Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження форм Довідки про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції, Довідки про цільове використання спирту етилового та Журналу обліку погашення податкових векселів" від 19.04.2011 № 224 від 19.04.2011


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

Н А К А З

19.04.2011 № 224 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2011 р.
за № 567/19305

Відповідно до підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України (2755-17), статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (509-12), Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб'єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1257 (1257-2010-п), з метою належної організації контролю за цільовим використанням спирту етилового

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити форми:

1.1. Довідки про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції (додається).

1.2. Довідки про цільове використання спирту етилового (додається).

1.3. Журналу обліку погашення податкових векселів (додається).

2. Управлінню адміністрування акцизного збору (Марченко Ю.В.) у встановленому порядку:

2.1 подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

2.2 забезпечити оприлюднення цього наказу;

2.3 у місячний строк після реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України надати Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування узгоджену заявку на розробку програмного забезпечення щодо ведення Журналу обліку погашення податкових векселів (далі - Заявка).

3. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М.С.), Управлінню адміністрування акцизного збору (Марченко Ю.В.) розробити Технічне завдання на створення програмного забезпечення ведення Журналу обліку погашення податкових векселів (далі - Технічне завдання) у термін, визначений у Заявці.

4. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М.С.) розробити програмне забезпечення ведення Журналу обліку погашення податкових векселів у термін, визначений у Технічному завданні.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної податкової адміністрації України:

від 20.10.2005 № 462 (z1326-05) "Про затвердження форм довідок щодо цільового використання спирту етилового та журналу обліку погашення податкових векселів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.11.2005 за № 1326/11606;

від 05.06.2006 № 318 (z0730-06) "Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 20.10.2005 № 462 "Про затвердження форм довідок щодо цільового використання спирту етилового та журналу обліку погашення податкових векселів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.06.2006 за № 730/12604;

від 11.08.2009 № 429 (z0808-09) "Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 20.10.2005 № 462", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.08.2009 за № 808/16824;

від 28.07.2010 № 556 (z0677-10) "Про затвердження форм Довідки про прогнозований обсяг потреби у біоетанолі для виготовлення біопалива, Довідки про цільове використання біоетанолу для виробництва біопалива та Журналу обліку погашення податкових векселів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.08.2010 за № 677/17972.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комісії з проведення реорганізації ДПА України, заступника Голови ДПА України Матвєєва О.В.

Голова Комісії з проведення
реорганізації ДПА,
Голова Державної
податкової служби України В.Ю.Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

Міністр фінансів України Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Державної податкової
                                      адміністрації України
                                      19.04.2011 № 224

01

ДОВІДКА
про цільове використання спирту етилового
до податкового векселя (1) від "__" _______ 20__ № ____

02

Суб'єкт господарювання

 

(найменування - для юридичної особи,
прізвище, ім'я, по батькові - для
фізичної особи - підприємця)

021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код платника податку за ЄДРПОУ

022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта (2)

03

Місцезнаходження суб'єкта господарювання (місце проживання)

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

 

Факс

 

 

 

E-mail

 

До органу державної податкової служби в

(район, місто)

Розділ А (3)

№ з/п

Код продукції згідно з УКТ ЗЕД

Найменування продукції

Об'ємна частка спирту етилового, що міститься у виноматеріалах, у відсотках

Одиниця виміру продукції, дал

Прогнозований обсяг виробництва продукції (4)

Потреба спирту етилового (у перерахунку на 100-відсотковий спирт етиловий) (4), дал (гр. 6 х гр. 8 : 100)

всього, % об.

вміст спирту природного бродіння

яка потрібна для виробництва готової продукції (доведення до необхідної кондиції виноматеріалів)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ Б (5)

№ з/п

Код продукції згідно з УКТ ЗЕД

Найменування продукції

Свідоцтво про належність палива до альтернативного (6)

Кількість спирту етилового (у перерахунку на 100-відсотковий спирт етиловий), необхідна для виробництва одиниці готової продукції, л (7)

Одиниця виміру продукції, л, кг, шт.

Прогнозований обсяг виробництва продукції (8)

Потреба спирту етилового (у перерахунку на 100-відсотковий спирт етиловий) (4), дал (гр. 7 х гр. 9)

дата

номер

термін дії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подання довідки  "__" _________ 20__ року. Наведена інформація є достовірною.

Керівник   ___________________________________
                              (підпис)    (ініціали та прізвище)

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

(реєстраційний номер облікової
картки платника податків або               М.П.
серія та номер паспорта (2))

Особа, яка відповідає за ведення
бухгалтерського обліку ____________________________
                                                (підпис) (ініціали та прізвище)

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

(реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
серія та номер паспорта (2))

Погоджено (6)

 "__" _______ 20__ року  ___________________________                      ___________________
                                                   (підпис представника органу                             (ініціали та прізвище)
                                                    державної податкової служби
                                                    на податковому посту)

_______________
(1) До кожного податкового векселя подається окрема довідка.

(2) Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

(3) Заповнюється лише підприємствами первинного виноробства, які використовують спирт етиловий для виробництва виноградних, плодово-ягідних та інших виноматеріалів і сусла.

(4) У графах 8, 9 розділу А та графі 10 розділу Б показники проставляються у декалітрах з відповідним округленням до двох знаків після коми.

(5) Заповнюється виробниками лікарських засобів, продуктів органічного синтезу, біопалива та бензинів моторних сумішевих.

(6) Графа "Свідоцтво про належність палива до альтернативного" заповнюється лише суб'єктами господарювання - виробниками біопалива (подається копія Свідоцтва про належність палива до альтернативного).

(7) У графі 7 розділу Б зазначається кількість спирту етилового, необхідна для виробництва одиниці готової продукції, відповідно до нормативно-технічної документації. Показники проставляються у літрах з відповідним округленням до шести знаків після коми.

(8) У графі 9 розділу Б показники проставляються у літрах (кілограмах, штуках) з відповідним округленням до одного знака після коми.

Начальник Управління
адміністрування акцизного збору Ю.В.Марченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
19.04.2011 № 224

01

ДОВІДКА
про цільове використання спирту етилового
до податкового векселя (1) від "__" _______ 20__ № ____

02

Суб'єкт господарювання

 

(найменування - для юридичної особи,
прізвище, ім'я, по батькові - для
фізичної особи - підприємця)

021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код платника податку за ЄДРПОУ

022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта (2)

03

Місцезнаходження суб'єкта господарювання (місце проживання)

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

 

Факс

 

 

 

E-mail

 

До органу державної податкової служби в

(район, місто)

з/п

 

Код продукції згідно з УКТ ЗЕД

Найменування продукції

Одиниця виміру продукції, л, кг, шт.

Кількість виробленої продукції

Об'ємна частка (кількість) спирту етилового (у перерахунку на 100-відсотковий спирт етиловий), необхідна для виготовлення одиниці продукції, відсотків (літрів) (3)

Обсяг спирту етилового (у перерахунку на 100-відсотковий спирт етиловий)

 

 

 

Сума акцизного податку, грн.

отримано, дал

використано за цільовим призначенням (4), дал (гр.5 х гр.6)

1

2

3

4

5

6

7

9

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Останній день погашення податкового векселя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подання довідки "___" _________ 20__ року

Керівник   ___________________________________
                              (підпис)    (ініціали та прізвище)

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

(реєстраційний номер облікової
картки платника податків або               М.П.
серія та номер паспорта (2))

Особа, яка відповідає за ведення
бухгалтерського обліку ____________________________
                                                (підпис) (ініціали та прізвище)

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

(реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
серія та номер паспорта (2))

Погоджено (6)

 "__" _______ 20__ року  ___________________________                      ___________________
                                                   (підпис представника органу                             (ініціали та прізвище)
                                                    державної податкової служби
                                                    на податковому посту)

_______________
(1) До кожного податкового векселя подається окрема довідка.

(2) Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

(3) У графі 6 показники проставляються відповідно до нормативно-технічної документації.

(4) У графі "Обсяг спирту етилового (у перерахунку на 100-відсотковий спирт етиловий) - використано за цільовим призначенням" також зазначаються втрати спирту при транспортуванні в межах встановлених норм, що відображаються окремим рядком.

(5) У графі "Сума акцизного податку, сплачена коштами у разі нецільового використання" зазначається сума акцизного податку, сплачена векселедавцем або банком-авалістом, у разі непідтвердження цільового використання спирту у встановленому порядку.

(6) Довідка погоджується представником органу державної податкової служби на податковому посту.

Примітка.

У графі 5 показники проставляються у відповідних одиницях з відповідним округленням до одного знака після коми. У графах 6-11 показники проставляються у відповідних одиницях з округленням до двох знаків після коми.

Начальник Управління
адміністрування акцизного збору Ю.В.Марченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
19.04.2011 № 224

Журнал обліку погашення податкових векселів

№ з/п

Реєстраційний номер бланка векселя

Дата

Векселедавець

Банк-аваліст

місце знаходження

реєстрації

видачі

останній день погашення

код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта*)

найменування - для юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця

місце знаходження (місце проживання)

код за ЄДР ПОУ

код МФО

найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Розрахунковий обсяг спирту етилового (у перерахунку на 100-відсотковий спирт етиловий), дал

Сума акцизного податку

Відмітка про повне погашення податкового векселя

зазначена у векселі, грн

сплачена в рахунок погашення векселя у разі нецільового використання

нарахована на обсяг спирту етилового, використаного за цільовим призначенням

дата

сума, грн

сума, грн

реквізити документа про сплату

сума, грн

реквізити довідки про цільове використання спирту етилового

дата

номер

дата

номер

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ *
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Начальник Управління
адміністрування акцизного збору Ю.В.Марченко