Хто такий довірчий власник майна?

Довірчий власник майна – управитель майна, який зобов’язаний за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи за договором довірчого управління майна, в якому передбачено виникнення у нього права довірчої власності на отримане в управління майно.

Право довірчої власності має змішану правову природу, яка полягає в тому, що воно є речовим право, яке обмежено зобов’язальними відносинами між установником майна (власником майна) та управителем майна (довірчим власником), що полягає в зобов’язанні його діяти лише для досягнення мети управління майном, визначеної установником.

Довірчий власник майна, відповідно до ст. 1037 ЦК України управляє майном відповідно до умов договору, а також може відчужувати майно, передане в управління, укладати щодо нього договір застави лише за згодою установника управління.

Довірчий власник майна має право на захист його прав на майно, передане в управління у тому числі і від власника майна, відповідно до положень глави 29  ЦК України.

Довірчий власник майна може доручити іншій особі (замісникові) вчинити від його імені дії, необхідні для управління майном, якщо це передбачено договором управління майном або цього вимагають інтереси установника управління або вигодонабувача у разі неможливості отримати в розумний строк відповідні вказівки установника управління. Довірчий власник майна відповідає за дії обраного ним замісника, як за свої власні.

Довірчий власник майна має право на плату, встановлену договором, а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв'язку з управлінням майном.

Довірчий власник майна, який не виявив при управлінні майном належної турботливості про інтереси установника управління або вигодонабувача, зобов'язаний відшкодувати установникові управління завдані збитки, а вигодонабувачеві - упущену вигоду.

Довірчий власник майна відповідає за завдані збитки, якщо не доведе, що вони виникли внаслідок непереборної сили, винних дій установника управління або вигодонабувача.

Довірчий власник майна несе субсидіарну відповідальність за боргами, що виникли у зв'язку із здійсненням ним управління, якщо вартості майна, переданого в управління, недостатньо для задоволення вимог кредиторів.

Субсидіарна відповідальність довірчого власника майна настає також у разі вчинення правочинів з перевищенням наданих йому повноважень або встановлених обмежень, за умови, що треті особи, які беруть участь у правочині, доведуть, що вони не знали і не могли знати про перевищення ним повноважень або встановлених обмежень. У цьому разі установник управління може вимагати від управителя відшкодування завданих ним збитків.