Які є особливості обліку фізичних осіб у контролюючих органах?

Облік фізичних осіб здійснюється шляхом ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО), складовою частиною якого є Реєстр самозайнятих осіб. Крім того, у складі ДРФО є окремий реєстр, до якого вноситься інформація про фізичних осіб – громадян України, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

ПК України не передбачена обов’язкова реєстрація особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків ні з моменту її народження, ні з настанням певного віку.