Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 26.06.1997

З А К О Н У К Р А Ї Н И

{Закон втратив чинність на підставі Кодексу № 2755-VI (2755-17) від 02.12.2010, ВВР, 2011,№ 13-14,№ 15-16,№ 17, ст.112}

Про патентування деяких видів підприємницької діяльності

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996,№ 20, ст. 82)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 99/96-ВР від 23.03.96, ВВР, 1996,№ 20, ст. 83}

 {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 324/96-ВР від 12.07.96, ВВР, 1996,№ 44, ст.214, № 397/97-ВР від 26.06.97, ВВР, 1997,№ 36, ст.231}

Цей Закон визначає порядок патентування діяльності в сфері роздрібної торгівлі, торгівлі іноземною валютою, а також з надання послуг у сфері грального бізнесу, яка здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності. 

Цей Закон визначає порядок патентування торговельної діяльності за готівкові кошти,а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток, діяльності у сфері торгівлі іноземною валютою, діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг, що провадиться суб'єктами підприємницької діяльності. (Преамбула в редакції Закону № 102/98-ВР від 10.02.98)

Стаття 1. Загальні положення

1. Об'єктом правового регулювання згідно з цим Законом є діяльність з роздрібної торгівлі на території України, діяльність по обміну готівкових валютних цінностей (включаючи операції з готівковими платіжними засобами, вираженими в іноземній валюті, та з кредитними картками), а також діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу. 

 

 

2.Суб'єктами правовідносин,які підлягають регулюванню за цим Законом, є юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності,що не мають статусу юридичної особи, - резиденти і нерезиденти, а також їх відокремлені підрозділи(філії, відділення, представництва тощо),які займаються підприємницькою діяльністю, передбаченою частиною першою цієї статті.

3. Дія цього Закону не поширюється на роздрібну торговельну діяльність: 

 

 

Стаття 2. Визначення і зміст торгового патенту

1. Торговий патент - це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися зазначеними у цьому Законі видами підприємницької діяльності. Торговий патент не засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на інтелектуальну власність. 

 

2. Торговий патент може придбаватися суб'єктами підприємницької діяльності, предметом діяльності яких є види, зазначені в частині першій статті 1 цього Закону. Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до частини четвертої цієї статті. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється. 

 

3. Торговий патент видається за плату суб'єктам підприємницької діяльності державними податковими інспекціями за місцезнаходженням цих суб'єктів або місцезнаходженням їх структурних (відокремлених) підрозділів, суб'єктам підприємницької діяльності, що провадять операції з роздрібної торгівлі (крім пересувної торговельної мережі), - за місцезнаходженням пункту роздрібного продажу товарів, а суб'єктам підприємницької діяльності, що здійснюють роздрібну торгівлю через пересувну торговельну мережу, - за місцем реєстрації цих суб'єктів. 

 

Торговий патент містить такі реквізити:

 номер торгового патенту;

найменування володільця торгового патенту;

 вид підприємницької діяльності;

назва виду послуг у сфері грального бізнесу; 

 

місце реєстрації громадянина як суб'єкта підприємницької діяльності чи місцезнаходження суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи (місцезнаходження структурного (відокремленого) підрозділу цього суб'єкта); 

 

для транспортних засобів - марка транспортного засобу, його номерний знак; 

 

термін дії торгового патенту; 

 

місцезнаходження державної податкової інспекції, що видала торговий патент; 

 

Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються Головною державною податковою інспекцією України. 

 

4. Заявка на придбання торгового патенту повинна містити такі реквізити: 

 

найменування суб'єкта підприємницької діяльності; 

 

витяг з установчих документів щодо юридичної адреси суб'єкта підприємницької діяльності, а у випадках, якщо патент придбавається для структурного (відокремленого) підрозділу, - довідка органу, який погодив місцезнаходження структурного (відокремленого) підрозділу, із зазначенням цього місця; 

 

вид підприємницької діяльності, здійснення якої потребує придбання торгового патенту; 

 

найменування документа про повну або часткову сплату вартості торгового патенту. 

 

Стаття 3. Порядок придбання торгового патенту на здійснення операцій з роздрібної торгівлі

1. Патентуванню підлягають операції з роздрібної торгівлі, що здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами у пунктах роздрібного продажу товарів. 

 

2. Під роздрібною торгівлею у цьому Законі слід розуміти торгівлю товарами, а також виконання при цьому супутніх робіт (послуг) за готівкові кошти, а також за інші готівкові платіжні засоби, включаючи кредитні картки. 

 

3. Під пунктами роздрібного продажу товарів у цьому Законі слід розуміти: 

 

 автомагазини, розвозки та інші види пересувної торговельної мережі; 

 

лотки, прилавки та інші види торгових точок у відведених для роздрібної торгівлі місцях, крім тих, що надаються в оренду суб'єктам підприємницької діяльності - фізичним особам та знаходяться на території ринків, створених за рішеннями органів місцевого самоврядування; 

 

стаціонарні, малогабаритні і пересувні автозаправні станції, заправні пункти, які здійснюють роздрібну торгівлю нафтопродуктами. 

 

При визначенні загальної площі торговельного залу не враховується площа складських, підсобних та інших допоміжних приміщень. 

 

 У разі коли суб'єкт підприємницької діяльності має структурні (відокремлені) підрозділи, торговий патент придбавається окремо для кожного структурного (відокремленого) підрозділу (торгової точки). 

 

4. Вартість торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі встановлюється органами місцевого самоврядування. 

 

Вартість торгового патенту за календарний місяць не може перевищувати: 

 

на території міста Києва, обласних центрів - суми, еквівалентної 160 екю; 

 

на території міста Севастополя, міст обласного підпорядкування (крім обласних центрів) і районних центрів - суми, еквівалентної 80 екю; 

 

на території інших населених пунктів - суми, еквівалентної 40 екю. 

 

У разі коли пункти роздрібного продажу товарів розташовані в курортних місцевостях або на територіях, прилеглих до митниць, інших пунктів переміщень через митний кордон, органи місцевого самоврядування, до бюджетів яких спрямовується плата за торговий патент, можуть прийняти рішення щодо збільшення плати за торговий патент, але не більше суми, еквівалентної 160 екю за календарний місяць. 

 

Додаткові доходи, отримувані внаслідок прийняття зазначених рішень, повністю спрямовуються до відповідних місцевих бюджетів. 

 

Оплата торгового патенту здійснюється у валюті України за курсом Національного банку України на день, що передував дню проведення оплати торгового патенту. 

 

Термін дії торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі становить 12 календарних місяців. 

 

5. Оплата вартості торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі провадиться щомісячно до 15 числа місяця, який передує звітному. 

 

Під час придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі суб'єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату в розмірі вартості торгового патенту за один місяць. На суму, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується розмір плати за торговий патент, який підлягає внесенню в останній місяць його дії. 

 

Суб'єкт підприємницької діяльності може здійснити попередню оплату вартості торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі за весь термін його дії. 

 

Суб'єкт підприємницької діяльності має право придбати торгові патенти на здійснення роздрібної торгівлі на наступні за поточним роки, але не більше ніж на три роки, сплативши повну вартість цих патентів під час їх одержання. При цьому суб'єкт підприємницької діяльності звільняється від обов'язків довнесення вартості торгового патенту в разі, якщо прийнятими після цього актами законодавства збільшується вартість патенту. 

 

6. Торговий патент видається безплатно суб'єктам підприємницької діяльності або їх відокремленим підрозділам, які здійснюють операції з роздрібної торгівлі виключно з використанням таких видів товарів національного виробництва: 

 

хліб і хлібобулочні вироби; 

 

борошно пшеничне та житнє;

 

сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; 

 

молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених з добавками і без них; 

 

продукти дитячого харчування; 

 

безалкогольні напої; 

 

морозиво; 

 

яловичина та свинина; 

 

домашня птиця; 

 

яйця; 

 

Стаття 4. Порядок придбання торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями

1. Патентуванню підлягають операції з торгівлі готівковими валютними цінностями, які здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами у пунктах обміну іноземної валюти, за винятком операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями, що здійснюються банківськими установами у власних операційних залах. 

 

2. Під торгівлею готівковими валютними цінностями у цьому Законі слід розуміти продаж готівкової іноземної валюти, інших готівкових платіжних засобів, виражених в іноземній валюті (у тому числі дорожніх, банківських та персональних чеків), а також операції з дебетування кредитних (дебетових) карток в обмін на валюту України, інших готівкових платіжних засобів, виражених у валюті України, а також в обмін на іншу іноземну валюту. 

 

3. Під пунктами обміну іноземної валюти у цьому Законі слід розуміти: 

 

обмінні пункти уповноважених банків, що розташовані поза їх операційними залами; 

 

обмінні пункти інших кредитно-фінансових установ, які одержали ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з торгівлі іноземною валютою; 

 

обмінні пункти суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на підставі агентських угод з уповноваженими банками. 

 

 

У разі коли суб'єкт підприємницької діяльності має структурні (відокремлені) підрозділи, торговий патент придбавається окремо для кожного структурного (відокремленого) підрозділу (обмінного пункту). 

 

4. Вартість торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями становить суму, еквівалентну 160 екю за календарний місяць, перераховану в валюту України за курсом Національного банку України на день, що передував дню проведення оплати цього патенту. 

 

Термін дії торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями становить 36 календарних місяців. 

 

5. Оплата вартості торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями здійснюється щоквартально до 15 числа місяця, який передує звітному кварталу. 

 

 час придбання торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями суб'єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату у розмірі вартості торгового патенту за один місяць. На цю суму зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній квартал його дії. 

 

Суб'єкт підприємницької діяльності може здійснити попередню оплату вартості торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями за весь термін його дії. При цьому суб'єкт підприємницької діяльності звільняється від додаткового внесення плати за торговий патент на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями у разі, якщо прийнятими після цього актами законодавства збільшується його вартість.

 

Стаття 5. Порядок придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу

1.Патентуванню підлягають операції з надання послуг усфері грального бізнесу, якіздійснюються суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами.

2. Під гральним бізнесом у цьому Законі слід розуміти діяльність, пов'язану з влаштуванням казино, інших гральних місць (домів), гральних автоматів за грошовим або майновим виграшем, проведенням лотерей (крім державних) та розиграшів з видачею грошових виграшів у готівковій формі поза банківськими установами або у майновій формі на місці. 

 

Казино, інші гральні місця (дома) повинні займати окремі приміщення або будівлі та мати гральний зал для відвідувачів (крім гральних автоматів та більярдних столів).

Надання послуг у сфері грального бізнесу поза межами відведених на ці цілі приміщень або будівель, а такожу приміщеннях, що не мають грального залу для відвідувачів, не дозволяється.

У разі коли суб'єкт підприємницької діяльності має структурні (відокремлені) підрозділи, торговий патент придбавається окремо для кожного структурного (відокремленого) підрозділу (грального місця).

3.Вартість торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу встановлюється у фіксованому розмірі (за рік):

для використання грального автомату з грошовим або майновим виграшем - у сумі, еквівалентній 350 екю; 

 

для використання грального столу з кільцем рулетки - у сумі, еквівалентній 8000 екю; 

 

 

для використання інших гральних столів (спеціальних столів для казино, крім столів для більярду) - у сумі, еквівалентній 6000 екю за кожний стіл; 

 

для використання кегельбанів, що приводяться у дію за допомогою жетона, монети або без них, - у сумі, еквівалентній 1000 екю за кожний гральний жолоб (доріжку); 

 

для використання столів для більярду, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярду, що використовуються для спортивних аматорських змагань, - у сумі, еквівалентній 300 екю за кожний стіл для більярду; 

 

для здійснення інших видів грального бізнесу, включаючи розиграші з видачею грошових виграшів у готівковій формі поза банківські установи або у майновій формі на місці, - у сумі, еквівалентній 1200 екю за кожний окремий вид (місце) грального бізнесу. 

.

Зазначені суми перераховуються в валюту України за курсом Національного банку України на день, що передував дню проведення оплати торгового патенту. 

 

4.Торговий патент на здійснення операцій з надання послугу сфері грального бізнесу має бути виданий на кожне окреме гральне місце (гральний автомат, гральний стіл).

Торговий патент на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу не даєправа на здійснення грального бізнесу, не зазначеного у такому патенті.

Термін дії торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу становить 60 календарних місяців.

5.Оплата вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу провадиться щоквартально до 15 числа місяця, що передує звітному кварталу.

Під час придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу суб'єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату у розмірі вартості торгового патенту за 3 місяці. На суму, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній квартал його дії.

Суб'єкт підприємницької діяльності може здійснити попередню оплату вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу за весь термін дії торгового патенту. При цьому суб'єкт підприємницької діяльності звільняється від обов'язків додаткового внесення вартості торгового патенту в разі, якщо прийнятими після цього актами законодавства збільшується його вартість.

Стаття 6.Порядок зарахування коштів, одержаних від продажу торгового патенту

Кошти, одержані від продажу торгових патентів, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування (місцевих бюджетів) за місцем оплати торгового патенту. 

 

(Стаття 6 в редакції Закону№ 397/97-ВР від 26.06.97).

Стаття 7. Порядок використання торгового патенту

1.Торговий патент повинен бути розміщений:

 на фронтальній вітрині магазину, а в разі її відсутності - біля касового апарату;

 на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

 на табличці – для автомагазинів,розвозок таі нших видів пересувної торговельної мережі, а також для лотків, прилавків та інших видів торгових точок, відкритих у відведених для роздрібної торгівлі місцях; 

 у пунктах обміну іноземної валюти;

 у приміщеннях для надання послуг у сфері грального бізнесу.

Торговий патент має бути відкритим та доступним для огляду.

2.Торговий патент є чиним на території органу, який здійснив реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності чи з яким погоджено місцезнаходження його структурного (відокремленого) підрозділу за місцем видачі торгового патенту цьому суб'єкту.

Передача торгового патенту іншому суб'єкту підприємницької діяльності або іншому структурному(відокремленому) підрозділу суб'єкта підприємницької діяльності не дозволяється.

Торговий патент, виданий для здійснення роздрібної торгівлі з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), дійсний на території України.

Стаття 8.Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за порушення вимог цього Закону

Суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють операції з роздрібної торгівлі, з торгівлі валютними цінностями та з надання послуг у сфері грального бізнесу, у разі порушення вимог цього Закону несуть таку відповідальність: 

 

за порушення термінів сплати чергових платежів сплачують штраф у розмірі вартості торгового патенту за один календарний місяць. При цьому торговий патент анулюється, перерахунок по попередньо внесених платежах не провадиться; 

 

(абзац другий статті 8 у редакції Закону України від 12.07.96 р. № 324/96-ВР)

 

за порушення порядку використання торгового патенту, передбаченого частиною першою статті 7 цього Закону, сплачують штраф у розмірі вартості торгового патенту за один календарний місяць; 

 

Стаття 9. Заключні положення

1. У разі одержання суб'єктом підприємницької діяльності прибутків від інших, не зазначених у цьому Законі операцій, балансовий прибуток від операцій, що підлягають патентуванню згідно з нормами цього Закону, визначається окремо, незалежно від підсумків діяльності суб'єктів підприємницької діяльності в цілому. 

 

 

2. Нарахований до сплати податок на прибуток суб'єкта підприємницької діяльності чи структурного (відокремленого) підрозділу, одержаний від здійснення операцій, що підлягають патентуванню згідно з нормами цього Закону, зменшується на суму платежів вартості торгового патенту. У разі недостатності прибутку відокремленого підрозділу для оплати вартості торгового патенту суб'єкт підприємницької діяльності, до складу якого входить цей підрозділ, сплачує суми, яких не вистачає, за рахунок загального прибутку, що залишається у розпорядженні суб'єкта підприємницької діяльності після оподаткування. 

 

3. Порядок обліку фінансових результатів, одержаних суб'єктом підприємницької діяльності від здійснення операцій, що підлягають патентуванню згідно з нормами цього Закону, встановлюється Міністерством фінансів України. 

 

4. Контроль за дотриманням вимог цього Закону здійснюється державними податковими інспекціями та органами Міністерства внутрішніх справ України. 

 

5. Суми штрафів, що стягуються державною податковою інспекцією, підлягають перерахуванню до місцевого бюджету за місцем плати за торговий патент. 

 

 Президент України                        Л.КУЧМА

 

 м. Київ, 23 березня 1996 року

№ 98/96-ВР