Чи можна змінити встановлений підприємством строк корисного використання (експлуатації) об’єкта амортизації?

Так, встановлений підприємством у розпорядчому акті строк корисного використання (експлуатації) об’єкта може бути змінено. Пунктом 25 П(С)БО 7 передбачено, що строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», економічна вигода – потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів.

Тобто, економічні вигоди, втілені в активі, споживаються суб'єктом господарювання переважно через використання активу. Проте інші фактори, такі як технічне або комерційне старіння, а також моральний і фізичний знос активу (в той час, коли цей актив не використовують), часто призводять до зменшення очікуваних від активу економічних вигід. І навпаки – проведена модернізація активу може збільшувати економічні вигоди об’єкта. Тобто, цілком очевидно, що зміни очікуваних економічних вигод від використання того чи іншого об’єкта можуть відбуватися або у сторону збільшення, або у сторону зменшення.