Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
Редакція діє з  01.01.2017
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про наукову і науково-технічну діяльність

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 3, ст.25)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 922-VIII від 25.12.2015, ВВР, 2016, № 9, ст.89
№ 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25}

{Установити, що у 2016 році норми і положення цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 928-VIII від 25.12.2015}

{Установити, що у 2017 році норми і положення цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів згідно із Законом № 1801-VIII від 21.12.2016}

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку у сфері наукової і науково-технічної діяльності, створює умови для провадження наукової і науково-технічної діяльності, задоволення потреб суспільства і держави у технологічному розвитку шляхом взаємодії освіти, науки, бізнесу та влади.

Рівень розвитку науки і техніки є визначальним чинником прогресу суспільства, підвищення добробуту громадян, їх духовного та інтелектуального зростання. Цим зумовлена необхідність пріоритетної державної підтримки розвитку науки як джерела економічного зростання і невід’ємної складової національної культури та освіти, створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб.

close icon
Структура документа
Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

Стаття 2. Мета і завдання

Стаття 3. Законодавство України про наукову і науково-технічну діяльність

Розділ II Правовий статус суб'єктів наукової і науково-технічної діяльності

Стаття 4. Суб’єкти наукової і науково-технічної діяльності

Стаття 5. Вчений

Стаття 6. Науковий працівник

Стаття 7. Наукова установа

Стаття 8. Державні наукові установи

Стаття 9. Керівник наукової установи

Стаття 10. Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи

Стаття 11. Державна атестація наукових установ

Стаття 12. Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави

Стаття 13. Центри колективного користування науковим обладнанням

Стаття 14. Національний науковий центр

Стаття 15. Державна ключова лабораторія

Стаття 16. Державний реєстр наукових об’єктів, що становлять національне надбання

Стаття 17. Національна академія наук України

Стаття 18. Національні галузеві академії наук

Стаття 19. Наукова і науково-технічна діяльність у системі вищої освіти

Стаття 20. Національна рада України з питань розвитку науки і технологій

Стаття 21. Науковий та Адміністративний комітети Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Стаття 22. Ідентифікаційний комітет з питань науки

Стаття 23. Громадські наукові організації

Стаття 24. Рада молодих вчених

Стаття 25. Регіональні наукові центри

Стаття 26. Залучення учнівської молоді до наукової і науково-технічної діяльності

Розділ III Державні гарантії соціально-правового статусу вчених, наукових праціників

Стаття 27. Підготовка наукових кадрів та підвищення їхньої кваліфікації

Стаття 28. Наукові ступені і вчені звання

Стаття 29. Атестація наукових працівників

Стаття 30. Правовий режим наукового і науково-технічного (прикладного) результату

Стаття 31. Посади наукових працівників

Стаття 32. Посади науково-педагогічних працівників

Стаття 33. Наукове відрядження

Стаття 34. Наукове стажування

Стаття 35. Стаж наукової роботи

Стаття 36. Оплата і стимулювання праці наукового працівника

Стаття 37. Пенсійне забезпечення наукового (науково-педагогічного) працівника

Стаття 38. Соціальний захист наукового працівника

Розділ IV Повноваження суб'єктів державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності

Стаття 39. Повноваження Верховної Ради України у сфері наукової і науково-технічної діяльності

Стаття 40. Повноваження Президента України у сфері наукової і науково-технічної діяльності

Стаття 41. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері наукової і науково-технічної діяльності

Стаття 42. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності

Стаття 43. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності

Стаття 44. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності

Розділ V Форми і методи державного регулювання та управління у науковій і науково-технічній діяльності

Стаття 45. Цілі та напрями державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності

Стаття 46. Основні принципи державного управління та регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності

Стаття 47. Фінансово-кредитні та податкові інструменти державного регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності

Стаття 48. Фінансове забезпечення наукової і науково-технічної діяльності

Стаття 49. Статус та завдання Національного фонду досліджень України

Стаття 50. Основні принципи та засади діяльності Національного фонду досліджень України

Стаття 51. Види та напрями грантової підтримки Національного фонду досліджень України

Стаття 52. Органи управління Національного фонду досліджень України

Стаття 53. Наглядова рада Національного фонду досліджень України

Стаття 54. Наукова рада Національного фонду досліджень України

Стаття 55. Голова Національного фонду досліджень України

Стаття 56. Державні цільові наукові та науково-технічні програми у сфері наукової і науково-технічної діяльності

Стаття 57. Державне замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію

Стаття 58. Конкурсний відбір наукових і науково-технічних робіт

Стаття 59. Грантова підтримка наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету

Стаття 60. Участь державних наукових установ, державних вищих навчальних закладів у створенні господарських товариств з метою використання об’єктів права інтелектуальної власності

Стаття 61. Забезпечення розвитку кадрового потенціалу сфери наукової і науково-технічної діяльності

Стаття 62. Наукова і науково-технічна експертиза

Стаття 63. Система науково-технічної інформації

Стаття 64. Набуття, охорона та захист прав інтелектуальної власності

Стаття 65. Стандартизація, метрологічне забезпечення і сертифікація у науковій і науково-технічній діяльності

Стаття 66. Державна підтримка міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва

Розділ VI Прикінцеві та перехідні положення
Замовити персональну презентацію