Що таке дохід підприємства для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств?

Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПК України об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, відповідно до ПК України.

Фінансовий результат обчислюється за правилами бухгалтерського обліку відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та відображається у звіті про фінансові результати, форма якого затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013  № 73. Фінансовий результат може бути прибутковим або збитковим. Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013  № 73 (далі – П(С)БО-1), прибутком є сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати; збитком є перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати. Відповідно, фінансовий результат обчислюється за правилами бухгалтерського обліку як різниця доходів і витрат підприємства.