Закон України "Про відпустки"
Редакція діє з  23.06.2005
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про відпустки

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 2, ст. 4)

(Вводиться в дію Постановою ВР № 505/96-ВР від 15.11.96, ВВР, 1997, № 2, ст. 5)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2073-III (2073-14) від 02.11.2000, ВВР, 2000, № 51-52, ст.449 № 490-IV (490-15) від 06.02.2003, ВВР, 2003, № 15, ст.110 № 1096-IV (1096-15) від 10.07.2003, ВВР, 2004, № 6, ст.38 № 1114-IV (1114-15) від 10.07.2003, ВВР, 2004, № 7, ст.55 № 2128-IV (2128-15) від 22.10.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.36 № 2318-IV (2318-15) від 12.01.2005, ВВР, 2005, № 9, ст.178 № 2622-IV (2622-15) від 02.06.2005, ВВР, 2005, № 26, ст.353)

(У тексті Закону слова "заклади освіти" в усіх відмінках замінено словами "навчальні заклади" у відповідному відмінку згідно із Законом № 2073-III (2073-14) від 02.11.2000)

Цей Закон встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.

close icon
Структура документа
Закон України "Про відпустки"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Законодавство про відпустки

Стаття 2. Право на відпустки

Стаття 3. Право на відпустки у разі звільнення

Стаття 4. Види відпусток

Стаття 5. Визначення тривалості відпусток

Розділ II Щорічні відустки

Стаття 6. Щорічна основна відпустка та її тривалість

Стаття 7. Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та її тривалість

Стаття 8. Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці та її тривалість

Стаття 9. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку

Стаття 10. Порядок надання щорічних відпусток

Стаття 11. Перенесення щорічної відпустки

Стаття 12. Поділ щорічної відпустки на частини. Відкликання з відпустки

Розділ III Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням. Творча відпустка

Стаття 13. Відпустка у зв'язку з навчанням у середніх навчальних закладах

Стаття 14. Відпустка у зв'язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах

Стаття 15. Відпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі

Стаття 15-1. Відпустка у зв'язку з профспілковим навчанням

Стаття 16. Творча відпустка

Розділ IV Соціальні відпустки

Стаття 17. Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами

Стаття 18. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Стаття 19. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей

Стаття 20. Порядок надання соціальних відпусток

Розділ V Оплата відпусток

Стаття 21. Порядок оплати відпусток

Стаття 22. Відрахування із заробітної плати за час відпустки

Стаття 23. Кошти на оплату відпусток

Стаття 24. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки

Розділ VI Відпустки без збереження заробітної плати

Стаття 25. Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов'язковому порядку

Стаття 26. Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін

Розділ VII Державний нагляд і контроль за додержанням законодавствапро відпустки та відповідальність за його порушення

Стаття 27. Органи нагляду і контролю за додержанням законодавства про відпустки

Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства про відпустки

Розділ VIII Заключні положення

Стаття 29. Розгляд спорів щодо відпусток

Замовити персональну презентацію