Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації"
Редакції документа
Редакція діє з  08.09.2016
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про свободу совісті та релігійні організації

(Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 25, ст.283)

{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 988-XII від 23.04.91, ВВР, 1991, № 25, ст.284}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2140-XII від 19.02.92, ВВР, 1992, № 20, ст.277
№ 2295-XII від 23.04.92, ВВР, 1992, № 30, ст.418
Декретом
№ 12-92 від 26.12.92, ВВР, 1993, № 10, ст. 76
Законами
№ 3180-XII від 05.05.93, ВВР, 1993, № 26, ст.277
№ 3795-XII від 23.12.93, ВВР, 1994, № 13, ст. 66
№ 498/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, № 3, ст. 11
№ 608/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, № 8, ст. 62
№ 429-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, № 10-11, ст. 87
№ 875-VI від 15.01.2009, ВВР, 2009, № 23, ст.282
№ 5461-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 5, ст.62
№ 721-VII від 16.01.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.801 - втратив чинність на підставі Закону
732-VII від 28.01.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.811
№ 767-VII від 23.02.2014, ВВР, 2014, № 17, ст.593
№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75}

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 6-рп/2016 від 08.09.2016}

{У назві і тексті Закону слова "Української Радянської Соціалістичної Республіки", "Української РСР", "Українською РСР", "Українській РСР", "Українська РСР" замінено відповідно словами "України", "Україною", "Україні", "Україна" згідно із Законом № 3795-XII від 23.12.93}

close icon
Структура документа
Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Завдання Закону

Стаття 2. Законодавство України про свободу совісті та релігійні організації

Стаття 3. Право на свободу совісті

Стаття 4. Рівноправність громадян незалежно від їх ставлення до релігії

Стаття 5. Відокремлення церкви (релігійних організацій) від держави

Стаття 6. Відокремлення школи від церкви (релігійних організацій)

Розділ II Релігійні організації в Україні

Стаття 7. Релігійні організації

Стаття 8. Релігійна громада

Стаття 9. Релігійні управління і центри

Стаття 10. Монастирі, релігійні братства і місії

Стаття 11. Духовні навчальні заклади

Стаття 12. Статути (положення) релігійних організацій

Стаття 13. Релігійна організація - юридична особа

Стаття 14. Реєстрація статутів (положень) релігійних організацій

Стаття 15. Відмова в реєстрації статуту (положення) релігійної організації

Стаття 16. Припинення діяльності релігійної організації

Розділ III Майновий стан релігійних організацій

Стаття 17. Користування майном, яке є власністю держави, громадських організацій або громадян

Стаття 18. Власність релігійних організацій

Стаття 19. Виробнича і господарська діяльність релігійних організацій

Стаття 20. Розпорядження майном релігійних організацій, що припинили свою діяльність

Розділ IV Права релігійних організацій та громадян, пов'язані зі свободою віросповідання

Стаття 21. Релігійні обряди і церемонії

Стаття 22. Література і предмети релігійного призначення

Стаття 23. Добродійна і культурно-освітня діяльність релігійних організацій

Стаття 24. Міжнародні зв'язки та контакти релігійних організацій і віруючих

Розділ V Трудова діяльність у релігійних організаціях та на їх підприємствах

Стаття 25. Трудові правовідносини у релігійних організаціях

Стаття 26. Трудові права громадян, які працюють у релігійних організаціях та створених ними підприємствах і закладах

Стаття 28. Право на соціальний захист громадян, які працюють у релігійних організаціях та створених ними підприємствах і закладах

Розділ VI Державні органи та релігійні організації

Стаття 29. Державний контроль за додержанням законодавства про свободу совісті та релігійні організації

Стаття 30. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії

Стаття 31. Відповідальність за порушення законодавства про свободу совісті та релігійні організації

Стаття 32. Міжнародні договори

Замовити персональну презентацію