Закон України "Про нафту і газ"
Редакції документа
Редакція діє з  16.10.2020
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про нафту і газ

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 50, ст.262)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250 
№ 1578-IV від 04.03.2004, ВВР, 2004, № 23, ст.324 
№ 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162 
№ 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267 
№ 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96 
№ 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66 
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду 
№ 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 309-VI від 03.06.2008, ВВР, 2008, № 27-28, ст.253 
№ 2154-VI від 27.04.2010, ВВР, 2010, № 22-23, № 24-25, ст.263 
№ 2467-VI від 08.07.2010, ВВР, 2010, № 48, ст.566}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду 
№ 22-рп/2010 від 30.11.2010}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 2774-VI від 03.12.2010, ВВР, 2011, № 22, ст.151 
№ 2856-VI від 23.12.2010, ВВР, 2011, № 29, ст.272 
№ 5406-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.551 
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41 
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712 
№ 1645-VII від 14.08.2014, ВВР, 2014, № 39, ст.2014 
№ 521-VIII від 16.06.2015, ВВР, 2015, № 32, ст.307 
№ 2059-VIII від 23.05.2017, ВВР, 2017, № 29, ст.315 
№ 2314-VIII від 01.03.2018, ВВР, 2018, № 25, ст.121 
№ 2320-VIII від 13.03.2018, ВВР, 2018, № 16, ст.136
№ 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295
№ 440-IX від 14.01.2020}

{У тексті Закону слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі геології та використання надр" в усіх відмінках і числах замінено словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 1578-IV від 04.03.2004}

{У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр" у всіх відмінках і числах замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр" у відповідному відмінку і числі, а слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до відання якого віднесені питання державного регулювання нафтогазової галузі" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}

Цей Закон визначає основні правові, економічні та організаційні засади діяльності нафтогазової галузі України та регулює відносини, пов'язані з особливостями користування нафтогазоносними надрами, видобутком, транспортуванням, зберіганням та використанням нафти, газу та продуктів їх переробки з метою забезпечення енергетичної безпеки України, розвитку конкурентних відносин у нафтогазовій галузі, захисту прав усіх суб'єктів відносин, що виникають у зв'язку з геологічним вивченням нафтогазоносності надр, розробкою родовищ нафти і газу, переробкою нафти і газу, зберіганням, транспортуванням та реалізацією нафти, газу та продуктів їх переробки, споживачів нафти і газу та працівників галузі.

close icon
Структура документа
Закон України "Про нафту і газ"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера дії Закону

Стаття 3. Законодавство про нафту і газ

Стаття 4. Особливості регулювання відносин у нафтогазовій галузі

Стаття 4-1. Особливості регулювання відносин у нафтогазовій галузі підприємств, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарських товариств, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій

Стаття 5. Принципи державної політики в нафтогазовій галузі

Розділ II Державне управління та регулювання нафтогазової галузі

Стаття 6. Державне управління в нафтогазовій галузі

Стаття 7. Державне регулювання діяльності в нафтогазовій галузі

Стаття 8. Антимонопольні обмеження в нафтогазовій галузі

Розділ III Повноваження органів місцевого самоврядування

Стаття 9. Повноваження органів місцевого самоврядування

Розділ IV Особливості правовідносин у сфері користування нафтогазоносними надрами

Стаття 10. Право власності на нафту і газ

Стаття 11. Спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами

Стаття 12. Принципи надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами

Стаття 13. Види спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами

Стаття 14. Порядок надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами

Стаття 17. {Зупинення дії по Закону № 107-VI від 28.12.2007 (ст.67) виключено на підставі Закону № 309-VI від 03.06.2008}

Стаття 18. Надання земельних ділянок для потреб нафтогазової галузі

Стаття 19. Вимоги до ділянок, на які надаються спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами

Стаття 20. Основні права та обов'язки користувачів нафтогазоносними надрами

Стаття 21. Надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами для створення та використання підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки

Стаття 22. Особливості надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами в межах територіальних вод та виключної (морської) економічної зони України

Стаття 23. Спільне використання нафтогазоносних надр у нафтогазовій галузі

Стаття 24. Відмова у наданні спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами

Стаття 25. Визнання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами недійсним

Стаття 26. Зупинення дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами

Стаття 27. Анулювання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами

Стаття 28. Угода про умови користування нафтогазоносними надрами

Стаття 29. Державний контроль і нагляд за дотриманням правил і нормативів користування нафтогазоносними надрами і умов спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами та угоди про умови користування нафтогазоносними надрами

Розділ V Особливості правовідносин у сфері геологічного вивчення нафтогазоносності надр

Стаття 30. Проведення геологорозвідувальних робіт на ділянках, де здійснюється видобування нафти і газу

Стаття 31. Державна реєстрація та облік геологорозвідувальних робіт

Стаття 32. Звітність про геологічне вивчення нафтогазоносних надр

Стаття 33. Володіння і розпорядження геологічною інформацією щодо нафтогазоносності надр

Стаття 34. Фінансування геологічного вивчення нафтогазоносних надр

Розділ VI Організаційні основи розробки родовищ нафти і газу

Стаття 35. Дослідно-промислова розробка родовищ нафти і газу

Стаття 36. Введення родовищ нафти і газу у промислову розробку

Стаття 37. Основні вимоги до промислової розробки родовищ нафти і газу

Стаття 38. Виведення родовищ нафти і газу з промислової розробки

Стаття 39. Страхування при промисловій розробці родовищ нафти і газу

Розділ VII Підземні сховища нафти, газу і нафтопродуктів

Стаття 40. Право власності на підземні сховища

Стаття 41. Порядок спорудження та експлуатація підземних сховищ нафти, газу і продуктів їх переробки

Розділ VIII Магістральний трубопровідний транспорт і перевалювальні комплекси нафти, газу та продуктів їх переробки

Стаття 42. Введення в експлуатацію і виведення з експлуатації магістральних трубопроводів

Стаття 43. Відносини між підприємствами магістрального трубопровідного транспорту, перевалювальними комплексами нафти, газу та продуктів їх переробки і відправниками

Стаття 44. Єдина газотранспортна система України

Розділ IX Охорона довкілля

Стаття 45. Охорона довкілля у процесі користування нафтогазоносними надрами

Стаття 46. Ліквідація аварійних викидів газу, нафти чи пластової води із свердловин

Стаття 47. Охоронні та санітарно-захисні зони об'єктів нафтогазової галузі

Розділ Х Окремі питання діяльності у нафтогазовій галузі

Стаття 48. Охорона об'єктів нафтогазової галузі

Стаття 49. Спільна діяльність з користування нафтогазоносними надрами

Стаття 50. Особливості умов праці у нафтогазовій галузі

Стаття 51. Відповідальність за порушення законодавства, що регулює діяльність у нафтогазовій сфері

Стаття 52. Міжнародне співробітництво

Розділ XI Прикінцеві положення

Розділ XI Прикінцеві положеня

Замовити персональну презентацію