Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження нормативно-правових актів щодо ліцензування імпорту товарів та внесення змін до Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України" від 14.09.2007 № 302 від 27.10.2015


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З

14.09.2007 № 302

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2007 р.
за № 1100/14367


Про затвердження нормативно-правових актів щодо ліцензування імпорту товарів та внесення змін до Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України


{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
№ 65  (z1129-11) від 28.09.2011
№ 538  (z0681-15) від 26.05.2015
№ 1348 (z1433-15) від 27.10.2015}

Відповідно до статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12)

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про порядок ліцензування імпорту товарів;

Форму ліцензії на імпорт товарів та Інструкцію щодо її заповнення (z1101-07);

Форму заявки на одержання ліцензії на імпорт товарів та Інструкцію щодо її заповнення (z1102-07).

2. Делегувати обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям та вповноваженому органу Автономної Республіки Крим (за їх згодою) право видачі ліцензій на імпорт товарів суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, які зареєстровані у відповідних регіонах та облікова вартість товарів за договорами (контрактами) яких не перевищує 300 тис. доларів США, крім товарів, на імпорт яких установлено кількісні обмеження (квоти).

Перелік уповноважених структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та вповноважений орган Автономної Республіки Крим, а також перелік посадових осіб, яким надається право підпису ліцензій на імпорт товарів, визначаються окремим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям та вповноваженому органу Автономної Республіки Крим до 5-го числа місяця, що настає за звітним, подавати до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в електронному та паперовому вигляді інформацію про видані відповідно до наданих повноважень ліцензії на імпорт товарів, що підлягають ліцензуванню згідно із законодавством України.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 65 (z1129-11) від 28.09.2011}

3. За оформлення ліцензій на імпорт товарів, що підлягають квотуванню та ліцензуванню, у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України відповідає відділ нетарифного регулювання департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 65 (z1129-11) від 28.09.2011, № 538 (z0681-15) від 26.05.2015}

4. Відділу нетарифного регулювання департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності щомісячно подавати до 10-го числа місяця, що настає за звітним, Державній фіскальній службі України інформацію про оформлені ліцензії на товари, імпорт яких підлягає квотуванню та ліцензуванню.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 65 (z1129-11) від 28.09.2011, № 538 (z0681-15) від 26.05.2015}

5. Порядок розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві економіки України, затверджений наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 01.04.2004 № 122 (z0482-04), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.04.2004 за № 482/9081, після першого речення абзацу четвертого пункту 5 доповнити реченням такого змісту:

"Строк прийняття заявок становить не менше ніж 21 день".

6. Визнати такими, що втратили чинність, абзац другий пункту 1 наказу Міністерства економіки України від 05.02.2007 № 27 (z0168-07) "Про порядок ліцензування експорту, імпорту товарів у 2007 році", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.02.2007 за № 168/13435, та Положення про порядок ліцензування імпорту товарів у 2007 році, затверджене цим наказом.

7. Відділу нетарифного регулювання департаменту зовнішньоекономічної політики:

разом з юридичним департаментом забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України в установлений законодавством строк;

разом з фінансово-адміністративним департаментом довести цей наказ до відома Державної митної служби України, уповноваженого органу Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України Бойцун Н.Є.

Міністерство економіки України А.К.Кінах

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко

Перший заступник Голови
Державної митної служби України Р.А.Черкасський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
14.09.2007 № 302

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2007 р.
за № 1100/14367


Положення про порядок ліцензування імпорту товарів


{У тексті Положення слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 65 (z1129-11) від 28.09.2011}

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає процедуру оформлення та видачі Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та вповноваженими на це органами виконавчої влади ліцензій на імпорт товарів (далі - ліцензія), що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства України.

2. Дія цього Положення поширюється на всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності. Усі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право подавати заявки на одержання ліцензії.

II. Порядок оформлення та видачі ліцензій

1. Ліцензія видається в порядку, передбаченому Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) та цим Положенням.

Ліцензія стосовно озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, видається на виконання положень Монреальського протоколу на підставі погодження на ввезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, що надається Міністерством екології та природних ресурсів України до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у порядку міжвідомчого обміну інформацією у двох примірниках, один з яких зберігається в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

{Пункт 1 розділу ІI доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1348 (z1433-15) від 27.10.2015}

Ліцензія видається в одному примірнику за формою (z1101-07), затвердженою наказом Міністерства економіки України 14.09.2007 № 302 (ліцензія стосовно озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, видається разом з другим примірником оригіналу погодження на ввезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять).

{Абзац третій пункту 1 розділу ІI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1348 (z1433-15) від 27.10.2015}

Видача ліцензій суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності здійснюється відділом нетарифного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України або, у межах наданих повноважень, уповноваженим органом Автономної Республіки Крим, відповідними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2. Для одержання ліцензії заявником - суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності подаються такі документи:

заявка на одержання ліцензії на імпорт за формою (z1102-07), затвердженою наказом Міністерства економіки України від 14.09.2007 № 302 (для одержання ліцензії стосовно озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, заявка на одержання такої ліцензії подається заявником - суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності у двох примірниках. Один примірник оригіналу такої заявки протягом трьох робочих днів з дати її подання надсилається Міністерством економічного розвитку і торгівлі України до Мінприроди для отримання погодження на ввезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять. За результатами розгляду цієї заявки з дати її отримання Мінприроди у триденний строк інформує Міністерство економічного розвитку і торгівлі України про підстави для відмови у видачі погодження на ввезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, у разі наявності таких підстав чи у десятиденний строк надсилає Міністерству економічного розвитку і торгівлі України два примірники оригіналу погодження на ввезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, за встановленою цим органом формою);

{Абзац другий пункту 2 розділу ІI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1348 (z1433-15) від 27.10.2015}

лист-звернення щодо оформлення ліцензії з гарантією сплати державного збору за її видачу;

копія свідоцтва про державну реєстрацію, завірена в установленому законодавством порядку;

копія зовнішньоекономічного договору (контракту), усі додатки та специфікації до нього, завірені в установленому законодавством порядку;

оригінал погодження відповідного уповноваженого органу виконавчої влади (у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України).

3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності несуть відповідальність за недостовірність відомостей, що подаються для розгляду заявок на одержання ліцензій.

4. Днем подання заявки на одержання ліцензії (z1102-07), вважається день її реєстрації в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України або в уповноваженому органі Автономної Республіки Крим, відповідних підрозділах обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, що підтверджується записом у журналі реєстрації.

5. Ліцензія видається із строком дії, що не перешкоджає здійсненню суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності імпорту, у тому числі з віддалених місць, та відповідає умовам зовнішньоекономічного договору (контракту). Увезення товару за ліцензією може здійснюватися окремими партіями. Ліцензія є дійсною для митного оформлення товарів протягом строку її дії.

У разі встановлення кількісних обмежень на імпорт товарів строк дії ліцензії не повинен перевищувати строку дії кількісних обмежень.

6. Видача ліцензії здійснюється за умови подання до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України оригіналу документа, що підтверджує сплату державного збору за видачу ліцензії в розмірі, установленому Кабінетом Міністрів України.

7. Ліцензія видається вповноваженому представникові суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності за умови подання до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України довіреності або копії довіреності, засвідченої в установленому законодавством порядку, на її одержання та пред'явлення документа, що посвідчує особу.

8. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії приймається в установлений законодавством строк з дня реєстрації заявки Міністерством економічного розвитку і торгівлі України або вповноваженим органом Автономної Республіки Крим, відповідними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

9. Рішення про відмову у видачі ліцензії суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності може бути прийняте в разі:

подання документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, з порушенням вимог щодо комплектності;

невідповідності поданих документів законодавству України;

вичерпання встановленої квоти на відповідні товари (у разі застосування процедури розгляду заявок у порядку їх надходження);

застосування до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності або до його іноземного контрагента спеціальної санкції у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12);

дій суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, що призводять до порушення взятих Україною міжнародних зобов'язань;

порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або його іноземним контрагентом законодавства України у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

отримання Міністерством економічного розвитку і торгівлі України від Мінприроди інформації про наявність підстав для відмови у видачі погодження на ввезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять (у разі звернення заявника - суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності щодо оформлення ліцензії стосовно озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять).

{Пункт 9 розділу ІI доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1348 (z1433-15) від 27.10.2015}

Рішення про відмову у видачі ліцензії повинно бути викладене в письмовій формі.

10. У видачі ліцензії не може бути відмовлено в разі подання необхідних документів, якщо вони відповідають встановленим вимогам.

11. Рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України або вповноваженого органу Автономної Республіки Крим, відповідних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності в установленому законодавством порядку.

Директор департаменту
зовнішньоекономічної політики В.Андріящук