Закон України "Про режим іноземного інвестування"
Редакції документа
Редакція діє з  13.02.2021
Статус документа: чинний

 

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про режим іноземного інвестування

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 19, ст. 80)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 94/96-ВР від 19.03.96 ВВР, 1996, № 19, ст. 81}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 997-XIV від 16.07.99, ВВР, 1999, № 41, ст.372
№ 1807-III від 08.06.2000, ВВР, 2000, № 38, ст.318
№ 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247
№ 1533-VI від 23.06.2009, ВВР, 2009, № 52, ст.763
№ 2155-VI від 27.04.2010, ВВР, 2010, № 26, ст.270
№ 2850-VI від 22.12.2010, ВВР, 2011, № 28, ст.252
№ 4496-VI від 13.03.2012, ВВР, 2013, №  2, ст.4
№ 4835-VI від 24.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.112
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 1390-VIII від 31.05.2016, ВВР, 2016, № 28, ст.531
№ 810-IX від 21.07.2020
№ 1116-IX від 17.12.2020}

{У тексті Закону слова "статутний фонд" в усіх відмінках і числах замінено словами "статутний капітал" у відповідному відмінку і числі № 2850-VI від 22.12.2010}
Цей Закон визначає особливості режиму іноземного інвестування на території України, виходячи з цілей, принципів і положень законодавства України.

close icon
Структура документа
Закон України "Про режим іноземного інвестування"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів, що вживаються в Законі

Стаття 2. Види іноземних інвестицій

Стаття 3. Форми здійснення іноземних інвестицій

Стаття 4. Об'єкти іноземного інвестування

Стаття 5. Оцінка іноземних інвестицій

Стаття 6. Законодавство про інвестиційну діяльність іноземних інвесторів на території України

Розділ II Державні гарантії захисту іноземних інвестицій

Стаття 7. Правовий режим інвестиційної діяльності

Стаття 8. Гарантії у разі зміни законодавства

Стаття 9. Гарантії щодо примусових вилучень, а також незаконних дій державних органів та їх посадових осіб

Стаття 10. Компенсація і відшкодування збитків іноземним інвесторам

Стаття 11. Гарантії в разі припинення інвестиційної діяльності

Стаття 12. Гарантії переказу прибутків, доходів та інших коштів, одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій

Розділ III Контроль за здійсненням іноземних інвестицій

Стаття 15. Статистична звітність про іноземні інвестиції

Розділ IV Підприємства з іноземними інвестиціями

Стаття 16. Організаційно-правові форми підприємств з іноземними інвестиціями

Стаття 17. Установчі документи підприємств з іноземними інвестиціями

Стаття 18. Оподаткування митом майна, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями

Стаття 19. Умови реалізації продукції (робіт, послуг)

Стаття 20. Оподаткування

Стаття 21. Права інтелектуальної власності

Розділ V Іноземні інвестиції на основі концесійних договорів, договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності

Стаття 22. Концесійні договори

Стаття 23. Договори (контракти) про інвестиційну діяльність

Стаття 24. Регулювання господарської діяльності за договорами (контрактами)

Розділ VI Іноземні інвестиції у спеціальних (вільних) економічних зонах

Стаття 25. Регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах

Розділ VII Розгляд спорів

Стаття 26. Порядок розгляду спорів

Стаття 27. Заключні положення

Замовити персональну презентацію