Закон України "Про наукові парки"
Редакції документа
Редакція діє з  01.02.2020
Статус документа: чинний


З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про наукові парки

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, № 51, ст.757)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2850-VI від 22.12.2010, ВВР, 2011, № 28, ст.252
№ 3524-VI від 16.06.2011, ВВР, 2012, №  4, ст.19
Кодексом
№ 4495-VI від 13.03.2012, ВВР, 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552
Законами
№ 4496-VI від 13.03.2012, ВВР, 2013, №  2, ст.4
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
№ 157-IX від 03.10.2019}

{У тексті Закону слова "статутний фонд" в усіх відмінках і числах замінено словами "статутний капітал" у відповідному відмінку і числі № 2850-VI від 22.12.2010}

Цей Закон регулює правові, економічні, організаційні відносини, пов'язані із створенням та функціонуванням наукових парків, і спрямований на інтенсифікацію процесів розроблення, впровадження, виробництва інноваційних продуктів та інноваційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

close icon
Структура документа
Закон України "Про наукові парки"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство про науковий парк

Розділ II Організаційні засади створення та діяльності наукового парку

Стаття 3. Мета створення наукового парку

Стаття 4. Функції наукового парку

Стаття 5. Установчі документи наукового парку

Стаття 6. Обмеження діяльності наукового парку

Стаття 7. Створення наукового парку

Стаття 8. Пріоритетні напрями діяльності наукового парку

Стаття 9. Статус засновників наукового парку

Стаття 10. Органи управління наукового парку

Стаття 11. Вищий орган управління наукового парку

Стаття 12. Виконавчий орган управління наукового парку

Стаття 13. Особливості статусу вищого навчального закладу або наукової установи - засновника наукового парку

Розділ III Особливості розроблення та реалізації проектів наукового парку

Стаття 14. Розроблення та прийняття проектів наукового парку

Стаття 15. Реєстрація проектів наукового парку

Стаття 16. Моніторинг реалізації проектів наукових парків

Розділ IV Державна підтримка діяльності наукових парків

Стаття 17. Майнові права на технології та об'єкти права інтелектуальної власності

Стаття 18. Державне замовлення на поставку науковими парками продукції, виконання робіт і надання послуг

Стаття 19. Особливості оподаткування ввізним митом наукового, лабораторного і дослідницького обладнання, комплектуючих та матеріалів для виконання проектів наукових парків

Стаття 20. Оренда приміщень вищого навчального закладу та/або наукової установи - засновника наукового парку

Розділ V Економічні засади діяльності наукового парку

Стаття 21. Майнові відносини та фінансування наукового парку

Стаття 22. Розрахункове обслуговування діяльності наукового парку

Стаття 23. Припинення наукового парку

Розділ VI Прикінцеві положення

Розділ VI Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію