Редакція діє з  01.09.2021
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про вищу освіту

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 222-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 23, ст.158
№ 319-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.192
№ 367-VIII від 23.04.2015, ВВР, 2015, № 28, ст.244
№ 415-VIII від 14.05.2015, ВВР, 2015, № 28, ст.252
№ 425-VIII від 14.05.2015, ВВР, 2015, № 30, ст.271
№ 498-VIII від 02.06.2015, ВВР, 2015, № 31, ст.294
№ 766-VIII від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482
№ 848-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 3, ст.25
№ 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50
№ 1017-VIII від 18.02.2016, ВВР, 2016, № 13, ст.145
№ 1114-VIII від 19.04.2016, ВВР, 2016, № 22, ст.452
№ 1415-VIII від 14.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.543
№ 1662-VIII від 06.10.2016, ВВР, 2016, № 48, ст.807
№ 1731-VIII від 03.11.2016, ВВР, 2016, № 51, ст.840
№ 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25
№ 1798-VIII від 21.12.2016, ВВР, 2017, № 7-8, ст.50
№ 1838-VIII від 07.02.2017, ВВР, 2017, № 11, ст.104
№ 1958-VIII від 21.03.2017, ВВР, 2017, № 17, ст.206
№ 2019-VIII від 13.04.2017, ВВР, 2017, № 27-28, ст.312
№ 2026-VIII від 16.05.2017, ВВР, 2017, № 24, ст.278
№ 2122-VIII від 11.07.2017, ВВР, 2017, № 33, ст.360
№ 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, № 38-39, ст.380}

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
№ 2-р/2017 від 20.12.2017}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2233-VIII від 07.12.2017, ВВР, 2018, № 2, ст.8
№ 2300-VIII від 27.02.2018, ВВР, 2018, № 14, ст.79
№ 2443-VIII від 22.05.2018, ВВР, 2018, № 33, ст.250
№ 2704-VIII від 25.04.2019, ВВР, 2019, № 21, ст.81
№ 2745-VIII від 06.06.2019, ВВР, 2019, № 30, ст.119
№ 392-IX від 18.12.2019, ВВР, 2020, № 24, ст.170
№ 463-IX від 16.01.2020, ВВР, 2020, № 31, ст.226
№ 676-IX від 04.06.2020, ВВР, 2020, № 42, ст.345
№ 720-IX від 17.06.2020, ВВР, 2020, № 47, ст.408
№ 744-IX від 03.07.2020, ВВР, 2020, № 47, ст.410
№ 749-IX від 03.07.2020, ВВР, 2020, № 47, ст.411
№ 849-IX від 02.09.2020, ВВР, 2020, № 50, ст.463
№ 1216-IX від 05.02.2021, ВВР, 2021, № 20, ст.180
№ 1357-IX від 30.03.2021
№ 1369-IX від 30.03.2021
№ 1557-IX від 17.06.2021}

{Установити, що у 2016 році норми і положення цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України, згідно із Законом № 928-VIII від 25.12.2015}

{У тексті Закону слова "вищий навчальний заклад" і "вищий духовний навчальний заклад" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами "заклад вищої освіти" і "заклад вищої духовної освіти" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

Цей Закон встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу з закладами вищої освіти на принципах автономії закладів вищої освіти, поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.

close icon
Структура документа
Закон України "Про вищу освіту"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

Стаття 2. Законодавство України про вищу освіту

Стаття 3. Державна політика у сфері вищої освіти

Стаття 4. Право на вищу освіту

Розділ II Рівні, ступені та кваліфікації вищої освіти

Стаття 5. Рівні та ступені вищої освіти

Стаття 6. Атестація здобувачів вищої освіти

Стаття 7. Документи про вищу освіту

Стаття 8. Єдина державна електронна база з питань освіти

Розділ III Ліцензійні умови та стандарти вищої освіти

{Назва розділу III в редакції Закону № 392-IX від 18.12.2019}

Стаття 9. Ліцензійні умови, галузі знань та спеціальності

Стаття 91. Освітні програми

Стаття 10. Стандарти вищої освіти

Розділ IV Управління у сфері вищої освіти

Стаття 11. Система вищої освіти

Стаття 12. Управління у сфері вищої освіти

Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, інших органів, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти

Стаття 14. Повноваження органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти

Стаття 15. Повноваження засновника (засновників) закладу вищої освіти

Розділ V Забезпечення якості вищої освіти

Стаття 16. Система забезпечення якості вищої освіти

Стаття 17. Статус Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Стаття 18. Повноваження Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Стаття 19. Склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Стаття 20. Діяльність Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Стаття 21. Галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Стаття 22. Фінансування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Стаття 23. Незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти

Стаття 24. Ліцензування освітньої діяльності

Стаття 25. Акредитація освітньої програми

Стаття 251. Інституційна акредитація закладу вищої освіти

Розділ VI Заклади вищої освіти

Стаття 26. Основні завдання закладу вищої освіти

Стаття 27. Правовий статус закладу вищої освіти

Стаття 28. Типи закладів вищої освіти

Стаття 29. Національний заклад вищої освіти

Стаття 30. Дослідницький університет

Стаття 31. Утворення, реорганізація та ліквідація закладу вищої освіти

Стаття 32. Принципи діяльності, основні права та обов’язки закладу вищої освіти

Стаття 33. Структура закладу вищої освіти

Розділ VII Управління закладом вищої освіти

Стаття 34. Керівник закладу вищої освіти

Стаття 35. Керівник факультету, навчально-наукового інституту, кафедри

Стаття 36. Вчена рада

Стаття 37. Наглядова рада

Стаття 38. Робочі та дорадчі органи

Стаття 39. Органи громадського самоврядування закладів вищої освіти

Стаття 40. Студентське самоврядування

Стаття 41. Наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених

Стаття 42. Обрання, призначення та звільнення з посади керівника закладу вищої освіти

Стаття 43. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника факультету (навчально-наукового інституту) закладу вищої освіти

Розділ VIII Доступ до вищої освіти, прийом, відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти

Стаття 44. Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти

Стаття 45. Зовнішнє незалежне оцінювання

Стаття 46. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти

Розділ IX Організація освітнього процесу

Стаття 47. Освітній процес

Стаття 48. Мова освітнього процесу в закладах вищої освіти

Стаття 49. Форми здобуття освіти в закладах вищої освіти

Стаття 50. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

Стаття 51. Практична підготовка осіб, які навчаються у закладах вищої освіти

Розділ X Учасники освітнього процесу

Стаття 52. Категорії учасників освітнього процесу

Стаття 53. Науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники закладів вищої освіти

Стаття 531. Працівники клінічних баз закладів вищої освіти, університетських клінік та університетських лікарень

Стаття 54. Вчені звання наукових і науково-педагогічних працівників

Стаття 55. Основні посади наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої освіти та порядок їх заміщення

Стаття 56. Робочий час науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників

Стаття 57. Права науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників

Стаття 58. Обов’язки науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників

Стаття 59. Гарантії науково-педагогічним, науковим, педагогічним та іншим працівникам закладів вищої освіти

Стаття 60. Післядипломна освіта, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників

Стаття 61. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти

Стаття 62. Права осіб, які навчаються у закладах вищої освіти

Стаття 63. Обов’язки осіб, які навчаються у закладах вищої освіти

Стаття 64. Працевлаштування випускників закладів вищої освіти

Розділ XI Наукова, науково-технічна, мистецька та інноваційна діяльність у закладах вищої освіти

Розділ XI Наукова, науково-технічна, мистецька та інноваційна діяльність у закладах вищої освіти

Стаття 65. Мета і завдання наукової, науково-технічної, мистецької та інноваційної діяльності у закладах вищої освіти

Стаття 66. Інтеграція наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності закладів вищої освіти і наукових установ Національної академії наук України, національних галузевих академій наук

Стаття 67. Організація наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності

Стаття 68. Організаційні форми провадження наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності

Стаття 69. Права інтелектуальної власності та їх захист

Розділ XII Фінансово-економічні відносини у сфері вищої освіти

Стаття 70. Матеріально-технічна база і правовий режим майна закладів вищої освіти

Стаття 71. Фінансування закладів вищої освіти

Стаття 72. Формування та розміщення державного замовлення

Стаття 73. Платні послуги у сфері вищої освіти

Розділ XIII Міжнародне співробітництво

Стаття 74. Державна політика щодо міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти

Стаття 75. Основні напрями міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти

Стаття 76. Зовнішньоекономічна діяльність у сфері вищої освіти

Розділ XIV Контроль у сфері вищої освіти

Стаття 77. Державний контроль у сфері вищої освіти

Стаття 78. Громадський контроль у сфері вищої освіти

Стаття 79. Відкритість прийняття рішень і провадження діяльності у сфері вищої освіти

Розділ XV Прикінцеві та перехідні положення

Розділ XV Прикінцеві та перехідні положення

Замовити персональну презентацію