілодобово з ефективним використанням потенціалу митної безпекоспроможності в існуючих економічних умовах, кадровому потенціалі, матеріальному та технічному забезпеченні.

1.2.11. Ступінь ризику - числове значення, яке показує ймовірність порушення законодавства з питань митної справи в конкретному випадку та визначає адекватні цьому ризикові форми контролю.

1.2.12. Форми контролю - митні процедури (далі - МП), які потрібно здійснити посадовій особі митного органу (далі - інспектор) для перевірки відповідності проведення конкретної зовнішньоекономічної операції вимогам законодавства з питань митної справи. Перелік МП згідно з Класифікатором окремих митних процедур, що затверджується Державною митною службою України (далі - Держмитслужба) (далі - Класифікатор митних процедур), видається інспекторові у формалізованому вигляді.

1.2.13. Селективність профілю ризику - показник профілю ризику (далі - ПР), який кількісно характеризує його вибіркову здатність (числове значення від 0 до 100, що показує відсоток митних оформлень, який ПР дає можливість відбирати із загальної кількості митних оформлень).

1.2.14. Негативна історія ПР - числове значення (у межах від 0 до максимально допустимого значення для цієї історії), яке враховується при визначенні ступеня ризику за ПР (у бік підвищення ступеня ризику) і характеризує наявність у певний період порушень митного законодавства, описаних у ПР.

1.2.15. Позитивна історія ПР - числове значення (у межах від 0 до максимально допустимого значення для цієї історії), яке враховується при визначенні ступеня ризику за ПР (у бік зниження ступеня ризику) і характеризує наявність у певний період фактів митного оформлення, які підтвердили відсутність порушень митного законодавства, описаних у ПР.

1.2.16. Центральний ПР - ПР, який наповнюється Департаментом боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції (далі - ДБКАРПК) або іншим визначеним у ПР структурним підрозділом Держмитслужби чи спеціалізованою митною установою, і застосовується у всіх регіональних митницях, митницях.

1.2.17. Регіональний ПР - ПР, який наповнюється регіональними митницями, митницями і застосовується в кожній регіональній митниці, митниці у межах визначених нею значень індикаторів ризику.

1.2.18. Інші терміни вживаються в значеннях, що визначені Митним кодексом України (92-15), законами України, Концепцією створення, упровадження і розвитку системи аналізу та керування ризиками, затвердженою наказом Держмитслужби від 27.05.2005 № 435 (v0435342-05) "Про затвердження Концепції створення, упровадження і розвитку системи аналізу та керування ризиками та Положення про систему аналізу й селекції факторів ризику при визначенні окремих форм митного контролю" (зі змінами), та іншими нормативно-правовими актами України.

2. Профiль ризику

2.1. Митні органи реалізують СУР за допомогою ПР, які є елементами СУР і використовуються в документальному (далі - документальний ПР) або електронному (далі - електронний ПР) вигляді.

2.2. Залежно від способу наповнення профілю ризику значеннями індикаторів ризику застосовуються центральні та регіональні ПР.

2.3. ПР повинен бути представлений у таких формах: паспорта ПР і програмного коду ПР.

2.3.1. Паспорт ПР формується для документальних та електронних ПР і використовується для документального опису ПР.

Паспорт електронного ПР формується згідно додатку 1 до цього Порядку. Паспорт документального ПР формується згідно додатку 1 до цього Порядку або за іншою формою з обов'язковим зазначенням переліку сфер ризику, індикаторів ризику та форм контролю.

Паспорт електронного ПР є документом для службового користування з наданням йому грифа "Для службового користування".

2.3.2. Програмний код ПР формується тільки для електронних ПР, використовується для їх програмної реалізації й імплементується до модуля АСАУР. Програмний код ПР формується відповідним підрозділом Департаменту митних інформаційних технологій та статистики (далі - ДМІТС) на підставі паспорта ПР, наданого Департаментом боротьби з контрабандою, управління ризиками та протидії корупції (далі - ДБКАРПК).

Програмний код ПР є власністю Держмитслужби. Доступ до читання чи модифікації програмного коду ПР можуть мати тільки особи, яким надано доступ відповідного рівня до роботи з цим програмним кодом ПР.

2.4. До ПР формується також аналітична довідка (форму наведено в додатку 2 до цього Порядку) з метою опису розглянутих у ПР сфер ризику, визначення можливих заходів для подальшої мінімізації ризику, вдосконалення митної справи.

3. Розроблення ПР

3.1. Відповідно до глави 8 Концепції створення, упровадження і розвитку системи аналізу та керування ризиками та глави 5 Положення про систему аналізу й селекції факторів ризику при визначенні окремих форм митного контролю, затверджених наказом Держмитслужби від 27.05.2005 № 435 (v0435342-05) (зі змінами), ДБКАРПК здійснює розроблення й моніторинг ПР, в тому числі за результатами опрацювання пропозицій щодо розроблення профілів ризику, які митні органи, спеціалізовані митні установи і організації подають ДБКАРПК в порядку, визначеному окремим наказом Держмитслужби.

3.2. Розроблення ПР передбачає виконання таких дій:

1) визначення індикаторів ризику;

2) оцінка селективності ПР, перегляд ПР при великих значеннях його селективності. Значення показника, яке відповідає великому чи малому значенню селективності електронного ПР, визначається Експертною комісією із застосування системи аналізу та управління ризиками (далі - Експертна комісія), яка діє згідно з Положенням, що затверджується окремим наказом Держмитслужби. Для ПР, які характеризуються великим значенням селективності, може визначатись окремий порядок застосування залежно від особливостей конкретного ПР;

3) оцінка значимості цього ПР для наповнення Держбюджету, митної безпеки України чи для безпеки населення; оцінка можливої митної шкоди в разі виникнення ризиків, описаних у ПР;

4) визначення впливу негативної історії ПР на ступінь ризику (здійснюється для електронних ПР). При цьому для кожної причини, наведеної в Класифікаторі причин незавершення митного оформлення (додаток 3 до цього Порядку), Експертною комісією визначається коефіцієнт значимості цієї причини для конкретного ПР;

5) визначення порядку обчислення ступеня ризику за ПР та визначення залежно від ступеня ризику адекватних цьому ризику форм контролю.

3.3. Для регіонального ПР також визначається, які індикатори ризику та інші параметри ПР повинні наповнюватись регіональними митницями, митницями, та якими саме підрозділами регіональних митниць, митниць.

Як правило, регіональний ПР повинен наповнюватися підрозділом митного органу з відповідного напрямку контролю, на який спрямовується регіональний ПР.

Особливості наповнення регіональних ПР регіональними митницями, митницями визначені розділом 11 цього Порядку.

4. Формалiзацiя ПР

4.1. Формалізація ПР передбачає формування паспорта ПР, програмного коду ПР і аналітичної довідки до ПР.

4.2. Поля паспорта ПР мають такі особливості заповнення:

4.2.1. У полі "Дата затвердження ПР" зазначається дата документа, яким затверджено цей ПР.

4.2.2. У полі "Дата затвердження редакції ПР" зазначається дата документа, яким затверджено внесення змін до цього ПР, тобто затверджено поточну редакцію ПР.

4.2.3. У полі "ПР діє з" зазначається дата, з якої ПР слід застосовувати під час митного контролю та митного оформлення.

4.2.4. У полі "Редакція ПР діє з" зазначається дата, з якої поточну редакцію ПР слід застосовувати під час митного контролю та митного оформлення.

4.2.5. У полі "ПР діє до" зазначається дата (включно), до якої ПР слід застосовувати під час митного контролю та митного оформлення.

4.2.6. У полі "Профіль ризику №" зазначається номер ПР, який має таку структуру:

WW/XX/YYYY/ZZZZZ-VV,

де:

WW - літерно-цифровий код групи критеріїв ризику згідно з главою 3 Положення про систему аналізу й селекції факторів ризику при визначенні окремих форм митного контролю, затвердженого наказом Держмитслужби від 27.05.2005 № 435 (v0435342-05) "Про затвердження Концепції створення, упровадження і розвитку системи аналізу та керування ризиками та Положення про систему аналізу й селекції факторів ризику при визначенні окремих форм митного контролю" (зі змінами);

XX - код структурного підрозділу, який є ініціатором розроблення ПР, згідно з Класифікатором структурних підрозділів, задіяних у розробленні профілів ризику (додаток 4 до цього Порядку);

YYYY - рік затвердження ПР;

ZZZZZ - порядковий номер ПР, який присвоюється після того, як було прийнято рішення про застосування ПР;

VV - порядковий номер редакції ПР, який присвоюється після того, як було прийнято рішення про застосування ПР чи внесення змін до ПР.

4.2.7. У полі "Назва ПР" зазначається коротка (до 250 символів) унікальна назва ПР.

4.2.8. У полі "Спосіб наповнення ПР" зазначається спосіб наповнення ПР: центральний чи регіональний. Для центрального способу зазначається також структурний підрозділ Держмитслужби чи спеціалізована митна установа, у разі його (її) залучення до наповнення ПР. Для регіонального способу зазначається підрозділ регіональної митниці, митниці, який наповнює регіональний ПР, а також структурні підрозділи Держмитслужби чи спеціалізовані митні установи, які координують роботу цього підрозділу.

4.2.9. У полі "Модуль АСАУР, до якого імплементується ПР" зазначається відповідний модуль АСАУР, до якого імплементується ПР. Для документальних ПР зазначається відповідна умова застосування ПР.

4.2.10. У полі "Сфери ризику" зазначаються сфери ризику (код і назва) згідно з Класифікатором сфер ризику (додаток 5 до цього Порядку).

4.2.11. Поле "Індикатори ризику" поділяється на два підполя: "Назва індикатора" і "Значення індикатора". Кожен індикатор ризику може мати кілька значень чи певний діапазон значень. У цьому самому полі зазначаються за наявності винятки з індикаторів ризику - уточнення, за яких обставин ці індикатори не враховуються.

4.2.12. У полі "Оцінка ступеня ризику. Опис алгоритму обчислення" описується порядок розрахунку ступеня ризику за наявності описаних вище індикаторів ризику. У ПР може бути передбачено періодичне внесення змін до значень індикаторів ризику, з описом алгоритму проведення відповідних розрахунків, їх періодичності (за потреби) та зазначенням відповідальних підрозділів за внесення змін до значень індикаторів ризику і їх доведення до підрозділу, що здійснює оновлення програмного коду профілю ризику. Для електронного ПР обов'язково наводиться текст повідомлення, яке буде видане АСМО інспекторові як повідомлення до МП у разі спрацювання ПР. (Для документального ПР у цьому полі зазначаються особливості перевірки індикаторів ризику та визначення ступеня ризику.))

4.2.13. У полі "Форми контролю" зазначається перелік МП і заповнюються підполя для кожної МП: "Код і назва митної процедури" (згідно з Класифікатором окремих митних процедур), "Вид митної процедури" (обов'язкова, обов'язкова за умови, у разі необхідності) і "Поріг ступеня ризику" (мінімальне значення ступеня ризику, при якому застосовуватиметься конкретна МП).

4.2.14. У полі "Максимальне значення негативної історії ПР" наводиться максимально допустиме значення негативної історії ПР, що може бути враховане при визначенні ступеня ризику за ПР. Для документальних ПР не заповнюється.

4.2.15. У полі "Максимальне значення позитивної історії ПР" наводиться максимально допустиме значення позитивної історії ПР, що може бути враховане при визначенні ступеня ризику за ПР. Для документальних ПР не заповнюється.

4.2.16. Поле "Причини незавершення митного оформлення, які враховуються при розрахунку негативної історії ПР" поділяється на підполя: "Код і назва причини" (містить код і назву причини відмови в митному оформленні згідно з графою 3 Класифікатора причин незавершення митного оформлення) і "Коефіцієнт значимості" (зазначається коефіцієнт значимості цієї причини для ПР). Це поле заповнюється для електронних ПР, що імплементуються до модуля АСАУР при митному оформленні за допомогою ВМД (za140-07, 910а-2007-п).

4.2.17. У полі "Контактна особа" зазначається прізвище, ім'я, по батькові, посада посадової особи ДБКАРПК (та, за необхідності, іншого структурного підрозділу), уповноваженої надавати інспектору роз'яснення щодо дії ПР.

4.2.18. У полі "Телефон" зазначається номер службового телефону контактної особи.

4.2.19. У полі "Факс" зазначається номер факсу контактної особи.

4.2.20. У полі "Особиста поштова скринька в системі електронної пошти Держмитслужби" зазначається назва особистої поштової скриньки контактної особи в системі електронної пошти Держмитслужби.

4.2.21. У полі "Термін здійснення контролю ефективності ПР" зазначається термін здійснення контролю ефективності ПР відповідно до розділу 9 цього Порядку.

4.2.22. Для регіонального ПР, з метою зручності його наповнення, додається таблиця індикаторів ризику та інших параметрів ПР, які повинні наповнюватись регіональними митницями, митницями. Ця таблиця включає, зокрема, такі графи:

код митного органу/підрозділу митного органу;
індикатор ризику "_____";
повідомлення для інспектора;
формування митної процедури "_____";
вид митної процедури "_____";
діє з;
діє до.

4.3. Аналітична довідка до ПР містить відомості з питання, яке описує ПР (загальні, статистичні дані, пояснення щодо стану справ), і має таку структуру:

4.3.1. У полі "Митна загроза. Суть проблеми" розкривається суть проблеми: описується сама проблема та її поточний стан, наводяться дані про митні виклики, при потребі уточнюється опис індикаторів ризику. Наводяться за наявності статистичні, аналітичні матеріали з цього питання.

4.3.2. У полі "Документи/підстави розроблення профілю ризику" зазначаються за наявності дані про документи, якими було подано пропозиції та/або надано розпорядження щодо розроблення профілю ризику, а також інші документи, що стали підставою розробки профілю ризику.

4.3.3. У полі "Протиріччя. Причини виникнення ризику" перелічуються чинники, що спричинюють виникнення проблеми (наприклад, конкретні колізії в законодавстві; заходи тарифного та нетарифного регулювання, що застосовуються до конкретних товарів: висока ставка мита, заборони чи обмеження тощо; інші обставини).

4.3.4. У полі "Митна шкода. Оцінка наслідків ризику" наводиться оцінка описаного ризику: який вплив може мати ця проблема на наповнення Держбюджету, на стан митної безпеки України чи безпеки населення; які можливі наслідки виникнення ризику. Оцінюється можлива митна шкода. Оцінка по можливості підтверджується аналітичними розрахунками.

4.3.5. У полі "Уникнення митної загрози. Пропоновані заходи мінімізації ризику" наводяться пропозиції щодо можливих заходів, ужиття яких зможе зменшити описаний ризик, усунути причини його виникнення чи мінімізувати можливу митну шкоду (можливе внесення змін до нормативно-правових актів, які регулюють порядок митного контролю та митного оформлення, чи нормативно-правових актів з іншої галузі регулювання економіки тощо).

5. Тестування ПР

5.1. Після формування ПР ДБКАРПК проводить його тестування.

5.2. Тестування ПР може бути реалізоване кількома методами. Основні з них:

1) тестування ПР шляхом вибірки даних із баз даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби (далі - ЄАІС) відповідно до заданих у ПР індикаторів ризику - з допомогою програмно-інформаційних комплексів ЄАІС чи з допомогою інших програмних засобів;

2) тестування програмного коду ПР шляхом перевірки реакції АСМО на цей програмний код при введенні декларації із заданими значеннями граф.

5.3. Результатом тестування може бути рішення ДБКАРПК про:

1) необхідність доопрацювання ПР;

2) можливість унесення ПР на розгляд Експертної комісії.

6. Затвердження ПР

6.1. Після тестування ПР, якщо ДБКАРПК прийняв рішення про можливість унесення ПР на розгляд Експертної комісії, здійснюються такі дії:

1) ПР разом iз обґрунтованою iнформацiєю про нього вноситься на розгляд Експертної комiсiї;

2) Експертна комiсiя своїм рiшенням затверджує ПР або повертає його на доопрацювання.

6.2. У разi затвердження ПР йому присвоюється номер згiдно з пунктом 4.2.6 цього Порядку.

7. Облiк справ за ПР

7.1. ДБКАРПК здійснює облік справ ПР та рішень Експертної комісії.

7.2. Ведення справи здійснюється в електронному (за можливості) та паперовому вигляді. В електронному вигляді облік ПР здійснюється за допомогою спеціального програмного забезпечення.

7.3. Справа в паперовій формі зберігається в ДБКАРПК протягом дії ПР, але не менше 3 років після припинення його дії. Облік, зберігання й використання справи у паперовому вигляді для електронних ПР здійснюються згідно з Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893 (1893-98-п) (зі змінами).

7.4. В електронному вигляді справа зберігається в ДБКАРПК постійно з дати занесення ПР до бази даних ПР і протягом дії ПР, але не менше 3 років після припинення його дії.

Доступ до справи в електронному вигляді здійснюється лише за правилами розмежування доступу до бази даних ПР, установленими ДБКАРПК, і надається тільки ідентифікованим та автентифікованим користувачам.

Під час обробки справи в електронному вигляді повинен забезпечуватися захист її даних від несанкціонованого та неконтрольованого доступу (ознайомлення, модифікації, знищення, копіювання, поширення).

7.5. Регіональні митниці, митниці здійснюють облік справ регіональних ПР в частині, що стосується митного органу, зокрема, наказів митного органу, виданих відповідно до розділу 11 цього Порядку.

8. Упровадження ПР

8.1. Імплементацію електронних ПР до модуля АСАУР здійснює відповідний підрозділ ДМІТС.

Електронні ПР доводяться до регіональних митниць, митниць у вигляді поновлень АСМО. Після імплементації ПР ДМІТС повідомляє регіональні митниці, митниці про необхідність поновлення АСМО.

Електронні регіональні ПР доводяться до регіональних митниць, митниць також у вигляді паспорта ПР, листом ДБКАРПК разом з рекомендаціями щодо наповнення регіонального ПР, зокрема, щодо заповнення окремих полів модуля АСМО "Регіональні профілі ризику".

8.2. Документальні ПР доводяться до регіональних митниць, митниць листом Держмитслужби.

9. Контроль ефективностi ПР

9.1. На підставі інформації про результати застосування ПР, а також інших даних, пов'язаних із дією ПР, ДБКАРПК здійснює контроль ефективності ПР.

До контролю ефективності ПР залучаються також: для центральних ПР - структурні підрозділи Держмитслужби чи спеціалізовані митні установи, у разі їх залучення до наповнення ПР, для регіональних ПР - регіональні митниці, митниці, а саме підрозділи регіональних митниць, митниць, які наповнюють регіональний ПР, а також структурні підрозділи Держмитслужби чи спеціалізовані митні установи, які координують роботу цих підрозділів.

9.2. Під час затвердження ПР установлюється термін проведення заходів щодо визначення ефективності ПР. Визначаючи термін здійснення контролю ефективності ПР, слід брати до уваги строк дії ПР та його селективність: чим частіше спрацьовуватиме ПР, тим меншим повинен бути інтервал до першого здійснення контролю ефективності ПР.

9.3. Метою проведення контролю ефективності ПР є насамперед з'ясування таких питань:

1) чи сприяло застосування ПР отриманню очікуваних результатів?

ДБКАРПК здійснює обробку даних про результати оцінки ризику за ВМД (za140-07, 910а-2007-п) і про результати застосування форм контролю під кутом зору обсягу заходів, яких було вжито, та результатів, яких досягнуто;

2) чи можна визнати досягнуті результати задовільними?

Якщо ДБКАРПК виявив, що застосування ПР дало очікувані результати, то здійснюється перевірка: чи існує ризик і надалі; чи слід уживати заходів у тому самому обсязі; чи слід розширити коло заходів;

3) чи можна вважати досягнуті результати незадовільними?

Якщо застосування ПР не дало очікуваних результатів, то слід проаналізувати причини цього, перевірити особливо ретельно: чи не були надані вказівки щодо застосування форм контролю неадекватними індикаторам ризику; чи контрольні підрозділи змогли застосувати форми контролю на практиці; чи не занадто неточним виявився ПР; чи не надто коротким був термін його дії. Після проведення аналізу слід прийняти рішення про застосування певних форм контролю чи про відмову від них.

9.4. Після здійснення контролю ефективності ПР ДБКАРПК повинен унести цей ПР на розгляд Експертної комісії зі своїми пропозиціями:

1) залишити ПР чинним без змін;

2) унести зміни до ПР;

3) припинити дію ПР.

9.5. Якщо ПР залишається чинним без змін або до нього вносяться зміни, то слід призначити новий термін здійснення контролю ефективності ПР.

10. Внесення змiн до ПР

10.1. Рішення про внесення змін чи припинення дії ПР приймає Експертна комісія.

У разі внесення змін до ПР його номер змінюється з урахуванням номера редакції ПР, згідно з пунктом 4.2.6 цього Порядку.

10.2. Рішення про внесення уточнень до паспорта впровадженого ПР може бути прийнято ДБКАРПК, а саме якщо такі уточнення пов'язані:

1) з виявленням та необхідністю виправлення технічних помилок у паспорті ПР (якщо виправлення таких помилок не веде до зміни змісту індикаторів ризику);

2) зі змінами нормативних документів, положення яких враховано при розробленні ПР (якщо такі зміни не ведуть до зміни змісту індикаторів ризику);

3) зі змінами даних про контактну особу з питань дії ПР.

10.3. Рішення про призупинення дії ПР може бути прийнято ДБКАРПК, а саме у разі:

1) внесення змін до нормативних документів, положення яких враховано при розробленні ПР, коли такі зміни ведуть до зміни змісту індикаторів ризику;

2) скасування, втрати чинності нормативних документів, положення яких враховано при розробленні ПР;

3) втрати актуальності ПР;

4) виявлення проблемних питань під час застосування ПР (що не можуть бути зняті шляхом внесення уточнень відповідно до пункту 10.2 цього Порядку) і необхідності їх термінового вирішення.

10.4. ДБКАРПК, за результатами аналізу інформації про результати застосування ПР, обґрунтованих звернень митних органів, а також інших даних, пов'язаних із дією ПР, може приймати рішення відповідно до пунктів 10.2, 10.3 цього Порядку.

У такому разі ДБКАРПК надсилає інформацію про відповідні рішення до ДМІТС та повідомляє про це Експертну комісію.

ДМІТС здійснює імплементацію відповідних змін ПР згідно з пунктом 8.1 цього Порядку.

ДБКАРПК звітує про прийняті рішення на найближчому засіданні Експертної комісії та вносить пропозиції щодо потреби внесення змін до ПР чи припинення його дії.

11. Особливості наповнення регіональних ПР регіональними митницями, митницями

11.1. Після отримання інформації ДБКАРПК щодо затвердження регіонального ПР регіональні митниці, митниці визначають наказом митного органу посадових осіб, з числа працівників підрозділу, який наповнює регіональний ПР, відповідальних за наповнення відповідного регіонального ПР та внесення даних щодо відповідного регіонального ПР до модуля АСМО "Регіональні профілі ризику" (щонайменше 2 особи). У наказі зазначаються прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, її посада та робочий телефон.

Компетенція осіб, відповідальних за наповнення регіонального ПР, повинна відповідати напрямку контролю, на який спрямовується регіональний ПР.

Цим наказом митного органу визначається також перелік осіб, яким надаються права доступу для перегляду даних щодо відповідного регіонального ПР за допомогою модуля АСМО "Регіональні профілі ризику" (керівнику підрозділу, який наповнює регіональний ПР, а також за потреби іншим посадовим особам митного органу).

11.2. Наповнення регіонального ПР здійснюється шляхом затвердження доповнень до регіонального ПР наказом митного органу.

Проект наказу візується керівником підрозділу, який наповнює регіональний ПР. Якщо є ще інші підрозділи митного органу з відповідного напрямку контролю, на який спрямовується регіональний ПР, - то проект наказу візується також керівниками цих підрозділів.

Додаток до наказу містить заповнену таблицю за формою, визначеною у регіональному ПР.

11.3. Максимальний строк дії значень індикаторів ризику та інших параметрів регіонального ПР, визначених регіональною митницею, митницею, становить 3 місяці, після чого вони повинні бути переглянуті, та, за необхідності подальшого застосування, можуть бути затверджені знову відповідно до пункту 11.2 цього Порядку.

11.4. Після затвердження доповнень до регіонального ПР наказом митного органу посадова особа, відповідальна за наповнення відповідного регіонального ПР, вносить інформацію про ці доповнення до модуля АСМО "Регіональні профілі ризику", у термін, що не перевищує 2 робочих днів після затвердження.

До модуля АСМО "Регіональні профілі ризику" до окремого поля вносяться також реквізити наказу митного органу щодо доповнення регіонального ПР.

Вся інформація про регіональний ПР, внесена регіональною митницею, митницею за допомогою модуля АСМО "Регіональні профілі ризику" до загальної (центральної) бази даних АСМО регіональної митниці, митниці, передається засобами АСМО в автоматизованому режимі до локальних баз даних АСМО "Інспектор-2006" підрозділів митного оформлення регіональної митниці, митниці та до ДБКАРПК, у термін, що не перевищує 1 години після внесення.

11.5. Митний орган, а саме підрозділ митного органу, який наповнює регіональний ПР, періодично, але не рідше, ніж раз на три місяці після введення в дію регіонального ПР, здійснює моніторинг застосування та аналіз ефективності застосування регіонального ПР, в частині значень індикаторів ризику та інших параметрів регіонального ПР, визначених митним органом. За результатами моніторингу приймає рішення щодо необхідності подальшого застосування, зміни чи доповнення значень індикаторів ризику та інших параметрів регіонального ПР.

11.6. Копії наказів митного органу, підписаних на виконання вимог пункту 11.1 цього Порядку, у триденний термін надсилаються до ДБКАРПК засобами електронного зв'язку.

{Порядок в редакції Наказу Державної митної служби № 22 (v0022342-12) від 11.01.2012}

Начальник Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції О.І.Попівняк

Додаток 1
до Порядку розроблення
профілів ризику
(у редакції наказу
Держмитслужби
від 11.01.2012 № 22
(v0022342-12))

Форма


Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції


Дата затвердження ПР:
_________________

Дата затвердження
редакцiї ПР:
_________________

САУР

IНФО

ПР дiє з:
___________

ПР дiє до:
___________

Редакцiя ПР дiє з:
___________

________________________________________________________________________________________________________________________

Профіль ризику № WW/XX/YYYY/ZZZZZ-VV

Назва ПР:

Спосіб наповнення ПР:

Модуль АСАУР, до якого імплементується ПР:

Сфери ризику:

______________________ 
______________________ 
______________________ 

Індикатори ризику:

Назва індикатора:

______________________
______________________
______________________

Значення індикатора:

______________________
______________________
______________________

Оцінка ступеня ризику. Опис алгоритму обчислення:

Форми контролю:

Код і назва митної процедури

_____________________
_____________________
_____________________

Вид митної процедури: 

_____________________
_____________________
_____________________

Поріг ступеня ризику:

_____________________
_____________________
_____________________

Максимальне
значення
негативної
історії ПР:

Максимальне
значення
позитивної
історії ПР: 

Причини незавершення митного оформлення, які враховуються при розрахунку негативної історії ПР:

Код і назва причини:

 ________________________

________________________
________________________
________________________

Коефіцієнт значимості:

________________________
________________________
________________________
________________________

Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції 

Контактна особа: __________________________________________________________________________________________________________

Телефон: _________________________________________________________________________________________________________________
 
Факс:_____________________________________________________________________________________________________________________

Особиста поштова скринька в системі електронної пошти

Держмитслужби: ___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Термін здійснення контролю ефективності ПР:

________________________________________________________________________________________________________________________

{Додаток 1 в редакції Наказу Державної митної служби № 22 (v0022342-12) від 11.01.2012}

Додаток 2
до Порядку розроблення
профілів ризику
(у редакції наказу
Держмитслужби
від 11.01.2012 № 22
(v0022342-12))

Форма


Аналiтична довiдка до профiлю ризику


Опис ПР:

Митна загроза. Суть проблеми:

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Документи/підстави розроблення профілю ризику:

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Протиріччя. Причини виникнення ризику:

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Митна шкода. Оцінка наслідків ризику:

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Уникнення митної загрози. Пропоновані заходи мінімізації ризику:

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

{Додаток 2 в редакції Наказу Державної митної служби № 22 (v0022342-12) від 11.01.2012}

Додаток 3
до Порядку розроблення
профілів ризику
(у редакції наказу
Держмитслужби
від 11.01.2012 № 22
(v0022342-12))


Класифiкатор причин незавершення митного оформлення


Група причин незавершення митного оформлення

Вид причини незавершення митного оформлення

Код

Назва

Код

Опис

1

2

3

4

1

Технічні аспекти

0101

Неправильно вказано відомості у графах ВМД (технічна помилка декларанта/брокера)

1

Технічні аспекти

0102

Не подано всі необхідні документи

1

Технічні аспекти

0103

Відсутність попередньої оплати

1

Технічні аспекти

0104

Відсутність дозволу/заборона здійснення певної операції

1

Технічні аспекти

0105

Затримки у зв'язку з потребою проведення додаткової перевірки

1

Технічні аспекти

0106

Звернення суб'єкта ЗЕД з метою оформлення тимчасової/неповної декларації

1

Технічні аспекти

0107

Звернення суб'єкта ЗЕД: відмова від комерційної операції

1

Технічні аспекти

0108

Звернення суб'єкта ЗЕД: пошкодження/втрата вантажу, документів

2

Неправильні дані про вартісні показники товару

0201

Заниження вартісних показників товару при імпорті

2

Неправильні дані про вартісні показники товару

0202

Завищення вартісних показників товару при експорті

2

Неправильні дані про вартісні показники товару

0203

Завищення вартісних показників товару при імпорті

2

Неправильні дані про вартісні показники товару

0204

Заниження вартісних показників товару при експорті

3

Неправильна класифікація

0301

Не могла призвести до зменшення платежів

3

Неправильна класифікація

0302

Могла призвести до зменшення платежів

3

Неправильна класифікація

0303

Могла призвести до ухилення від застосування заходів нетарифного регулювання

4

Невідповідність кількості товарів заявленим даним

0402

Могла призвести до зменшення платежів

4

Невідповідність кількості товарів заявленим даним

0403

Могла призвести до ухилення від застосування заходів нетарифного регулювання

5

Невідповідність опису товарів заявленим даним

0501

Не могла призвести до зменшення платежів

5

Невідповідність опису товарів заявленим даним

0502

Могла призвести до зменшення платежів

5

Невідповідність опису товарів заявленим даним

0503

Могла призвести до ухилення від застосування заходів нетарифного регулювання

6

Недекларування товарів

0602

Могло призвести до зменшення платежів

6

Недекларування товарів

0603

Могло призвести до ухилення від застосування заходів нетарифного регулювання

7

Неправильні дані про країну походження товарів

0701

Не могли призвести до зменшення платежів

7

Неправильні дані про країну походження товарів

0702

Могли призвести до зменшення платежів

7

Неправильні дані про країну походження товарів

0703

Могли призвести до ухилення від застосування заходів нетарифного регулювання

8

Незаконне переміщення

0801

Наркотичних засобів, психотропних речовин

8

Незаконне переміщення

0802

Зброї та боєприпасів

8

Незаконне переміщення

0803

Отруйних, радіоактивних або вибухових речовин

8

Незаконне переміщення

0804

Історичних і культурних цінностей

9

Порушення прав інтелектуальної власності

0901

Порушення порядку переміщення об'єктів інтелектуальної власності

10

Неправильні дані про дозвільні документи уповноважених державних органів, що підтверджують проведення інших видів контролю

1001

Могли призвести до ухилення від інших видів контролю

11

Неправильні дані про підстави надання пільг зі сплати митних платежів (крім пов'язаних з походженням товару)

1101

Могли призвести до зменшення платежів

12

Неправильні дані про документи вповноважених органів на окремі товари, щодо переміщення яких через митний кордон України встановлено обмеження

1201

Могли призвести до ухилення від застосування заходів нетарифного регулювання

13

Інші порушення митних правил

1301

Складено протокол про порушення митних правил (крім порушень, описаних у групах причин 2 - 12)

{Додаток 3 в редакції Наказу Державної митної служби № 22 (v0022342-12) від 11.01.2012}

Додаток 4
до Порядку розроблення
профілів ризику
(у редакції наказу
Держмитслужби
від 11.01.2012 № 22
(v0022342-12))


Класифiкатор структурних пiдроздiлiв, задiяних у розробленнi профiлiв ризику


Цифровий код

Найменування структурного підрозділу

1

Центральний підрозділ з питань управління ризиками

2

Центральний підрозділ з питань пост-митного аудиту

3

Центральний підрозділ з питань боротьби з контрабандою

4

Центральний підрозділ з питань протидії корупції

5

Центральний підрозділ з питань митних інформаційних технологій

6

Центральний підрозділ з питань митної статистики

7

Центральний підрозділ з питань адміністрування митних платежів

8

Центральний підрозділ з питань митної вартості товарів

9

Центральний підрозділ з питань митно-тарифного регулювання

10

Центральний підрозділ з питань класифікації товарів

11

Центральний підрозділ з питань лабораторних досліджень та експертної роботи

12

Центральний підрозділ з питань нетарифних заходів регулювання

13

Центральний підрозділ з питань експортного контролю

14

Центральний підрозділ з питань контролю дотримання прав інтелектуальної власності

15

Центральний підрозділ з питань організації митного контролю

16

Центральний підрозділ з питань організації митного оформлення

17

Центральний підрозділ з питань контролю за переміщенням товарів

18

Центральний підрозділ з питань правового забезпечення

19

Інший центральний підрозділ

20

Регіональні митниці, митниці

{Додаток 4 в редакції Наказу Державної митної служби № 22 (v0022342-12) від 11.01.2012}

Додаток 5
до Порядку розроблення
профілів ризику
(у редакції наказу
Держмитслужби
від 11.01.2012 № 22
(v0022342-12))


Класифiкатор сфер ризику


Розділ

Код

Назва сфери ризику

1. Митний режим

101

Імпорт

102

Реімпорт

103

Експорт

104

Реекспорт

105

Транзит

106

Тимчасове ввезення (вивезення)

107

Митний склад

108

Спеціальна митна зона

109

Магазин безмитної торгівлі

110

Переробка на митній території України

111

Переробка за межами митної території України

112

Знищення або руйнування

113

Відмова на користь держави

2. Можливий характер порушення

201

Неправильна класифікація товару

202

Неправдиві дані про походження товару

203

Заниження/завищення митної вартості товару

204

Недекларування товару

205

Контрабанда/приховування від митного контролю

206

Неправильні дані про підстави надання пільг зі сплати митних платежів

207

Неправильні дані про характеристики/властивості товару

208

Декларування товару не своїм найменуванням

3. Можлива мета порушення

301

Ухилення від сплати/зменшення розміру ввізного мита

302

Ухилення від сплати/зменшення розміру вивізного мита

303

Ухилення від сплати/зменшення розміру особливого виду мита (антидемпінгового, спеціального, компенсаційного)

304

Відшкодування ПДВ

305

Ухилення від сплати/зменшення розміру акцизного збору

306

Використання митних пільг

307

Ухилення від нетарифних обмежень

4. Вид товару, стосовно якого може бути вчинене порушення

401

Товари сільськогосподарського виробництва

402

Метали та брухт

403

Товари, які містять об'єкти права інтелектуальної власності

404

Отруйні, радіоактивні, вибухові речовини, небезпечні відходи

405

Наркотичні засоби, психотропні речовини

406

Зброя та боєприпаси

407

Історичні та культурні цінності

408

Міжнародна торгівля дикими видами тварин та рослин, що перебувають під загрозою зникнення

{Додаток 5 в редакції Наказу Державної митної служби № 22 (v0022342-12) від 11.01.2012}