Закон України "Про освіту"
Редакція діє з  16.01.2020
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про освіту

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380)

{Закон визнано таким, що відповідає Конституції України (є конституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-р/2019 від 16.07.2019}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2657-VIII від 18.12.2018, ВВР, 2019, № 5, ст.33
№ 2661-VIII від 20.12.2018, ВВР, 2019, № 5, ст.35
№ 2704-VIII від 25.04.2019, ВВР, 2019, № 21, ст.81
№ 2745-VIII від 06.06.2019, ВВР, 2019, № 30, ст.119
№ 392-IX від 18.12.2019}

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти.

close icon
Структура документа
Закон України "Про освіту"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

Стаття 2. Законодавство України про освіту

Стаття 3. Право на освіту

Стаття 4. Забезпечення права на безоплатну освіту

Стаття 5. Державна політика у сфері освіти

Стаття 6. Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності

Стаття 7. Мова освіти

Стаття 8. Види освіти

Стаття 9. Форми здобуття освіти

Розділ II Структура освіти

Стаття 10. Складники та рівні освіти

Стаття 11. Дошкільна освіта

Стаття 12. Повна загальна середня освіта

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

Стаття 14. Позашкільна освіта

Стаття 15. Професійна (професійно-технічна) освіта

Стаття 16. Фахова передвища освіта

Стаття 17. Вища освіта

Стаття 18. Освіта дорослих

Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами

Стаття 20. Інклюзивне навчання

Стаття 21. Спеціалізована освіта

Розділ III Заклади освіти

Стаття 22. Організаційно-правовий статус закладів освіти

Стаття 23. Автономія закладу освіти

Стаття 24. Управління закладом освіти

Стаття 25. Права і обов’язки засновника закладу освіти

Стаття 26. Керівник закладу освіти

Стаття 27. Колегіальні органи управління закладів освіти

Стаття 28. Громадське самоврядування в закладі освіти

Стаття 29. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Стаття 31. Особливості відносин між закладами освіти та політичними партіями (об’єднаннями) і релігійними організаціями

Розділ IV Стандарти освіти, освітні програми, кваліфікації та документи про освіту

Стаття 32. Стандарти освіти

Стаття 33. Освітня програма

Стаття 34. Кваліфікації

Стаття 35. Національна рамка кваліфікацій

Стаття 37. Національна система кваліфікацій

Стаття 38. Національне агентство кваліфікацій

Стаття 39. Професійні стандарти

Стаття 40. Документи про освіту

Розділ V Забезпечення якості освіти

Стаття 41. Система забезпечення якості освіти

Стаття 42. Академічна доброчесність

Стаття 43. Ліцензування освітньої діяльності

Стаття 44. Акредитація освітньої програми

Стаття 45. Інституційний аудит

Стаття 46. Інституційна акредитація

Стаття 47. Зовнішнє незалежне оцінювання

Стаття 48. Моніторинг якості освіти

Стаття 49. Громадська акредитація закладу освіти

Стаття 50. Атестація педагогічних працівників

Стаття 51. Сертифікація педагогічних працівників

Розділ VI Учасники освітнього процесу

Стаття 52. Категорії учасників освітнього процесу

Стаття 53. Права та обов’язки здобувачів освіти

Стаття 54. Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу

Стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

Стаття 56. Державні гарантії здобувачам освіти

Стаття 57. Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам

Розділ VII Освіта, професійний розвиток та оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників

Стаття 58. Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника закладу освіти

Стаття 59. Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Стаття 60. Робочий час педагогічних і науково-педагогічних працівників

Стаття 61. Оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників

Розділ VIII Управління та контроль у сфері освіти

Стаття 62. Органи управління у сфері освіти

Стаття 63. Повноваження Кабінету Міністрів України

Стаття 64. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки

Стаття 65. Повноваження державних органів, до сфери управління яких належать заклади освіти

Стаття 66. Повноваження органів місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Стаття 67. Повноваження органів із забезпечення якості освіти

Стаття 68. Відкритість органів управління у сфері освіти

Стаття 69. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти

Стаття 70. Громадське самоврядування та державно-громадське управління у сфері освіти

Стаття 71. Громадський нагляд (контроль) у сфері освіти

Стаття 72. Освітня статистика

Стаття 73. Інститут освітнього омбудсмена

Розділ IX Інфраструктура освіти

Стаття 74. Єдина державна електронна база з питань освіти

Стаття 75. Наукове і методичне забезпечення освіти

Стаття 76. Психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти

Стаття 77. Організація медичного обслуговування в системі освіти

Розділ X Фінансово-економічні відносини у сфері освіти

Стаття 78. Фінансування системи освіти

Стаття 79. Фінансово-господарська діяльність закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти

Стаття 80. Майно закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти

Стаття 81. Державно-приватне партнерство у сфері освіти і науки

Розділ XI Міжнародне співробітництво

Стаття 82. Міжнародне співробітництво у системі освіти

Стаття 83. Участь у міжнародних дослідженнях якості освіти

Стаття 84. Міжнародна академічна мобільність

Розділ XII Прикінцеві та перехідні положення

Розділ XII Прикінцеві та перехідні положення

"Розділ XI Наукова, науково-технічна, мистецька та інноваційна діяльність у вищих навчальних закладах";

"Розділ XI наукова, науково-технічна, мистецька та інноваційна діяльність у вищих навчальних закладах";

Замовити персональну презентацію