Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 17.05.2001

З А К О Н У К Р А Ї Н И

{Закон втратив чинність на підставі Кодексу № 2755-VI (2755-17) від 02.12.2010, ВВР, 2011,№ 13-14,№ 15-16,№ 17, ст.112}

Про патентування деяких видів підприємницької діяльності

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996,№ 20, ст. 82)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 99/96-ВР від 23.03.96, ВВР, 1996,№ 20, ст. 83}

 {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 324/96-ВР від 12.07.96, ВВР, 1996,№ 44, ст.214, № 397/97-ВР від 26.06.97, ВВР, 1997,№ 36, ст.231, № 499/97-ВР від 18.07.97, ВВР, 1997,№ 40, ст.268, № 102/98-ВР від 10.02.98, ВВР, 1998,№ 30-31, ст.193, № 320-XIV (320-14) від 17.12.98, ВВР, 1999,№ 5-6, ст. 39, № 962-XIV (962-14) від 15.07.99, ВВР, 1999,№ 38, ст.345 , № 1160-XIV (1160-14) від 19.10.99, ВВР, 1999,№ 50, ст.437 , № 1375-XIV (1375-14) від 13.01.2000, ВВР, 2000,№ 10, ст.78 , № 1492-III (1492-14) від 22.02.2000, ВВР, 2000,№ 21, ст.157, № 2410-III (2410-14) від 17.05.2001, ВВР, 2001, № 30, ст.143}

{Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду № 16-рп/2000 (v016p710-00) від 21.12.2000}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2410-III (2410-14) від 17.05.2001, ВВР, 2001,№ 30, ст.143, № 2881-III (2881-14) від 13.12.2001, ВВР, 2002,№ 14, ст.93}

(Дію Закону зупинено для сільськогосподарських товаровиробників-платників фіксованого сільськогосподарського податку в частині придбання торгового патенту для здійснення торговельної діяльності згідно із Законом№ 320-XIV (320-14) від 17.12.98)

(Дію Закону зупинено у частині придбання торгового патенту для здійсненняторговельноїдіяльності наперіод проведення експерименту для підприємств- учасників економічного експерименту згідно із Законом№ 1375-XIV (1375-14) від 13.01.2000)

Цей Закон визначає порядок патентування торговельної діяльності за готівкові кошти,а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток, діяльності у сфері торгівлі іноземною валютою, діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг, що провадиться суб'єктами підприємницької діяльності. (Преамбула в редакції Закону № 102/98-ВР від 10.02.98)

Стаття 1. Загальні положення

1.Об'єктом правового регулювання згідноз цим Законом є торговельна діяльність за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток на території України, діяльність з обміну готівкових валютних цінностей(включаючи операції з готівковими платіжними засобами, вираженими в іноземній валюті,та з кредитними картками),а також діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг.

2.Суб'єктами правовідносин,які підлягають регулюванню за цим Законом, є юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності,що не мають статусу юридичної особи, - резиденти і нерезиденти, а також їх відокремлені підрозділи(філії, відділення, представництва тощо),які займаються підприємницькою діяльністю, передбаченою частиною першою цієї статті.

3.Дія цього Закону не поширюється на торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг:

Стаття 2. Визначення і зміст торгового патенту

1.Торговий патент – це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися зазначеними в цьомуЗаконі видами підприємницької діяльності. Торговий патент не засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на інтелектуальну власність.

2.Торговий патент придбавається суб'єктами підприємницької діяльності, предметом діяльності яких є види, зазначені в частині першій статті 1цього Закону. Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до частини четвертої цієї статті. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

3.Торговий патент видається за плату суб'єктам підприємницької діяльності державними податковими органами за місцезнаходженням цих суб'єктів або місцезнаходженням їх структурних (відокремлених) підрозділів, суб'єктам підприємницької діяльності, що провадять торговельну діяльність або надають побутові послуги(крім пересувної торговельної мережі),- за місцезнаходженням пункту продажутоварівабопунктузнадання побутових послуг, асуб'єктам підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу,-за місцем реєстрації цих суб'єктів.

Торговий патент містить такі реквізити:

 номер торгового патенту;

найменування володільця торгового патенту;

 вид підприємницької діяльності;

 назва виду побутових послуг чи послуг у сфері грального бізнесу;

 місце реєстрації громадянина як суб'єкта підприємницької діяльності чи місцезнаходження суб'єкта підприємницької діяльності -юридичної особи (місцезнаходження структурного (відокремленого) підрозділу цього суб'єкта);

 для транспортних засобів - зазначення "виїзна торгівля";

 термін дії торгового патенту;

 місцезнаходження державного податкового органу, що видав торговий патент;

Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним податковим органом України.

Додаткові реквізити, які містить спеціальний торговий патент, встановлюються центральним податковим органом України.

(Частина третя статті 2 із змінами, внесеними згідноізЗаконом № 324/96-ВР від12.07.96,вредакціїЗакону№102/98-ВРвід 10.02.98).

4.Заявка на придбання торгового патенту повинна містити такі реквізити:

 найменування суб'єкта підприємницької діяльності;

витяг з установчих документів щодо юридичної адреси суб'єкта підприємницької діяльності, а у випадках, якщо патент придбавається для структурного(відокремленого)підрозділу,- довідка органу, який погодив місце знаходження структурного (відокремленого) підрозділу, із зазначенням цього місця;

Стаття 3. Порядок придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності

1.Патентуванню підлягає торговельна діяльність, що здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами у пунктах продажу товарів.

2.Під торговельною діяльністю у цьому Законі слід розуміти роздрібну та оптову торгівлю,діяльність у торговельно-виробничій (громадське харчування) сфері за готівкові кошти, інші готівкові платіжні засоби та з використанням кредитних карток.

3.Під пунктами продажу товарів у цьому Законі слід розуміти:

 автомагазини, розвозки та інші види пересувної торговельної мережі;

лотки, прилавки та інші види торгових точок у відведених для торговельної діяльності місцях, крім лотків, прилавків, що надаються в оренду суб'єктам підприємницької діяльності - фізичним особам та знаходяться в межах спеціалізованих підприємств сфери торгівлі - ринків усіх форм власності;

стаціонарні, малогабаритніі пересувні автозаправні станції, заправні пункти, які здійснюють торгівлю нафтопродуктами та стиснутим газом;

 фабрики-кухні, фабрики-заготівельні, їдальні, ресторани, кафе, закусочні,бари, буфети, відкриті літні майданчики, кіоски та інші пункти громадського харчування;

 оптові бази, склади-магазини або інші приміщення, які використовуються для здійснення оптової торгівлі за готівкові кошти, інші готівкові платіжні засоби та з використанням кредитних карток.

ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотно, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних інапів дорогоцінних металів (незалежно від країни їх походження).

9.Суб'єкти підприємницької діяльності, якіздійснюють торговельну діяльність на території військових частин і військових навчальних закладів виключно товарами військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців, одержують пільговий торговий патент.

10.Не потребує патентування реалізація суб'єктом підприємницької діяльності продукції власного виробництва фізичним особам,які перебувають з ним у трудових відносинах, через пункти продажу товарів,вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення цього суб'єкта.

11.Не потребує патентування діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається порозрахунках у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки).

12.Не потребує патентування діяльність у торговельно-виробничій сфері(громадське харчування)на підприємствах, в установах, організаціях, у тому числі навчальних закладах, з  обслуговування виключно працівників цих підприємств, установ, організацій та учнів і студентів у навчальних закладах.

13.У разі придбання пільгового торгового патенту, передбаченого частинами шостою -дев'ятою цієї статті, суб'єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату у розмірі 25 гривень за весь термін дії патенту.

(Стаття 3 в редакції Законів№324/96-ВРвід12.07.96, № 102/98-ВР від 10.02.98)

Стаття 31 Порядок придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг

1.Патентуванню підлягає діяльність з надання побутових послуг, яка здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами як в окремих приміщеннях, будівлях, їх частинах, так і за їх межами.

2.Під побутовими послугами у цьомуЗаконі слід розуміти діяльність ,пов'язану з наданням платних послуг для задоволення особистих потреб замовника за готівкові кошти,а також з використанням інших форм розрахунків, включаючи кредитні картки.

 

Перелік послуг, які відносяться допобутових,визначається Кабінетом Міністрів України і не може змінюватися протягом бюджетного року.

3.У разі коли суб'єкт підприємницької діяльності має структурні (відокремлені) підрозділи, торговий патент на здійснення діяльності з надання побутових послуг придбавається окремо для кожного структурного (відокремленого) підрозділу.

4.Вартість торгового патенту на здійсненн ядіяльності з надання побутових послуг встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження об'єкта з надання побутових послуг та виду побутових послуг.

Вартість торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг за календарний місяць встановлюється в межах таких граничних рівнів:

 на території міста Києва,обласних центрів - від 60 до 320 гривень;

 на території міста Севастополя, міст обласного підпорядкування (крім обласних центрів) і районних центрів - від 30 до 160 гривень;

 на території інших населених пунктів - до 80 гривень.

Термін дії торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг становить 12 календарних місяців.

5.Оплата вартості торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг провадиться щомісячно до15числа місяця, який передує звітному.

Під час придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг суб'єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату в розмірі вартості торгового патенту за один місяць. На суму,сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується розмір плати за торговий патент,яка підлягає внесенню в останній місяць його дії.

(Закон доповнено статтею 31 згідно із Законом№ 102/98-ВР від 10.02.98).

 

(Закон доповнено статтею 31 згідно із Законом№ 102/98-ВР від 10.02.98).

 

Стаття 3 2 Порядок придбання спеціального торгового патенту

1. Спеціальний торговий патент може бути придбаний суб'єктом підприємницької діяльності, який займається видами діяльності, визначеними в статтях 3 та 3 1 цього Закону, і обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) якого не перевищує 1 млн. гривень за рік. У разі, якщо декілька суб'єктів підприємницької діяльності мають торговельні зали для покупців або надають побутові послуги в одному окремому приміщенні, будівлі або їх частинах, крім ринків усіх форм власності, спеціальний торговий патент видається лише за умови, що всі зазначені суб'єкти підприємницької діяльності придбають спеціальні торгові патенти. 

 

2. Суб'єкт підприємницької діяльності самостійно приймає рішення про придбання спеціального торгового патенту. 

 

3. Порядок придбання спеціального торгового патенту на відповідні види діяльності встановлюється статтями 3 та 3 1 цього Закону. 

 

4. Вартість спеціального торгового патенту встановлюється органами місцевого самоврядування щорічно після затвердження місцевого бюджету залежно від місцезнаходження пункту продажу товарів та асортиментного переліку товарів або місцезнаходження об'єкта з надання побутових послуг та виду побутових послуг. При цьому розрахункова сума надходжень за рік від суб'єктів підприємницької діяльності у вигляді плати за спеціальні торгові патенти не може бути меншою від загальної суми надходжень до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів, податків і зборів (обов'язкових платежів), сплачених такими суб'єктами підприємницької діяльності за попередній бюджетний рік з урахуванням рівня інфляції. При здійсненні розрахунку враховуються сплачені суб'єктом підприємницької діяльності податки і збори (обов'язкові платежі), визначені у частині першій статті 7 1 цього Закону. 

 

Вартість спеціального торгового патенту не обмежується граничними рівнями, встановленими статтями 3 та 3 1 цього Закону. 

 

Органи місцевого самоврядування можуть встановлювати диференційовану плату за спеціальний торговий патент залежно від площі, яка використовується суб'єктом підприємницької діяльності для здійснення торговельної діяльності або надання побутових послуг. Шкала ставок плати за квадратний метр площі може бути пропорційною або регресивною чи прогресивною. 

 

Плата за спеціальний торговий патент встановлюється за єдиною методикою для всіх суб'єктів підприємницької діяльності або окремо для фізичних і юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. Забороняється встановлювати вартість спеціального торгового патенту для окремого суб'єкта підприємницької діяльності. 

 

Суб'єкти підприємницької діяльності, які відповідно до цього Закону здійснюють діяльність без придбання торгового патенту або з придбанням пільгового торгового патенту, можуть придбавати в установленому цією статтею порядку спеціальний торговий патент. 

 

(Закон доповнено статтею 3 2 згідно із Законом України від 10.02.98 р. № 102/98-ВР)

 

Стаття 4. Порядок придбання торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями

1.Патентуванню підлягають операції з торгівлі готівковими валютними цінностями,які здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами у пунктах обміну іноземної валюти.

2.Під торгівлею готівковими валютними цінностями у цьому Законі слід розуміти продаж готівкової іноземної валюти, інших готівкових платіжних засобів, виражених в іноземній валюті (у тому числі дорожніх, банківських та персональних чеків),а також операції з дебетування кредитних (дебетових) карток в обмін на валюту України, інших готівкових платіжних засобів, виражених у валюті України, а також в обмін на іншу іноземну валюту.

3.Під пунктами обміну іноземної валюти у цьому Законі слід розуміти:

 обмінні пункти уповноважених банків;

(Абзац перший частини четвертої статті 4 в редакції Закону№ 102/98-ВР від 10.02.98).

обмінні пункти суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на підставі агентських угод з уповноваженими банками. 

 

У разі коли суб'єкт підприємницької діяльності має структурні (відокремлені) підрозділи, торговий патент придбавається окремо для кожного структурного (відокремленого) підрозділу (обмінного пункту). 

 

4. Вартість торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями встановлюється у фіксованому розмірі 320 гривень за календарний місяць. 

 

(Абзац перший частини четвертої статті 4 в редакції Закону N 102/98-ВР від 10.02.98)

 

Термін дії торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями становить 36 календарних місяців.

 

Термін дії торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями становить 36 календарних місяців.

 

(Частина четверта статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами № 499/97-ВР від 18.07.97, № 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003 - зміни діють до 1 січня 2005 року, № 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004) 

5.Оплата вартості торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями здійснюється щоквартально до 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

Під час придбання торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями суб'єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату у розмірі вартості торгового патенту за один місяць. На цю суму зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній квартал його дії.

Суб'єкт підприємницької діяльності може здійснити попередню оплату вартості торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями за весь термін його дії. При цьому суб'єкт підприємницької діяльності звільняється від додаткового внесення плати за торговий патент на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями у разі,якщо прийнятими після цього актами законодавства збільшується його вартість.

Стаття 5. Порядок придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу

1.Патентуванню підлягають операції з надання послуг усфері грального бізнесу, якіздійснюються суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами.

2.Під гральним бізнесом у цьомуЗаконі слід розуміти діяльність, пов'язану з влаштуванням казино, інших гральних місць (домів), гральних автоматів з грошовим або майновим виграшем, проведенням лотерей (крім державних) та розиграшів з видачею грошових виграшів у готівковій або майновій формі.

Казино, інші гральні місця (дома) повинні займати окремі приміщення або будівлі та мати гральний зал для відвідувачів (крім гральних автоматів та більярдних столів).

Надання послуг у сфері грального бізнесу поза межами відведених на ці цілі приміщень або будівель, а такожу приміщеннях, що не мають грального залу для відвідувачів, не дозволяється.

У разі коли суб'єкт підприємницької діяльності має структурні (відокремлені) підрозділи, торговий патент придбавається окремо для кожного структурного (відокремленого) підрозділу (грального місця).

3.Вартість торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу встановлюється у фіксованому розмірі (за рік):

 для використання грального автомата з грошовим або майновим виграшем - 1400 гривень;

 для використання грального столу з кільцем рулетки - 64000 гривень;

 

 для використання інших гральних столів (спеціальних столів для казино, крім столів для більярду) - 48000 гривень за кожний стіл;

 для використання кегельбанів, що вводяться у дію за допомогою жетона,монети або без них,- 2000 гривень за кожний гральний жолоб (доріжку);

 для використання столів для більярду,що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярду, що використовуються для спортивних аматорських змагань,-600 гривень за кожний стіл для більярду;

 для провадження інших видів грального бізнесу, включаючи розиграші з видачею грошових виграшів у готівковій формі поза банківські установи або у майновій формі на місці,- 2400 гривень за кожний окремий вид (місце) грального бізнесу.

(Частина третя статті 5 в редакції Закону № 102/98-ВР від 10.02.98;із змінами, внесеними згідно із Законами№ 1160-XIV (1160-14 ) від 19.10.99).

4.Торговий патент на здійснення операцій з надання послугу сфері грального бізнесу має бути виданий на кожне окреме гральне місце (гральний автомат, гральний стіл).

Торговий патент на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу не даєправа на здійснення грального бізнесу, не зазначеного у такому патенті.

Термін дії торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу становить 60 календарних місяців.

5.Оплата вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу провадиться щоквартально до 15 числа місяця, що передує звітному кварталу.

Під час придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу суб'єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату у розмірі вартості торгового патенту за 3 місяці. На суму, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній квартал його дії.

Суб'єкт підприємницької діяльності може здійснити попередню оплату вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу за весь термін дії торгового патенту. При цьому суб'єкт підприємницької діяльності звільняється від обов'язків додаткового внесення вартості торгового патенту в разі, якщо прийнятими після цього актами законодавства збільшується його вартість.

Стаття 6.Порядок зарахування коштів, одержаних від продажу торговогопатенту

Кошти, одержані від продажу торгових патентів,зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування (місцевих бюджетів) за місцем оплати торгового патенту.

Порядок зарахування коштів визначається Кабінетом Міністрів України.

(Частина третя статті 6 в редакції Закону№ 962-XIV (962-14) від 15.07.99).

(Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом№102/98-ВРвід 10.02.98).

(Стаття 6 в редакції Закону№ 397/97-ВР від 26.06.97).

Стаття 7. Порядок використання торгового патенту

1.Торговий патент повинен бути розміщений:

 на фронтальній вітрині магазину, а в разі її відсутності - біля касового апарату;

 на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

 на табличці – для автомагазинів,розвозок таі нших видів пересувної торговельної мережі, а також для лотків, прилавків та інших видів торгових точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;

 у пунктах обміну іноземної валюти;

 у приміщеннях для надання послуг у сфері грального бізнесу та надання побутових послуг.

Торговий патент має бути відкритим та доступним для огляду.

2.Торговий патент є чиним на території органу, який здійснив реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності чи з яким погоджено місцезнаходження його структурного (відокремленого) підрозділу за місцем видачі торгового патенту цьому суб'єкту.

Передача торгового патенту іншому суб'єкту підприємницької діяльності або іншому структурному(відокремленому) підрозділу суб'єкта підприємницької діяльності не дозволяється.

Торговий патент, виданий для здійснення торговельної діяльностіз використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), дійсний на території України.

Стаття 7 1 Особливості оподаткування при придбанні суб'єктом підприємницької діяльності спеціального торгового патенту

1. Суб'єкт підприємницької діяльності, який придбав спеціальний торговий патент, не сплачує: 

 

податок на додану вартість; 

 

податок на доходи фізичних осіб; 

 

 

податок на прибуток підприємств; 

 

плату (податок) за землю; 

 

збір за спеціальне використання природних ресурсів; 

 

збір на обов'язкове соціальне страхування; 

 

збір на обов'язкове державне пенсійне страхування; 

 

збір до Державного інноваційного фонду; 

 

відрахування та збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України; 

 

 

 

комунальний податок; 

 

ринковий збір; 

 

збір на видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг. 

 

2. На суб'єктів підприємницької діяльності, які придбали спеціальний торговий патент, не поширюються вимоги Закону України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" в частині обов'язкового застосування електронних контрольно-касових апаратів. 

 

3. Суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які придбали спеціальний торговий патент, ведуть бухгалтерський облік відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. 

 

4. Положення частин першої - третьої цієї статті застосовуються щодо видів підприємницької діяльності, зазначених в статтях 3 та 3 1 цього Закону. Якщо суб'єкт підприємницької діяльності займається одночасно іншими видами діяльності, він зобов'язаний вести окремий бухгалтерський облік такої діяльності і сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі) щодо цієї діяльності на загальних підставах. Порядок ведення бухгалтерського обліку такими суб'єктами підприємницької діяльності, які придбали спеціальний торговий патент, встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

 

5. Суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи, які придбали спеціальний торговий патент, звільняються від обов'язку ведення обліку доходів і витрат щодо підприємницької діяльності, для здійснення якої придбано спеціальний торговий патент. 

 

 

(абзац перший частини п'ятої статті 7 1 у редакції Закону України від 13.12.2001 р. № 2881-III)

 

Доходи від підприємницької діяльності, для здійснення якої суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа придбав спеціальний торговий патент, не включаються до складу інших оподатковуваних доходів, у тому числі до сукупного оподатковуваного доходу за підсумками звітного року. 

 

Суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи, які займаються виключно такими видами підприємницької діяльності, для здійснення яких вони придбали спеціальні торгові патенти, звільняються від обов'язку подання декларацій як суб'єкти підприємницької діяльності і подають декларації про свої доходи у порядку, передбаченому законодавством України для громадян, які не займаються підприємницькою діяльністю. 

 

(Закон доповнено статтею 7 1 згідно із Законом України від 10.02.98 р. № 102/98-ВР)

 

Стаття 8.Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за порушення вимог цього Закону

1.Суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють торговельну діяльність,операції з торгівлі готівковими валютними цінностями, операції з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг,у разі порушення вимог цього Закону несуть таку відповідальність:

за порушення термінів сплати або неповне внесення чергових платежів нараховується пеня у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати, від суми недоїмки, розрахованої за кожний день прострочення платежу, включаючи день сплати; 

 

 за порушення порядку використання торгового патенту, передбаченого частиною першою статті 7 цього Закону,сплачують штраф у розмірі вартості торгового патенту за один календарний місяць;

 за здійснення операцій, передбачених цимЗаконом,без одержання відповідних торгових патентів або з порушенням порядку використання торгового патенту,передбаченого частиною другою статті 7 цьогоЗакону, сплачують штраф у подвійному розмірі вартості торгового патенту за повний термін діяльності суб'єктів підприємницької діяльності із зазначеним порушенням;

Стаття 9. Заключні положення

1. Податок на прибуток суб'єкта підприємницької діяльності чи структурного (відокремленого) підрозділу, який підлягає сплаті до бюджету, зменшується на вартість придбаних торгових патентів. 

 

2.Порядок обліку фінансових результатів, одержаних суб'єктом підприємницької діяльності від здійснення операцій,що підлягають патентуванню згідно з нормами цього Закону, встановлюється Міністерством фінансів України.

3.Контроль за дотриманням вимог цього Закону здійснюється державними податковими органами та органами Міністерства внутрішніх справ України.

(Частина третя статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 102/98-ВР від 10.02.98).

(Дію частини четвертої статті 9 зупинено на 2006 рік згідно із Законом № 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005).

 Президент України                        Л.КУЧМА

 

 м. Київ, 23 березня 1996 року

№ 98/96-ВР