Міністерство інфраструктури України "Про затвердження Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання" 17.08.2012 № 521 від 17.08.2012

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.08.2012  № 521

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2012 р.
за № 1586/21898


Про затвердження Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання


На виконання абзацу другого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 року № 738 "Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, що додається.

2. Затвердити Порядок ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання, що додається.

3. Департаменту автомобільного транспорту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Міністра К. Єфименко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті Є.А. Пронченко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю. Бродський

В.о. Голови
Антимонопольного комітету України Р.І. Кузьмін

Заступник Міністра
соціальної політики України Л. Дроздова

Міністр фінансів України Ю. Колобов

Заступник Міністра
внутрішніх справ України В.І. Ратушняк

Заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України -
керівник апарату В.П. Павленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
17.08.2012  № 521

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2012 р.
за № 1586/21898


Порядок затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання


I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм затвердження конструкції колісних транспортних засобів (далі - КТЗ) категорій M, N, O, L, нових частин та обладнання, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах (далі - обладнання) відповідно до вимог Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року (далі - Угода).

1.2. На кожен КТЗ або партію обладнання, тип яких відповідає вимогам єдиних технічних приписів, що підтверджується сертифікатом типу транспортного засобу або обладнання, виробник або його уповноважений представник - резидент (далі - виробник) видає сертифікат відповідності.

1.3. На кожен новий КТЗ або партію обладнання, які відповідають вимогам єдиних технічних приписів, але відповідність типу яких не підтверджена сертифікатом типу транспортного засобу або обладнання, а також на КТЗ, що були у користуванні, сертифікат відповідності видають уповноважені органи або органи із сертифікації, акредитовані відповідно до законодавства, призначені Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за поданням Міністерства інфраструктури України.

1.4. Індивідуальному затвердженню підлягає кожен КТЗ:

а) новий, який відповідає вимогам єдиних технічних приписів, але відповідність типу якого не підтверджена сертифікатом типу КТЗ, підлягає першій державній реєстрації в Україні;

б) що був у користуванні і підлягає першій державній реєстрації в Україні;

в) КТЗ категорій M2 та M3, конструкцію якого змінено під час переобладнання.

1.5. Індивідуальному затвердженню підлягає кожна партія обладнання, яка відповідає вимогам єдиних технічних приписів, але відповідність типу якої не підтверджена сертифікатом типу.

1.6. Цей Порядок не застосовується до КТЗ:

а) яких згідно із законодавством не допускають для участі у дорожньому русі: призначених для застосування винятково на будівництві, у шахтах, кар'єрах, морських чи річкових портах та аеропортах, розроблених спеціально для виконання робіт поза дорогами загального користування і/або для виконання технологічних операцій;

б) спеціальних, зокрема броньованих, призначених для експлуатації Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством оборони України, Міністерством надзвичайних ситуацій України, Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Службою безпеки України;

в) які належать до категорії T (колісні трактори), R (причепи до сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів), транспортних засобів з гусеничним або з комбінованим колісно-гусеничним рушієм;

г) призначених винятково для спортивних змагань;

ґ) дослідні зразки, що використовуються на вулично-дорожній мережі загального користування з метою проведення випробовувань, передбачених з метою поставки продукції на виробництво;

д) максимальна конструктивна швидкість яких не перевищує:

25 км/год. - для категорій M, N та O;

6 км/год. - для категорії L.

1.7. Цей Порядок не застосовують для затвердження типу предметів обладнання та частин:

а) які призначено винятково для КТЗ, зазначених у пункті 1.6 цього розділу. Предмети обладнання та частини до колісних транспортних засобів, зазначених у підпункті "д" пункту 1.6 цього розділу, можуть одержати сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження на добровільній засаді;

б) що були у користуванні.

1.8. Класифікацію, визначення типу, варіанта і версії, коди УКТЗЕД колісних транспортних засобів та обладнання, екологічні норми, методи випробувань, позначення рівня екологічних норм КТЗ, форму інформаційного документа для затвердження типу колісного транспортного засобу, перелік технічних приписів, варіанти процедур затвердження типу наведено в додатках 1 - 5 до цього Порядку.

1.9. Форми сертифікатів типу, вимоги до оформлення та ідентифікації сертифікатів та повідомлень, форму подання результатів випробовувань за екологічними показниками КТЗ, форми сертифікатів відповідності, кількісні обмеження стосовно малих та кінцевих серій, особливості застосування технічних приписів до КТЗ спеціального призначення наведено в додатках 6 - 11 до цього Порядку.

1.10. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

виробник - суб'єкт господарювання, що відповідає за проектування, виготовляння та маркування продукції незалежно від того, виконуються зазначені операції самою цією особою чи від її імені, та забезпечує відповідність виробництва продукції. Необов'язково, щоб цей суб'єкт господарювання залучався до всіх стадій виготовляння продукції, що підлягає затвердженню;

вузол - елемент конструкції КТЗ, тип якого може бути затверджений окремо, але тільки стосовно одного чи декількох визначених типів КТЗ;

затвердження типу - сукупність процедур, за допомогою яких уповноважений орган підтверджує, що тип продукції відповідає вимогам та технічним приписам, визначеним цим Порядком;

індивідуальне затвердження - сукупність процедур, за допомогою яких уповноважений орган чи орган із сертифікації підтверджує, що конкретний окремо взятий КТЗ, партія обладнання відповідають усім вимогам та технічним приписам, визначеним цим Порядком;

інформаційна підшивка - комплект документів, який містить інформаційний документ, а також необхідні таблиці, графіки, характеристики, схеми, кресленики, фотографії тощо, текстові частини яких складено українською чи російською мовою або мовою держави, резидентом якої є виробник, з дублюванням англійською мовою;

інформаційний документ - документ, який містить інформацію щодо КТЗ і складений відповідно до вимог додатка 3 до цього Порядку;

інформаційний пакет документів - комплект документів, який містить інформаційну підшивку, а також документи окремих затверджень, протоколи випробувань та інші документи, що їх додають до інформаційної підшивки уповноважений орган або технічні служби під час виконання своїх функцій, текстові частини яких складено українською чи російською мовою або мовою держави, резидентом якої є виробник, з дублюванням англійською мовою;

компетентний орган - Міністерство інфраструктури України;

компетентний орган іншої Договірної Сторони Угоди - орган, призначений урядом іншої, ніж Україна, держави як Договірна Сторона забезпечувати виконання її обов'язків згідно з положеннями Угоди;

компонент - обладнання, тип якого може бути затверджений окремо без відношення до певного типу КТЗ;

КТЗ - транспортний засіб, призначений для руху безрейковими дорогами, який використовується для перевезення людей і (або) вантажів, а також перевезення і приводу під час руху чи на місці встановленого на ньому обладнання чи механізмів для виконання спеціальних робочих функцій;

об'єктивні докази відповідності продукції - документально оформлені результати робіт з оцінювання відповідності: затвердження типу за Правилами ЄЕК ООН або Директивами Європейського Союзу, протоколи випробувань або звіти про випробовування, документи щодо підтвердження відповідності виробництва, матеріали інформаційних документів, підшивок, акти експертизи документів та ідентифікації зразків тощо;

окреме затвердження - комплект документів, за допомогою якого підтверджують, що тип продукції відповідає вимогам Угоди та окремого Правила ЄЕК ООН;

переобладнання - зміни типу або марки (моделі), призначення чи параметрів конструкції КТЗ, що порушують чи можуть порушити відповідність цього КТЗ вимогам нормативних документів щодо безпечності конструкції, наприклад, зміни: повної маси та її розподілу по осях; центру мас; типу двигуна, його маси і потужності; колісної бази чи колісної формули; конструкції систем світлової сигналізації, гальмового і рульового керування та трансмісії; зовнішньої поверхні кузова; захисних пристроїв; установки кабіни, кузова чи їхніх деталей; спеціального обладнання і номерних агрегатів тощо, не передбачених нормативно-технічною документацією на такий КТЗ;

поетапне затвердження типу - сукупність послідовних процедур, за допомогою яких уповноважені органи, що виконують процедури затвердження типу, підтверджують, що незавершений або завершений тип КТЗ відповідає необхідному, залежно від етапу завершеності, переліку вимог цього Порядку;

продукція - КТЗ, предмети обладнання та частини, характеристики яких впливають на безпеку дорожнього руху, довкілля та енергоощадність;

сертифікат відповідності - документ, яким виробник підтверджує, що окремо взятий КТЗ або партія обладнання відповідають затвердженому типу;

сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження - документ, яким уповноважений орган чи орган із сертифікації підтверджує, що окремо взятий КТЗ чи партія обладнання, які не мають сертифіката типу, відповідають вимогам цього Порядку;

сертифікат типу - документ, яким уповноважений орган підтверджує, що тип продукції затверджено відповідно до вимог технічних приписів, визначених цим Порядком;

система - сукупність елементів конструкції КТЗ, призначених для виконання заданих функцій;

технічна служба - визначений компетентним органом, акредитований в установленому законодавством порядку та нотифікований ООН орган з оцінки відповідності, якому доручено виконувати випробовування та/або інспектування продукції та/або перевірки відповідності виробництва;

технічні приписи - єдині технічні приписи (Правила ЄЕК ООН), нормативно-правові акти, технічні регламенти, національні стандарти, нормативні документи, технічні вимоги, що стосуються певних категорій КТЗ чи обладнання, наведені у додатку 4 або 11 до цього Порядку;

тип КТЗ - сукупність КТЗ певної категорії, які не відрізняються один від одного за істотними ознаками, наведеними в розділі III додатка 1 до цього Порядку, може мати варіанти і версії. Тип стосовно певної властивості або системи КТЗ визначають згідно з нормативним документом, який містить технічні приписи до них;

тип КТЗ базовий - завершений або незавершений тип КТЗ, що використовують на початковому етапі процедури поетапного затвердження типу;

тип КТЗ завершений - тип КТЗ, стосовно якого не потрібно виконувати додаткові етапи процедури затвердження для підтвердження відповідності всім необхідним вимогам цього Порядку;

тип КТЗ кінцевої серії - тип КТЗ, сертифікат якого був чинним на момент виготовлення або ввезення на митну територію України з метою вільного обігу, але втратив чинність до моменту реєстрації КТЗ через запровадження нових вимог технічних приписів, відповідність яким виробник не має наміру чи не може забезпечити через особливості конструкції КТЗ цього типу;

тип КТЗ незавершений - тип КТЗ, у процесі поетапного затвердження якого потрібно виконати додатково не менше одного (завершального) етапу виготовлення та підтвердження відповідності вимогам цього Порядку;

тип КТЗ поетапно завершений - тип КТЗ, що пройшов процедуру поетапного затвердження типу та відповідає вимогам цього Порядку;

тип обладнання - сукупність обладнання, яке не відрізняється одне від одного за суттєвими ознаками, наведеними в розділі V додатка 1 до цього Порядку;

уповноважений орган - визначений компетентним органом орган із сертифікації, акредитований відповідно до законодавства України і нотифікований ООН згідно з Угодою, який видає сертифікати типу та сертифікати відповідності щодо індивідуального затвердження.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Угоді та в доданих до неї єдиних технічних приписах - Правилах ЄЕК ООН.

II. Подання заяви на затвердження типу КТЗ та обладнання

2.1. Виробник подає до уповноваженого органу письмову заяву на затвердження типу КТЗ разом із інформаційним пакетом документів на паперовому або електронному носії. Заява має стосуватися окремо кожного типу КТЗ.

2.2. До заяви додають інформаційну підшивку, комплект окремих затверджень, що стосуються категорії, до якої належить КТЗ, а також (за наявності) документи з підтвердження відповідності виробництва чи сертифікати на системи управління якістю. Суб'єкти господарювання, що поставили КТЗ на виробництво в Україні, також додають технічні умови на КТЗ, узгоджені в установленому законодавством порядку.

2.3. Інформаційний документ (додаток 3) має бути наданий до уповноваженого органу у двох примірниках і включати покажчик стану інформаційного пакета документів. Усі кресленики повинні бути надані у відповідному масштабі на форматі А4 або повинні бути складені до цього формату. Фотографії, якщо вони є, мають достатньо докладно показувати деталі.

2.4. Виробник може не надавати окремих затверджень щодо однієї або декількох систем КТЗ. У цьому разі виробник має надати до уповноваженого органу протоколи випробувань технічних служб або випробувальних лабораторій на відповідність технічним приписам щодо систем КТЗ, стосовно яких не були оформлені окремі затвердження.

2.5. У разі поетапного затвердження типу КТЗ до заявки додають:

а) на першому етапі - розділи інформаційної підшивки та окремі затвердження або протоколи випробувань, які відповідають фактичному стану завершення (комплектації) типу КТЗ;

б) на другому і наступних етапах - складові інформаційної підшивки та окремі затвердження або протоколи випробувань, які стосуються поточного етапу завершення, дані щодо змін у конструкції КТЗ, а також примірник сертифіката типу, оформлений на попередньому етапі. Суб'єкт господарювання, що поставив КТЗ на виробництво в Україні, додає технічні умови на КТЗ, узгоджені в установленому законодавством порядку.

2.6. До заяви додають зразки печаток чи штампів, опис елементів захисту від підроблення (за наявності), які виробник має намір застосовувати, а також назви посад, зразки підписів осіб, яким виробник надає повноваження підписувати сертифікати відповідності КТЗ. У разі зміни зазначених повноважень виробник протягом 10 робочих днів надає до уповноваженого органу нові назви посад та зразки підписів уповноважених осіб.

2.7. Уповноважений орган може звертатися до виробника з умотивованим запитом щодо надання додаткової інформації чи документів, передбачених цим Порядком, необхідних для прийняття рішення стосовно обсягу випробовувань.

2.8. До заяви додають настанову щодо експлуатування чи користування КТЗ.

2.9. Виробник представляє уповноваженому органу або технічній службі зразки КТЗ для забезпечення виконання процедури затвердження типу щодо кожного варіанта, версії, типу КТЗ.

2.10. Виробник подає до уповноваженого органу заяву на затвердження типу обладнання разом із інформаційним пакетом документів на паперовому або електронному носії. Заява має стосуватися окремо кожного типу обладнання.

У разі обладнання одного найменування, яке виготовляє один виробник і яке має окреме затвердження, можна з метою отримання сертифіката типу обладнання подавати одну заяву для декількох типів, у додатку до якої зазначають відомості про кожний тип обладнання та відповідні окремі затвердження. У разі поширення на окремий тип обладнання вимог декількох нормативних документів чи за наявності декількох окремих затверджень (для різних варіантів типу) наводять відомості про всі необхідні окремі затвердження.

2.11. До заяви додають інформаційну підшивку, зміст якої має відповідати технічним приписам, перелік (каталог) обладнання, окремі затвердження чи протоколи випробувань технічних служб або випробувальних лабораторій, а також (за наявності) копії документів з підтвердження відповідності виробництва чи сертифікати на системи управління якістю.

Суб'єкти господарювання, що поставили КТЗ на виробництво в Україні, також додають технічні умови на обладнання, узгоджені в установленому законодавством порядку.

2.12. До заяви додають зразки печаток чи штампів, опис елементів захисту від підроблення (за наявності), які виробник має намір застосовувати, а також назви посад, зразки підписів осіб, яким виробник надає повноваження підписувати сертифікати відповідності на партії обладнання. У разі зміни зазначених повноважень виробник протягом 10 робочих днів надає до уповноваженого органу нові назви посад та зразки підписів уповноважених осіб.

2.13. Уповноважений орган може звертатися до виробника з умотивованим запитом щодо надання додаткової інформації, передбаченої цим Порядком, необхідної для прийняття рішення стосовно номенклатури випробовувань.

III. Процедури затвердження типу КТЗ та обладнання

3.1. Процедури затвердження типу КТЗ здійснюють відповідно до вимог пунктів 3.5 - 3.14 цього розділу, а обладнання - пунктів 3.15 - 3.22 цього розділу. Варіанти процедури затвердження типу наведено в додатку 5 до цього Порядку.

3.2. Ідентифікацію сертифікатів типу, сертифікатів відповідності здійснюють згідно з вимогами додатка 7 до цього Порядку.

3.3. Уповноважений орган після надання сертифіката типу здійснює інформування відповідно до Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання.

3.4. У разі отримання запиту від компетентного органу уповноважений орган або виробник повинен протягом 20 робочих днів після отримання запиту надіслати компетентному органу копії сертифікатів типу чи сертифікатів відповідності. Уповноважений орган або виробник надсилає копії сертифікатів разом із відповідним інформаційним пакетом документів на паперовому або електронному носії.

3.5. Сертифікат типу КТЗ видають, залежно від категорії та призначення КТЗ, на тип, що відповідає характеристикам, наведеним в інформаційній підшивці, та:

а) при затвердженні КТЗ загального призначення - технічним приписам, перелік яких наведено в додатку 4 до цього Порядку;

б) при затвердженні КТЗ спеціального призначення - технічним приписам, перелік яких наведено в додатку 11 з урахуванням вимог розділу I додатка 4 до цього Порядку.

3.6. Уповноважений орган повинен:

а) перевірити наявність усіх окремих затверджень та/або протоколів випробувань у повному обсязі згідно з переліком технічних приписів, які стосуються певної категорії КТЗ з урахуванням особливостей конструкції, що стосуються типу КТЗ;

б) за результатами аналізу документації переконатися, що характеристики КТЗ та дані, які наведено в інформаційному документі, збігаються з даними інформаційних пакетів документів та/або окремих затверджень. У разі надання інформаційних пакетів документів, що додаються до затвердження типу за директивами ЄС, перевірити відповідність сфери застосування та вимог зазначених директив вимогам технічних приписів, встановлених цим Порядком;

в) провести ідентифікацію відібраних зразків КТЗ з метою перевірки відповідності фактичних ідентифікаційних ознак зразків КТЗ даним, наведеним в інформаційному документі та у відповідних розділах інформаційних пакетів документів, наданих до окремих затверджень.

Кількість КТЗ, що підлягають ідентифікації, визначають з урахуванням комбінацій ознак конструкції КТЗ, які стосуються щонайменше: двигуна, коробки передач, кількості осей та рушійних осей (розміщення, їх кінематичні зв'язки), керуючих осей (кількість, розміщення), кількості дверей, кількості місць, оснащення, що впливає на властивості, вимоги до яких встановлено цим Порядком.

Залежно від комплектності, результатів аналізу документів та ідентифікації виконуються процедури затвердження типу, варіанти яких наведено в додатку 5 до цього Порядку.

3.7. У разі відсутності окремих затверджень або протоколів випробувань щодо відповідності всім необхідним технічним приписам уповноважений орган повинен:

а) надіслати запит до виробника щодо надання окремих затверджень або протоколів випробувань чи організувати проведення випробовувань;

б) переконатися у тому, що характеристики КТЗ відповідають даним, наведеним в інформаційній підшивці, а надані додатково протоколи випробувань підтверджують відповідність КТЗ вимогам технічних приписів.

3.8. При поетапному затвердженні типу КТЗ уповноважений орган повинен:

а) переконатися, що окремий інформаційний пакет документів надано в повному обсязі та актуалізовано щодо чинних редакцій технічних приписів, які містять вимоги до КТЗ. При проведенні індивідуального затвердження КТЗ склад інформаційного пакета документів виробник узгоджує з уповноваженим органом або органом із сертифікації;

б) переконатися, що характеристики КТЗ та дані, наведені у наданому інформаційному документі для затвердження типу КТЗ, складеному відповідно до розділу I додатка 3 до цього Порядку, відповідають даним інформаційного пакета документів;

в) на відібраних зразках заявленого на затвердження типу КТЗ перевірити або організувати проведення випробувань КТЗ з метою підтвердження, що фактичні дані зазначених зразків КТЗ відповідають даним, наведеним у відповідних розділах інформаційного пакета документів;

г) за необхідності провести або організувати проведення необхідних перевірок (випробувань) щодо відповідності технічним приписам стосовно установленого на КТЗ обладнання.

3.9. Кількість зразків КТЗ, що підлягає перевірці, має бути достатньою для забезпечення належного контролю з урахуванням різних комбінацій ознак конструкції КТЗ, заявленого на затвердження типу, згідно з переліком: двигун, коробка передач, ведучі осі (кількість, розміщення, їх кінематичні зв'язки), керуючі осі (кількість, розміщення), типи кузова, кількість дверей, розміщення рульового управління, кількість місць, рівень оснащення.

3.10. Ідентифікаційний номер (код VIN) базового КТЗ, який визначений згідно з ДСТУ 3525 (ISO 3779), має бути збережено на всіх етапах процесу поетапного затвердження типу КТЗ з метою забезпечення простежуваності всього процесу затвердження КТЗ.

3.11. На другому та наступних етапах затвердження типу додатково до обов'язкової заводської таблички виробника, що визначена ДСТУ 3525 (ISO 3779), кожний виробник повинен установити на КТЗ додаткову табличку. Ця табличка має бути надійно закріплена на видимому і легкодоступному місці на елементі конструкції, що не підлягає заміні в період експлуатації КТЗ. Дані, наведені на ній, мають бути чіткими та стійкими проти стирання і містити зазначену нижче інформацію в такій послідовності:

а) найменування виробника;

б) номер сертифіката типу КТЗ;

в) етап затвердження;

г) ідентифікаційний номер (VIN) КТЗ;

ґ) максимально допустима повна маса КТЗ (наводять у випадках, коли значення було змінено на поточному етапі затвердження);

д) максимально допустима повна маса комбінації КТЗ (якщо КТЗ може бути використано для буксирування причепа чи напівпричепа; наводять у випадках, коли значення було змінено на поточному етапі затвердження);

е) максимально допустима маса, що припадає на кожну вісь (наводять послідовно від передньої осі до задньої і лише у випадках, коли значення було змінено на поточному етапі затвердження);

є) максимально допустима маса, що припадає на зчіпний пристрій (для напівпричепа або центроосьового причепа; наводять лише у випадках, коли значення було змінено на поточному етапі затвердження).

3.12. Уповноважений орган виконує процедури перевірки відповідності виробництва згідно з розділом IV цього Порядку.

3.13. Уповноважений орган стосовно кожного типу КТЗ:

а) оформлює відповідно до вимог додатка 6 (форма A) до цього Порядку сертифікат типу (повідомлення) у 2 примірниках. Для КТЗ категорій M, N, L оформлюють і додають до зазначеного сертифіката результат випробувань за екологічними показниками КТЗ за формою, наведеною в додатку 8 до цього Порядку, відповідно до екологічних норм, методів випробувань, позначень рівнів екологічних норм КТЗ, зазначених у додатку 2 до цього Порядку;

б) оформлює покажчик стану інформаційного пакета документів або, якщо покажчик вже був раніше, перевіряє його зміст та, за необхідності, вносить до нього відповідні зміни;

в) надає заявнику один примірник сертифіката типу КТЗ (повідомлення) разом із відповідними додатками.

3.14. У разі оформлення сертифіката типу КТЗ, стосовно якого розділами IX, X, пунктами 12.5 - 12.8 розділу XII цього Порядку передбачено запровадження обмеження щодо застосування певних вимог технічних приписів або строку дії сертифіката типу, у цьому сертифікаті типу зазначають такі обмеження.

3.15. Стосовно КТЗ спеціального призначення в сертифікаті типу зазначають відповідні відомості щодо особливостей конструкції та обмежень у застосуванні технічних приписів згідно з додатком 11 до цього Порядку.

3.16. У разі коли виробник, крім окремих затверджень, надав для виконання процедури затвердження типу КТЗ протоколи випробувань, уповноважений орган в інформаційному документі наводить посилання на протоколи випробувань.

3.17. За згодою компетентного органу уповноважений орган приймає до розгляду об'єктивні докази щодо відповідності КТЗ вимогам цього Порядку, що одержані із застосуванням альтернативних методів випробувань.

3.18. Сертифікат типу видають на тип системи, що відповідає характеристикам, наведеним в інформаційній підшивці, а також технічним приписам. Сертифікат типу заповнюють згідно з формою Б додатка 6 до цього Порядку.

3.19. Сертифікат типу видають на тип компонента або вузла, що відповідає характеристикам, наведеним у інформаційній підшивці, а також технічним приписам, наведеним в додатку 4 до цього Порядку. Сертифікат типу заповнюють згідно з формою B додатка 6 до цього Порядку.

3.20. Уповноважений орган повинен:

а) перевірити наявність окремих затверджень та/або протоколів випробувань у повному обсязі згідно з переліком технічних приписів, які стосуються обладнання;

б) за результатами аналізу документації переконатися, що характеристики обладнання та дані, які наведено в інформаційному документі, збігаються з даними інформаційних пакетів документів та/або окремих затверджень. У разі надання інформаційних пакетів документів, що додаються до затвердження типу за директивами ЄС, перевірити відповідність сфери застосування та вимог зазначених директив вимогам технічних приписів;

в) провести ідентифікацію відібраних зразків обладнання з метою перевірки відповідності фактичних ідентифікаційних ознак зразків обладнання даним, наведеним в інформаційному документі та у відповідних розділах інформаційних пакетів документів, наданих до окремих затверджень.

Виробник має представити уповноваженому органу та/або технічній службі зразки обладнання, відібрані для забезпечення ідентифікації та/або випробовування кожного типу обладнання.

3.21. У разі відсутності окремих затверджень або протоколів випробувань щодо відповідності всім необхідним технічним приписам уповноважений орган повинен:

а) письмово запитати у виробника необхідні окремі затвердження або протоколи випробувань чи організувати проведення випробувань;

б) переконатися у тому, що характеристики обладнання відповідні даним, наведеним в інформаційній підшивці, а надані додатково протоколи випробувань підтверджують відповідність обладнання вимогам технічних приписів.

3.22. Документи затвердження типу продукції, протоколи випробувань та інформаційні документи, надані згідно з Директивами ЄС, беруть до розгляду та для визнання відповідно до переліку додатка 4 до цього Порядку, якщо на момент подання заяви:

а) Правила ЄЕК ООН та Директиви ЄС мають однакову сферу застосування;

б) технічні вимоги Директиви ЄС не нижчі ніж вимоги відповідного Правила ЄЕК ООН, з урахуванням прийнятої в Україні серії поправок та змісту перехідних положень, наведених у відповідному розділі Правила ЄЕК ООН щодо термінів запровадження зазначених поправок.

3.23. Уповноважений орган виконує процедури забезпечення відповідності виробництва згідно з розділом IV цього Порядку.

3.24. Сертифікат типу обладнання на компоненти або вузли не видають, якщо їх постачають виробники обладнання виробникам КТЗ (незалежно від того, чи призначені вони для виготовляння КТЗ або для технічного обслуговування і/або ремонту) і вони входять до складу КТЗ або системи, на які було видано сертифікати типу. У цьому разі сертифікати відповідності обладнання виробник видає на підставі зазначених сертифікатів типу.

3.25. Якщо компонент чи вузол функціонує або виявляє певні властивості тільки у взаємодії з іншим обладнанням КТЗ і це потребує перевірки відповідності компонента або вузла тільки за умови випробовувань у складі КТЗ виключно певного типу, сферу поширення сертифіката типу відповідним чином обмежують. У таких випадках сертифікат типу міститиме відповідні обмеження щодо використання компонента чи вузла та визначатиме спеціальні умови стосовно їх монтування.

У разі коли такий компонент або вузол установив сам виробник КТЗ, відповідність вимогам щодо експлуатації та монтажу перевіряють під час проведення процедури затвердження типу КТЗ.

3.26. За згодою компетентного органу уповноважений орган приймає до розгляду об'єктивні докази щодо відповідності обладнання вимогам цього Порядку, що одержані із застосуванням альтернативних методів випробувань, або, у разі випробувань одиничних зразків обладнання, застосовують окремі вимоги технічних приписів.

IV. Забезпечення відповідності виробництва

4.1. Забезпечення виробником відповідності виробництва складається з:

а) виконання заходів забезпечення відповідності виробництва до надання сертифіката типу (первинне оцінювання);

б) виконання заходів забезпечення відповідності виробництва протягом чинності сертифіката типу.

4.2. Перевірку виробництва виконують для підтвердження того, що виготовлена продукція відповідає вимогам цього Порядку і що її продовжують виготовляти відповідно до затвердженого типу.

4.3. Зазначена перевірка охоплює послідовне виконання пов'язаних між собою процедур:

а) процедур перевірки продукції;

б) процедури перевірки виконання виробником комплексу заходів щодо забезпечення відповідності виробництва.

4.4. Перелік та періодичність процедур перевірки відповідності виробництва продукції вимогам додатка 2 до Угоди наведено в додатку 5 до цього Порядку.

4.5. До надання сертифіката типу уповноважений орган повинен перевірити наявність у виробника задовільних заходів та процедур щодо продукції (далі - забезпечення відповідності продукції) та задовільного комплексу заходів та процедур щодо забезпечення виробником під час виробництва ефективного контролю за відповідністю продукції типу, що заявлений на затвердження (далі - забезпечення відповідності методів виробництва).

4.6. Кожний зразок продукції, що належить до типу, який затверджено згідно з цим Порядком, окремими Правилами ЄЕК ООН (чи еквівалентними їм Директивами Європейського Союзу) та/або іншими технічними приписами, має бути виготовлений відповідно до затвердженого типу.

4.7. Перевірку виробництва на місці (стосовно серійно виготовлюваної продукції) здійснює уповноважений орган з метою підтвердження наявності та достатності запровадженого виробником комплексу заходів щодо забезпечення відповідності виробництва та продукції вимогам цього Порядку.

4.8. Порядок та терміни перевірки погоджують з виробником.

4.9. Виробник повинен забезпечити необхідні умови для проведення перевірки виробництва, зокрема доступ представникам уповноваженого органу до визначених планом об'єктів перевірки, даних випробувань продукції, виробничих записів щодо якості.

V. Внесення змін до сертифіката типу

5.1. Після надання сертифіката типу та протягом строку його дії виробник сповіщає шляхом подання відповідної заяви уповноваженому органу про зміни відомостей, наведених у сертифікаті типу та/або в інформаційному пакеті документів.

5.2. Заяву на внесення змін до сертифіката типу подають до уповноваженого органу. Інформаційний пакет документів надається на паперовому або електронному носії.

5.3. Виробник додає до заяви опис змін інформаційного пакета документів, змінені окремі затвердження (за наявності), протоколи випробувань, що стосуються змін.

5.4. У разі можливості внесення змін до сертифіката типу (поширення його дії на затверджений тип) за результатами додаткової ідентифікації та/або випробовування, проведення перевірки методів виробництва, врахування вимоги законодавства, зокрема технічних приписів, які набули чинності після попереднього затвердження типу, сертифікат типу переоформляють із збереженням його порядкового номера (спільного для усіх його поширень), до якого додають познаку номера поширення зазначеного сертифіката типу.

5.5. Якщо з метою урахування змін необхідно провести додаткову ідентифікацію, перевірку відповідності методів виробництва та/або випробовування продукції, уповноважений орган у 5-денний строк з дня отримання заяви на внесення змін інформує про це виробника, який забезпечує можливість проведення зазначених процедур, надає уповноваженому органу необхідні окремі затвердження чи протоколи випробувань.

5.6. Уповноважений орган після внесення змін до сертифіката типу здійснює інформування відповідно до Порядку ведення реєстру сертифікатів типу та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортного засобу або обладнання.

5.7. Якщо зміни стосуються змісту інформаційного пакета документів, але не потребують внесення змін до змісту сертифіката типу, уповноважений орган вносить зміни до інформаційного пакета документів шляхом заміни його сторінок із зазначенням змісту внесених змін до покажчика його стану та дати перегляду.

VI. Строк чинності сертифіката типу

6.1. Строк чинності сертифіката типу не обмежується, крім випадків, передбачених розділами IX та X цього Порядку.

6.2. Уповноважений орган відкликає сертифікат типу у разі:

а) коли виробник просить відкликати сертифікат типу або приймає рішення про завершення виробництва типу продукції через неможливість внесенням змін до конструкції, що існує, забезпечити виконання нових вимог законодавства;

б) встановлення невідповідності продукції типу, що було затверджено;

в) порушення виробником належних умов виробництва;

г) виявлення того, що під час експлуатації зразків продукції, навіть затвердженого типу, може виникнути серйозна загроза довкіллю, безпеці громадян або безпеці дорожнього руху.

6.3. Уповноважений орган повідомляє виробника не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про відкликання сертифіката типу.

6.4. Відкликання сертифіката типу може мати обмежений характер у часі та стосуватися тільки одного варіанта в межах типу чи однієї версії в межах варіанта типу КТЗ, одного найменування чи певного переліку найменувань обладнання.

6.5. Уповноважений орган після відкликання сертифіката типу здійснює інформування відповідно до Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання.

6.6. Виробник повинен припинити видачу сертифікатів відповідності на КТЗ чи обладнання, сертифікат типу яких відкликано, з дати видання повідомлення про відкликання сертифіката типу згідно з додатком 6.

6.7. Сертифікат типу на КТЗ кінцевої серії видають тільки в разі закінчення строку його дії.

VII. Сертифікат відповідності КТЗ або обладнання

7.1. Виробник на підставі сертифіката типу оформляє на кожний КТЗ чи на партію обладнання сертифікат відповідності КТЗ або обладнання за формою, наведеною в додатку 9 до цього Порядку, та додає його до комплекту супровідної документації КТЗ (незалежно від стадії його завершеності) чи партії обладнання.

При затвердженні КТЗ незавершеного або поетапно завершеного типу виробник заповнює тільки ті позиції на зворотній сторінці сертифіката відповідності КТЗ, відомості яких було доповнено або змінено на черговому етапі затвердження.

Виробник також додає до свого сертифіката відповідності КТЗ або обладнання сертифікати відповідності інших виробників, отримані за результатами проходження попередніх етапів затвердження (крім першого етапу затвердження).

7.2. Сертифікат відповідності КТЗ або обладнання заповнюють українською мовою (з дублюванням, за необхідності, англійською або російською мовою).

7.3. Усі належні позиції сертифіката відповідності КТЗ або обладнання повинні бути заповнені. Сертифікат відповідності КТЗ або обладнання не повинен містити не передбачених цим Порядком обмежень щодо введення в обіг і/або застосування продукції.

7.4. У сертифікаті відповідності КТЗ або обладнання, що видають на підставі сертифікатів типу, затверджених з урахуванням обмежень, визначених в розділах IX, X, XII цього Порядку, наводять відповідну інформацію щодо зазначених обмежень.

7.5. Виробник КТЗ видає сертифікати відповідності обладнання на партію обладнання, що зазначено в пункті 3.21 розділу III цього Порядку, з посиланням на чинний сертифікат типу КТЗ, для якого призначено це обладнання.

VIII. Маркування продукції

8.1. У разі отримання сертифіката типу КТЗ, що виготовлено в Україні, виробник наводить у маркуванні на табличці, що закріплюється на КТЗ, номер сертифіката типу КТЗ.

8.2. У разі отримання сертифіката типу обладнання на підставі окремого затвердження за Правилом ЄЕК ООН виробник маркує кожен предмет обладнання відповідно до вимог зазначеного Правила ЄЕК ООН та наносить на упаковку чи зазначає в супровідній документації номер сертифіката типу, торгову назву виробника і/або найменування, позначку типу обладнання та/або ідентифікаційний номер даного обладнання згідно з каталогом.

8.3. У разі затвердження типу обладнання не на підставі окремого затвердження за Правилом ЄЕК ООН виробник наносить на вироби або на упаковку чи зазначає в супровідній документації номер сертифіката типу, своє торгове найменування або торгову марку, позначку типу обладнання та/або ідентифікаційний (каталожний) номер.

IX. Затвердження типу продукції, виготовленої із застосуванням нових технологій

9.1. До заявки на затвердження типу продукції, у конструкції якої застосовано нові технології, спрямовані на збереження або поліпшення рівня безпечності продукції, але які не охоплюються або є несумісними з вимогами технічних приписів або їхніми певними положеннями, виробник надає інформацію:

а) про причини, через які нова технологія не дозволяє продукції відповідати чинним технічним приписам;

б) опис чинників загрози для безпеки та довкілля (за наявності), пов'язаних з новою технологією, а також зміст ужитих заходів щодо запобігання негативним наслідкам;

в) опис методів випробувань та їхні результати, які демонструють, що порівняно з чинними вимогами забезпечено, щонайменше, еквівалентний їм рівень безпеки та захисту довкілля.

9.2. Уповноважений орган надсилає запит та необхідну додаткову інформацію до компетентного органу, який приймає рішення щодо процедури та термінів внесення змін до технічних приписів, а також щодо строку дії сертифіката типу на продукцію.

9.3. Сертифікат типу на зазначену продукцію видають із обмеженим строком дії.

9.4. Якщо після виконання процедур згідно з цим розділом визнано, що існує достатньо підстав для запровадження нових технологій до широкого застосування, компетентний орган вживає заходів щодо внесення відповідних змін до технічних приписів.

9.5. Після того, як відповідні зміни до технічних приписів внесено, за умови відповідності продукції даним технічним приписам уповноважений орган видає виробнику сертифікат типу без обмеження строку дії.

X. КТЗ, що виготовляють малими серіями

10.1. Кількісні обмеження щодо введення в обіг в Україні КТЗ, які виробляють малими серіями, наведено у додатку 10 до цього Порядку.

10.2. Вимоги пункту 10.1 цього розділу не застосовують до КТЗ спеціального призначення.

10.3. Уповноважений орган видає сертифікат типу КТЗ, що виготовляють малими серіями, за умови відповідності типу КТЗ технічним приписам щодо типу малої серії, наведеним у додатку 4 до цього Порядку.

10.4. Сертифікати типу КТЗ, що виготовляють малими серіями, ідентифікують згідно з вимогами додатка 7 до цього Порядку.

XI. Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження

11.1. Виробник, постачальник або власник КТЗ, партії обладнання, що підлягають індивідуальному затвердженню згідно з пунктам 1.4 та 1.5 розділу I цього Порядку, подають заяву до уповноваженого органу або до призначеного органу із сертифікації.

Заявник додає до заяви копії документів, що підтверджують його повноваження щодо представлення на індивідуальне затвердження КТЗ чи партії обладнання, а також доказу відповідності КТЗ та/або обладнання (за наявності), інші документи, що містять інформацію про конструкцію чи технічні характеристики КТЗ або обладнання.

11.2. Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження видають на КТЗ, якщо:

а) згідно з результатами ідентифікації КТЗ відповідає технічному опису, наданому виробником КТЗ, або, за його відсутності, технічному опису, який в обсязі, необхідному для заповнення сертифіката відповідності, надає технічна служба чи випробувальна лабораторія за результатами ідентифікації та/чи випробовувань цього КТЗ;

б) протоколом (протоколами) випробувань акредитованої лабораторії та/або технічної служби підтверджено відповідність КТЗ технічним приписам щодо індивідуального затвердження.

11.3. У разі індивідуального затвердження КТЗ категорій M2 та M3, переобладнаного згідно з вимогами статті 32 Закону України "Про дорожній рух" та постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 року № 607 "Про затвердження Порядку переобладнання транспортних засобів", перевіряють відповідність конструкції та технічного стану цього КТЗ технічним приписам, пов'язаним зі змінами, унесеними в конструкцію КТЗ під час переобладнання, та додатково:

а) для одиничного переобладнання КТЗ - вимогам, за умови виконання яких виробник або спеціально уповноважена Кабінетом Міністрів України організація погоджує зазначене переобладнання;

б) у разі переобладнання п'яти і більше КТЗ категорій M2 та M3 протягом року суб'єктом господарювання, що здійснює господарську діяльність з переобладнання КТЗ, - вимогам, які стосуються цього Порядку, що викладені в нормативно-технічній документації на відповідний вид переобладнання та свідоцтві про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

11.4. У разі індивідуального затвердження КТЗ, що перебувають в експлуатації, перевіряють технічний стан відповідних систем та елементів КТЗ згідно з технічними приписами, які містять експлуатаційні вимоги безпеки до технічного стану та методів контролю.

11.5. Для індивідуального затвердження КТЗ спеціального призначення, що були в користуванні, додатково застосовують обмеження щодо вимог технічних приписів, наведених у додатку 11 до цього Порядку для відповідних категорій КТЗ, які було обрано як базові для створення КТЗ спеціального призначення.

11.6. Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження видають на партію обладнання, якщо:

а) згідно з результатами ідентифікації обладнання відповідає інформаційному документу, наданому виробником обладнання, або, за його відсутності, технічним характеристикам, які в обсязі, необхідному для заповнення сертифіката відповідності, надає технічна служба чи випробувальна лабораторія за результатами ідентифікації та/чи випробувань відібраних зразків обладнання;

б) протоколом (протоколами) випробувань акредитованої лабораторії та/або технічної служби підтверджено відповідність відібраних зразків обладнання технічним приписам.

11.7. Випробовування одиниці обладнання не проводяться, якщо:

а) випробовування передбачають пошкодження або руйнування зразка обладнання;

б) згідно з результатами ідентифікації встановлено, що одиниця обладнання постачається для ремонту конкретного зареєстрованого в Україні КТЗ і є тотожним обладнанню, що встановлено на цьому КТЗ виробником.

11.8. Форму сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження КТЗ чи партії обладнання наведено у додатку 9 до цього Порядку. Цей сертифікат має містити ідентифікаційний номер (VIN) КТЗ (якщо виробником не було застосовано маркування VIN, зазначають номер шасі і/чи двигуна) та реквізити його власника. Дозволено не наводити відомості на зворотному боці сертифіката відповідності (технічний опис), якщо їх неможливо визначити за результатами виконання процедур затвердження (аналізування документації, ідентифікації, опису конструкції, випробовувань), що передбачені для індивідуального затвердження.

До сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження додають перелік об'єктивних доказів стосовно відповідності КТЗ чи партії обладнання вимогам технічних приписів до нього за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

11.9. Уповноважені органи та органи із сертифікації ведуть реєстр виданих сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження. Реєстраційні номери сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження присвоюють уповноважені органи та органи із сертифікації відповідно до вимог додатка 7 до цього Порядку. Ці органи надають копію сертифіката відповідності Міністерству економічного розвитку і торгівлі України для внесення інформації до Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання.

11.10. Для індивідуального затвердження КТЗ, що проходять декілька етапів укомплектування, проводять індивідуальне затвердження на кожному етапі доукомплектування та видають сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження незавершеного КТЗ. На останньому етапі надають сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, на підставі якого здійснюється державна реєстрація КТЗ.

XII. Введення продукції в обіг

12.1. Пропуск КТЗ на митну територію України з метою вільного обігу, перша державна реєстрація, введення в обіг обладнання здійснюються за наявності сертифіката відповідності КТЗ або сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження.

Сертифікат відповідності на КТЗ, що належать до незавершеного типу, дозволяє увозити їх на митну територію України та продавати з метою виконання подальших етапів укомплектування. Сертифікат відповідності, виданий на підставі сертифіката незавершеного типу КТЗ, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження незавершеного КТЗ не дозволяє реєструвати, уводити в експлуатацію та використовувати такі КТЗ до закінчення процедури поетапного затвердження типу.

12.2. Виробники видають сертифікати відповідності на КТЗ, виготовлені із застосуванням нових технологій, тільки у разі, якщо КТЗ виготовлено до дати, якою обмежено строк дії сертифіката типу.

12.3. Виробники видають сертифікати відповідності на КТЗ, що належать до типу КТЗ кінцевої серії, з дотриманням вимог пункту 2 додатка 10 до цього Порядку.

12.4. Положення пункту 12.3 цього розділу можна застосовувати для завершених типів КТЗ протягом не більше ніж 12 місяців та для поетапно завершених типів КТЗ - не більше ніж 18 місяців, починаючи з дати втрати чинності зазначених сертифікатів типу.

12.5. Сертифікат відповідності повинен містити інформацію щодо обмежень, застосованих відповідно до вимог пункту 12.3 цього розділу.

12.6. Введення в обіг обладнання допускають за наявності сертифіката відповідності обладнання, який додають до кожної партії обладнання.

12.7. Компоненти, сертифікати типу на які видано на підставі окремих затверджень і які мають відповідне маркування згідно з Правилами ЄЕК ООН, вводяться в обіг за наявності сертифіката відповідності обладнання, що поширюється на всі партії компонентів, що охоплюються сертифікатом типу.

XIII. Попередження загрози довкіллю або життю та здоров'ю громадян

13.1. Якщо компетентний орган на підставі інформації від споживачів продукції або від органів державного ринкового нагляду і контролю, державного нагляду (контролю) встановив, що продукція хоч і відповідає чинним вимогам та/або має належне маркування, все ж становить серйозну загрозу довкіллю або життю чи здоров'ю громадян, то він доручає уповноваженому органу протягом 10 робочих днів вжити заходів щодо відкликання сертифіката типу. Уповноважений орган надсилає письмові повідомлення виробнику та компетентному органу про необхідність припинення на період, що не перевищує 6 місяців, видачу сертифікатів відповідності КТЗ чи обладнання. Компетентний орган у разі невідповідності, що стосується окремих затверджень, повідомляє про це компетентні органи інших Договірних Сторін Угоди.

13.2. У разі виявлення, що зразки продукції, до яких додано сертифікати відповідності КТЗ чи обладнання та/або які мають належне маркування, фактично не відповідають затвердженому типу чи вимогам технічних приписів, уповноважений орган повинен вжити узгоджених із виробником заходів, спрямованих на відновлення відповідності продукції, а в разі визнання уповноваженим органом цих заходів такими, що не досягли мети, може відкликати видані сертифікати типу та/або окремі затвердження.

13.3. Невідповідностями затвердженому типу вважають розбіжності між фактичними характеристиками продукції та даними, наведеними в сертифікаті типу або в інформаційному пакеті документів.

13.4. Якщо з'ясовується, що продукція, яка має окреме затвердження, видане іншими Договірними Сторонами Угоди, та/або належне маркування, але фактично не відповідає вимогам окремого Правила ЄЕК ООН (крім випадків, передбачених розділами X, XII та XIII цього Порядку), уповноважений орган звертається до компетентного органу для вжиття ним заходів, передбачених Угодою.

13.5. Виробник, який одержав сертифікат типу та увів продукцію в обіг, але згідно із законодавством чи на власний розсуд здійснює процедуру її відкликання через те, що зазначена продукція все ж може становити серйозну загрозу безпеці дорожнього руху, довкіллю або життю чи здоров'ю громадян, або якщо виявлено суттєві недоліки у конструкції продукції, повинен негайно повідомити про це уповноважений орган.

13.6. У разі здійснення процедур відкликання продукції виробник повинен запропонувати та вжити комплекс заходів щодо зміни конструкції, технології виробництва, процедур із забезпечення відповідності виробництва для усунення виявлених невідповідностей. Уповноважений орган сприяє запровадженню зазначених заходів та контролює їх результативність.

13.7. Уповноважений орган може відкликати сертифікат типу, якщо він встановить, що вжиті заходи згідно з пунктом 13.6 не досягли результату в погоджені з виробником терміни. Уповноважений орган не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про відкликання сертифіката типу повідомляє про це виробника та компетентний орган.

13.8. Рішення щодо видачі сертифіката типу (затвердження типу, відмови у затвердженні типу, відкликання чи змін до затвердження) може бути оскаржено в установленому законодавством порядку до компетентного органу або в суді.

Директор департаменту
автомобільного транспорту Д.В. Петухов

Додаток 1
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання


Класифікація, визначення типу, варіанта, версії, коди УКТЗЕД колісних транспортних засобів та обладнання


I. Класифікація КТЗ за категоріями

1. Класифікація КТЗ за категоріями здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року № 1166 "Про єдині вимоги до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються".

2. Механічні колісні засоби категорій M2 та M3, що виконані для перевезення не більше 22 пасажирів, не враховуючи водія, належать до класів згідно з Правилами ЄЕК ООН № 52 або № 107.

2.1. Клас A:

механічні колісні засоби, призначені для перевезення пасажирів, які стоять; такі колісні засоби обладнані сидіннями і мають місця для пасажирів, що стоять.

2.2. Клас B:

механічні колісні засоби, призначені для перевезення пасажирів, які сидять; такі колісні засоби не мають місць для пасажирів, які стоять.

3. Механічні колісні засоби категорій M2 та M3, що виконані для перевезення більше 22 пасажирів, не враховуючи водія, належать до одного з класів згідно з Правилами ЄЕК ООН № 36 або № 107.

3.1. Клас I:

механічні колісні засоби, у конструкції яких передбачені місця для перевезення пасажирів, що стоять, за умови забезпечення можливості їх пересування у салоні (автобус, тролейбус).

3.2. Клас II:

механічні колісні засоби, призначені переважно для перевезення пасажирів, що сидять, але в яких передбачено можливість перевезення пасажирів, що стоять у поздовжньому проході та (або) у зоні поза проходом, площа якої не перевищує за розміром площі, необхідної для розміщення двох здвоєних місць для сидіння (автобус, тролейбус).

3.3. Клас III:

колісні засоби, призначені винятково для перевезення пасажирів, що сидять (автобус).

4. Зчленований механічний колісний засіб категорії M2 або M3 - автобус (тролейбус), що складається з двох або більше жорстких секцій, які з'єднані між собою та можуть повертатися одна відносно іншої; пасажирські салони кожної секції забезпечують вільне переміщення пасажирів між ними; жорсткі секції можливо роз'єднати тільки в умовах сервісного підприємства чи виробництва із застосуванням спеціального обладнання.

5. Зчленований колісний засіб категорії M2 або M3, що складається з двох або більше секцій, зазначених у пункті 4 цього розділу, є одним колісним засобом.

6. За місцем установки осей причіпні колісні засоби категорій O2, O3 та O4 належать до одного з таких типів:

6.1. Напівпричіп - буксируваний колісний засіб, за умови рівномірного завантаження якого вісь (осі) розташовано позаду центра мас, який обладнано зчіпним пристроєм, що передає на тягач горизонтальну та вертикальну навантагу.

Колеса однієї або більше осей напівпричепа можуть бути тяговими.

6.2. Причіп - буксируваний колісний засіб, який має принаймні дві осі, обладнано зчіпним пристроєм, що здатний рухатися вертикально відносно причепа та призначений для повороту передньої осі (осей або їхніх коліс), який, проте, не передає значної вертикальної навантаги на тягач.

Колеса однієї або більше осей причепа можуть бути тяговими.

6.3. Причіп з центральним розташуванням осі (осей) (центроосьовий) - буксируваний колісний засіб зі зчіпним пристроєм, що не може повертатися відносно рами причепа, у якого вісь (осі) розташовано близько до центра мас рівномірно завантаженого колісного транспортного засобу так, що на тягач передається лише статична вертикальна навантага не більш як 10 відсотків навантаги від максимальної маси причепа або 10 кілоньютонів, залежно від того, яка величина менша.

Колеса однієї або більше осей причепа можуть бути тяговими.

7. Колісні засоби підвищеної прохідності категорій M, N

7.1. Колісними засобами підвищеної прохідності категорій M та N вважають колісні засоби, які відповідають вимогам, наведеним у пунктах 7.1.1 - 7.1.3 цього розділу.

7.1.1. Колісний засіб категорії N1, максимальна маса якого не більш як 2 тонни, та категорії M1 вважають колісним засобом підвищеної прохідності, якщо він:

а) має принаймні одну передню вісь та принаймні одну задню вісь, які можна урухомлювати одночасно, враховуючи колісний засіб, у якого урухомник однієї осі можливо відключати;

б) має принаймні один механізм блокування диференціального механізму або принаймні один механізм аналогічної дії та може долати узвіз 30-відсоткового похилу.

7.1.2. Крім того, такі колісні засоби повинні відповідати принаймні п'ятьом з таких шести вимог:

а) кут в'їзду має бути не менш як 25°;

б) кут з'їзду має бути не менш як 20°;

в) кут поздовжньої прохідності має бути не менш як 20°;

г) дорожній просвіт під передньою віссю повинен бути не менш як 180 мм;

ґ) дорожній просвіт під задньою віссю повинен бути не менш як 180 мм;

д) дорожній просвіт між осями повинен бути не менш як 200 мм.

7.1.3. Колісний засіб категорії N1, максимальна маса якого більш як 2 тонни, або категорій N2, M2 чи M3, максимальною масою не більш як 12 тонн, розглядають як колісний засіб підвищеної прохідності або якщо всі його колеса можливо урухомлювати одночасно, враховуючи колісний засіб, урухомник однієї осі в якого можливо відключати, або якщо він відповідає щонайменше таким трьом вимогам:

а) принаймні одну передню та одну задню осі можливо урухомлювати одночасно, враховуючи колісний засіб, урухомник однієї осі якого можливо відключати;

б) є принаймні один пристрій блокування диференціального механізму або принаймні один пристрій аналогічної дії;

в) може підійматися без причепа узвозом з 25-відсотковим похилом.

7.1.4. Колісний засіб категорії M3, максимальна маса якого більш як 12 тонн, або категорії N3 вважають колісним засобом підвищеної прохідності або якщо всі його колеса можливо урухомлювати одночасно, враховуючи колісний засіб, урухомник однієї осі якого можна відключати, або якщо він відповідає щонайменше таким вимогам:

а) принаймні половина коліс урухомлюється;

б) є принаймні один пристрій блокування диференціального механізму або принаймні один пристрій аналогічної дії;

в) може підійматися без причепа узвозом з 25-відсотковим похилом;

г) відповідає принаймні чотирьом з таких шести вимог:

1) кут в'їзду має бути не менш як 25°;

2) кут з'їзду має бути не менш як 25°;

3) кут поздовжньої прохідності має бути не менш як 25°;

4) дорожній просвіт під передньою віссю повинен бути не менш як 250 мм;

5) дорожній просвіт під задньою віссю повинен бути не менш як 250 мм;

6) дорожній просвіт між осями повинен бути не менш як 300 мм.

7.2. Умови перевірки відповідності характеристик прохідності:

7.2.1. Механічний колісний засіб категорії N1, максимальної маси не більш як 2 тонни, та колісний засіб категорії M1 перевіряють за спорядженої маси.

7.2.2. Механічний колісний засіб, не визначений у пункті 7.2.1 цього розділу, слід завантажити до технічно допустимої максимальної маси.

7.2.3. Здатність долати узвіз 25 % або 30 % перевіряють розрахунком.

Як виняток, можуть виконуватися випробовування.

7.2.4. У разі вимірювання кутів переднього та заднього звисів, а також кута поздовжньої прохідності захисні пристрої до уваги не беруть.

7.3. Визначення кутів переднього та заднього звису, кута поздовжньої прохідності та величини дорожнього просвіту:

7.3.1. Кут в'їзду (кут переднього звису) - найбільший кут між горизонтальною площиною та площиною, дотичною до шин передніх коліс, окреслених статичним радіусом таким чином, що жодна точка колісного засобу, розташована у нижній частині, та жодна частина, що жорстко прикріплена до колісного засобу, не перебувають нижче цієї площини, як показано нижче на рисунку.

7.3.2. Кут з'їзду (кут заднього звису) - найбільший кут між горизонтальною площиною та площиною, дотичною до шин задніх коліс, окреслених статичним радіусом таким чином, що жодна точка колісного засобу, розташована позаду осі, та жодна частина, жорстко прикріплена до колісного засобу, не перебувають нижче цієї площини, як показано нижче на рисунку.

7.3.3. Кут поздовжньої прохідності - кут, виміряний між площинами, дотичними до статичних радіусів передніх і задніх коліс. Вершина цього двостороннього кута лежить у нижній частині колісного засобу. Цей кут є найбільшим кутом перелому, за якого колісний засіб може подолати перешкоду, як показано нижче на рисунку.

7.3.4. Дорожній просвіт між осями - найкоротша відстань між опорною поверхнею та найнижчою нерухомою точкою колісного засобу, як показано нижче на рисунку.

7.3.5. Дорожній просвіт під однією віссю - відстань у напрямку вниз від найвищої точки дуги кола, що проходить через центр плями статичного контакту протектора шин коліс однієї осі (внутрішніх у випадку здвоєних коліс) з поверхнею плоскої опори і торкається нижньої нерухомої точки колісного засобу між колесами.

Жодна точка жорсткої частини колісного засобу не повинна перебувати у заштрихованій на схемі зоні, як показано нижче на рисунку.

У разі необхідності дорожній просвіт для кількох осей зазначають відповідно до їхнього розташування, наприклад, 280/250/250.

7.4. Комбіноване позначення

Для позначення колісного засобу, що належить до категорій M, N та придатний для руху поза дорогами, використовується також літера G (наприклад M1G). Колісні засоби категорій багатоцільового призначення (вантажопасажирські), що позначаються літерами M/N, MG/NG, M1/N2 тощо, відносяться до категорій, передбачених документами з офіційного затвердження їх типу.

Наприклад, колісний засіб підвищеної прохідності категорії N1 можна позначати як N1G.

II. Визначення типу, варіантів та версій КТЗ

1. Тип, варіанти, версії КТЗ

1.1. Тип - сукупність колісних транспортних засобів, які не відрізняються один від одного принаймні за істотними ознаками, наведеними нижче для кожної категорії колісних транспортних засобів.

1.2. Варіант - сукупність колісних транспортних засобів, які належать до одного типу і не відрізняються один від одного принаймні за істотними характеристиками, наведеними нижче для кожної категорії колісних транспортних засобів (визначають за необхідності).

1.3. Версія - сукупність колісних транспортних засобів, які належать до одного типу та варіанта і можуть мати зазначені виробником поєднання характеристик параметрів, що наведені в єдиному для одного типу і/або варіанта інформаційному документі, який додають до заявки на затвердження типу, за умови, що зазначені колісні транспортні засоби не відрізняються один від одного принаймні за характеристиками, наведеними нижче для кожної категорії колісних транспортних засобів (визначають за необхідності).

2. Для КТЗ категорії L

2.1. Ознаки типу:

а) найменування виробника;

б) позначка типу, установлена виробником;

в) істотні особливості конструкції і дизайну: колісні транспортні засоби мають єдине шасі, раму, підрамник, базову платформу або каркас, на якому змонтовано основні складові частини, системи, компоненти та вузли;

г) силова установка (внутрішнього згоряння, електрична, гібридна тощо).

2.2. Характеристики, що визначають варіант:

а) тип кузова (надбудови);

б) різниця мас у спорядженому стані - найбільша їхня величина не перевищує найменшу більше ніж на 20 %;

в) різниця максимальних мас - найбільша їхня величина не перевищує найменшу більше ніж на 20 %;

г) силова установка, що працює за одним принципом (у разі двигуна внутрішнього згоряння, наприклад, за таким самим циклом та з такою самою тактністю, у разі електричного двигуна - за таким самим принципом і робочим циклом);

ґ) оснащеність силовими установками, які характеризуються такою різницею робочого об'єму (у разі двигуна внутрішнього згоряння), що найбільша його величина не перевищує найменшу більше ніж на 30 %;

д) однакова кількість і розташування циліндрів (у разі комплектації двигуном внутрішнього згоряння);

е) силові установки, які характеризуються такою різницею номінальної потужності, що найбільша її величина не перевищує найменшу більше ніж на 30 %.

2.3. Характеристики, що визначають версію: параметри конструкції, що викликають різницю в результатах випробовувань, які наводять згідно з додатком 8 до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року № 521 (далі - Порядок).

3. Для КТЗ категорії M1

3.1. Ознаки типу:

а) найменування виробника;

б) позначка типу, установлена виробником;

в) істотні особливості конструкції і дизайну: шасі/платформа (очевидні й істотні відмінності);

г) силова установка (двигун внутрішнього згоряння/ електродвигун/ гібридна).

3.2. Характеристики, що визначають варіант:

а) тип кузова (наприклад, седан, хетчбек, купе, кабріолет, універсал тощо);

б) силова установка: робочий принцип; кількість і розташування циліндрів; різниця потужності - не більше 30 % (найбільша потужність не перевищує найменшу більше ніж у 1,3 раза); різниця в робочому об'ємі - не більше ніж 20 % (найбільший не перевищує найменший більше ніж у 1,2 раза);

в) ведучі осі (кількість, розміщення, взаємозв'язок);

г) керуючі осі (кількість і розміщення).

3.3. Характеристики, що визначають версію:

а) максимальна маса;

б) потужність двигуна;

в) робочий об'єм двигуна;

г) тип коробки передач і кількість передач;

ґ) максимальна кількість місць для сидіння;

д) інші параметри конструкції, що викликають різницю в результатах випробовувань, які наводяться згідно з додатком 8 до Порядку.

4. Для КТЗ категорій M2 і M3

4.1. Ознаки типу:

а) найменування виробника;

б) позначка типу, установлена виробником;

в) категорія;

г) істотні особливості конструкції і дизайну: шасі/несучий кузов, одно/двоповерховий, вагонного типу/зчленований (очевидні й істотні відмінності); кількість осей;

ґ) силова установка: двигун внутрішнього згоряння/ електродвигун/ гібридна; за наявності - система керування тяговим приводом (контактно-реостатна, тиристорно-імпульсна, транзисторна тощо).

4.2. Характеристики, що визначають варіант:

а) клас відповідно до Правил ЄЕК ООН №№ 36, 52, 107 (тільки для завершених колісних транспортних засобів);

б) ступінь завершеності (наприклад, завершений/незавершений);

в) силова установка: робочий принцип; кількість і розташування циліндрів; різниця в потужності - не більше ніж 50 % (найбільша потужність не перевищує найменшу більше ніж у 1,5 раза); різниця в робочому об'ємі - не більше ніж 50 % (найбільший не перевищує найменший більше ніж у 1,5 раза); розміщення (попереду, посередині, ззаду);

г) різниця між максимальними масами - не більше ніж 20 % (найбільша маса колісних транспортних засобів не перевищує найменшу більше ніж у 1,2 раза);

ґ) ведучі осі (кількість, розміщення, взаємозв'язок);

д) керуючі осі (кількість і розміщення).

4.3. Характеристики, що визначають версію: параметри конструкції, що викликають різницю в результатах випробовувань, які наводяться згідно з додатком 8 до Порядку.

5. Для КТЗ категорій N1, N2 і N3

5.1. Ознаки типу:

а) найменування виробника;

б) позначка типу, установлена виробником;

в) категорія;

г) істотні особливості конструкції і дизайну: шасі/платформа кузова (очевидні й істотні відмінності); кількість осей; силова установка (двигун внутрішнього згоряння/ електродвигун/ гібридна).

5.2. Характеристики, що визначають варіант:

а) конструкції кузова (надбудови), наприклад, вантажний автомобіль із платформою без бортів/ самоскид/ автоцистерна/ тягач (тільки для завершених колісних транспортних засобів);

б) ступінь завершеності (завершений/незавершений);

в) силова установка: робочий принцип; кількість і розташування циліндрів; різниця потужності - не більше ніж 50 % (найбільша потужність не перевищує найменшу більше ніж у 1,5 раза); різниця в робочому об'ємі - не більше ніж 50 % (найбільший не перевищує найменший більше ніж у 1,5 раза); розміщення (попереду, посередині, ззаду);

г) різниця між максимальними масами - не більше ніж 20 % (найбільша маса колісних транспортних засобів не перевищує найменшу більше ніж у 1,2 раза);

ґ) ведучі осі (кількість, розміщення, взаємозв'язок);

д) керуючі осі (кількість і розміщення).

5.3. Характеристики, що визначають версію: параметри конструкції, що викликають різницю в результатах випробовувань, які наводять згідно з додатком 8 до Порядку.

6. Для КТЗ категорій O1, O2, O3 і O4

6.1. Ознаки типу:

а) найменування виробника;

б) позначка типу, установлена виробником;

в) категорія;

г) істотні особливості конструкції і дизайну: шасі/ несівний кузов (очевидні й істотні відмінності); кількість осей; причіп/ напівпричіп/ центроосьовий причіп;

ґ) особливості систем гальмування (не обладнаний/ з інерційним приводом/ з іншим приводом, конструкція робочої, стоянкової гальмової системи, наявність антиблокувальної системи).

6.2. Характеристики, що визначають варіант:

а) ступінь завершеності (завершений/незавершений);

б) тип кузова (наприклад, фургон/ бортова платформа/ цистерна) (тільки для завершених/ поетапно завершених колісних транспортних засобів);

в) різниця між максимальними масами - не більше ніж 20 % (найбільша маса колісних транспортних засобів не перевищує найменшу більше ніж у 1,2 раза);

г) керуючі осі (кількість і розміщення).

6.3. Характеристики, що визначають версію: параметри конструкції, які зазначив виробник в інформаційному документі.

7. Для всіх категорій:

Повна ідентифікація колісних транспортних засобів щодо належності до певного типу, варіанта і версії має базуватися на однозначному та точному визначенні всіх технічних характеристик, наведених згідно з Порядком затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури від 17 серпня 2012 року № 521, що охоплюють вимоги до змісту інформації, яку необхідно надавати з метою затвердження типу.

III. Позначання КТЗ за типом кузова (надбудови) чи за призначенням

1. Позначення і найменування колісних засобів за типом кузовів (надбудови) (лише для завершеної, поетапно завершеної конструкції колісного засобу з кузовом)

1.1. Колісні засоби категорії M1:

AA - седан, що має закритий кузов із салоном, який може мати стояк між боковими вікнами, жорсткий дах, частина якого може відкриватися, 2 або 4 бокових дверей, 4 і більше бокових вікон; у салоні кузова розміщаються 4 або більше сидінь у 2 або більше рядах;

AB - хетчбек, має кузов типу седан (AA) із задніми дверима, які відкриваються вверх, а дах, що має вікно, плавно знижується у напрямку до задньої частини колісного засобу;

AC - універсал, має закритий кузов з жорстким дахом, виконаний для перевезення як пасажирів, так і вантажів, частина якого може відкриватися, 4 і більше бокових вікон, 2 або 4 бокових дверей, задні двері; у салоні кузова розміщаються 4 або більше сидінь у 2 або більше рядах, які у разі перевезення багажу можуть бути складені або демонтовані без застосування спеціальних інструментів;

AD - купе, має закритий кузов з жорстким дахом, частина якого може відкриватися, 2 і більше бокових вікон, 2 бокових дверей, може мати задні двері, що відкриваються вверх; у салоні кузова розміщаються 2 або більше сидінь в 1 або більше рядах;

AE - кабріолет, має відкритий кузов, зі складаним м'яким або жорстким дахом, який фіксується не менш як у 2 положеннях: перше - дах закриває кузов, друге - дах у складеному стані, 2 і більше бокових вікон, 2 або 4 бокових дверей; у салоні кузова розміщаються 2 або більше сидінь в 1 або більше рядах;

AF - колісний засіб багатоцільового призначення, має кузов, який не належить до кузовів типу AA, AB, AC, AD, AE, призначений для перевезення пасажирів та їхнього багажу або вантажів в єдиному відділенні.

Колісний засіб, позначений як AF, не вважають таким, що належить до категорії M1, якщо він відповідає таким двом вимогам:

а) кількість місць для сидіння, без врахування сидіння водія, не більше 6.

"Місце для сидіння" вважають за наявне, якщо колісний засіб обладнано елементами, "доступними" для закріплення такого сидіння.

Термін "доступний" означає наявність таких елементів закріплення, які можна безперешкодно використати за призначенням. Щоб елементи закріплення не були "доступними", виробник повинен конструктивно усунути можливість їх застосування, наприклад, наварюванням на них накладок або встановленням аналогічних відповідно закріплених деталей, які неможливо демонтувати за допомогою звичайних інструментів;

б) добуток передбаченої конструкцією кількості пасажирів та умовної маси одного пасажира (68 кг) менше маси вантажу, який одночасно перевозиться, тобто:

p - (m + n⋅68) > n⋅68,

де:       p          -           технічно допустима максимальна маса навантаженого колісного засобу в кг;

            m         -           споряджена маса колісного засобу в кг;

            n          -           кількість місць для сидіння, без урахування місця водія.

1.2. Колісні засоби категорій M2 або M3 (автобуси чи тролейбуси):

1.2.1. Колісні засоби класу I:

CA - автобус (тролейбус);

CB - двоповерховий автобус;

CC - зчленований одноповерховий автобус (тролейбус);

CD - зчленований двоповерховий автобус;

CE - автобус (тролейбус) з низькою підлогою;

CF - двоповерховий автобус з низькою підлогою;

CG - зчленований автобус (тролейбус) з низькою підлогою;

CH - зчленований двоповерховий автобус з низькою підлогою.

1.2.2. Колісні засоби класу II:

CI - автобус (тролейбус);

CJ - двоповерховий автобус;

CK - зчленований автобус (тролейбус);

CL - зчленований двоповерховий автобус;

CM - автобус (тролейбус) з низькою підлогою;

CN - двоповерховий автобус з низькою підлогою;

CO - зчленований автобус (тролейбус) з низькою підлогою;

CP - зчленований двоповерховий автобус з низькою підлогою.

1.2.3. Колісні засоби класу III:

CQ - автобус;

CR - двоповерховий автобус;

CS - зчленований автобус;

CT - зчленований двоповерховий автобус.

1.2.4. Колісні засоби класу A:

CU - автобус;

CV - автобус з низькою підлогою.

1.2.5. Колісні засоби класу B:

CW - автобус.

1.3. Колісні засоби категорій N:

BA - колісний засіб категорій N1, N2 або N3, який призначено винятково або переважно для перевезення вантажів. Він також може буксирувати причепи як тягач;

BB - фургон, колісний засіб, кабіна якого об'єднана з кузовом;

BC - колісний засіб для буксирування напівпричепів (трактор або сідельний тягач), означає тягач, призначений винятково або переважно для буксирування напівпричепів;

BD - колісний засіб для буксирування причепів (дорожній трактор або баластний тягач) означає тягач, призначений переважно для буксирування причепів, окрім напівпричепів. Він також може мати платформу для встановлення вантажу (баласту).

Колісний засіб категорії N, позначений як BB, з технічно допустимою максимальною масою не більш як 3500 кг, не вважають таким, що належить до категорії N, якщо він має більш як 6 місць для сидіння, окрім місця водія, або відповідає двом таким умовам:

а) кількість місць для сидіння, без урахування місця водія, не більше 6;

б) добуток передбаченої конструкцією кількості пасажирів та умовної маси одного пасажира (68 кг) більше або дорівнює масі вантажу, який одночасно перевозиться, тобто:

p - (m + n⋅68) ≤ n⋅68,

p          -           технічно допустима максимальна маса в кг;

m         -           споряджена маса в кг;

n          -           кількість місць для сидіння, крім місця водія.

Колісний засіб категорії N, позначений як BA, BB, з технічно допустимою максимальною масою більш як 3500 кг, BC або BD не вважають таким, що належить до категорії N, якщо він відповідає принаймні одній з таких умов:

а) кількість місць для сидіння, крім місця водія, більше 8;

б) добуток передбаченої конструкцією кількості пасажирів та умовної маси одного пасажира (68 кг) більше або дорівнює масі вантажу, який одночасно перевозиться, тобто:

p - (m + n⋅68) ≤ n⋅68.

1.4. Колісні засоби категорії O:

DA - напівпричіп;

DB - причіп;

DC - причіп центроосьовий - з центральним розташуванням осі (осей).

1.5. Колісні засоби спеціального/спеціалізованого призначення:

SA - колісний засіб для відпочинку (кемпер - автомобіль-будинок) - колісний засіб з житловим приміщенням, що містить принаймні таке устаткування: стіл та місця для сидіння, спальні місця, які можуть бути улаштовані із сидінь, обладнання для приготування їжі та місце для зберігання майна. Таке устаткування жорстко кріплять у салоні; проте стіл може бути знімним (складаним);

SB - броньований колісний засіб - колісний засіб, призначений для перевезення пасажирів та (або) вантажів, який відповідає, зокрема, вимогам щодо захисної куленепробивної обшивки;

SC - швидка медична допомога (ambulance) - колісний засіб категорії M для перевезення хворих або травмованих людей, що має для цього спеціальне обладнання;

SD - катафалк - колісний засіб категорії M для перевезення мерців, що має для цього спеціальне обладнання;

SE - житловий причіп (караван) - причіпний колісний засіб категорії O, призначений для експлуатування на дорогах як пересувне житлове приміщення;

SF - пересувний кран (автокран) - колісний засіб категорії N3, не призначений для перевезення вантажів, обладнаний краном, перекидний момент якого не менш як 400 кілоньютонометрів;

SH - колісний засіб, призначений для перевезення інвалідів на візках, - колісний засіб категорії M1, призначений або спеціально переобладнаний для розміщення однієї або декількох осіб, які під час руху сидять у візках;

SG - інші колісні засоби спеціального/спеціалізованого призначення.

IV. Визначання типу обладнання

Тип обладнання (у разі окремого затвердження тип обладнання визначають згідно з відповідними Правилами ЄЕК ООН) - сукупність обладнання, що не відрізняється одне від одного принаймні щодо таких істотних ознак:

а) найменування виробника;

б) торгова марка;

в) позначення типу, яке визначив виробник (номер за конструкторською документацією, каталожний номер тощо);

г) ідентифікаційний код виробника обладнання (WMPI), що надають згідно з ISO 4100:1980 "Road vehicles - World parts manufacturer identifier (WPMI) code" (за наявності);

ґ) зазначені виробником основні параметри конструкції, принцип дії, кресленики тощо.

V. Класифікація КТЗ та обладнання за кодами УКТЗЕД

№ з/п

Назва продукції

Код за УКТЗЕД*

1

Колісні засоби категорії M, їх кузови та шасі (нові та такі, що були у користуванні).
Колісні засоби категорії N, їх кузови (крім кузовів, що не включають робочого місця водія) та шасі (нові та такі, що були у користуванні).
Причіпні колісні засоби категорії O, їх шасі (нові та такі, що були у користуванні).
Колісні засоби категорії L (нові та такі, що були у користуванні)

8701
8702
8703
8704
8705
8706
8707
8711
8716

2

Предмети обладнання та частини, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах (нові)

 

2.1

Прилади зовнішні світлові та лампи розжарення

8512
8716
8539

2.2

Ремені безпеки та стримувальні системи для пасажирів і водіїв

8708
9401

2.3

Дизелі, газодизелі

8408

2.4

Двигуни з примусовим (іскровим) запалюванням

8407

2.5

Попереджувальні трикутники

8512

2.6

Звукові сигнальні прилади

8512

2.7

Пневматичні шини

4011

2.8

Відновлені пневматичні шини

4012

2.9

Безпечне скло

7007

2.10

Дзеркала заднього виду

7009

2.11

Каталітичні нейтралізатори відпрацьованих газів

8421

2.12

Глушники

8708

2.13

Накладки гальмівні, колодки з накладками гальмівні;
камери гальмівні пневматичних приводів; циліндри та шланги гідроприводу гальм

4009
8708
6813
8716

2.14

Газобалонне обладнання: арматура кріплення, фурнітура, труби, пристрої фільтрування, клапани редукційні для регулювання тиску, електронні блоки керування (контролери з пам'яттю, що програмуються), шланги і рукави з вулканізованої гуми, ємності для стиснених або скраплених газів

4009
8302
8307
8409
8421
8481
8537
7311

2.15

Сидіння для автобусів

9401

2.16

Тягово- і сідельно-зчіпне обладнання

8708
8716

2.17

Розподілювачі системи запалювання, котушки запалювання, комутатори транзисторні

8511

2.18

Вимикачі, перемикачі, запобіжники

8536

2.19

Колеса сталеві та із легких сплавів

8708
8716

2.20

Свічки запалювання

8511

2.21

Амортизатори підвіски

8708
8716

2.22

Елементи підвіски і рульового приводу: рульові тяги, наконечники рульових тяг, штанги реактивні, важелі підвіски, шарніри кульові важелів (кульові опори) та шарніри гумово-металеві (сайлентблоки)

4016
8708
8716

2.23

Ресори підвіски листові

7320
8708
8716

__________
* Коди товару згідно з УКТЗЕД у цьому переліку наведено довідково.

Додаток 2
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання

ЕКОЛОГІЧНІ НОРМИ,
методи випробувань, позначення рівня екологічних норм КТЗ

Додаток 3
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання

ФОРМА
інформаційного документа для затвердження типу колісного транспортного засобу

Додаток 4
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання


Перелік технічних приписів


I. Перелік Правил ЄЕК ООН і поправок до них, які застосовуються в цьому Порядку, та Директиви (регламенти) ЄС, затвердження типу за якими визначають зазначені Правила ЄЕК ООН

Правила ЄЕК ООН

Поправка до Правил ЄЕК ООН

Альтернативна базова Директива ЄС

R1, 2

01

76/761/ЕЕС

R3

02

76/757/ЕЕС

R4

00

76/760/ЕЕС

R6

01

76/759/ЕЕС

R7

02

76/758/ЕЕС

R8

05

76/761/ЕЕС

R9

06

97/24/ЕС, розд. 9

R10

02

72/245/ЕЕС

R11

02

70/387/ЕЕС

R12

03

74/297/ЕЕС

R13

10

71/320/ЕЕС

R13-H

00

71/320/ЕЕС

R14

04

76/115/ЕЕС

R16

04

77/541/ЕЕС

R17

07

78/932/ЕЕС, 74/408/ЕЕС

R19

02

76/762/ЕЕС

R20

03

76/761/ЕЕС

R23

00

77/539/ЕЕС

R24

03

72/306/ЕЕС, 2005/55/ЕЕС

R25

04

78/932/ЕЕС

R26

03

74/483/ЕЕС

R27

03

-

R28

00

70/388/ЕЕС

R29

02

-

R30

02

92/23/ЕЕС

R34

02

70/221/ЕС

R35

00

-

R36

03

-

R37

03

76/761/ЕЕС

R38

00

77/538/ЕЕС

R39

00

75/443/ЕЕС

R40

01

97/24/ЕС, розд. 5

R41

03

97/24/ЕС, розд. 9

R43

00

92/22/ЕЕС

R44

03

77/541/ЕЕС

R46

02

2003/97/ЕС

R47

00

97/24/ЕС, розд. 5

R48

03

76/756/ЕЕС

R49

02, 03, 04

88/77/ЕЕС

04, 05

2005/55/ЕС

R50

00

93/92/ЕЕС, 97/24/ЕС, розд. 2

R51

02

70/157/ЕЕС

R52

01

-

R53

01

93/92/ЕЕС, 97/24/ЕС, розд. 2

R54

00

92/23/ЕЕС

R55

01

94/20/ЕС

R56

01

97/24/ЕС, розд. 2

R57

02

97/24/ЕС, розд. 2

R58

01

70/221/ЕС

R59

00

70/157/ЕЕС

R60

00

93/29/ЕЕС

R61

00

-

R63

01

97/24/ЕС, розд. 9

R67

01

70/221/ЕС (стосується тільки затвердження газових балонів)

R72

00

97/24/ЕС, розд. 2

R73

00

89/297/ЕЕС

R74

01

93/92/ЕЕС; 97/24/ЕС, розд. 2

R75

00

97/24/ЕС, розд. 1

R76

00

97/24/ЕС, розд. 2

R77

00

77/540/ЕЕС

R78

03

93/14/ЕЕС

R79

01

70/311/ЕЕС

R80

01

74/408/ЕЕС

R81

01

97/24/ЕС, розд. 4

R82

01

97/24/ЕС, розд. 2

R83

02, 03, 04

70/220/ЕС

05, 06

Регламент
№ 715/2007

R85

00

80/1269/ЕЕС

R87

00

76/758/ЕЕС

R89

00

92/24/ЕЕС

R90

01

71/320/ЕЕС

R91

00

76/758/ЕЕС

R92

01

-

R93

00

2000/40/ЕС

R94

01

96/79/ЕС

R95

02

96/27/ЕС

R98

00

76/761/ЕЕС

R99

00

76/761/ЕЕС

R101

00

80/1268/ЕЕС

R103

00

70/220/ЕС;
Регламент № 715/2007

R104

00

-

R105

04

98/91/ЕЕС

R107

02

2001/85/ЕЕС

R108

00

-

R109

00

-

R110

00

70/221/ЕС
(стосується тільки затвердження газових балонів)

R111

00

-

R112

00

76/761/ЕЕС

R119

00

-

R123

00

76/761/ЕЕС

II. Перелік вимог щодо затвердження типу КТЗ категорій M, N, O, L

№ з/п

Об'єкт затвердження

Нормативний документ, вимоги

Познака вимог до документів, необхідних для підтвердження відповідності для КТЗ категорії

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

1

Фари (ближнього і дальнього світла)

R1, 2,
R8,
R20,
R56,
R57,
R72,
R76,
R82,
R98,
R112,
R123

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

А

А

А

А

А

А

А

2

Світловідбивачі

R3

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

3

Пристрої освітлення заднього номерного знака

R4

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

-

-

4

Покажчики поворотів

R6,
R119

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

5

Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні

R7,
R77,
R91

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

6

Зовнішній шум

R9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

Х

Х

Х

Х

7

Рівень радіоелектричних завад

R10

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8

Замки і завіси дверей

R11

Х

-

-

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Травмобезпечність рульового керування

R12

Х

-

-

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Системи гальмування

R13,
R13H,
Б

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

11

Кріплення ременів безпеки

R14

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Ремені безпеки

R16

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Сидіння, їхні кріплення та підголівники

R17,
R80

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Передні протитуманні фари

R19

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

-

А

А

А

-

А

15

Фари заднього ходу

R23

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

А

-

А

16

Димність КТЗ з дизелями

R24

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Підголівники сидінь

R25

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Зовнішні виступи КТЗ

R26

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Звукові сигнальні прилади і їх встановлення

R28

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

20

Захисні властивості кабін КТЗ

R29

-

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Пожежна безпека

R34

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

Розташування педалей керування

R35

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

Задні протитуманні ліхтарі

R38

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

А

А

-

А

24

Спідометри та їх встановлення

R39

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

25

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

-

Х

26

Зовнішній шум

R41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

-

-

-

27

Безпечне скло та скломатеріали

R43

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

Х

Х

28

Пристрої непрямого огляду та їх встановлення

R46

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

29

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

-

30

Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R48

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

31

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R49,
В

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

Підфарники, габаритні вогні, стоп-сигнали, покажчики повороту, пристрої освітлювання заднього номерного знака

R50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

А

А

А

А

А

А

А

33

Зовнішній шум

R51,
Г

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34

Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R53,
Д

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

-

Х

35

Тягово-зчіпні пристрої

R55

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

36

Задні захисні пристрої

R58,
Г

-

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

37

Органи керування

R60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

Х

-

-

-

-

38

Зовнішні виступи КТЗ

R61

-

-

-

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39

Зовнішній шум

R63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

-

-

-

-

-

40

Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)

R67

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

Боковий захист

R73,
Г

-

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

42

Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R74,
Д

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

-

43

Системи гальмування

R78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

44

Рульове керування

R79,
Г

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

Дзеркала заднього виду і їх встановлення

R81

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

46

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R83,
В

Х

Х

-

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

Потужність двигуна

R85

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

Денні ходові вогні

R87

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49

Пристрої обмеження швидкості

R89,
Е

Х

Х

Х

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

Передні захисні пристрої

R93,
Г

-

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

Захист у разі фронтального зіткнення

R94

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52

Захист у разі бокового зіткнення

R95

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

Викиди діоксиду вуглецю та витрата палива

R101

Х

-

-

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54

Світловідбивне маркування КТЗ

R104

-

А

А

А

А

А

-

А

А

А

-

-

-

-

-

-

-

55

КТЗ для перевезення небезпечних вантажів

R105,
Ж

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

             

56

Конструкція автобусів

R107,
И

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57

Конструкція автобусів для перевезення школярів

ДСТУ
7013

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58

Конструкція автобусів для перевезення інвалідів

ДСТУ
|ГОСТ
30478

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59

Газобалонні КТЗ на стисненому природному газі (СПГ)

R110

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

Стійкість проти перекидання автоцистерн

R111

-

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

61

Внутрішній шум

ГОСТ
27435

-

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

Тахографи

К

-

К1

К1

-

К1

К1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

Конструкція причепів

М

-

-

-

-

-

-

Х1

Х1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64

Системи гасіння бризок

СОУ
34.3-00017584-009
(Директива ЄС 91/226/ЕЕС)

-

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

Підтвердженням відповідності КТЗ встановленим у таблиці вимогам є:

"Х"

-

а) окреме затвердження типу та інформаційна підшивка документів;

або

б) протокол випробувань та інформаційна підшивка документів;

"Х1"

-

протокол випробувань;

"А"

-

маркування щодо відповідності Правилу ЄЕК ООН або альтернативній Директиві ЄС та наявність позначення цього маркування в інформаційному документі щодо встановлення даного предмета обладнання або частини на КТЗ;

"-"

-

вимоги не застосовують для даної категорії КТЗ.

Особливість застосування вимог та/або значення показників:

"Б"

-

а) вимоги R13 або R13Н застосовують залежно від категорії КТЗ;

б) КТЗ категорії M3 (із дизелями) мають бути обладнані зносостійкою системою гальмування або "ретардером";

"В"

-

серія поправок відповідних Правил ЄЕК ООН, допустимі граничні рівні викидів та терміни їх обов'язкового запровадження визначаються чинним законодавством України;

"Г"

-

для КТЗ підвищеної прохідності допускається не виконувати вимоги зазначених документів стосовно:

а) граничного значення максимального зусилля на рульовому колесі КТЗ з переднім керуючим ведучим мостом (мостами) за умови імітування відмови системи підсилювання (для КТЗ категорій M2G, N2G, M3G, N3G);

б) встановлення передніх, бокових та задніх захисних пристроїв (для КТЗ категорій N2G, N3G);

в) показників зовнішнього шуму - допускається застосування вимог серії поправок R51-01 (для КТЗ категорій M2G, M3G, що сконструйовані на базі КТЗ категорій N2G, N3G і мають привод одночасно на всі колеса та призначені для перевезення пасажирів певних категорій або певних професій (наприклад, вахтові КТЗ), та N3G, які мають привод одночасно на всі колеса);

"Д"

-

а) вимоги пунктів 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R53 не застосовуються для КТЗ категорії L4;

б) вимоги пункту 5.14.9 R53 є факультативними і застосовуються в разі встановлення на КТЗ категорій L4, L5, L7;

в) вимоги пунктів 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R74 не застосовуються для КТЗ категорії L2 з асиметричним розташуванням коліс;

г) вимоги пункту 5.14.3 R74 є факультативними і застосовуються в разі встановлення на КТЗ категорій L2, L6;

"Е"

-

а) вимога пункту 4.9 R89 є обов'язковою;

б) вимоги не застосовуються до тролейбусів;

в) вимоги для КТЗ категорії M1 застосовуються тільки до КТЗ, призначених для перевезення крісел-колясок. Обмеження швидкості таких КТЗ повинне здійснюватись на рівні, що не перевищує 70 км/год;

"Ж"

-

як мінімум виконання вимог пунктів 5.1.1.2 - 5.1.1.4; 5.1.1.5.2; 5.1.1.6; 5.1.2.2 - 5.1.2.7; 5.1.3 - 5.1.5 R105;

"И"

-

а) можуть не застосовуватись окремі вимоги R107, якщо виробник надасть докази того, що призначення КТЗ унеможливлює виконання цих вимог;

б) колісні транспортні засоби, що призначені для перевезення пасажирів на міських та приміських маршрутах, повинні відповідати вимогам R107, у тому числі щодо пристосувань для користування такими транспортними засобами інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, і обов'язково мати зовнішні звукові інформатори номера та кінцевих зупинок маршруту, текстові та звукові системи у салоні для оголошення зупинок;

в) для визначення міцності верхньої частини кузова КТЗ класу "В" застосовують вимоги R52;

"К"

-

вимоги щодо обладнання КТЗ тахографами згідно з Європейською угодою щодо роботи екіпажів КТЗ, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), укладеною 01 липня 1970 року в місті Женеві:

а) КТЗ категорій M2, M3, N2, N3, призначені для виконання міжнародних перевезень, мають бути обладнані цифровими тахографами;

б) КТЗ категорій M2, M3, N2, N3 повинні передбачати за конструкцією можливість обладнання цифровими тахографами;

"К1"

-

підтвердженням відповідності є опис (схеми), наданий виробником, та результати ідентифікації (огляду) КТЗ;

"Л"

-

конструкція причепів повинна відповідати вимогам:

а) вертикальна статична навантага в центрі сфери зчіпної головки за повної маси причепа перебуває в межах від 250 H до 1000 H;

б) висота причепа не більше: 1,8 м від колії причепа або 3 м;

в) для причепа, установленого на горизонтальну поверхню дороги, з горизонтально розміщеною внутрішньою поверхнею підлоги відношення маси, що припадає на шину (шини) з однієї сторони причепа, до його повної маси не перевищує 0,55;

г) зчіпна головка дишла причепа відповідає вимогам R55-01;

ґ) конструкція та розміри дишла (рами) забезпечують можливість його відхилення відносно зчіпної кулі, встановленої на автомобілі, на кути, передбачені R55-01;

д) висота розміщення центра сфери зчіпної головки горизонтально розміщеного причепа повної маси над рівнем дороги становить не менше ніж 350 мм, але не більше ніж 420 мм (у технічно обґрунтованих випадках причепи можуть мати висоту 430 + 35 мм);

е) передбачено місця для установлення домкрата або пристроїв, що забезпечують вивішування колеса над площиною дороги;

є) орган керування стоянковою системою гальмування причепа розміщено з правого боку в передній частині дишла (рами);

ж) причіп обладнано надколісними захисними пристроями (крилами, бризковиками тощо), якщо деталі кузова не виконують функцій цих пристроїв;

з) причіп, який не має системи аварійного гальмування, обладнано двома запобіжними ланцюгами (тросами), які у разі обриву (пошкодження) зчіпної кулі або зчіпної головки не дозволяють дишлу торкатися поверхні дороги і забезпечують з'єднання тягача з причепом;

и) причіп укомплектовано щонайменше двома упорами для забезпечення утримання його в нерухомому стані;

і) причіп має одну або декілька опорних стійок, що забезпечують стійкість причепа у відчепленому стані і не погіршують показників прохідності автопоїзда;

ї) причіп категорії O1, що має більше однієї осі, повинен бути обладнаний гальмівними системами відповідно до вимог R13.

III. Перелік вимог щодо затвердження типу малих серій КТЗ категорій M, N, O, L

№ з/п

Об'єкт затвердження

Нормативний документ, вимоги

Познака вимог до документів, необхідних для підтвердження відповідності для КТЗ категорії

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

1

Фари (ближнього і дальнього світла)

R1, 2,
R8,
R20,
R56,
R57,
R72,
R76,
R82,
R98,
R112,
R123

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

А

А

А

А

А

А

А

2

Світловідбивачі

R3

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

3

Пристрої освітлення заднього номерного знака

R4

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

-

-

4

Покажчики поворотів

R6,
R119

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

5

Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні

R7,
R77,
R91

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

6

Зовнішній шум

R9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

Х

Х

Х

Х

7

Рівень радіоелектричних завад

R10

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8

Системи гальмування

R13,
13H,
Б

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

9

Кріплення ременів безпеки

R14

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Ремені безпеки

R16

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Сидіння, їхні кріплення та підголівники

R17,
R80

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Передні протитуманні фари

R19

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

-

А

А

А

-

А

13

Фари заднього ходу

R23

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

А

-

А

14

Димність КТЗ з дизелями

R24

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Підголівники сидінь

R25

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Зовнішні виступи КТЗ

R26

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Звукові сигнальні прилади і їх встановлення

R28

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

18

Пожежна безпека

R34

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Задні протитуманні ліхтарі

R38

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

А

А

-

А

20

Спідометри та їх встановлення

R39

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

21

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

-

Х

22

Зовнішній шум

R41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

-

-

-

23

Безпечне скло та скломатеріали

R43

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

Х

Х

24

Пристрої непрямого огляду та їх встановлення

R46

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

25

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

-

26

Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R48

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

27

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R49,
В

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

Підфарники, габаритні вогні, стоп-сигнали, покажчики повороту, пристрої освітлювання заднього номерного знака

R50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

А

А

А

А

А

А

А

29

Зовнішній шум

R51,
Г

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R53,
Д

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

-

Х

31

Тягово-зчіпні пристрої

R55

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

32

Задні захисні пристрої

R58,
Г

-

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

33

Зовнішні виступи КТЗ

R61

-

-

-

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34

Зовнішній шум

R63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

-

-

-

-

-

35

Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)

R67

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

Боковий захист

R73,
Г

-

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

37

Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R74,
Д

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

-

38

Системи гальмування

R78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

39

Рульове керування

R79,
Г

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R83,
В

Х

Х

-

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

Денні ходові вогні

R87

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

Пристрої обмеження швидкості

R89,
Е

Х

Х

Х

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

Викиди діоксиду вуглецю та витрата палива

R101

Х

-

-

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

Світловідбивне маркування КТЗ

R104

-

А

А

А

А

А

-

А

А

А

-

-

-

-

-

-

-

45

КТЗ для перевезення небезпечних вантажів

R105,
Ж

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

             

46

Конструкція автобусів

R107,
И

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

Конструкція автобусів для перевезення школярів

ДСТУ
7013

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

Конструкція автобусів для перевезення інвалідів

ДСТУ
ГОСТ
30478

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49

Газобалонні КТЗ на стисненому природному газі (СПГ)

R110

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

Внутрішній шум

ГОСТ
27435

-

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

Тахографи

К

-

К1

К1

-

К1

К1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52

Конструкція причепів

М

-

-

-

-

-

-

Х1

Х1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Підтвердженням відповідності КТЗ встановленим у таблиці вимогам є:

"Х"

-

а) окреме затвердження типу та інформаційна підшивка документів;

або

б) протокол випробувань та інформаційна підшивка документів;

"Х1"

-

протокол випробувань;

"А"

-

маркування щодо відповідності Правилу ЄЕК ООН або альтернативній Директиві ЄС та наявність позначення цього маркування в інформаційному документі щодо встановлення цього предмета обладнання або частини на КТЗ;

"-"

-

вимоги не застосовують для цієї категорії КТЗ.

Особливість застосування вимог та/або значення показників:

"Б"

-

а) вимоги R13 або R13H застосовують залежно від категорії КТЗ;

б) КТЗ категорії M3 (із дизелями) мають бути обладнані зносостійкою системою гальмування або "ретардером";

"В"

-

серія поправок відповідних Правил ЄЕК ООН, допустимі граничні рівні викидів та терміни їх обов'язкового запровадження визначаються чинним законодавством України;

"Г"

-

для КТЗ підвищеної прохідності допускається не виконувати вимоги зазначених документів стосовно:

а) граничного значення максимального зусилля на рульовому колесі КТЗ з переднім керуючим ведучим мостом (мостами) за умови імітування відмови системи підсилювання (для КТЗ категорій M2G, N2G, M3G, N3G);

б) встановлення бокових та задніх захисних пристроїв (для КТЗ категорій N2G, N3G);

в) показників зовнішнього шуму - допускається застосування вимог серії поправок R51-01 (для КТЗ категорій M2G, M3G, що сконструйовані на базі КТЗ категорій N2G, N3G і мають привод одночасно на всі колеса та призначені для перевезення пасажирів певних категорій або певних професій (наприклад, вахтові КТЗ), та N3G, які мають привод одночасно на всі колеса);

"Д"

-

а) вимоги пунктів 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R53 не застосовуються для КТЗ категорії L4;

б) вимоги пункту 5.14.9 R53 є факультативними і застосовуються в разі встановлення на КТЗ категорій L4, L5, L7;

в) вимоги пунктів 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R74 не застосовуються для КТЗ категорії L2 з асиметричним розташуванням коліс;

г) вимоги пункту 5.14.3 R74 є факультативними і застосовуються в разі встановлення на КТЗ категорій L2, L6;

"Е"

-

а) вимога пункту 4.9 R89 є обов'язковою;

б) вимоги не застосовуються до тролейбусів;

в) вимоги для КТЗ категорії M1 застосовуються тільки до КТЗ, призначених для перевезення крісел-колясок. Обмеження швидкості таких КТЗ повинне здійснюватись на рівні, що не перевищує 70 км/год;

"Ж"

-

як мінімум виконання вимог пунктів 5.1.1.2 - 5.1.1.4; 5.1.1.5.2; 5.1.1.6; 5.1.2.2 - 5.1.2.7; 5.1.3 - 5.1.5 R105;

"И"

-

а) можуть не застосовуватись окремі вимоги R107, якщо виробник надасть докази того, що призначення КТЗ унеможливлює виконання цих вимог;

б) колісні транспортні засоби, що призначені для перевезення пасажирів на міських та приміських маршрутах, повинні відповідати вимогам R107, у тому числі щодо пристосувань для користування такими транспортними засобами інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, і обов'язково мати зовнішні звукові інформатори номера та кінцевих зупинок маршруту, текстові та звукові системи у салоні для оголошення зупинок;

в) для визначення міцності верхньої частини кузова КТЗ класу "B" застосовують вимоги R52;

"К"

-

вимоги щодо обладнання КТЗ тахографами згідно з Європейською угодою щодо роботи екіпажів КТЗ, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), укладеною 01 липня 1970 року в місті Женеві:

а) КТЗ категорій M2, M3, N2, N3, призначені для виконання міжнародних перевезень, мають бути обладнані цифровими тахографами;

б) КТЗ категорій M2, M3, N2, N3 повинні передбачати за конструкцією можливість обладнання цифровими тахографами;

"К1"

-

підтвердженням відповідності є опис (схеми), наданий виробником, та результати ідентифікації (огляду) КТЗ;

"Л"

-

конструкція причепів повинна відповідати вимогам:

а) вертикальна статична навантага в центрі сфери зчіпної головки за повної маси причепа перебуває в межах від 250 H до 1000 H;

б) висота причепа не більше: 1,8 м від колії причепа або 3 м;

в) для причепа, установленого на горизонтальну поверхню дороги, з горизонтально розміщеною внутрішньою поверхнею підлоги відношення маси, що припадає на шину (шини) з однієї сторони причепа, до його повної маси не перевищує 0,55;

г) зчіпна головка дишла причепа відповідає вимогам R55-01;

ґ) конструкція та розміри дишла (рами) забезпечують можливість його відхилення відносно зчіпної кулі, встановленої на автомобілі, на кути, передбачені R55-01;

д) висота розміщення центра сфери зчіпної головки горизонтально розміщеного причепа повної маси над рівнем дороги становить не менше ніж 350 мм, але не більше ніж 420 мм (у технічно обґрунтованих випадках причепи можуть мати висоту 430 + 35 мм);

е) передбачено місця для установлення домкрата або пристроїв, що забезпечують вивішування колеса над площиною дороги;

є) орган керування стоянковою системою гальмування причепа розміщено з правого боку в передній частині дишла (рами);

ж) причіп обладнано надколісними захисними пристроями (крилами, бризковиками тощо), якщо деталі кузова не виконують функцій цих пристроїв;

з) причіп, який не має системи аварійного гальмування, обладнано двома запобіжними ланцюгами (тросами), які у разі обриву (пошкодження) зчіпної кулі або зчіпної головки не дозволяють дишлу торкатися поверхні дороги і забезпечують з'єднання тягача з причепом;

и) причіп укомплектовано щонайменше двома упорами для забезпечення утримання його в нерухомому стані;

і) причіп має одну або декілька опорних стійок, що забезпечують стійкість причепа у відчепленому стані і не погіршують показників прохідності автопоїзда;

ї) причіп категорії O1, що має більше однієї осі, повинен бути обладнаний гальмівними системами відповідно до вимог R13.

IV. Перелік вимог щодо індивідуального затвердження конструкції нових КТЗ категорій M, N, O, L

№ з/п

Об'єкт затвердження

Нормативний документ, вимоги

Познака вимог до документів, необхідних для підтвердження відповідності для КТЗ категорії

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

1

Фари (ближнього і дальнього світла)

R1, 2,
R8,
R20,
R56,
R57,
R72,
R76,
R82,
R98,
R112,
R123

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

А

А

А

А

А

А

А

2

Світловідбивачі

R3

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

3

Пристрої освітлення заднього номерного знака

R4

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

-

-

4

Покажчики поворотів

R6,
R119

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

5

Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні

R7,
R77,
R91

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

6

Зовнішній шум

R9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х1

-

Х1

Х1

Х1

Х1

7

Рівень радіоелектричних завад

R10

Х1
+
Б

Х1
+
Б

Х1
+
Б

Х1
+
Б

Х1
+
Б

Х1
+
Б

-

-

-

-

Х1
+
Б

Х1
+
Б

Х1
+
Б

Х1
+
Б

Х1
+
Б

Х1
+
Б

Х1
+
Б

8

Системи гальмування

R13,
R13H,
В

Х1
+
В1

Х1
+
В1

Х1
+
В1

Х1 + В1

Х1 + В1

Х1 + В1

Х1 + В1

Х1 + В1

Х1 + В1

Х1 + В1

-

-

-

-

-

-

-

9

Кріплення ременів безпеки

R14

А;
Х 1
+
Г

А;
Х1
+
Г

А;
Х1
+
Г

А;
Х1
+
Г

А;
Х1
+
Г

А;
Х1
+
Г

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Ремені безпеки

R16

А;
Х 1
+
Д

А;
Х1
+
Д

А;
Х1
+
Д

А;
Х1
+
Д

А
Х1
+
Д

А;
Х1
+
Д

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Передні протитуманні фари

R19

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

-

А

А

А

-

А

12

Фари заднього ходу

R23

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

А

-

А

13

Димність КТЗ з дизелями

R24,
Е

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Зовнішні виступи КТЗ

R26

Х1
+
Ж

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Задні протитуманні ліхтарі

R38

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

А

А

-

А

16

Спідометри та їх встановлення

R39,
И

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

-

-

-

-

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

17

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х1
+
К

Х1
+
К

Х1
+
К

-

Х1
+
К

18

Зовнішній шум

R41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х1

-

-

-

-

19

Безпечне скло та скломатеріали

R43

А;
Х1
+
Л

А;
Х1
+
Л

А;
Х1
+
Л

А;
Х1
+
Л

А;
Х1
+
Л

А;
Х1
+
Л

А;
Х1
+
Л

А;
Х1
+
Л

А;
Х1
+
Л

А;
Х1
+
Л

-

-

-

-

-

А;
Х1
+
Л

А;
Х1
+
Л

20

Пристрої непрямого огляду та їх встановлення

R46

Х1
+
М

Х1
+
М

Х1
+
М

Х1
+
М

Х1
+
М

Х1
+
М

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х1
+
М

Х1
+
М

21

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х1
+
К

Х1
+
К

-

-

-

Х1
+
К

-

22

Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R48

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

-

-

-

-

-

-

-

23

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R49,
Н

Х1
+
Н1

Х1
+
Н1

Х1
+
Н1

Х1
+
Н1

Х1
+
Н1

Х1
+
Н1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Підфарники, габаритні вогні, стоп-сигнали, покажчики повороту, пристрої освітлювання заднього номерного знака

R50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

А

А

А

А

А

А

А

25

Зовнішній шум

R51,
П

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R53,
Р

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х1

Х1

Х1

-

Х1

27

Тягово-зчіпні пристрої

R55

Х;
А

Х;
А

Х;
А

Х;
А

Х;
А

Х;
А

Х;
А

Х;
А

Х;
А

Х;
А

-

-

-

-

-

-

-

28

Задні захисні пристрої

R58,
М

-

-

-

-

Х1
+
С

Х1
+
С

-

-

Х1
+
С

Х1
+
С

-

-

-

-

-

-

-

29

Зовнішній шум

R63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х1

-

-

-

-

-

-

30

Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)

R67

Х1
+
Т

Х1
+
Т

Х1
+
Т

Х1
+
Т

Х1
+
Т

Х1
+
Т

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

Боковий захист

R73,
П

-

-

-

-

Х1
+
С

Х1
+
С

-

-

Х1
+
С

Х1
+
С

-

-

-

-

-

-

-

32

Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R74,
Р

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х1

Х1

-

-

-

Х1

-

33

Системи гальмування

R78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х1
+
В1

Х1
+
В1

Х1
+
В1

Х1
+
В1

Х1
+
В1

Х1
+
В1

Х1
+
В1

34

Рульове керування

R79

Х1
+
У

Х1
+
У

Х1
+
У

Х1
+
У

Х1
+
У

Х1
+
У

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

Сидіння

R80,
Ф

-

А;
Х1

А;
Х1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R83,
Н

Х1
+
Н1

Х1
+
Н1

-

Х1
+
Н1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37

Денні ходові вогні

R87

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

Пристрої обмеження швидкості

R89,
Ц

Х1
+
Ц1

Х1
+
Ц1

Х1
+
Ц1

-

Х1
+
Ц1

Х1
+
Ц1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39

Світловідбивне маркування КТЗ

R104

-

А

А

А

А

А

-

А

А

А

-

-

-

-

-

-

-

40

КТЗ для перевезення небезпечних вантажів

R105

-

-

-

Х1
+
Ч

Х1
+
Ч

Х1
+
Ч

Х1
+
Ч

Х1
+
Ч

Х1
+
Ч

Х1
+
Ч

             

41

Конструкція автобусів

R107

-

Х1
+
Ш

Х1
+
Ш

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

Конструкція автобусів для перевезення школярів

ДСТУ
7013

-

Х1
+
Ш1

Х1
+
Ш1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

Конструкція автобусів для перевезення інвалідів

ДСТУ
ГОСТ
30478

-

Х1
+
Ш2

Х1
+
Ш2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

Газобалонні КТЗ на стисненому природному газі (СПГ)

R110

Х1
+
Т

Х1
+
Т

Х1
+
Т

Х1
+
Т

Х1
+
Т

Х1
+
Т

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

Внутрішній шум

ГОСТ
27435

-

Х1
+
Щ

Х1
+
Щ

Х1
+
Щ

Х1
+
Щ

Х1
+
Щ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

Тахографи

Ю

-

Ю1

Ю1

-

Ю1

Ю1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

Конструкція причепів

Я

-

-

-

-

-

-

Х1

Х1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Підтвердженням відповідності КТЗ встановленим у таблиці вимогам є:

"-"

-

вимоги не застосовують для даної категорії КТЗ;

"Х"

-

а) окреме затвердження типу та інформаційна підшивка документів;

або

б) протокол випробувань та інформаційна підшивка документів;

або

в) маркування КТЗ щодо відповідності типу за окремим Правилом ЄЕК ООН або альтернативною Директивою ЄС;

або

г) затвердження типу КТЗ ЄС та наявність маркування цього затвердження на КТЗ;

"Х1"

-

"Х" або протокол випробувань КТЗ, наданий на індивідуальне затвердження;

"А"

-

маркування щодо відповідності Правилу ЄЕК ООН або альтернативній Директиві ЄС. У разі відсутності маркування на пристроях освітлення і світлової сигналізації підтвердженням відповідності є позитивний висновок, наданий технічною службою.

Особливість застосування вимог та/або значення показників:

"Б"

-

вимоги пунктів 6.2; 6.3 R10;

"В"

-

а) вимоги R13 або R13H застосовують залежно від категорії КТЗ;

б) КТЗ категорії M3 (із дизелями) мають бути обладнані зносостійкою системою гальмування або "ретардером";

"В1"

-

а) для КТЗ категорії M1 - вимоги пунктів 5.1.2; 5.1.4; 5.2 R13H щодо конструкції гальмівних систем і системи сигналізації КТЗ (вимоги застосовують з урахуванням конструкції КТЗ), а також вимоги пунктів 1.4.2; 2.1.1; 2.3 додатка 3 до R13H;

б) для КТЗ категорії N1 - вимоги пунктів 5.1.2; 5.1.4; 5.2.1 R13 щодо конструкції гальмівних систем і системи сигналізації КТЗ (вимоги застосовують з урахуванням конструкції КТЗ), а також вимоги пунктів 1.4.2; 2.1.1; 2.3 додатка 4 до R13 або вимоги пунктів 5.1.2; 5.1.4; 5.2 R13H щодо конструкції гальмівних систем і системи сигналізації КТЗ (вимоги застосовують з урахуванням конструкції КТЗ), а також вимоги пунктів 1.4.2; 2.1.1; 2.3 додатка 3 до R13H;

в) для КТЗ категорій M2, M3, N2, N3, O3, O4 - вимоги R13 (крім додатка 13 до R13);

г) для КТЗ категорій O1, O2 - вимоги пунктів 5.1.2; 5.1.4; 5.2.2 R13 щодо конструкції гальмівних систем і системи сигналізації КТЗ (вимоги застосовують з урахуванням конструкції КТЗ), а також вимоги пунктів 1.4.2; 3.1; 3.2 додатка 4 до R13;

ґ) для КТЗ категорії L - вимоги пунктів 5.1.2 - 5.1.13; 5.2.1; 5.2.2 додатка 3 до R78;

"Г"

-

вимоги пункту 5.3.2 R14;

"Д"

-

вимоги додатка 16 до R16;

"Е"

-

вимоги додатка 5 до R24;

"Ж"

-

за винятком вимог, що пов'язані з руйнівними випробовуваннями та випробовуваннями, які потребують надання креслень окремих елементів поверхні кузова;

"И"

-

вимоги пункту 5.1 R39;

"К"

-

вимога щодо вмісту оксиду вуглецю у відпрацьованих газах у режимі холостого ходу, значення якого не повинне перевищувати 4,5 %;

"Л"

-

вимоги щодо світлопропускання;

"М"

-

вимоги пунктів 15.2.1; 15.2.2; 15.2.3 R46;

"Н"

-

серія поправок відповідних Правил ЄЕК ООН, допустимі граничні рівні викидів та терміни їх обов'язкового запровадження визначаються чинним законодавством України;

"Н1"

-

а) випробувальний цикл ESC R49;

б) випробування типу "І" R83;

"П"

-

для КТЗ підвищеної прохідності допускається не виконувати вимоги зазначених документів стосовно:

а) встановлення бокових та задніх захисних пристроїв (для КТЗ категорій N2G, N3G);

б) показників зовнішнього шуму - допускається застосування вимог серії поправок R51-01 (для КТЗ категорій M2G, M3G, що сконструйовані на базі КТЗ категорій N2G, N3G і мають привод одночасно на всі колеса та призначені для перевезення пасажирів певних категорій або певних професій (наприклад, вахтові КТЗ), та N3G, які мають привод одночасно на всі колеса);

"Р"

-

а) вимоги пунктів 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R53 не застосовуються для КТЗ категорії L4;

б) вимоги пункту 5.14.9 R53 є факультативними і застосовуються в разі встановлення на КТЗ категорій L4, L5, L7;

в) вимоги пунктів 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R74 не застосовуються для КТЗ категорії L2 з асиметричним розташуванням коліс;

г) вимоги пункту 5.14.3 R74 є факультативними і застосовуються в разі встановлення на КТЗ категорій L2, L6;

"С"

-

визначення розмірів та параметрів розташування захисних пристроїв (за винятком вимог, що пов'язані з руйнівними випробовуваннями);

"Т"

-

а) R67: вимоги пунктів 4.1; 4.3а - 4.3е; 6.3.1.1 - 6.3.1.3; 6.3.2; 6.15.10.1; 6.15.10.2; 6.15.10.4; 6.15.12.1; 17.1.1; 17.1.4 - 17.1.6; 17.2; 17.3.1.1 - 17.3.1.4; 17.3.1.6 - 17.3.1.12; 17.4.1 - 17.4.5; 17.6.2 - 17.6.4; 17.6.5.1 - 17.6.5.4; 17.6.5.6; 17.7.1 - 17.7.3; 17.7.6 - 17.7.9; 17.8.1; 17.8.4; 17.8.6 - 17.8.8; 17.9.1; 17.9.2; 17.9.4; 17.10; 17.11.1 - 17.11.3; 17.11.5; 17.11.6;

б) R110: вимоги пунктів 2.3; 4.1; 4.3а - 4.3е; 6.3.2; 9.1; 17.1.1; 17.1.4 - 17.1.6; 17.2; 17.3.1.1; 17.3.1.2; 17.3.1.5 - 17.3.1.7; 17.3.1.9 - 17.3.1.15; 17.4.1 - 17.4.3; 17.5.4; 17.5.5.1 - 17.5.5.4; 17.5.5.6; 17.5.5.7; 17.6.1; 17.6.4 - 17.6.8; 17.7.1 - 17.7.3; 17.7.5 - 17.7.7; 17.9; 17.10.1; 17.10.2; пункт 1 додатка 3 до R110;

"У"

-

вимоги пункту 6.2.4 R79;

"Ф"

-

вимоги щодо міцності сидінь;

"Ц"

-

а) вимоги не застосовуються до тролейбусів;

б) вимоги для КТЗ категорії M1 застосовуються тільки до КТЗ, призначених для перевезення крісел-колясок. Обмеження швидкості таких КТЗ повинне здійснюватись на рівні, що не перевищує 70 км/год;

"Ц1"

-

вимоги пункту 1.1.5 додатка 5 до R89 (проводиться одне випробування на нижчій передачі, що теоретично дозволяє перевищити встановлену швидкість обмеження);

"Ч"

-

вимоги пунктів 5.1.1.2; 5.1.1.3.1; 5.1.1.3.4; 5.1.1.4; 5.1.1.5.2; 5.1.1.6; 5.1.2.2 - 5.1.2.6; 5.1.3 - 5.1.5 R105;

"Ш"

-

а) вимоги пунктів 7.2.1 - 7.2.3; 7.5.1.2; 7.5.2.4; 7.5.2.6; 7.5.3; 7.5.4; 7.6.1-7.6.4; 7.6.5; 7.6.7 - 7.6.11; 7.7.1 - 7.7.9; 7.7.11; 7.7.12.2; 7.8; 7.11 - 7.14 додатка 3; додатка 7; пунктів 1; 2; 3.1 - 3.7; 3.9 - 3.11 додатка 8; пунктів 2.1 - 2.9; 3.1; 3.2; 3.4; 3.5; 3.7; 3.9; 3.10.9; 4.1 - 4.7; 5.1; 5.2 додатка 12 до R107;

б) колісні транспортні засоби, що призначені для перевезення пасажирів на міських та приміських маршрутах, повинні відповідати вимогам R107, у тому числі щодо пристосувань для користування такими транспортними засобами інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, і обов'язково мати зовнішні звукові інформатори номера та кінцевих зупинок маршруту, текстові та звукові системи у салоні для оголошення зупинок;

в) можуть не застосовуватись окремі вимоги R107, якщо будуть надані докази того, що призначення КТЗ унеможливлює виконання цих вимог;

"Ш1"

-

вимоги пунктів 4.2; 4.3; 4.4; 4.5 - 4.8; 4.11; 4.12; 4.13.1.1 - 4.13.1.6; 4.13.6; 4.14 - 4.18; 5.1 - 5.6; 5.7.8; 5.7.9; 5.7.10; 5.7.11 ДСТУ 7013;

"Ш2"

-

вимоги пунктів 4.1- 4.3; 4.4.1; 4.4.2.1; 4.4.2.2; 4.4.2.4; 4.4.2.5; 4.4.3; 4.4.3.1 - 4.4.3.9; 4.5.1; 4.5.3 - 4.5.15; 4.5.17 - 4.5.20 ДСТУ 30478;

"Щ"

-

вимоги пункту 5 ГОСТ 27435;

"Ю"

-

вимоги щодо обладнання КТЗ тахографами згідно з Європейською угодою щодо роботи екіпажів КТЗ, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), укладеною 01 липня 1970 року в місті Женеві:

а) КТЗ категорій M2, M3, N2, N3, призначені для виконання міжнародних перевезень, мають бути обладнані цифровими тахографами;

б) КТЗ категорій M2, M3, N2, N3 повинні передбачати за конструкцією можливість обладнання цифровими тахографами;

"Ю1"

-

підтвердженням відповідності є результати ідентифікації (огляду) КТЗ;

"Я"

-

конструкція причепів повинна відповідати вимогам:

а) вертикальна статична навантага в центрі сфери зчіпної головки за повної маси причепа перебуває в межах від 250 H до 1000 H;

б) висота причепа не більше: 1,8 м від колії причепа або 3 м;

в) для причепа, установленого на горизонтальну поверхню дороги, з горизонтально розміщеною внутрішньою поверхнею підлоги відношення маси, що припадає на шину (шини) з однієї сторони причепа, до його повної маси не перевищує 0,55;

г) зчіпна головка дишла причепа відповідає вимогам R55-01;

ґ) конструкція та розміри дишла (рами) забезпечують можливість його відхилення відносно зчіпної кулі, встановленої на автомобілі, на кути, передбачені R55-01;

д) висота розміщення центра сфери зчіпної головки горизонтально розміщеного причепа повної маси над рівнем дороги становить не менше ніж 350 мм, але не більше ніж 420 мм (у технічно обґрунтованих випадках причепи можуть мати висоту 430 + 35 мм);

е) передбачено місця для установлення домкрата або пристроїв, що забезпечують вивішування колеса над площиною дороги;

є) орган керування стоянковою системою гальмування причепа розміщено з правого боку в передній частині дишла (рами);

ж) причіп обладнано надколісними захисними пристроями (крилами, бризковиками тощо), якщо деталі кузова не виконують функцій цих пристроїв;

з) причіп, який не має системи аварійного гальмування, обладнано двома запобіжними ланцюгами (тросами), які у разі обриву (пошкодження) зчіпної кулі або зчіпної головки не дозволяють дишлу торкатися поверхні дороги і забезпечують з'єднання тягача з причепом;

и) причіп укомплектовано щонайменше двома упорами для забезпечення утримання його в нерухомому стані;

і) причіп має одну або декілька опорних стійок, що забезпечують стійкість причепа у відчепленому стані і не погіршують показників прохідності автопоїзда;

ї) причіп категорії O1, що має більше однієї осі, повинен бути обладнаний гальмівними системами відповідно до вимог R13.

V. Перелік вимог щодо індивідуального затвердження конструкції КТЗ категорій M, N, O, L

№ з/п

Об'єкт затвердження

Нормативний документ, вимоги

Познака вимог до документів, необхідних для підтвердження відповідності для КТЗ категорії

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

1

Технічний стан КТЗ

ДСТУ
3649

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

Х1

-

-

-

-

-

-

-

2

Фари (ближнього і дальнього світла)

R1, 2,
R8,
R20,
R56,
R57,
R72,
R76,
R82,
R98,
R112,
R123

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

А

А

А

А

А

А

А

3

Світловідбивачі

R3

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

4

Пристрої освітлення заднього номерного знака

R4

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

-

-

5

Покажчики поворотів

R6,
R119

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

6

Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні

R7,
R77,
R91

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

7

Системи гальмування

R13,
R13H,
Б

Х1
+
Б1

Х1
+
Б1

Х1
+
Б1

Х1
+
Б1

Х1
+
Б1

Х1
+
Б1

Х1
+
Б1

Х1
+
Б1

Х1
+
Б1

Х1
+
Б1

-

-

-

-

-

-

-

8

Кріплення ременів безпеки

R14

Х1
+
В

Х1
+
В

Х1
+
В

Х1
+
В

Х1
+
В

Х1
+
В

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Ремені безпеки

R16

А
+
Г

А
+
Г

А
+
Г

А
+
Г

А
+
Г

А
+
Г

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Передні протитуманні фари

R19

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

-

А

А

А

-

А

11

Фари заднього ходу

R23

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

А

-

А

12

Зовнішні виступи КТЗ

R26

Х1
+
Д

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Конструкція автобусів

R36,
R 52,
R107

-

Х1
+
Е

Х1
+
Е

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Конструкція автобусів для перевезення школярів

ДСТУ
7013

-

Х1
+
Е

Х1
+
Е

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Конструкція автобусів для перевезення інвалідів

ДСТУ
ГОСТ
30478

-

Х1
+
Е

Х1
+
Е

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Задні протитуманні ліхтарі

R38

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

А

А

-

А

17

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х1
+
Ж

Х1
+
Ж

Х1
+
Ж

-

Х1
+
Ж

18

Безпечне скло та скломатеріали

R43

А
+
И

А
+
И

А
+
И

А
+
И

А
+
И

А
+
И

А
+
И

А
+
И

А
+
И

А
+
И

-

-

-

-

-

А
+
И

А
+
И

19

Пристрої непрямого огляду та їх встановлення

R46

Х1
+
К

Х1
+
К

Х1
+
К

Х1
+
К

Х1
+
К

Х1
+
К

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х1
+
К

Х1
+
К

20

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х1
+
Ж

Х1
+
Ж

-

-

-

Х1
+
Ж

-

21

Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R48

Х1
+
Л

Х1
+
Л

Х1
+
Л

Х1
+
Л

Х1
+
Л

Х1
+
Л

Х1
+
Л

Х1
+
Л

Х1
+
Л

Х1
+
Л

-

-

-

-

-

-

-

22

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R49,
М

А;
Х1
+
М1

А;
Х1
+
М1

А;
Х1
+
М1

А;
Х1
+
М1

А;
Х1
+
М1

А;
Х1
+
М1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

Підфарники, габаритні вогні, стоп-сигнали, покажчики повороту, пристрої освітлювання заднього номерного знака

R50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

А

А

А

А

А

А

А

24

Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R53,
Н

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х1
+
Л

Х1
+
Л

Х1
+
Л

-

Х1
+
Л

25

Задні захисні пристрої

R58,
П

-

-

-

-

Х1
+
П1

Х1
+
П1

-

-

Х1
+
П1

Х1
+
П1

-

-

-

-

-

-

-

26

Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)

R67

Х1
+
Р

Х1
+
Р

Х1
+
Р

Х1
+
Р

Х1
+
Р

Х1
+
Р

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

Боковий захист

R73,
П

-

-

-

-

Х1
+
П1

Х1
+
П1

-

-

Х1
+
П1

Х1
+
П1

-

-

-

-

-

-

-

28

Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R74,
Н

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х1
+
Л

Х1
+
Л

-

-

-

Х1
+
Л

-

29

Системи гальмування

R78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х1
+
С

Х1
+
С

Х1
+
С

Х1
+
С

Х1
+
С

Х1
+
С

Х1
+
С

30

Сидіння

R80,
Т

-

А;
Х1

А;
Х1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R83,
М

А;
Х1
+
М1

А;
Х1
+
М1

-

А;
Х1
+
М1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

Денні ходові вогні

R87

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

Пристрої обмеження швидкості

R89,
У

Х1
+
У1

Х1
+
У1

Х1
+
У1

-

Х1
+
У1

Х1
+
У1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34

КТЗ для перевезення небезпечних вантажів

R105

-

-

-

Х1
+
Ф

Х1
+
Ф

Х1
+
Ф

Х1
+
Ф

Х1
+
Ф

Х1
+
Ф

Х1
+
Ф

             

35

Газобалонні КТЗ на стисненому природному газі (СПГ)

R110

Х1
+
Р

Х1
+
Р

Х1
+
Р

Х1
+
Р

Х1
+
Р

Х1
+
Р

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

Тахографи

Ц

-

Ц1

Ц1

-

Ц1

Ц1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37

Конструкція причепів

Ч

-

-

-

-

-

-

Х1

Х1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Підтвердженням відповідності КТЗ встановленим у таблиці вимогам є:

"-"

-

вимоги не застосовують для даної категорії КТЗ;

"Х1"

-

протокол випробувань КТЗ, наданого на індивідуальне затвердження;

"А"

-

маркування щодо відповідності Правилу ЄЕК ООН або альтернативній Директиві ЄС. У разі відсутності маркування підтвердженням відповідності є позитивний висновок, наданий технічною службою;

"Б"

-

а) вимоги R13 або R13H застосовують залежно від категорії КТЗ;

б) КТЗ категорії M3 (із дизелями) мають бути обладнані зносостійкою системою гальмування або "ретардером";

в) КТЗ категорій N2, N2G, N3, N3G, M2, M2G, M3, M3G, O3, O4 повинні бути оснащені АБС (за винятком КТЗ, що знаходяться в експлуатації в Україні і на момент переобладнання не мали АБС);

"Б1"

-

а) вимоги пунктів 5.1.2 - 5.1.4; 5.2 R13 або пунктів 5.1.2; 5.1.4; 5.2 R13H щодо конструкції гальмівних систем і системи сигналізації КТЗ (з урахуванням категорії КТЗ);

б) ефективність робочої і стоянкової гальмівних систем КТЗ, що були переобладнані в Україні (зі зміною гальмівної системи, або повної маси та її розподілу по осях, або центру мас, або колісної формули) або самостійно сконструйовані в Україні, повинна відповідати вимогам пунктів 1.4.2; 1.5; 2.1.1; 2.3; 3.1; 3.2 додатка 4 до R13 або вимогам пунктів 1.4.2; 1.5; 2.1.1; 2.3 додатка 3 до R13H (з урахуванням категорії КТЗ);

"В"

-

вимоги пункту 5.3.2 R14;

"Г"

-

вимоги додатка 16 до R16;

"Д"

-

за винятком вимог, що пов'язані з руйнівними випробовуваннями та випробовуваннями, які потребують надання креслень окремих елементів поверхні кузова;

"Е"

-

а) R36: вимоги пунктів 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.2; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4; 5.5.7; 5.6.1 - 5.6.4; 5.6.7 - 5.6.9; 5.6.11; 5.7.1 - 5.7.8; 5.7.11; 5.8; 5.12 - 5.15; пунктів 2.1 - 2.3; 2.6; 2.7; 2.9; 3.1; 3.2; 3.4; 3.5; 3.7; 3.9; 3.10.9; 4.1; 4.3 - 4.7 додатка 7 до R36;

б) R52: вимоги пунктів 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4.1; 5.5.4.2; 5.5.4.5; 5.5.7; 5.6.1 - 5.6.4; 5.6.7 - 5.6.9, 5.6.11, 5.7 - 5.13;

в) R107-00: вимоги пунктів 5.5.1.2; 5.5.2.1; 5.5.2.4; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.4.1; 5.5.4.2; 5.5.4.5; 5.5.7; 5.6.1-5.6.4; 5.6.7-5.6.9; 5.6.11 5.7.12, 5.8; 5.12-5.15;

г) R107-02: вимоги пунктів 7.2.3; 7.5.1.2; 7.5.3; 7.5.4; 7.6.1 - 7.6.4; 7.6.7 - 7.6.9; 7.6.11; 7.7.1 - 7.7.8; 7.7.11; 7.7.12.2; 7.8; 7.11 - 7.14 додатка 3 до R107-02, додатка 7 до R107-02, пункти 1; 2; 3.1 - 3.7; 3.9 - 3.11 додатка 8 до R107-028; пунктів 2.1 - 2.3; 2.6; 2.7; 2.9; 3.1; 3.2; 3.4; 3.5; 3.7; 3.9; 3.10.9; 4.1; 4.3 - 4.7 додатка 12 до R107-02;

ґ) колісні транспортні засоби, що призначені для перевезення пасажирів на міських та приміських маршрутах, повинні відповідати зазначеним у підпункті "г" цього пункту вимогам R107-02, у тому числі щодо пристосувань для користування такими транспортними засобами інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, і обов'язково мати зовнішні звукові інформатори номера та кінцевих зупинок маршруту, текстові та звукові системи у салоні для оголошення зупинок;

д) ДСТУ 7013: вимоги пунктів 4.2; 4.3; 4.5 - 4.8; 4.11; 4.12; 4.13.1.1 - 4.13.1.6; 4.13.6; 4.14 - 4.18; 5.1 - 5.6; 5.7.8; 5.7.9; 5.7.10; 5.7.11;

е) ДСТУ ГОСТ 30478: вимоги пунктів 4.1- 4.3; 4.4.1; 4.4.2.1; 4.4.2.2; 4.4.2.4; 4.4.2.5; 4.4.3; 4.4.3.1 - 4.4.3.9; 4.5.1; 4.5.3 - 4.5.15; 4.5.17 - 4.5.20;

є) можуть не застосовуватись окремі вимоги R36, R52, R107, якщо будуть надані докази того, що призначення КТЗ унеможливлює виконання цих вимог;

"Ж"

-

вимога щодо вмісту оксиду вуглецю у відпрацьованих газах у режимі холостого ходу, значення якого не повинне перевищувати 4,5 %;

"И"

-

вимоги щодо світлопропускання;

"К"

-

вимоги пунктів 15.2.1; 15.2.2; 15.2.3 R46;

"Л"

-

а) вимоги щодо кількості, кольору, режиму та сигналізації роботи зовнішніх світлових приладів;

б) для КТЗ, що були переобладнані в Україні або самостійно сконструйовані в Україні, додатково перевіряється розташування зовнішніх світлових приладів;

"М"

-

а) серія поправок відповідних Правил ЄЕК ООН, допустимі граничні рівні викидів та терміни їх обов'язкового запровадження визначаються чинним законодавством України;

б) вимоги не застосовуються до КТЗ, що були:
у користуванні і ввозяться до України при переселенні громадян на постійне місце проживання;
переобладнані в Україні;
в Україні самостійно сконструйовані (саморобні), відновлені - "ретроавтомобілі", відремонтовані.

"М1"

-

а) випробувальний цикл ESC R49;

   

б) випробування типу "І" R83.

   

Як підтвердження відповідності цим вимогам, крім протоколів випробувань, також може бути зараховано одне із наведеного:
маркування щодо офіційного затвердження за відповідними Правилами ЄЕК ООН та/або Директивами ЄС;
інформація, наведена в реєстраційних документах, виданих компетентними органами країни попередньої реєстрації;
маркування щодо відповідності Директиві 2007/46/ЕС та/або подальшим переглядам, Директивам 2007/46/ЕС 70/156/ЕЕС, які включають вимоги щодо екологічних показників не нижчі ніж передбачені чинним законодавством України;
інформація про затвердження типу КТЗ згідно з Женевською Угодою 1958 року, що офіційно надана виробником КТЗ, або уповноваженим органом, або технічною службою;

"Н"

-

а) вимоги пунктів 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R53 не застосовуються для КТЗ категорії L4;

б) вимоги пункту 5.14.9 R53 є факультативними і застосовуються в разі встановлення на КТЗ категорій L4, L5, L7;

в) вимоги пунктів 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R74 не застосовуються для КТЗ категорії L2 з асиметричним розташуванням коліс;

г) вимоги пункту 5.14.3 R74 є факультативними і застосовуються в разі встановлення на КТЗ категорій L2, L6;

"П"

-

для КТЗ категорій N2G, N3G підвищеної прохідності допускається не виконувати вимоги щодо встановлення бокових та задніх захисних пристроїв;

"П1"

-

за винятком вимог, що пов'язані з руйнівними випробовуваннями;

"Р"

-

а) R67: вимоги пунктів 4.1; 4.3а - 4.3е; 6.3.1.1 - 6.3.1.3; 6.3.2; 6.15.10.1; 6.15.10.2; 6.15.10.4; 6.15.12.1; 17.1.1; 17.1.4 - 17.1.6; 17.2; 17.3.1.1 - 17.3.1.4; 17.3.1.6 - 17.3.1.12; 17.4.1 - 17.4.5; 17.6.2 - 17.6.4; 17.6.5.1 - 17.6.5.4; 17.6.5.6; 17.7.1 - 17.7.3; 17.7.6 - 17.7.9; 17.8.1; 17.8.4; 17.8.6 - 17.8.8; 17.9.1; 17.9.2; 17.9.4; 17.10; 17.11.1 - 17.11.3; 17.11.5; 17.11.6;

б) R110: вимоги пунктів 2.3; 4.1; 4.3а - 4.3е; 6.3.2; 9.1; 17.1.1; 17.1.4 - 17.1.6; 17.2; 17.3.1.1; 17.3.1.2; 17.3.1.5 - 17.3.1.7; 17.3.1.9 - 17.3.1.15; 17.4.1 - 17.4.3; 17.5.4; 17.5.5.1 - 17.5.5.4; 17.5.5.6; 17.5.5.7; 17.6.1; 17.6.4 - 17.6.8; 17.7.1 - 17.7.3; 17.7.5 - 17.7.7; 17.9; 17.10.1; 17.10.2; пункт 1 додатка 3;

"С"

-

конструкція гальмівних систем і системи сигналізації повинна відповідати вимогам пунктів 5.1.2 - 5.1.13; 5.2.1; 5.2.2 R78 (з урахуванням категорії КТЗ), а ефективність робочої гальмівної системи - вимогам, зазначеним у таблиці (достатнє визначення одного з трьох параметрів):

Категорія
КТЗ

Нормативне значення для параметра

сповільнення, м/с-2

гальмівний шлях, м

питома гальмівна сила

Гальмування тільки гальмівною системою передніх коліс

L1

≥ 3,0

≤ 0,1 V + 0,0128 V-2

≥ 0,30

L2, L6

≥ 2,3

≤ 0,1 V + 0,0167 V-2

≥ 0,23

L3

≥ 3,8

≤ 0,1 V + 0,0101 V-2

≥ 0,38

L4

≥ 3,1

≤ 0,1 V + 0,0124 V-2

≥ 0,31

L5, L7

Не застосовується

Гальмування тільки гальмівною системою задніх коліс

L1, L2, L6

≥ 2,3

≤ 0,1 V + 0,0167 V-2

≥ 0,23

L3

≥ 2,5

≤ 0,1 V + 0,0154 V-2

≥ 0,25

L4

≥ 3,1

≤ 0,1 V + 0,0124 V-2

≥ 0,31

L5, L7

Не застосовується

Гальмування комбінованою гальмівною системою

L1, L2

≥ 3,8

≤ 0,1 V + 0,0101 V-2

≥ 0,38

L3

≥ 4,4

≤ 0,1 V + 0,0087 V-2

≥ 0,44

L4

≥ 4,6

≤ 0,1 V + 0,0084 V-2

≥ 0,46

L5, L7

≥ 4,3

≤ 0,1 V + 0,0089 V-2

≥ 0,43

Примітка. Початкова швидкість гальмування - 40 км/год.
Зусилля на органі керування робочою гальмівною системою:
для ручного - ≤ 200 Н;
для ножного - ≤ 350 Н (L1 - L4, L6); ≤ 500 Н (L5, L7)

"Т"

-

вимоги щодо міцності сидінь;

"У"

-

а) вимоги не застосовуються до:
тролейбусів;
КТЗ, що були у користуванні і ввозяться в Україну при переселенні громадян на постійне місце проживання;
КТЗ, що були переобладнані в Україні;

б) вимоги для КТЗ категорії M1, у тому числі і тих, що були переобладнані в Україні, застосовуються тільки до КТЗ, призначених для перевезення крісел-колясок. Обмеження швидкості таких КТЗ повинне здійснюватись на рівні, що не перевищує 70 км/год;

"У1"

-

вимоги пункту 1.1.5 додатка 5 R89 (проводиться одне випробування на нижчій передачі, що теоретично дозволяє перевищити встановлену швидкість обмеження);

"Ф"

-

вимоги пунктів 5.1.1.2; 5.1.1.3.1; 5.1.1.3.4; 5.1.1.4; 5.1.1.5.2; 5.1.1.6; 5.1.2.2 - 5.1.2.6; 5.1.3 - 5.1.5 R105;

"Ц"

-

вимоги щодо обладнання КТЗ тахографами згідно з Європейською угодою щодо роботи екіпажів КТЗ, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), укладеною 01 липня 1970 року в місті Женеві:

а) КТЗ категорій M2, M3, N2, N3, призначені для виконання міжнародних перевезень, мають бути обладнані цифровими тахографами;

б) КТЗ категорій M2, M3, N2, N3 повинні передбачати за конструкцією можливість обладнання тахографами;

"Ц1"

-

підтвердженням відповідності є результати ідентифікації (огляду) КТЗ;

"Ч"

-

конструкція причепів повинна відповідати вимогам:

а) вертикальна статична навантага в центрі сфери зчіпної головки за повної маси причепа перебуває в межах від 250 H до 1000 H;

б) висота причепа не більше: 1,8 м від колії причепа або 3 м;

в) для причепа, установленого на горизонтальну поверхню дороги, з горизонтально розміщеною внутрішньою поверхнею підлоги відношення маси, що припадає на шину (шини) з однієї сторони причепа, до його повної маси не перевищує 0,55;

г) зчіпна головка дишла причепа відповідає вимогам R55-01;

ґ) конструкція та розміри дишла (рами) забезпечують можливість його відхилення відносно зчіпної кулі, встановленої на автомобілі, на кути, передбачені R55-01;

д) висота розміщення центра сфери зчіпної головки горизонтально розміщеного причепа повної маси над рівнем дороги становить не менше ніж 350 мм, але не більше ніж 420 мм (у технічно обґрунтованих випадках причепи можуть мати висоту 430+35 мм);

е) передбачено місця для установлення домкрата або пристроїв, що забезпечують вивішування колеса над площиною дороги;

є) орган керування стоянковою системою гальмування причепа розміщено з правого боку в передній частині дишла (рами);

ж) причіп обладнано надколісними захисними пристроями (крилами, бризковиками тощо), якщо деталі кузова не виконують функцій цих пристроїв;

з) причіп, який не має системи аварійного гальмування, обладнано двома запобіжними ланцюгами (тросами), які у разі обриву (пошкодження) зчіпної кулі або зчіпної головки не дозволяють дишлу торкатися поверхні дороги і забезпечують з'єднання тягача з причепом;

и) причіп укомплектовано щонайменше двома упорами для забезпечення утримання його в нерухомому стані;

і) причіп має одну або декілька опорних стійок, що забезпечують стійкість причепа у відчепленому стані і не погіршують показників прохідності автопоїзда;

ї) причіп категорії O1, що має більше однієї осі, повинен бути обладнаний гальмівними системами відповідно до вимог R13.

VI. Перелік технічних приписів та вимог щодо частин та обладнання, які можуть бути встановлені на КТЗ

№ з/п

Об'єкт затвердження

Технічні приписи, вимоги

Познака вимог до документів, необхідних для

затвердження типу

індивідуального затвердження

1

Прилади зовнішні світлові до КТЗ категорій M, N та лампи розжарення до них

R1,2; R3; R4; R6; R7; R8; R19;
R20; R23; R37; R38; R50; R56;
R57; R72; R76; R77; R82; R87;
R91; R98; R99; R104; R112; R119;
R123

Х1 + А;
Х2 + А;
Х3

Х1 + А;
Х2 + А;
Х3; Х4;
В

2

Ремені безпеки

R16

Х1 + А;
Х2 + А

Х1 + А;
Х2 + А;
В

3

Дизелі, газодизелі до КТЗ категорій M, N

R24 + R49, Б1;
R24 + R83, Б1

Х1;
Х3

Х1; Х2;
Х3; Х4;
В

R24 + R49, Б2;
R24 + R83, Б2

Х1;
Х3

Х1; Х2;
Х3; Х4;
В

R24 + R49, Б3

Х1;
Х3

Х1; Х2;
3; Х4;
В

ОСТ 37.001.054, Б3;
ОСТ 37.001.234, Б3

-

Х4;
В

4

Двигуни з примусовим запалюванням до КТЗ категорій M1, M2 (повною масою до 3500 кг), N1

R83, Б1

Х1;
Х3

Х1; Х2;
Х3; Х4;
В

R83, Б2

Х1;
Х3

Х1; Х2;
Х3; Х4;
В

R83, Б3

Х1;
Х3

Х1; Х2;
Х3; Х4;
В

ОСТ 37.001.054, Б3

-

Х4

5

Попереджувальні трикутники

R27

Х1 + А; Х2 + А; Х3

Х1 + А;
Х2 + А;
Х3; Х4;
В

6

Звукові сигнальні прилади

R28

Х1 + А; Х2 + А; Х3

Х1 + А;
Х2 + А;
Х3; Х4;
В

7

Пневматичні шини КТЗ категорій M, N, O, L1 - L5

R30; R54; R75

Х1 + А; Х2 + А

Х1 + А;
Х2 + А;
В

8

Відновлені шини КТЗ категорій M, N, O

R108; R109

Х1 + А; Х2 + А; Х3

Х1 + А;
Х2 + А;
Х3; Х4;
В

9

Безпечне скло та скломатеріали

R43

Х1 + А; Х2 + А

Х1 + А;
Х2 + А;
Х4;
В

10

Дзеркала заднього виду

R46; R81

Х1 + А; Х2 + А

Х1 + А;
Х2 + А;
В

11

Каталітичні нейтралізатори відпрацьованих газів до КТЗ категорій M1, M2 (повною масою до 3500 кг), N1

R51 + R83

Х1; Х2; Х3

Х1; Х2;
Х3; Х4;
В

R103

Х1; Х2; Х3

Х1; Х2;
Х3; Х4;
В

12

Глушники до КТЗ категорій M1, M2 (повною масою до 3500 кг), N1, L

R9; R41; R51; R63; R59; R92

Х1; Х2; Х3

Х1; Х2;
Х3; Х4;
В

13

Накладки гальмівні, колодки з накладками гальмівні до КТЗ категорій M, N, O

R13

Х1; Х2; Х3

Х1; Х2;
Х3; Х4;
В

R90

Х1 + А; Х2 + А; Х3

Х1 + А;
Х2 + А;
Х3; Х4;
В

14

Камери гальмівні пневматичних приводів КТЗ категорій M, N, O

ДСТУ ГОСТ 31253
(пункти 5.1 - 5.6)

Х4

Х4;
В

15

Циліндри та шланги гідропривода гальм КТЗ катагорій M, N

ГОСТ 30731-2001
(пункти 5.1, 5.3.1 - 5.3.3, 5.4 - 5.6)

Х4

Х4;
В

16

Газобалонне обладнання КТЗ категорій M, N

R67 (пункти 4.1, 4.3, 5, 6.3.1.1 - 6.3.1.3, 6.3.2, 6.15.10.1, 6.15.10.2, 6.15.10.4, 6.15.12.1, 17.1.1, 17.1.4 - 17.1.6, 17.1.8, 17.2, 17.3.1.1 - 17.3.1.4, 17.3.1.6 - 17.3.1.11, 17.4.1, 17.4.3 - 17.4.5, 17.6.5.1 - 17.6.5.4, 17.6.5.6, 17.7.1 - 17.7.3, 17.7.6 - 17.7.9, 17.8.1, 17.8.4, 17.8.6 -17.8.8, 17.9.1, 17.9.2, 17.9.4, 17.10, 17.11.1 - 17.11.3, 17.11.5, 17.11.6 додатка 3 до R67, крім пункту 5)

Х1 + А; Х2 + А

Х1 + А;
Х2 + А;
В

R110 (пункти 4.1, 4.3, 5, 6.3.1.1, 6.3.2, 9.1, 17.1.1, 17.1.4 - 17.1.6, 17.1.8, 17.2, 17.3.1.1, 17.3.1.2, 17.3.1.5 - 17.3.1.12, 17.3.1.14, 17.3.1.15, 17.3.2.2 - 17.3.2.5, 17.4.1 - 17.4.3, 17.5.4, 17.5.5.1 - 17.5.5.4, 17.5.5.6, 17.5.5.7, 17.6.1, 17.6.4 - 17.6.7, 17.7.1, 17.7.3, 17.7.5-17.7.7, 17.9, 17.10 додатка 3 до R110)

Х1 + А; Х2 + А

Х1 + А;
Х2 + А;
В

17

Сидіння пасажирські КТЗ категорій M2, M3

R80 (розділ 5)

Х1 + А; Х2 + А; Х3

Х1 + А;
Х2 + А;
Х3; Х4;
В

18

Тягово- і сідельно-зчіпне обладнання

R55

Х1 + А; Х2 + А; Х3

Х1 + А;
Х2 + А;
Х3; Х4;
В

19

Розподілювачі системи запалювання, котушки запалювання, комутатори транзисторні

ДСТУ ГОСТ 3940
(пункти 4.2 - 4.5, 4.7, 4.8, 4.12 - 4.15, 4.18 - 4.20, 4.22)

Х4

Х4;
В

20

Ресори підвіски листові КТЗ категорій M, N, O

ГОСТ 3396
(пункти 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.9, 2.12, 2.18, 2.25, 2.26)

Х4

Х4;
В

21

Колеса сталеві та із легких сплавів КТЗ категорій M, N, O

ГОСТ 10409 (ИСО 4107)
(пункти 2.2, 2.4, 2.5);
ГОСТ 30599
(пункти 2.3, 2.4, 2.7, 4.3 - 4.6);
ГСТУ 3-004
(пункти 6.2 - 6.5, 7.5);
ГСТУ 3-008 (розділ 3)

Х4

Х4;
В

22

Свічки запалювання

ОСТ 37.003.081
(пункти 2.3 - 2.9, 2.11 - 2.13)

Х4

Х4;
В

23

Амортизатори підвіски категорій M, N, O

ГОСТ 30635
(пункти 5.1.2, 5.1.4, 5.1.6, 6.4, 6.5)

Х4

Х4;
В

24

Елементи підвіски і рульового привода (рульові тяги, наконечники рульових тяг, штанги реактивні, важелі підвіски, шарніри кульові важелів (кульові опори) та шарніри гумово-металеві (сайлент-блоки) категорій M, N, O

ТУ У 34.3-01527695-026:2010 (пункти 1.2.1; 1.2.2.1; 1.2.2.2 (додаток Б, табл. Б1, Б2 (моменти хитання та обертання, зусилля виривання та видавлювання)); 1.2.2.3 (додаток Б, табл. Б3 (ударна міцність)); 1.2.2.4 - 1.2.2.6; 1.2.3; 1.2.4.1; 1.2.4.2 (додаток Б, табл. Б1, Б2 (моменти хитання та обертання, зусилля виривання та видавлювання)); 1.2.4.2.1 (додаток Б, табл. Б3 (ударна міцність), Б4 (деформація полімерного вкладиша)); 1.2.4.3 - 1.2.4.6; 1.2.5 (крім пунктів 1.2.5.3; 1.2.5.10))

Х4

Х4;
В

Підтвердженням відповідності частин та обладнання є:

 

"Х1"

-

окреме затвердження типу та інформаційний документ;

"Х2"

-

Х1 або окреме затвердження типу;

"Х3"

-

протокол випробувань та інформаційний документ;

"Х4"

-

протокол випробувань;

"А"

-

маркування щодо відповідності Правилу ЄЕК ООН;

"Б1"

-

до двигунів, що застосовуються для виготовлення (складання) в Україні КТЗ, які будуть введені в експлуатацію в Україні, застосовуються серії поправок до Правил ЄЕК ООН не нижче визначених чинним законодавством України;

"Б2"

-

до двигунів, що застосовуються для виготовлення (складання) в Україні КТЗ, але які не будуть введені в експлуатацію в Україні (наприклад, призначені для експорту), допускається застосовувати нижчі серії поправок до Правил ЄЕК ООН, ніж визначені чинним законодавством України;

"Б3"

-

до двигунів, що застосовуються для ремонту КТЗ, які вже введено в експлуатацію в Україні або знято з виробництва, допускається застосовувати нижчі серії поправок до Правил ЄЕК ООН, ніж визначені чинним законодавством України, або застосування стандартів колишнього СРСР;

"В"

-

при підтвердженні відповідності складових частин одного типу в кількості, яка є недостатньою для проведення сертифікації, та коли випробування передбачають руйнівні методи, що підтверджується висновком, наданим технічною службою, допускається застосовувати обмежені вимоги технічних приписів, зазначених у розділі IV цього додатка.

Додаток 5
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання

Варіанти процедур затвердження типу

1. У разі подання виробником, що є резидентом країни - Договірної Сторони Угоди, разом із заявкою повного комплекту окремих затверджень застосовують процедури згідно з таблицями 1 і 2.

Таблиця 1. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва

оцінювання СУЯ

випробовування

1.1

Є на корпоративну СУЯ і (або) на кожне виробництво

Не проводиться

Не проводиться

Не проводиться

1.2

Відсутній на виробництво заявленої продукції

Проводиться на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться на виробництві, не охопленому СУЯ

Не проводиться

Примітки:
1. СУЯ - система управління якістю.
2. Корпоративна СУЯ - СУЯ виробника з розгалуженою структурою виробництва продукції, яка охоплює всі або декілька виробництв розгалуженої структури.

Таблиця 2. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва

оцінювання СУЯ

ідентифікація

випробовування

1.3

Є на корпоративну СУЯ і (або) на кожне виробництво

Не проводиться

Не проводиться

Проводиться не частіше 1 разу на рік (вибірково) або в разі внесення змін у конструкцію

Не проводиться

1.4

Відсутній на виробництво заявленої продукції

Проводиться не частіше 1 разу на 3 роки на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться не частіше 1 разу на 3 роки на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Не проводиться

Примітка. Випробовування проводяться за наявності скарг споживачів продукції або виявлення невідповідностей продукції під час чинності сертифіката типу.

2. У разі подання виробником, що не є резидентом країни - Договірної Сторони Угоди, разом із заявкою повного комплекту окремих затверджень застосовують процедури згідно з таблицями 3 і 4.

Таблиця 3. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва

оцінювання СУЯ

випробовування

2.1

Є на корпоративну СУЯ і (або) на кожне виробництво

Проводиться

Проводиться на виробництві, погодженому з виробником

Не проводиться

2.2

Відсутній на виробництво заявленої продукції

Проводиться

Проводиться на виробництві, не охопленому СУЯ

Не проводиться

2.3

Відсутній

Проводиться

Проводиться

Не проводиться

Таблиця 4. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва

оцінювання СУЯ

ідентифікація

випробовування

2.4

Є на корпоративну СУЯ і (або) на кожне виробництво

Проводиться не частіше 1 разу на 3 роки на виробництві, погодженому з виробником

Проводиться не частіше 1 разу на 3 роки на виробництві, погодженому з виробником

Проводиться не частіше 1 разу на рік (вибірково) або у разі внесення змін в конструкцію

Не проводиться

2.5

Відсутній на виробництво заявленої продукції

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Не проводиться

2.6

Відсутній

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Не проводиться

Примітка. Випробовування проводяться за наявності скарг споживачів продукції або виявлення невідповідностей продукції під час чинності сертифіката типу.

3. У разі подання виробником, що є резидентом країни - Договірної Сторони Угоди, разом із заявкою окремих затверджень та/або протоколів випробувань застосовують процедури згідно з таблицями 5 і 6.

Таблиця 5. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва

оцінювання СУЯ

випробовування

3.1

Є на корпоративну СУЯ і (або) на кожне виробництво

Не проводиться

Не проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

3.2

Відсутній на виробництво заявленої продукції

Проводиться на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

3.3

Відсутній

Проводиться

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

Таблиця 6. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва

оцінювання СУЯ

ідентифікація

випробовування

3.4

Є на корпоративну СУЯ і (або) на кожне виробництво

Проводиться не частіше 1 разу на 4 роки на виробництві, погодженому з виробником

Не проводиться

Проводиться не частіше 1 разу на рік (вибірково) або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

3.5

Відсутній на виробництво заявленої продукції

Проводиться не частіше 1 разу на 3 роки на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться не частіше 1 разу на 3 роки на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

3.6

Відсутній

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

4. У разі подання виробником, що не є резидентом країни - Договірної Сторони Угоди, разом із заявкою окремих затверджень та/або протоколів випробувань застосовують процедури згідно з таблицями 7 і 8.

Таблиця 7. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва

оцінювання СУЯ

випробовування

4.1

Є на корпоративну СУЯ і (або) на кожне виробництво

Проводиться

Проводиться на виробництві, погодженому з виробником

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

4.2

Відсутній на виробництво заявленої продукції

Проводиться

Проводиться на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

4.3

Відсутній

Проводиться

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

Таблиця 8. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва

оцінювання СУЯ

ідентифікація

випробовування

4.4

Є на корпоративну СУЯ і (або) на кожне виробництво

Проводиться не частіше 1 разу на 3 роки на виробництві, погодженому з виробником

Проводиться не частіше 1 разу на 3 роки на виробництві, погодженому з виробником

Проводиться не частіше 1 разу на рік (вибірково) або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

4.5

Відсутній на виробництво заявленої продукції

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

4.6

Відсутній

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

5. У разі подання виробником заявки за відсутності окремих затверджень або протоколів випробувань застосовують процедури згідно з таблицями 9 і 10.

Таблиця 9. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва

оцінювання СУЯ

випробовування

5.1

Є на корпоративну СУЯ і (або) на кожне виробництво

Проводиться

Проводиться на виробництві, погодженому з виробником

Проводиться на відповідність технічним приписам

5.2

Відсутній на виробництво заявленої продукції

Проводиться

Проводиться на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться на відповідність технічним приписам

5.3

Відсутній

Проводиться

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам

Таблиця 10. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва

оцінювання СУЯ

ідентифікація

випробовування

5.4

Є на корпоративну СУЯ і (або) на кожне виробництво

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, погодженому з виробником

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, погодженому з виробником

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам

5.5

Відсутній на виробництво заявленої продукції

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам

5.6

Відсутній

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Проводиться не частіше 1 разу на рік на відповідність технічним приписам

Додаток 6
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання

ФОРМИ СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ

Додаток 7
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання


Вимоги до оформлення та ідентифікації сертифікатів та повідомлень


I. Оформлення сертифікатів та повідомлень.

1.1. Сертифікати типу, повідомлення та сертифікати відповідності оформлюються на бланках формату А4.

1.2. Сертифікати типу та повідомлення засвідчуються підписом керівника та печаткою Уповноваженого органу.

1.3. Сертифікати відповідності КТЗ або обладнання засвідчуються підписом керівника та печаткою виробника.

1.4. Сертифікати відповідності щодо індивідуального затвердження засвідчуються підписом керівника та печаткою Уповноваженого органу або органу із сертифікації.

II. Ідентифікація сертифікатів типу та повідомлень.

2.1. Ідентифікація сертифіката типу (повідомлення) здійснюється за реєстраційним номером. Реєстраційний номер сертифіката типу (повідомлення) в загальному випадку містить чотири розділи (розділи відділяють один від одного символом "зірочка" - "*"):

2.1.1 розділ I - символи "UA";

2.1.2 розділ II - літерне ідентифікаційне позначення Уповноваженого органу, що видав сертифікат типу, яке визначається відповідно до "Статусу Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року, доданих до неї Правил та поправок до них" (ECE/TRANS/WP.29/343);

2.1.3 розділ III - використовують за необхідності, з метою позначення сертифіката типу.

Можуть застосовуватись такі символи:

а) сертифікат типу КТЗ, які виготовляють малими серіями - "М";

б) сертифікат типу незавершеного КТЗ - "Н";

в) сертифікат типу системи, КТЗ стосовно системи, частин - "Р";

2.1.4 розділ IV - щонайменше чотиризначний порядковий номер (число, яке починають з "1" та, у разі необхідності, починаючи з першої позиції номера, доповнюють нулями);

2.1.5 розділ V - двозначний порядковий номер поширення сертифіката типу (число, яке починають з "0" для кожного базового затвердження типу та, у разі необхідності, починаючи з першої позиції номера, доповнюють нулем).

2.2. Приклади реєстраційних номерів сертифікатів типу:

2.2.1 приклад реєстраційного номера сертифіката типу КТЗ без поширення: UA*A(b)* 0001*00.

2.2.2 приклад реєстраційного номера першого поширення реєстраційного номера сертифіката типу КТЗ, які виготовляють малими серіями: UA*A(b)* М*0001*01.

III. Ідентифікація сертифікатів відповідності КТЗ або обладнання.

Реєстраційний номер сертифікату відповідності КТЗ або обладнання не присвоюється. Ідентифікацію сертифіката відповідності КТЗ складають позначення типу та ідентифікаційний номер КТЗ (VIN). Ідентифікацію сертифіката відповідності обладнання складають позначення типу та познака документа, згідно з яким партію виготовлено чи ввезено в Україну.

IV. Ідентифікація сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження.

4.1. Ідентифікація сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження здійснюється за реєстраційним номером. Реєстраційний номер сертифіката відповідності містить чотири розділи (перші три розділи відділяють один від одного символом "крапка" - ".", а третій від четвертого - символом "дефіс" - "-"):

4.1.1 розділ I - літери "UA";

4.1.2 розділ II - номер призначеного органу із сертифікації відповідно до реєстру Міністерства економічного розвитку і торгівлі або літерне ідентифікаційне позначення уповноваженого органу згідно з підпунктом 2.1.2 пункту 2.1 розділу II цього додатка;

4.1.3 розділ III - щонайменше чотиризначний порядковий номер сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження за реєстром Уповноваженого органу або призначеного органу із сертифікації (число, яке починають з "1" та, у разі необхідності, починаючи з першої позиції номера, доповнюють нулями);

4.1.4 розділ IV - дві останні цифри року внесення сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження до реєстру Уповноваженого органу або призначеного органу із сертифікації.

4.2. Приклади реєстраційного номера сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження: UA.004.0001-12; UA.A(b).1234-13.

Додаток 8
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання

ФОРМА
подання результатів випробовувань за екологічними показниками КТЗ

Додаток 9
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання

ФОРМИ
сертифікатів відповідності

Додаток 10
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання

Кількісні обмеження стосовно малих та кінцевих серій

1. Кількість одиниць КТЗ, які виготовляють малими серіями, одного типу, затвердженого відповідно до положень розділу X Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року № 521, які можуть бути продані, зареєстровані чи введені в обіг в Україні протягом одного календарного року, не може перевищувати таких значень:

Категорія КТЗ

Кількість одиниць КТЗ

M1, N1, O1, O2, L

75

M2, M3, N2, N3, O3, O4

25

2. Максимальну кількість КТЗ кінцевої серії завершеного або поетапно завершеного типу, які дозволено ввести в обіг згідно з положеннями розділу XII Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року № 521, обмежують згідно з однією з наведених нижче схем:

2.1. Максимальна кількість КТЗ одного або декількох типів не повинна перевищувати 10 % для категорій M1, L1 - L7 та для інших категорій - 30 % від кількості КТЗ, уведених в експлуатацію в Україні протягом попереднього року. Якщо кількість КТЗ, визначена з розрахунку відповідно 10 % чи 30 %, менше ніж 100, допускають уведення в експлуатацію до 100 одиниць КТЗ;

2.2. Кількість КТЗ одного типу обмежують строком чинності сертифікатів відповідності. Чинність зазначених сертифікатів обмежують строком дії до 3 місяців після дати введення у дію нових технічних вимог.

Додаток 11
до Порядку затвердження
конструкції транспортних засобів,
їх частин та обладнання


Особливості застосування технічних приписів до КТЗ спеціального призначення


I. Особливості застосування вимог до колісних транспортних засобів спеціального призначення категорій M (автомобілі-будинки, автомобілі швидкої медичної допомоги (санітарні), автомобілі-катафалки)

№ з/п

Об'єкт затвердження

Нормативний документ

Познака вимог до документів, необхідних для підтвердження відповідності для КТЗ категорії

M1
технічно допустимою повною масою

M2

M3

≤2500 кг

>2500 кг

1

Фари (ближнього і дальнього світла)

R1, 2,
R8,
R20,
R98,
R112,
R123

Х

Х

Х

Х

2

Світловідбивачі

R3

Х

Х

Х

Х

3

Пристрої освітлення заднього номерного знака

R4

Х

Х

Х

Х

4

Покажчики поворотів

R6,
R119

Х

Х

Х

Х

5

Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні

R7,
R77,
R91

Х

Х

Х

Х

6

Рівень радіоелектричних завад

R10

Х

Х

Х

Х

7

Замки і завіси дверей

R11

Б

В + Б

-

-

8

Травмобезпечність рульового керування

R12

Х

Х

-

-

9

Системи гальмування

R13

Х

Х + В

Х + В

Х + В

10

Кріплення ременів безпеки

R14

Г

В + Г1

В + Г1

В + Г1

11

Ремені безпеки

R16

Г

В + Г2

В + Г2

В + Г2

12

Сидіння, їхні кріплення та підголівники

R17,
R80

Г

В + Г

Г

Г

13

Передні протитуманні фари

R19

Х

Х

Х

Х

14

Фари заднього ходу

R23

Х

Х

Х

Х

15

Димність КТЗ з дизелями

R24

В + Д

В + Д

В + Д

В + Д

16

Підголівники сидінь

R25

В + Г

В + Г

В + Г

В + Г

17

Зовнішні виступи КТЗ

R26

Х для кабіни + А

В для кабіни + А

-

-

18

Звукові сигнальні прилади і їх установка

R28

Х

Х

Х

Х

19

Захисні властивості кабін КТЗ

R29

-

-

-

-

20

Пожежна безпека

R34

Е

Е

-

-

21

Розташування педалей керування

R35

Х + В

Х + В

-

-

22

Конструкція автобусів

R36,
R52,
R107

-

-

Х + А

Х + А

23

Задні протитуманні ліхтарі

R38

Х

Х

Х

Х

24

Спідометри та їх установка

R39

Х

Х

Х

Х

25

Безпечне скло та скломатеріали

R43

В + Ж

В + Ж

В + Ж

В + Ж

26

Пристрої непрямого огляду та їх установка

R46

Х

В

-

-

27

Установка пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R48

А + И

А + В + И
для кабіни;
А + И
для іншої частини

А + В + И
для кабіни;
А + И
для іншої частини

А + В + И
для кабіни;
А + И
для іншої частини

28

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R49

Д

В + Д

В + Д

В + Д

29

Зовнішній шум

R51

Д

В + Д

Х + В + Д

Х + В + Д

30

Тягові пристрої

R55

Х

Х

Х

Х

31

Задні захисні пристрої

R58

-

-

-

-

32

Зовнішні виступи КТЗ

R61

-

-

-

-

33

Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)

R67

Х + В + Д

Х + В + Д

Х + В + Д

Х + В + Д

34

Боковий захист

R73

-

-

-

-

35

Рульове керування

R79

Х + В

Х + В

Х + В

Х + В

36

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R83

Х + В + Д

Х + В + Д

Х + В + Д

Х + В + Д

37

Потужність двигуна

R85

Х + В

Х + В

Х + В

Х + В

38

Денні ходові вогні

R87

Х

Х

Х

Х

39

Пристрої обмеження швидкості

R89

-

-

Х + В;
К

Х + В;
К

40

Передні захисні пристрої

R93

-

-

-

-

41

Захист у разі фронтального зіткнення

R94

-

-

-

-

42

Захист у разі бокового зіткнення

R95

-

-

-

-

43

Викиди діоксиду вуглецю та витрата палива

R101

-

-

-

-

44

Світловідбивне маркування КТЗ

R104

-

-

Х

Х

45

КТЗ для перевезення небезпечних вантажів

R105

-

-

-

-

46

Газобалонні КТЗ на стисненому природному газі (СПГ)

R110

Х + В + Д

Х + В + Д

Х + В + Д

Х + В + Д

47

Стійкість проти перекидання автоцистерн

R111

-

-

-

-

48

Конструкція автобусів для перевезення школярів

ДСТУ
7013

-

-

-

-

49

Конструкція автобусів для перевезення інвалідів

ДСТУ
ГОСТ
30478

-

-

-

-

50

Технічний стан КТЗ

ДСТУ
3649

Х

Х

Х

Х

51

Внутрішній шум

ГОСТ
27435

-

-

-

-

52

Тахографи

Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку

-

-

-

-

53

Конструкція причепів

Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку

-

-

 

-

54

Системи гасіння бризок

СОУ
34.3-00017584-009 (Директива ЄС 91/226/ЕЕС)

-

-

 

-

Позначення літер:

"Х"

-

допускаються тільки відхилення, вказані у нормативному документі або вимогах, наведених у розділах II - V додатка 4 до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року № 521 (далі - Порядок);

"-"

-

вимоги не застосовують для цієї категорії КТЗ;

"А"

-

допускаються відхилення у випадку, коли характер спеціального призначення КТЗ не дозволяє цілком виконати встановлені вимоги.

Повинні бути надані достатні докази стосовно того, що спеціальне призначення КТЗ унеможливлює виконання вимог у повному обсязі;

"Б"

-

вимоги застосовуються тільки до дверей, які забезпечують доступ до сидінь, призначених для нормального використання, коли КТЗ рухається по дорозі і коли відстань між точкою R сидіння і середньою площиною дверної поверхні, виміряної перпендикулярно подовжній середній площині КТЗ, не перевищує 500 мм;

"В"

-

вимоги до категорії базового КТЗ, що використовується для виготовлення спеціального КТЗ;

"Г"

-

вимоги застосовуються тільки до сидінь, призначених для звичайної експлуатації під час руху КТЗ по дорозі. Ці сидіння повинні бути чітко позначені піктограмою або табличкою з відповідним текстом;

"Г1"

-

вимоги застосовуються тільки до сидінь, призначених для звичайної експлуатації під час руху КТЗ по дорозі. Сидіння останнього ряду повинні бути обладнані, як мінімум, жорсткими кріпленнями поясних ременів безпеки. Сидіння, призначені для звичайної експлуатації під час руху КТЗ по дорозі, повинні бути чітко позначені піктограмою або табличкою з відповідним текстом;

"Г2"

-

вимоги застосовуються тільки до сидінь, призначених для звичайної експлуатації під час руху КТЗ по дорозі. Сидіння останнього ряду повинні бути обладнані, як мінімум, поясними ременями безпеки. Сидіння, призначені для звичайної експлуатації під час руху КТЗ по дорозі, повинні бути чітко позначені піктограмою або табличкою з відповідним текстом;

"Д"

-

допускається зміна довжини системи випуску відпрацьованих газів після останнього глушника на 2 м без проведення додаткових випробовувань;

"Е"

-

допускається зміна конфігурації та довжини паливозаправного трубопроводу та зміна розташування паливного бака;

"Ж"

-

для всіх засклених прорізів, крім кабіни водія (вітрове і бокове скло), допускається застосування безпечного скла або жорсткого пластику;

"И"

-

допускається встановлення додаткових пристроїв освітлення і світлової сигналізації;

"К"

-

не застосовується до КТЗ швидкої медичної допомоги (санітарних).

Х + А, Х + В, В + Б, В + Г, В + Г1, В + Г2, В + Д, В + Ж, Х + В + Д або А + В + И - комбінація познак, що позначає процедуру з підтвердження відповідності за "Х" - з урахуванням "А", "В" або "Д" відповідно, за "В" - з урахуванням "Б", "Г", "Г1", "Г2", "Д" або "Ж" відповідно, за "А" - з урахуванням "В", "И" відповідно.

II. Особливості застосування вимог до колісних транспортних засобів спеціального призначення категорій M, N, O (броньовані автомобілі)

№ з/п

Об'єкт затвердження

Нормативний документ

Познака вимог до документів, необхідних для підтвердження відповідності для КТЗ категорії

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Фари (ближнього і дальнього світла)

R1, 2,
R8,
R20,
R98,
R112,
R123

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

2

Світловідбивачі

R3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

Пристрої освітлення заднього номерного знака

R4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4

Покажчики поворотів

R6,
R119

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні

R7,
R77,
R91

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6

Рівень радіоелектричних завад

R10

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

7

Замки і завіси дверей

R11

Х

-

-

Х

-

-

-

-

-

-

8

Травмобезпечність рульового керування

R12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Системи гальмування

R13

Х + Б

Х + Б

Х + Б

Х + Б

Х + Б

Х + Б

Х + Б

Х + Б

Х + Б

Х + Б

10

Кріплення ременів безпеки

R14

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

11

Ремені безпеки

R16

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

12

Сидіння, їхні кріплення та підголівники

R17,
R80

Х

Г

Г

Г

Г

Г

-

-

-

-

13

Передні протитуманні фари

R19

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

14

Фари заднього ходу

R23

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

15

Димність КТЗ з дизелями

R24

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

16

Підголівники сидінь

R25

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

17

Зовнішні виступи КТЗ

R26

Х для кабіни + А

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Звукові сигнальні прилади і їх установка

R28

А + В

А + В

А + В

А + В

А + В

А + В

-

-

-

-

19

Захисні властивості кабін КТЗ

R29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Пожежна безпека

R34

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

21

Розташування педалей керування

R35

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

Конструкція автобусів

R36,
R 52,
R107

-

Х + А

Х + А

-

-

-

-

-

-

-

23

Задні протитуманні ліхтарі

R38

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

24

Спідометри та їх установка

R39

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

25

Безпечне скло та скломатеріали

R43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

Пристрої непрямого огляду та їх установка

R46

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

27

Установка пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R48

А;
Д

А;
Д

А;
Д

А;
Д

А;
Д

А;
Д

А;
Д

А;
Д

А;
Д

А;
Д

28

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R49

А

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

29

Зовнішній шум

R51

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

30

Тягово-зчіпні пристрої

R55

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31

Задні захисні пристрої

R58

-

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

32

Зовнішні виступи КТЗ

R61

-

-

-

А

А

А

-

-

-

-

33

Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)

R67

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

34

Боковий захист

R73

-

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

35

Рульове керування

R79

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

36

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R83

Х

Х

-

Х

-

-

-

-

-

-

37

Потужність двигуна

R85

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

38

Денні ходові вогні

R87

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

39

Пристрої обмеження швидкості

R89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

Передні захисні пристрої

R93

-

-

-

-

Х

Х

       

41

Захист у разі фронтального зіткнення

R94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

Захист у разі бокового зіткнення

R95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

Викиди діоксиду вуглецю та витрата палива

R101

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

Світловідбивне маркування КТЗ

R104

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

Х

Х

Х

45

КТЗ для перевезення небезпечних вантажів

R105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

Газобалонні КТЗ на стисненому природному газі (СПГ)

R110

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

47

Стійкість проти перекидання автоцистерн

R111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

Конструкція автобусів для перевезення школярів

ДСТУ
7013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49

Конструкція автобусів для перевезення інвалідів

ДСТУ
ГОСТ
30478

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

Технічний стан КТЗ

ДСТУ
3649

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

51

Внутрішній шум

ГОСТ
27435

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

52

Тахографи

Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

Конструкція причепів

Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку

-

-

-

-

-

-

Х

Х

-

-

54

Системи гасіння бризок

СОУ 34.3-00017584-009 (Директива ЄС 91/226/ЕЕС)

-

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

Позначення літер:

"Х"

-

допускаються тільки відхилення, вказані у нормативному документі або вимогах, наведених у розділах II - V додатка 4 до Порядку;

"-"

-

вимоги не застосовують для цієї категорії КТЗ;

"А"

-

допускаються відхилення у випадку, коли характер спеціального призначення КТЗ не дозволяє цілком виконати встановлені вимоги.
Повинні бути надані достатні докази стосовно того, що спеціальне призначення КТЗ унеможливлює виконання вимог у повному обсязі;

"Б"

-

вимоги до категорії базового КТЗ, що використовується для виготовлення спеціального КТЗ;

"В"

-

дозволяється застосування додаткових сигналів тривоги;

"Г"

-

вимоги застосовуються тільки до сидінь, призначених для звичайної експлуатації під час руху КТЗ по дорозі. Ці сидіння повинні бути чітко позначені піктограмою або табличкою з відповідним текстом;

"Д"

-

допускається встановлення додаткових пристроїв освітлення і світлової сигналізації.

Х + А, Х + Б або А + В - комбінація познак, що позначає процедуру з підтвердження відповідності за "Х" - з урахуванням "А", за "Х" - з урахуванням "Б" або за "А" - з урахуванням "В" відповідно.

III. Особливості застосування вимог до колісних транспортних засобів категорії M1, призначених для перевезення крісел-колясок

№ з/п

Об'єкт затвердження

Нормативний документ

Познака вимог до документів, необхідних для підтвердження відповідності

1

Фари (ближнього і дальнього світла)

R1, 2,
R8,
R20,
R98,
R112,
R123

Х

2

Світловідбивачі

R3

Х

3

Пристрої освітлення заднього номерного знака

R4

Х

4

Покажчики поворотів

R6,
R119

Х

5

Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні

R7,
R77,
R91

Х

6

Рівень радіоелектричних завад

R10

Х

7

Замки і завіси дверей

R11

Х

8

Травмобезпечність рульового керування

R12

Х

9

Системи гальмування

R13

Х

10

Кріплення ременів безпеки

R14

Х + А

11

Ремені безпеки

R16

Х + А

12

Сидіння, їхні кріплення та підголівники

R17,
R80

Х + А

13

Передні протитуманні фари

R19

Х

14

Фари заднього ходу

R23

Х

15

Димність КТЗ з дизелями

R24

Х

16

Підголівники сидінь

R25

Х + А

17

Зовнішні виступи КТЗ

R26

Х + Б

18

Звукові сигнальні прилади і їх установка

R28

Х

19

Захисні властивості кабін КТЗ

R29

-

20

Пожежна безпека

R34

Х + В

21

Розташування педалей керування

R35

Х

22

Конструкція автобусів

R36,
R52,
R107

-

23

Задні протитуманні ліхтарі

R38

Х

24

Спідометри та їх установка

R39

Х

25

Безпечне скло та скломатеріали

R43

Х

26

Пристрої непрямого огляду та їх установка

R46

Х

27

Установка пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R48

Х

28

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R49

Х

29

Зовнішній шум

R51

Х

30

Тягові пристрої

R55

Х

31

Задні захисні пристрої

R58

-

32

Зовнішні виступи КТЗ

R61

-

33

Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)

R67

Х

34

Боковий захист

R73

-

35

Рульове керування

R79

Х

36

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R83

Г

37

Потужність двигуна

R85

Х

38

Денні ходові вогні

R87

Х

39

Пристрої обмеження швидкості

R89

Х

40

Передні захисні пристрої

R93

-

41

Захист у разі фронтального зіткнення

R94

-

42

Захист у разі бокового зіткнення

R95

-

43

Викиди діоксиду вуглецю та витрата палива

R101

Д

44

Світловідбивне маркування КТЗ

R104

-

45

КТЗ для перевезення небезпечних вантажів

R105

-

46

Газобалонні КТЗ на стисненому природному газі (СПГ)

R110

Х

47

Стійкість проти перекидання автоцистерн

R111

-

48

Конструкція автобусів для перевезення школярів

ДСТУ
7013

-

49

Конструкція автобусів для перевезення інвалідів

ДСТУ ГОСТ
30478

А

50

Технічний стан КТЗ

ДСТУ 3649

Х

51

Внутрішній шум

ГОСТ 27435

-

52

Тахографи

Вимоги розділів II, III, IV, V додатка 4 до Порядку

-

53

Конструкція причепів

Вимоги розділів II, III, IV, V додатка 4 до Порядку

-

54

Системи гасіння бризок

СОУ 34.3-00017584-009 (Директива ЄС 91/226/ЕЕС)

-

Позначення літер:

"Х"

-

допускаються тільки відхилення, вказані у нормативному документі або вимогах, наведених у розділах II - V додатка 4 до Порядку;

"-"

-

вимоги не застосовують для цієї категорії КТЗ;

"А"

-

а) місця пасажирів, що супроводжують інвалідів, повинні відповідати вимогам R17, R80 у повному обсязі;

б) планування пасажирського салону, місця для інвалідів та місця для крісел-колясок повинні відповідати вимогам пунктів 4.1.2 - 4.1.6; 4.1.8; 4.2; 4.5.1; 4.5.2 (вимоги до КТЗ категорії M2); 4.5.3 - 4.5.6; 4.5.12 ДСТУ ГОСТ 30478;

"Б"

-

допоміжні пристрої для входу в КТЗ при нерухомому стані КТЗ повинні відповідати вимогам R26 у повному обсязі;

"В"

-

допускається зміна конфігурації, довжини паливозаправного трубопроводу, паливного шланга, трубопроводів випаровування палива та зміна розташування паливного бака;

"Г"

-

допускається зміна системи випуску відпрацьованих газів, якщо не змінені пристрої зменшення викидів, включаючи повітряні фільтри. Не проводяться додаткові випробування на випаровування у випадку відсутності змін пристрою обмеження випаровування;

"Д"

-

додатково визначення CO2 не проводиться в разі відсутності необхідності проведення випробувань згідно з положенням "Г".

Х + А, Х + Б або Х + В - комбінація познак, що позначає процедуру з підтвердження відповідності за "Х" - з урахуванням "А", за "Х" - з урахуванням "Б" або за "Х" - з урахуванням "В" відповідно.

IV. Особливості застосування вимог до інших колісних транспортних засобів спеціального призначення категорій M, N, O (включаючи причепи для проживання)

Допускаються відхилення у випадку, коли характер спеціального призначення КТЗ не дозволяє цілком виконати встановлені вимоги. Повинні бути надані достатні докази стосовно того, що спеціальне призначення КТЗ унеможливлює виконання вимог у повному обсязі.

№ з/п

Об'єкт затвердження

Нормативний документ

Познака вимог до документів, необхідних для підтвердження відповідності для КТЗ категорії

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Фари (ближнього і дальнього світла)

R1, 2,
R8,
R20,
R98,
R112,
R123

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

2

Світловідбивачі

R3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

Пристрої освітлення заднього номерного знака

R4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4

Покажчики поворотів

R6,
R119

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні

R7,
R77,
R91

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6

Рівень радіоелектричних завад

R10

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

7

Замки і завіси дверей

R11

-

-

А

-

-

-

-

-

-

8

Травмобезпечність рульового керування

R12

-

-

Х

-

-

-

-

-

-

9

Системи гальмування

R13

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

10

Кріплення ременів безпеки

R14

Б

Б

Б

Б

Б

-

-

-

-

11

Ремені безпеки

R16

Б

Б

Б

Б

Б

-

-

-

-

12

Сидіння, їхні кріплення та підголівники

R17,
R80

Б

Б

-

-

-

-

-

-

-

13

Передні протитуманні фари

R19

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

14

Фари заднього ходу

R23

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

15

Димність КТЗ з дизелями

R24

В

В

В

В

В

-

-

-

-

16

Підголівники сидінь

R25

Б

Б

Б

-

-

-

-

-

-

17

Зовнішні виступи КТЗ

R26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Звукові сигнальні прилади і їх установка

R28

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

19

Захисні властивості кабін КТЗ

R29

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

20

Пожежна безпека

R34

Г

Г

-

-

-

-

-

-

-

21

Розташування педалей керування

R35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

Конструкція автобусів

R36,
R52,
R107

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

23

Задні протитуманні ліхтарі

R38

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

24

Спідометри та їх установка

R39

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

25

Безпечне скло та скломатеріали

R43

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

26

Пристрої непрямого огляду та їх установка

R46

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

27

Установка пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R48

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

28

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R49

В + Е

В + Е

В + Е

В + Е

В + Е

-

-

-

-

29

Зовнішній шум

R51

Х + В

Х + В

Х + В

Х + В

Х + В

-

-

-

-

30

Тягово-зчіпні пристрої

R55

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31

Задні захисні пристрої

R58

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

32

Зовнішні виступи КТЗ

R61

-

-

Х

Х

Х

-

-

-

-

33

Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)

R67

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

34

Боковий захист

R73

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

35

Рульове керування

R79

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

36

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R83

В + Е

-

В + Е

-

-

-

-

-

-

37

Потужність двигуна

R85

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

38

Денні ходові вогні

R87

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

39

Пристрої обмеження швидкості

R89

Х

Х

-

Х

Х

-

-

-

-

40

Передні захисні пристрої

R93

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

41

Захист у разі фронтального зіткнення

R94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

Захист у разі бокового зіткнення

R95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

Викиди діоксиду вуглецю та витрата палива

R101

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

Світловідбивне маркування КТЗ

R104

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

45

КТЗ для перевезення небезпечних вантажів

R105

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

46

Газобалонні КТЗ на стисненому природному газі (СПГ)

R110

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

47

Стійкість проти перекидання автоцистерн

R111

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

48

Конструкція автобусів для перевезення школярів

ДСТУ
7013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49

Конструкція автобусів для перевезення інвалідів

ДСТУ
ГОСТ
30478

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

Технічний стан КТЗ

ДСТУ
3649

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

51

Внутрішній шум

ГОСТ
27435

-

-

Х

Х

Х

-

-

-

-

52

Тахографи

Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку

Х

Х

-

Х

Х

-

-

-

-

53

Конструкція причепів

Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку

-

-

-

-

-

Х

Х

-

-

54

Системи гасіння бризок

СОУ 34.3-00017584-009 (Директива ЄС 91/226/ЕЕС)

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

Позначення літер:

"Х"

-

допускаються тільки відхилення, вказані у нормативному документі або вимогах, наведених у розділах II - V додатка 4 до Порядку;

"-"

-

вимоги не застосовують для цієї категорії КТЗ;

"А"

-

вимоги застосовуються тільки до дверей, які забезпечують доступ до сидінь, призначених для нормального використання, коли КТЗ рухається по дорозі і коли відстань між точкою R сидіння і середньою площиною дверної поверхні, виміряної перпендикулярно подовжній середній площині КТЗ, не перевищує 500 мм;

"Б"

-

вимоги застосовуються тільки до сидінь, призначених для звичайної експлуатації під час руху КТЗ по дорозі. Ці сидіння повинні бути чітко позначені піктограмою або табличкою з відповідним текстом;

"В"

-

допускається зміна довжини системи випуску відпрацьованих газів після останнього глушника на 2 м без проведення додаткових випробовувань;

"Г"

-

допускається зміна конфігурації та довжини паливозаправного трубопроводу та зміна розташування паливного бака;

"Д"

-

для всіх засклених прорізів, крім кабіни водія (вітрове і бокове скло), допускається застосування безпечного скла або жорсткого пластику;

"Е"

-

вимоги до категорії базового КТЗ, що використовується для виготовлення спеціального КТЗ.

Х + Е, Х + В або В + Е - комбінація познак, що позначає процедуру з підтвердження відповідності за "Х" - з урахуванням "Е", за "Х" - з урахуванням "В" або за "В" - з урахуванням "Е" відповідно.

V. Особливості застосування вимог до колісних транспортних засобів спеціального призначення категорій N (автомобільні крани)

№ з/п

Об'єкт затвердження

Нормативний документ

Познака вимог до документів, необхідних для підтвердження відповідності для КТЗ категорії

N1

N2

N3

1

Фари (ближнього і дальнього світла)

R1, 2,
R8,
R20,
R98,
R112,
R123

Х

Х

Х

2

Світловідбивачі

R3

Х

Х

Х

3

Пристрої освітлення заднього номерного знака

R4

Х

Х

Х

4

Покажчики поворотів

R6,
R119

Х

Х

Х

5

Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні

R7,
R77,
R91

Х

Х

Х

6

Рівень радіоелектричних завад

R10

Х

Х

Х

7

Замки і завіси дверей

R11

А

-

-

8

Травмобезпечність рульового керування

R12

-

-

-

9

Системи гальмування

R13

Х

Х

Х + Б

10

Кріплення ременів безпеки

R14

В

В

В

11

Ремені безпеки

R16

В

В

В

12

Сидіння, їхні кріплення та підголівники

R17,
R80

-

-

-

13

Передні протитуманні фари

R19

Х

Х

Х

14

Фари заднього ходу

R23

Х

Х

Х

15

Димність КТЗ з дизелями

R24

Х

Х

Х

16

Підголівники сидінь

R25

Х

-

-

17

Зовнішні виступи КТЗ

R26

-

-

-

18

Звукові сигнальні прилади і їх установка

R28

Х

Х

Х

19

Захисні властивості кабін КТЗ

R29

-

-

-

20

Пожежна безпека

R34

-

-

-

21

Розташування педалей керування

R35

-

-

-

22

Конструкція автобусів

R36,
R52,
R107

-

-

-

23

Задні протитуманні ліхтарі

R38

Х

Х

Х

24

Спідометри та їх установка

R39

Х

Х

Х

25

Безпечне скло та скломатеріали

R43

Г

Г

Г

26

Пристрої непрямого огляду та їх установка

R46

Х

Х

Х

27

Установка пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R48

А

А

А

28

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R49

Х

Х

Х

29

Зовнішній шум

R51

Х

Х + А

Х + А

30

Тягово-зчіпні пристрої

R55

Х

Х

Х

31

Задні захисні пристрої

R58

Х

Х

Х

32

Зовнішні виступи КТЗ

R61

Х

Х

Х

33

Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)

R67

Х

Х

Х

34

Боковий захист

R73

Х

Х

Х

35

Рульове керування

R79

Х

Х

Х

36

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R83

Х

-

-

37

Потужність двигуна

R85

Х

Х

Х

38

Денні ходові вогні

R87

Х

Х

Х

39

Пристрої обмеження швидкості

R89

-

Х

Х

40

Передні захисні пристрої

R93

-

Х

Х

41

Захист у разі фронтального зіткнення

R94

-

-

-

42

Захист у разі бокового зіткнення

R95

-

-

-

43

Викиди діоксиду вуглецю та витрата палива

R101

-

-

-

44

Світловідбивне маркування КТЗ

R104

Х

Х

Х

45

КТЗ для перевезення небезпечних вантажів

R105

-

-

-

46

Газобалонні КТЗ на стисненому природному газі (СПГ)

R110

Х

Х

Х

47

Стійкість проти перекидання автоцистерн

R111

-

-

-

48

Конструкція автобусів для перевезення школярів

ДСТУ
7013

-

-

-

49

Конструкція автобусів для перевезення інвалідів

ДСТУ
ГОСТ
30478

-

-

-

50

Технічний стан КТЗ

ДСТУ
3649

Х

Х

Х

51

Внутрішній шум

ГОСТ
27435

Х

Х

Х

52

Тахографи

Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку

-

-

-

53

Конструкція причепів

Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку

-

-

-

54

Системи гасіння бризок

СОУ 34.3-00017584-009 (Директива ЄС 91/226/ЕЕС)

-

Х

Х

Позначення літер:

"Х"

-

допускаються тільки відхилення, вказані у нормативному документі або вимогах, наведених у розділах II - V додатка 4 до Порядку;

"-"

-

вимоги не застосовують для цієї категорії КТЗ;

"А"

-

допускаються відхилення у випадку, коли характер спеціального призначення КТЗ не дозволяє цілком виконати встановлені вимоги.

Повинні бути наданні достатні докази стосовно того, що спеціальне призначення КТЗ унеможливлює виконання вимог у повному обсязі;

"Б"

-

допускаються відхилення для КТЗ, що мають більше чотирьох осей, але при цьому виконуються всі вимоги R13 відносно ефективності робочої, аварійної (запасної), стоянкової гальмівних систем;

"В"

-

вимоги застосовуються тільки до сидінь, призначених для звичайної експлуатації під час руху КТЗ по дорозі. Ці сидіння повинні бути чітко позначені піктограмою або табличкою з відповідним текстом;

"Г"

-

для всіх засклених прорізів, крім кабіни водія (вітрове і бокове скло), допускаються застосування безпечного скла або жорсткого пластику.

Х + А або Х + Б - комбінація познак, що позначає процедуру з підтвердження відповідності за "Х" - з урахуванням "А" або за "Х" - з урахуванням "Б" відповідно.

VI. Особливості застосування вимог до колісних транспортних засобів спеціального призначення категорій N (пожежні автомобілі)

№ з/п

Об'єкт затвердження

Нормативний документ

Познака вимог до документів, необхідних для підтвердження відповідності для КТЗ категорії

N1

N2

N3

1

Фари (ближнього і дальнього світла)

R1, 2,
R8,
R20,
R98,
R112,
R123

Х

Х

Х

2

Світловідбивачі

R3

Х

Х

Х

3

Пристрої освітлення заднього номерного знака

R4

Х

Х

Х

4

Покажчики поворотів

R6,
R119

Х

Х

Х

5

Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні

R7,
R77,
R91

Х

Х

Х

6

Рівень радіоелектричних завад

R10

Х

Х

Х

7

Замки і завіси дверей

R11

-

-

-

8

Травмобезпечність рульового керування

R12

-

-

-

9

Системи гальмування

R13

Х + А

Х + А

Х + А

10

Кріплення ременів безпеки

R14

-

-

-

11

Ремені безпеки

R16

-

-

-

12

Сидіння, їхні кріплення та підголівники

R17,
R80

-

-

-

13

Передні протитуманні фари

R19

Х

Х

Х

14

Фари заднього ходу

R23

Х

Х

Х

15

Димність КТЗ з дизелями

R24

Х

Х

Х

16

Підголівники сидінь

R25

-

-

-

17

Зовнішні виступи КТЗ

R26

-

-

-

18

Звукові сигнальні прилади і їх установка

R28

-

-

-

19

Захисні властивості кабін КТЗ

R29

-

-

-

20

Пожежна безпека

R34

-

-

-

21

Розташування педалей керування

R35

-

-

-

22

Конструкція автобусів

R36,
R52,
R107

-

-

-

23

Задні протитуманні ліхтарі

R38

Х

Х

Х

24

Спідометри та їх установка

R39

Х

Х

Х

25

Безпечне скло та скломатеріали

R43

Х + Б

Х + Б

Х + Б

26

Пристрої непрямого огляду та їх установка

R46

-

-

-

27

Установка пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R48

В

В

В

28

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R49

Х

Х

Х

29

Зовнішній шум

R51

-

-

-

30

Тягово-зчіпні пристрої

R55

Х

Х

Х

31

Задні захисні пристрої

R58

-

Х

Х

32

Зовнішні виступи КТЗ

R61

-

-

-

33

Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)

R67

-

-

-

34

Боковий захист

R73

-

-

-

35

Рульове керування

R79

-

-

-

36

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R83

Х

-

-

37

Потужність двигуна

R85

-

-

-

38

Денні ходові вогні

R87

Х

Х

Х

39

Пристрої обмеження швидкості

R89

-

-

-

40

Передні захисні пристрої

R93

-

-

-

41

Захист у разі фронтального зіткнення

R94

-

-

-

42

Захист у разі бокового зіткнення

R95

-

-

-

43

Викиди діоксиду вуглецю та витрата палива

R101

-

-

-

44

Світловідбивне маркування КТЗ

R104

Х

Х

Х

45

КТЗ для перевезення небезпечних вантажів

R105

-

-

-

46

Газобалонні КТЗ на стисненому природному газі (СПГ)

R110

-

-

-

47

Стійкість проти перекидання автоцистерн

R111

-

-

-

48

Конструкція автобусів для перевезення школярів

ДСТУ
7013

-

-

-

49

Конструкція автобусів для перевезення інвалідів

ДСТУ
ГОСТ
30478

-

-

-

50

Технічний стан КТЗ

ДСТУ
3649

Х

Х

Х

51

Внутрішній шум

ГОСТ
27435

Х

Х

Х

52

Тахографи

Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку

-

-

-

53

Конструкція причепів

Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку

-

-

-

54

Системи гасіння бризок

СОУ
34.3-00017584-009
(Директива ЄС 91/226/ЕЕС)

-

Х

Х

Позначення літер:

"Х"

-

допускаються тільки відхилення, вказані у нормативному документі або вимогах, наведених у розділах II - V додатка 4 до Порядку;

"-"

-

вимоги не застосовують для цієї категорії КТЗ;

"А"

-

допускаються відхилення для КТЗ, що мають більше чотирьох осей, але при цьому виконуються всі вимоги R13 стосовно ефективності робочої, аварійної (запасної), стоянкової гальмівних систем;

"Б"

-

для всіх засклених прорізів, крім кабіни водія (вітрове і бокове скло), допускаються застосування безпечного скла або жорсткого пластику;

"В"

-

допускаються відхилення у випадку, коли характер спеціального призначення КТЗ не дозволяє цілком виконати встановлені вимоги.
Повинні бути наданні достатні докази стосовно того, що спеціальне призначення КТЗ унеможливлює виконання вимог. Допускається встановлення додаткових пристроїв освітлення і світлової сигналізації.

Х + А або Х + В - комбінація познак, що позначає процедуру з підтвердження відповідності за "Х" - з урахуванням "А" або за "Х" - з урахуванням В відповідно.