Закон України "Про охорону праці"
Редакція діє з  05.04.2015
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про охорону праці

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 49, ст.668)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 2695-XII від 14.10.92, ВВР, 1992, № 49, ст.669}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 196/96-ВР від 15.05.96, ВВР, 1996, № 31, ст. 145
№ 783-XIV від 30.06.99, ВВР, 1999, № 34, ст.274 -
редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності
Законом про Державний бюджет України на 2000 рік}

{В редакції Закону
№ 229-IV від 21.11.2002, ВВР, 2003, № 2, ст.10}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1331-IV від 25.11.2003, ВВР, 2004, № 14, ст.205
№ 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250
№ 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162
№ 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267
№ 3108-IV від 17.11.2005, ВВР, 2006, № 1, ст.18
№ 1026-V від 16.05.2007, ВВР, 2007, № 34, ст.444
№ 345-VI від 02.09.2008, ВВР, 2008, № 42-43, ст.293
№ 1454-VI від 04.06.2009, ВВР, 2009, № 44, ст.654
№ 2185-VI від 13.05.2010, ВВР, 2010, № 28, ст.353
№ 2367-VI від 29.06.2010, ВВР, 2010, № 34, ст.486
№ 2562-VI від 23.09.2010, ВВР, 2011, № 6, ст.47
№ 3038-VI від 17.02.2011, ВВР, 2011, № 34, ст.343
№ 3395-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 50, ст.537
№ 3458-VI від 02.06.2011, ВВР, 2011, № 50, ст.551
№ 5459-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 48, ст.682
№ 1193-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.873
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75
№ 191-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.133}

{У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади" у всіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1454-VI від 04.06.2009}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров'я" та "центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я" у відповідному відмінку; слова "центральний орган виконавчої влади в галузі освіти та науки" в усіх відмінках - словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки" у відповідному відмінку, а слова "центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці" в усіх відмінках - словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5459-VI від 16.10.2012}

{У тексті Закону слова "Фонд соціального страхування від нещасних випадків" у всіх відмінках замінено словами "Фонд соціального страхування України" у відповідному відмінку згідно із Законом № 77-VIII від 28.12.2014}

Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

close icon
Структура документа
Закон України "Про охорону праці"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення понять і термінів

Стаття 2. Сфера дії Закону

Стаття 3. Законодавство про охорону праці

Стаття 4. Державна політика в галузі охорони праці

Розділ II Гарантії прав на охорону праці

Стаття 5. Права на охорону праці під час укладання трудового договору

Стаття 6. Права працівників на охорону праці під час роботи

Стаття 7. Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці

Стаття 8. Забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами

Стаття 9. Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті

Стаття 10. Охорона праці жінок

Стаття 11. Охорона праці неповнолітніх

Стаття 12. Охорона праці інвалідів

Розділ III Організація охорони праці

Стаття 13. Управління охороною праці та обов'язки роботодавця

Стаття 14. Обов'язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці

Стаття 15. Служба охорони праці на підприємстві

Стаття 16. Комісія з питань охорони праці підприємства

Стаття 17. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій

Стаття 18. Навчання з питань охорони праці

Стаття 19. Фінансування охорони праці

Стаття 20. Регулювання охорони праці у колективному договорі, угоді

Стаття 21. Додержання вимог щодо охорони праці під час проектування, будівництва (виготовлення) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва

Стаття 22. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій

Стаття 23. Інформація та звітність про стан охорони праці

Стаття 24. Добровільні об'єднання громадян, працівників і спеціалістів з охорони праці

Розділ IV Стимулювання охорони праці

Стаття 25. Економічне стимулювання охорони праці

Стаття 26. Відшкодування юридичним, фізичним особам і державі збитків, завданих порушенням вимог з охорони праці

Розділ V Нормативно-правові акти з охорони праці

Стаття 27. Документи, що належать до нормативно-правових актів з охорони праці

Стаття 28. Опрацювання, прийняття та скасування нормативно-правових актів з охорони праці

Стаття 29. Тимчасове припинення чинності нормативно-правових актів з охорони праці

Стаття 30. Поширення дії нормативно-правових актів з охорони праці на сферу трудового і професійного навчання

Розділ VI Державне управління охороною праці

Стаття 31. Органи державного управління охороною праці

Стаття 32. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці

Стаття 33. Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в галузі охорони праці

Стаття 34. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих державних адміністрацій в галузі охорони праці

Стаття 35. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі охорони праці

Стаття 36. Повноваження об'єднань підприємств у галузі охорони праці

Стаття 37. Організація наукових досліджень з проблем охорони праці

Розділ VII Державний нагляд і контроль за охороною праці

Стаття 38. Органи державного нагляду за охороною праці

Стаття 39. Права і відповідальність посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці

Стаття 40. Соціальний захист посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці

Стаття 41. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці

Стаття 42. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці

Розділ VIII Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці

Стаття 43. Штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, посадових осіб та працівників

Стаття 44. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці

Розділ IX Прикінцеві положення

Розділ IX Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію