Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"
Редакції документа
Редакція діє з  16.07.2020
Статус документа: чинний

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 13, ст.69)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 132-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.299
№ 159-IX від 03.10.2019, ВВР, 2019, № 47, ст.312
№ 340-IX від 05.12.2019, ВВР, 2020, № 12, ст.66
№ 540-IX від 30.03.2020}

close icon
Структура документа
Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"
Глава I. Загальні положення

Стаття 1. Сфера застосування Закону

Стаття 2. Відповідальність учасників товариства, які не повністю внесли вклади

Стаття 3. Відповідальність товариства

Стаття 4. Учасники товариства

Стаття 5. Права учасників товариства

Стаття 6. Обов’язки учасників товариства

Стаття 7. Корпоративний договір

Стаття 8. Безвідклична довіреність з корпоративних прав

Глава II. Створення товариства

Стаття 9. Найменування товариства

Стаття 10. Створення товариства

Стаття 11. Статут товариства

Глава III. Статутний капітал та вклади учасників

Стаття 12. Статутний капітал товариства

Стаття 13. Вклад учасника товариства

Стаття 14. Внесення вкладу у зв’язку із створенням товариства

Стаття 15. Прострочення внесення вкладу

Стаття 16. Збільшення статутного капіталу товариства

Стаття 17. Збільшення статутного капіталу без додаткових вкладів

Стаття 18. Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів

Стаття 19. Зменшення статутного капіталу товариства

Стаття 20. Переважне право учасника товариства

Стаття 21. Відчуження частки у статутному капіталі товариства іншим учасникам товариства або третім особам

Стаття 22. Особливості звернення стягнення на частку учасника товариства

Стаття 23. Перехід частки до спадкоємця або правонаступника учасника товариства

Стаття 24. Вихід учасника з товариства

Стаття 25. Набуття товариством частки у власному статутному капіталі

Стаття 26. Виплата дивідендів учасникам товариства

Стаття 27. Обмеження виплати дивідендів

Глава IV. Управління товариством

Стаття 28. Органи товариства

Стаття 29. Загальні збори учасників

Стаття 30. Компетенція загальних зборів учасників

Стаття 31. Скликання загальних зборів учасників

Стаття 32. Порядок скликання загальних зборів учасників товариства

Стаття 33. Проведення загальних зборів учасників

Стаття 34. Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного

Стаття 35. Заочне голосування

Стаття 36. Рішення загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування

Стаття 37. Особливості проведення загальних зборів учасників товариством, що має одного учасника

Стаття 38. Наглядова рада товариства

Стаття 39. Виконавчий орган товариства

Стаття 40. Обов’язки та відповідальність членів наглядової ради товариства та членів виконавчого органу товариства

Стаття 41. Проведення аудиту фінансової звітності товариства на вимогу учасників

Стаття 42. Посадові особи товариства

Стаття 43. Зберігання документів товариства

Глава V. Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість

Стаття 44. Значний правочин

Стаття 45. Правочин, щодо якого є заінтересованість

Стаття 46. Схвалення значного правочину та правочину із заінтересованістю

Глава VI. Виділ та припинення товариства

Стаття 47. Виділ товариства

Стаття 48. Припинення товариства

Стаття 49. Злиття товариств

Стаття 50. Приєднання товариства

Стаття 51. Поділ товариства

Стаття 52. Перетворення товариства

Стаття 53. Договір про припинення товариства

Стаття 54. Порядок конвертації часток у разі припинення та виділу товариства

Стаття 55. Захист прав кредиторів під час виділу та припинення товариства

Глава VII. Товариство з додатковою відповідальністю

Стаття 56. Товариство з додатковою відповідальністю

Глава VIII. Прикінцеві та перехідні положення

Глава VIII. Прикінцеві та перехідні положення

Замовити персональну презентацію