Наказ Міністерства культури України "Про затвердження Положення про Експертно-фондову раду з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави" від 02.07.2013 № 586 від 30.09.2014

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Н А К А З

02.07.2013 № 586

Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
18 липня 2013 р.
за № 1203/23735


Про затвердження Положення про Експертно-фондову раду з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави


{Із змінами, внесеними згідно з  Наказом Міністерства культури
№ 795 від 30.09.2014}

Відповідно до статті 28 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 388,

наказую:

1. Затвердити Положення про Експертно-фондову раду з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави, що додається.

2. Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей (А.М. Вінграновський) забезпечити:

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Оприлюднення цього наказу шляхом розміщення його на офіційній сторінці Міністерства культури України в мережі Інтернет.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В.С. Балюрка.

Міністр Л.М. Новохатько

Затверджено
Наказ Міністерства
культури України
02.07.2013  № 586

Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
18 липня 2013 р.
за № 1203/23735


Положення про Експертно-фондову раду з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави


I. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні завдання, правовий статус та порядок роботи Експертно-фондової ради з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави (далі - Рада).

2. Рада утворюється Мінкультури України для вирішення питань щодо вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави (далі - культурні цінності, обернені в дохід держави).

3. Рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Мінкультури України.

4. Рада у своїй діяльності керується законодавством України, в тому числі цим Положенням.

5. Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

6. Персональний склад Ради затверджується наказом Мінкультури України.

II. Завдання Ради

Основними завданнями Ради є:

розподіл культурних цінностей, обернених в дохід держави, для постійного зберігання в державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів або релігійним організаціям;

підготовка рекомендацій для реалізації культурних цінностей, обернених в дохід держави, на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах у випадках, коли вони не передаються в державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів або релігійним організаціям;

сприяння поповненню та оновленню музейного, бібліотечного та архівного фондів України;

розгляд пропозицій щодо передачі культурних цінностей, обернених в дохід держави, в державну частину музейного, бібліотечного, архівного фондів та релігійним організаціям;

розгляд пропозицій щодо поповнення та оновлення музейного, бібліотечного та архівного фондів України.

III. Функції Ради

1. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає матеріали митних та правоохоронних органів, які здійснили конфіскацію або вилучення культурних цінностей, що за рішенням суду передані в дохід держави (далі - суб’єкти вилучення);

розробляє пропозиції про безоплатну передачу культурних цінностей, обернених в дохід держави, на постійне зберігання в державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів або релігійним організаціям;

розглядає клопотання закладів культури, релігійних організацій про безоплатну передачу їм на постійне зберігання в державну частину музейного, бібліотечного, архівного фондів або для здійснення релігійної діяльності культурних цінностей, обернених в дохід держави;

готує рекомендації про безоплатну передачу культурних цінностей, обернених в дохід держави, на постійне зберігання в державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів або релігійним організаціям;

готує рекомендації для реалізації культурних цінностей, обернених в дохід держави, на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах, коли вони не передаються в державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів або релігійним організаціям;

сприяє поповненню та оновленню музейного, бібліотечного та архівного фондів України.

2. Члени Ради відповідно до своїх завдань можуть брати участь в організації та проведенні наукових семінарів, конференцій, нарад, «круглих столів» з питань сприяння поповненню та оновленню музейного, бібліотечного та архівного фондів України.

IV. Права і обов’язки Ради

1. Рада має право в межах компетенції:

отримувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та закладів культури, релігійних організацій інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами культури та релігійними організаціями;

запрошувати до участі у засіданнях Ради працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, установ, організацій та підприємств (за згодою);

залучати до підготовки та розгляду конкретних питань експертів та інших фахівців;

у разі необхідності готувати й передавати до засобів масової інформації матеріали з питань, що виносяться на засідання Ради.

2. Члени Ради зобов’язані:

брати участь у засіданнях Ради;

дотримуватись принципів наукової сумлінності та об’єктивності при розгляді поданих матеріалів;

узгоджувати з головою (заступником голови) Ради всі дії, які вони здійснюють за дорученням чи від імені Ради;

вживати заходів для реалізації рішень Ради.

3. Під час голосування члени Ради є рівними, вільними і незалежними у прийнятті ними рішень.

V. Організація роботи Ради

1. Рада складається з голови, заступника голови, членів Ради (без права заміни), які мають право голосу, та відповідального секретаря Ради.

2. Головою Ради є начальник управління контролю за переміщенням культурних цінностей та охорони культурної спадщини Мінкультури України (далі - Управління).

{Пункт 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 795 від 30.09.2014}

3. Заступником голови Ради є заступник начальника управління контролю за переміщенням культурних цінностей та охорони культурної спадщини - начальник відділу державного контролю за переміщенням культурних цінностей Мінкультури України, який в разі відсутності голови Ради виконує його обов’язки.

{Пункт 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 795 від 30.09.2014}

4. Відповідальним секретарем Ради є працівник Управління, який бере участь у її засіданнях без права голосу.

У разі відсутності відповідального секретаря протокол веде особа, уповноважена членами Ради.

{Пункт 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 795 від 30.09.2014}

5. Відповідальний секретар Ради:

контролює своєчасність надання та комплектність матеріалів, демонстративних матеріалів, що подаються на розгляд Ради;

здійснює організаційне забезпечення роботи Ради та підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради;

готує порядки денні засідань Ради;

веде протоколи засідань Ради та документацію Ради.

6. Рада проводить свою діяльність у формі засідань.

Засідання Ради веде голова Ради або його заступник. Головуючий визначає регламент засідання Ради.

Засідання Ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її складу.

Засідання Ради проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на півроку.

7. Порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Ради визначає голова Ради.

8. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Ради на її засіданні відповідно до покладених на неї завдань.

У разі рівного розподілу голосів членів Ради, присутніх на засіданні, голос головуючого є вирішальним для прийняття рішення на засіданні Ради.

9. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і оформлюються протоколом за підписами головуючого на засіданні Ради та відповідального секретаря Ради.

Член Ради, який не підтримує рішення Ради, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання Ради.

Рішення Ради впроваджуються наказами Мінкультури України, спільними рішеннями Мінкультури України з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

10. Копії протоколів засідання Ради або витяги з протоколів засідання Ради засвідчені печаткою служби діловодства Мінкультури України, надсилаються суб’єктам вилучення та у разі потреби заінтересованим закладам культури, їх посадовим особам та релігійним організаціям.

11. Забезпечення діяльності Ради здійснює Управління.

{Пункт 11 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 795 від 30.09.2014}

12. Матеріали, подані до засідання Ради, документи Ради та протоколи засідань Ради зберігаються в Управлінні згідно з вимогами чинного законодавства України.

{Пункт 12 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 795 від 30.09.2014}

Заступник директора
Департаменту культурної
спадщини та культурних
цінностей    В.В. Вечерський