Наказ Міністерства доходів і зборів України "Про використання поліграфів у діяльності Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів" від 02.08.2013 № 329 від 02.08.2013

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.08.2013 № 329

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2013 р.
за № 1748/24280


Про використання поліграфів у діяльності Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів


Відповідно до статей 350, 351 розділу ХVІІІ-2 Податкового кодексу України, пункту 21 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію", підпункту 40 пункту 6 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141, з метою поліпшення ефективності діяльності Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів, попередження та виявлення корупційних, інших правопорушень у сфері службової діяльності, дієвого супроводження оперативно-службової діяльності, а також покращення роботи з персоналом

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо застосування комп’ютерних поліграфів у роботі Міністерства доходів і зборів України (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства доходів і зборів України, головних управлінь Міністерства доходів і зборів України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Міжрегіонального головного управління Міністерства доходів і зборів України - Центрального офісу з обслуговування великих платників, митниць за необхідності ініціювати застосування у роботі комп’ютерних поліграфів.

3. Начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Стетюсі О.М. забезпечити:

1) вжиття необхідних заходів для впровадження комп’ютерних поліграфів у діяльність Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів;

2) визначення у складі Головного управління внутрішньої безпеки, регіональних підрозділів внутрішньої безпеки працівників, до функціональних обов’язків яких буде віднесено роботу з поліграфами, а також проведення навчання таких працівників;

3) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр О.В. Клименко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
доходів і зборів України
02.08.2013  № 329

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2013 р.
за № 1748/24280


Інструкція щодо застосування комп’ютерних поліграфів у роботі Міністерства доходів і зборів України


І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає основні напрями, принципи та умови використання поліграфів.

2. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

поліграф - комп’ютерний технічний засіб, що відповідно до його технічних характеристик здійснює реєстрацію змін психофізіологічних реакцій людини у відповідь на пред’явлення за спеціальною методикою певних психологічних стимулів, не завдає шкоди життю, здоров'ю людини та навколишньому середовищу;

психофізіологічне інтерв’ю із застосуванням поліграфа - опитування з використанням комп’ютерного технічного засобу (поліграфа), під час якого здійснюється аналіз (оцінка) динаміки психофізіологічних реакцій опитуваної особи у відповідь на психологічні стимули, задані у вигляді варіантів відповідей, предметів, схем, фото тощо.

3. Метою проведення опитування є отримання ймовірної та орієнтувальної інформації, яку іншим шляхом отримати неможливо, для її використання в діяльності щодо попередження та виявлення корупційних та інших протиправних дій з боку працівників, гарантування їх безпеки та захисту від незаконних посягань, пов’язаних із виконанням службових обов’язків, зняття з них безпідставних звинувачень або підозр.

4. Опитування не передбачає отримання незаперечних результатів щодо реагування особи на психологічні стимули, а висновки за наслідками використання поліграфа мають виключно ймовірний та орієнтувальний характер.

5. Результати опитування не тягнуть правових наслідків, не можуть бути підставою для прийняття будь-яких адміністративно-управлінських рішень стосовно особи, а використовуються виключно як відомості ймовірного або орієнтувального характеру для можливого формування у службових (посадових) осіб Міністерства доходів і зборів України (далі - Міндоходів), його територіальних органів внутрішнього переконання для здійснення заходів у сфері службової діяльності (висунення оперативно-слідчих версій, визначення найоптимальніших шляхів з їх перевірки, організації подальшої перевірки кандидатів на службу, навчання та роботи з працівниками Міндоходів, його територіальних органів, підпорядкованих установ та організацій тощо).

Результати опитування не мають будь-якої доказової сили, а лише орієнтують на здобуття матеріальних та інших доказів у порядку, передбаченому чинним законодавством.

6. Підставою для необхідності застосування поліграфа є документально підтверджені сумніви у правдивості інформації, що надається особою щодо обставин, які є предметом розслідування або перевіряються у встановленому законодавством порядку службовими (посадовими) особами Міндоходів, його територіальних органів та належать до сфер, визначених у розділі ІІІ цієї Інструкції, коли іншим шляхом отримати будь-які відомості щодо них неможливо.

7. Роботу з поліграфом здійснюють спеціалісти поліграфа, які перебувають у штаті підрозділів внутрішньої безпеки Міндоходів та його територіальних підрозділів.

З питань використання поліграфа спеціалісти поліграфа підпорядковуються старшому спеціалісту, який перебуває у штаті Головного управління внутрішньої безпеки Міндоходів.

До здійснення опитування із використанням поліграфа та проведення психофізіологічного інтерв'ю допускаються спеціалісти, які пройшли відповідну підготовку та допущені до цієї роботи.

8. Робота спеціаліста поліграфа здійснюється з дотриманням Конституції України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Податкового кодексу України та Митного кодексу України, Кодексу законів про працю України, Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції", "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про інформацію", "Про захист персональних даних", Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року № 114, та інших нормативно-правових актів.

9. Опитування проводиться за завданням на його проведення із використанням поліграфа (додатки 1, 2), яке готується ініціатором з числа працівників підрозділів внутрішньої безпеки Міндоходів та затверджується: на рівні апарату Міндоходів - начальником Головного управління внутрішньої безпеки або його заступниками, на регіональному рівні - начальниками регіональних підрозділів внутрішньої безпеки або особами, які виконують їх обов’язки.

Якщо ініціаторами використання поліграфа є інші структурні підрозділи Міндоходів або його територіальні органи, до відповідного підрозділу внутрішньої безпеки направляється клопотання за підписом керівника такого структурного підрозділу (органу). У такому разі завдання готують працівники структурних підрозділів (органів), які є ініціаторами опитування.

Ініціатор до завдання додає перелік питань, що повинні бути вирішені спеціалістом поліграфа.

10. У завданні зазначається, правдивість якої саме інформації, що надається особою, викликає сумнів, та якими документами ці сумніви підтверджуються.

Зазначений документ (документи) додається(ються) до завдання.

ІІ. Основні принципи використання поліграфа в діяльності Міндоходів та його територіальних органів

1. Оскільки опитування із застосуванням поліграфа являє собою комплексну процедуру, що має свої особливості залежно від спрямованості та завдань, то її проведення передбачає дотримання таких загальних принципів: добровільної згоди, правомірності, комплексності та всебічного забезпечення прав людини.

2. Згідно з принципом добровільної згоди спеціаліст поліграфа починає психофізіологічне інтерв’ю із використанням поліграфа лише за умови отримання письмової згоди особи (додатки 3, 4, 5) і обов’язково пересвідчившись у тому, що ця згода справді добровільна, а не є наслідком примусу або тиску з боку сторонніх чи заінтересованих осіб.

Відмова особи від участі в психофізіологічному інтерв’ю із використанням поліграфа не може тягти утиску особи, порушення її законних прав та свобод.

3. За принципом правомірності психофізіологічне інтерв’ю із застосуванням поліграфа проводиться тільки за наявності відповідного завдання та в межах визначеного кола питань, про що спеціаліст поліграфа повідомляє особу, яка опитується.

Ініціатива щодо опитування також може належати особі, стосовно якої, на її думку, висунуті безпідставні звинувачення або підозри.

4. Принцип комплексності вимагає від спеціаліста поліграфа використання всіх наявних можливостей, застосованих під час психофізіологічного інтерв’ю, із використанням поліграфа з метою забезпечення повної та всебічної обґрунтованості висновків щодо особи, яка опитується. Спеціаліст поліграфа має забезпечити особі, яка опитується, психологічний комфорт.

5. Принцип забезпечення прав і свобод людини (невтручання в приватне і сімейне життя, відсутність посягань на свободу думки, совісті і релігії, вираження поглядів, задекларовані статтями 8-10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) для спеціаліста поліграфа є провідним.

Особа повинна знати, щодо якої події проводиться психофізіологічне інтерв’ю із використанням поліграфа, бути ознайомленою зі змістом тестів, має право відмовитись від обстеження на будь-якому етапі, не давати пояснень щодо виникнення у неї тих чи інших реакцій.

ІІІ. Сфери можливого використання поліграфа в діяльності Міндоходів та його територіальних органів

1. Використання поліграфа із проведення заходів сприяння оперативно-розшуковій діяльності в системі Міндоходів та його територіальних органів:

звужування кола підозрюваних та ймовірно причетних осіб до події, що перевіряється;

виявлення можливості причетності особи, що опитується, до планування, підготовки або вчинення правопорушення;

оцінювання правдивості свідчень, наданих особою;

одержання інформації орієнтувального характеру про підготовку або вчинення правопорушень, щодо напрямів здобуття доказів;

отримування ймовірної та орієнтувальної інформації про механізм і спосіб здійснення правопорушення;

визначення оперативно-слідчих версій та проведення першочергових оперативно-розшукових заходів для виявлення, розкриття та припинення правопорушень.

2. Перевірки кандидатів із використанням поліграфа можуть проводитися в процесі вирішення питань щодо прийому особи на роботу (службу) до Міндоходів, його територіальних органів, підпорядкованих установ та організацій.

Використання поліграфа у роботі з кандидатами здійснюється за допомогою основних блоків тестів для отримання інформації про:

анкетні дані, що приховуються або викривлені;

наявність алкогольної або наркотичної залежності;

прояви девіантної поведінки та їх особливості;

конфліктні зони особистості, схильність до суїциду;

приховані мотиви вступу (переходу, поновлення) на службу (роботу), навчання;

кримінальне минуле, зв'язки з криміналітетом.

3. Використання поліграфа під час проведення службових розслідувань та перевірок, профілактичних заходів може здійснюватися для отримання інформації про:

правдивість відомостей, що надаються особою при проведенні службових розслідувань та перевірок;

наміри або підготовку до вчинення корупційних та інших протиправних дій з боку працівників;

наявність небезпеки, незаконних посягань, пов’язаних з виконанням службових обов’язків, для визначення необхідних заходів щодо захисту працівника;

можливе розголошення працівником відомостей, що містять державну таємницю, службову або конфіденційну інформацію.

4. Наведений перелік сфер застосування поліграфа є вичерпним.

IV. Загальні умови проведення психофізіологічного інтерв’ю із застосуванням поліграфа

1. Для забезпечення об’єктивності результатів опитування повинні бути дотримані умови щодо:

відповідності приміщення;

належного фізичного та психологічного стану особи, що опитується.

2. У разі потреби до участі в опитуванні може залучатися перекладач.

Для проведення опитування використовується спеціально обладнане або пристосовується наявне службове приміщення, яке відповідає таким вимогам:

площа - не менше 10 - 15 м-2;

висота - не менше 2,5 м;

стіни приміщення пофарбовані в нейтральні пастельні кольори (світло-бежевий, білий, сірий тощо), без деталей (картин, календарів, оздоблення тощо), які відвертають увагу;

захищеність від впливу зовнішніх факторів (яскраве світло, шум та інші фактори), які можуть вплинути на об’єктивність опитування.

3. Опитування із використанням поліграфа не проводиться стосовно осіб віком до 18 років, а також якщо у опитуваного виявлено:

гострий період соматичних та психічних захворювань;

гострий больовий синдром;

захворювання, що супроводжуються вираженою серцево-судинною, дихальною недостатністю;

травми, анатомічні дефекти та обмороження пальців рук, ампутація верхніх кінцівок;

вроджене чи набуте слабоумство середнього та важкого ступенів;

регулярне вживання сильнодіючих препаратів або психотропних речовин, що впливають на функціонування центральної нервової, серцево-судинної чи дихальної системи.

Опитування із використанням поліграфа не проводиться щодо особи у стані вагітності.

Опитування із використанням поліграфа також не проводиться, якщо:

спеціаліст поліграфа безпосередньо підпорядкований особі, яка є об’єктом опитування;

об’єкт опитування є близькою особою для спеціаліста поліграфа;

існує конфлікт інтересів.

Якщо спеціаліст поліграфа підпорядкований особі, яка є об’єктом опитування з використанням поліграфа, опитування проводиться іншим спеціалістом поліграфа, не підпорядкованим цій особі.

Терміни "близькі особи" та "конфлікт інтересів" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції".

4. Керівники, інші посадові особи структурних підрозділів (органів) Міндоходів, які є ініціаторами дослідження, забезпечують конфіденційність інформації про опитування особи із використанням поліграфа.